Dokazování v přípravném řízení

Právo na obhajobu

Právo obviněného nahlížet do spisu je jednou ze složek jeho práva na obhajobu, zaručeného čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Omezení tohoto práva, i když je možno zákonem připuštěno, je vždy třeba náležitě zdůvodnit, z důvodu možnosti následného přezkoumání.

.

Za závažné důvody  podle § 65 odst. 2 trestního řádu NELZE považovat zcela obecný poukaz na možnost maření výsledků vyšetřování, a již vůbec ne na předpoklad ovlivňování svědků.

ÚS 472/2000, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, číslo sešitu 21/2002, číslo judikátu 15/2001 USn.

Písemné vyjádření obviněného 

jako důkaz

Vlastnoručně a svobodně učiněné 

písemné vyjádření  obviněného 

k prostudování spisů je důkazem 

podle § 89 odst. 2 trestního řádu č. 141/1961 Sb.

2 To 93/2004 (VS v Praze), ASPI ID JUD234528CZ

Právo obviněného 

k prostudování celého spisu

Pokud obviněnému a jeho obhájci není poskytnut dostatek času k prostudování spisu a nemají-li v průběhu tohoto úkonu vždy k dispozici celý spis, jde o takové porušení práva na obhajobu podle § 2 odst. 3 trestního řádu č. 141/1961 Sb., které může odůvodňovat postup podle § 188 odst. 1 písm. e)  trestního řádu č. 141/1961 Sb. (věc se vrátí státnímu zástupci).

Při posuzování toho, zda poskytnutá doba k prostudování spisu je přiměřená ve smyslu ustanovení § 166 odst. 1 trestního řádu č. 141/1961 Sb., je třeba vzít v úvahu zejména rozsah spisu, jeho obsahovou náročnost, povahu stíhané trestné činnosti,jakož i osobnost obviněného.


12 To 76/97 (usnesení VS v Praze), Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, číslo sešitu 9/1998, číslo judikátu R 50/1998 tr.