Ing. Monika Nebeská - dotační podvod

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci - por. Ing. Miroslav Jaroš - nepřímé úplatkářství - slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové věc - por. Ing. Miroslav Jaroš - nepřímé úplatkářství - slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské - v případu podezření z dotačního podvodu, postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

TO-MJ-08-08102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisaře Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš slíbil svůj vliv Ing. Monice Nebeské ve věci trestního řízení podezření z dotačního podvodu.

Vzhledem k tomu, že por. Ing. Miroslavu Jarošovi bylo několikráte vysvětleno, že Ing. Monika Nebeská jedná jako FYZICKÁ OSOBA a nikoli jako STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE právnické osoby a por. Ing. Miroslav Jaroš to jako duševně zdravý nechce pochopit, tak je podezření nepřímého úplatkářství Ing. Monice Nebeské nebo jejímu holandskému obchodnímu partnerovi p. Janu Bruinsmovi.

NGO DOPLŇUJE, ŽE ING. MONIKA NEBESKÁ, POKUD BY JEDNALA JAKO STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY - JAKO JEDNATELKA S.R.O., TAK NEMUSÍ NUTNĚ JEDNAT ZA FYTAGRO S.R.O., ALE JE PODEZŘENÍ, ŽE MŮŽE JEDNAT I ZA JINOU VZÁJEMNĚ PROPOJENOU FIRMU RESP. TZV. KLASTER pozn.:seskupení horizontálně nebo vertikálně propojených firem z příbuzných oborů spolupracujících s podpůrnými organizacemi.

JE PODEZŘENÍ, ŽE ING. MONIKA NEBESKÁ " APLIKUJE" FIRMU FYTAGRO S.R.O. JAKO TZV. KLASTER PRO "ÚPRAVU" HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ JINÉ VZÁJEMNĚ PROPOJENÉ FIRMY )konkrétně té firmy na kterou jsou vystaveny faktury nepřiměřených cizích zdrojů, dle veřejného rejstříku).

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění KŘ PČR Hradec Králové, oddělení hospodářské kriminality, že se spisová dokumentace postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Ing. Monika Nebeská - podezření z dotačního podvodu 

a další - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění KŘ PČR Hradec Králové, oddělení hospodářské kriminality, že pokračuje prošetřování případů :

Ing. Monika Nebeská - podezření z dotačního podvodu

Ilona Langrová - podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, průtahy v řízení, devastace zemědělské půdy

a další následná podání.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství.

Doručenka

Poučení o poskytování informací v trestním řízení

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala podklady Policii ČR, oddělení hospodářské kriminality ve věci trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou jako fyzickou osobu -  podezření z dotačního podvodu.

Z důvodu, že PČR podle trestního řádu již zahájila přípravné řízení jsou zatím přílohy neveřejné.

Doručenka

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje plnou verzi předvolání k doplnění trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou ve věci podezření z dotačního podvodu.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení České advokátní komoře.

NGO sděluje, ve věci advokáta JUDr. Jiřího Kovandy, že již bylo podáno trestní oznámení na jeho klientku Ing. Moniku Nebeskou, jako fyzickou osobu na podezření ze spáchání nebo pokusu o dotační podvod, kde je advokát JUDr. Jiří Kovanda uveden a jeho pozice bude a podezření z trestného činu bude určena později.

V současné době je již věc šetřena Policií České republiky, oddělením hospodářské kriminality v Hradci Králové.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu, zasláno dle rozdělovníku.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámila Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality, že pořídí vlastní kamerový záznam pro účely NGO při  doplňování trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou -  podezření ze spáchání nebo pokusu o dotační podvod.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula předvolání k doplnění podání od PČR, oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou, ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, Policii České republiky - oddělení hospodářské kriminality v Hradci Králové.

Doručenka  

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary se postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO 

odeslala trestní oznámení na

Ing. Moniku Nebeskou, 
jako fyzickou osobu.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - § 212 TZ - dotační podvod.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská jako fyzická osob předkládá falešné až padělané pachtovní smlouvy na Státní zemědělský intervenční fond za účelem čerpání dotací a následného využití finanční částky pro svoji osobní spotřebu.

Dopisem ze dne 2. března 2018, prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Kovandy bylo Human Rights Defense z.s. jako právnické osobě sděleno, že se Ing. Monika Nebeská chce soudit s NGO ve věci pachtovních smluv (které však neexistují).

NGO současně žádá, aby Ing. Monika Nebeská, jako fyzická osoba, předložila uváděné pachtovní smlouvy s nevládní neziskovou organizací Human Rights Defense z.s.

Podle § 42 TZ existují 

přitěžující okolnosti

a) pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem a po uvážení - pachatelem je profesně erudovaná ( § 15 odst. 1 TZ písm. b) a duševně zdravá ( § 26 a 27 TZ) ředitelka a předsedkyně představenstva ZD Všestary, která v tomto případě jedná jako fyzická osoba.

b) pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti a zvlášť zavrženíhodné pohnutky - ziskuchtivost je prokázána zajištěním vlastního finančního prospěchu má představu, že všichni ostatní jsou neznalí, neschopní a celkově méně zkušení než ona.

d) pachatel spáchal trestný čin využívaje nouze, tísně, bezbrannosti - Ing. Monika Nebeská chybuje v tom, že bez rozmyslu přejímá způsoby řízení převzaté od jejího holandského partnera.

Zaslání protiprávního dopisu prostřednictvím (méně schopného) advokáta JUDr. Jiřího Kovandy, místním vlastníkům nemovitostí nemá odstrašující efekt (jak ing. Monice Nebeské zřejmě poradil pan Jan Bruinsma), ale naopak protiprávní dopis vyvolá u místních vlastníků půdy obrannou reakci. Na základě výše uvedených skutečností je podezření na tzv. návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ pana Jana Bruinsmu, který neuvážil, že protiprávní metody vůči místním propachtovatelům působí vytvářením dojmu, že je méně schopný businessman a jehož metody byly již v bývalé EU 10 a EU 15 odmítnuty.

Navíc pokud by měl pan Jan Bruinsma představu, že protiprávní dopis od advokáta zaslaný nevládní organizaci, která zastupuje spory před mezinárodními soudy a institucemi a tato organizace jedná celkem v 5 jazycích, by tuto nevládní organizaci nějak vystrašil, tak NGO panu Janu Bruinsmovi sděluje, že by se mohl dočkat toho, že již zahájený právní spor by mohl ve skutečnosti znamenat to, že by na základě následného rozsudku mezinárodního soudu mohl vyplácet odškodné a pro pana Jana Bruinsmu nebo jeho firmy a mohla by se situace stát likvidační.

K tomu NGO sděluje, že na základě mezinárodních úmluv o lidských právech se chová zásadně podle pravidla rovnosti.

Je podezření, že pan Jan Bruinsma se vzhledem ke své profesní erudici snaží zdevastovat půdu (z hlediska zemědělského využití) místních vlastníků a pak ji následně zadarmo "koupit", což se mu nepovede, protože místní vlastníci půdy nejsou tak neschopní, aby jeho praktiky nerozpoznali a proto NGO doporučuje panu Janu Bruinsmovi, aby přestal uvažovat podle pravidla : "podle sebe soudím ostatní."

f) pachatel ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení a funkce - je podezření, že pachatel využívá svých znalostí a možnosti záměny postavení fyzické osoby za svou funkci statutárního zástupce právnické osoby

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv