Detenční řízení

Detenční řízení 

je řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnickém ústavu

Zkrácené detenční řízení

Zkrácené detenční řízení ( řízení o hospitalizaci pro  jinou poruchu zdraví než pro duševní poruchu) se od klasického liší především tím, že  soud rozhoduje pouze jednou, a to o souhlasu  s převzetím umístěného člověka.

Zákon o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb.

§ 70

Průběh řízení

Odst. 1 

Ke zjištění zdravotního stavu a zjištění, zda další držení ve zdravotním ústavu je či není nutné, soud jmenuje znalce. 

Znalcem nemůže být jmenován lékař, který pracuje ve zdravotním ústavu, v němž je člověk držen. 

Byl-li proveden přezkum zdravotního stavu, soud důkaz výsledkem takového přezkoumání provede vždy. 

Soud také vždy provede důkaz zdravotnickou dokumentací nebo záznamem z ní nebo vyjádřením ošetřujícího lékaře o neschopnosti úsudku  umístěného člověka podle jiného právního předpisu.

Odst. 2 

Není-li dále stanoveno jinak, soud nařídí jednání, k němuž přizve umístěného člověka, ledaže podle vyjádření ošetřujícího lékaře nebo písemného znaleckého posudku může přítomnost při jednání vážně poškodit jeho zdravotní stav, jeho zástupce, opatrovníka pro řízení a zdravotní ústav. 

Při jednání vyslechne umístěného člověka, znalce, podle okolností ošetřujícího lékaře umístěného člověka, jeho opatrovníka a provede popřípadě další vhodné důkazy.


Klasické detenční řízení