Aktuality XII/2019

Nový případ

Odškodnění - Zveřejňování - UOOU - NGO

Odškodnění pro Human Rights Defense z.s. - jako právnickou osobu

Za případy

Za případy

Frýdek-Místek - Zveřejňování

Nové Město nad Metují - Zveřejňování


Human Rights Defense z.s. - NGO jako právnická osoba podala osobně na podatelně Ministerstva financí žádost o odškodnění za řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů za případy Zveřejňování - Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

Úřad pro ochranu osobních údajů měl zákonné rozhodnutí vydat bez obtěžování účastníka řízení, tak, že by Policii Frýdek-Místek ihned, a to před 7. červnem 2018 č.j. UOOU-04315/18-3, odpověděl odpověď ze dne 10. června 2019 č.j. UOOU-08787/18-26 a vůbec nezatěžovat účastníka řízení žádostí a již vůbec ne nadbytečných ročním správním řízením.

Úřad pro ochranu osobních údajů mohl pouze tuto informaci zaslat na vědomí účastníkovi řízení.

Totéž se týká p. Pavla Popa z Nového Města nad Metují.

Pokud úřad pro ochranu osobních údajů nejdřív porušil právní normy a následně po ročním nadbytečném řízení přiznal svoje porušení zákona, je takto následně Úřad pro ochranu osobních údajů povinen nahradit náhradu škody poškozenému účastníkovi řízení.

Human Rights Defense z.s. IČO 018 01 970, jako právnická osoba je řádně registrovaná nevládní organizace, která plní svoje stanovy v obraně lidských práv.

Human Rights Defense z.s. IČO 018 01 970, jako právnická osoba NEMÁ ve veřejném rejstříku zapsán účel, že by provozovala charitativní činnost některých úředníků Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Human Rights Defense z.s. IČO 018 01 970, jako právnická osoba rozhodně nebude "zaměstnávat" konkrétní méně schopné úředníky Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak, že by se uměle vytvářelo naprosto zbytečné roční správní řízení a stát takto vyplácel mzdu a další související náklady na úředníky, které třeba ani nejsou potřeba.

Pokud by stát následně chtěl tvrdit, že újmu nemůže zaplatit, protože je krize a nemá peníze, tak Human Rights Defense z.s. IČO 018 01 970, jako právnická osoba, doporučuje následující postup regresní úhrady :

Ekonomická analýza :

Na zbytečném správním řízení se podíleli celkem 4 zaměstnanci úřadu.

Náklady na jednoho zaměstnance jsou přibližně 3 000 000 Kč (superhrubá mzda, náklady na kancelář, vytápění, osvětlení, počítače, kancelářské potřeby, atd.)

Což znamená, že Úřad pro ochranu osobních údajů může ihned, a bez jakýchkoliv problémů vyplatit nevládní organizaci 12 000 000 Kč, jako náhradu škody za zbytečné správní řízení, protože Úřad pro ochranu osobních údajů konkrétní zaměstnance nepotřebuje.

Navíc pro stát je mnohem cennější nevládní organizace, která řádně naplňuje svůj účel obrany lidských práv ve smyslu dodržování zákonnosti a ústavního pořádku, než 4 konkrétní zaměstnanci, kteří si "uměle vytvářejí" práci zbytečným správním řízením.

Na základě výše uvedených skutečností poškozený účastník řízení žádá proplacení újmy podle zákona č. 82/1998 Sb. dle příloh podle § 15 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. do 6 měsíců.

Nový případ

Odškodnění - Zveřejňování -UOOU - NMNM

Za případ

Nové Město nad Metují

Zveřejňování

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o odškodnění za Ing. Zdeňka Hrnčíře v případu Zveřejňování Nové Město nad Metují.

Jedná se o řízení o uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou škodu, nákladů a výdajů řízení podle zákona č. 82/1998 Sb.

Jedná se o řízení s Úřadem pro ochranu osobních údajů, ve věci konečného rozhodnutí ve prospěch poškozeného účastníka řízení č.j. UOOU-08787/18-26 ze dne 10. června 2019, doručeného dne 14. června 2019.

Jedná se o žádost o odškodnění podle § 7 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., protože s Ing. Zdeňkem Hrnčířem mělo být jednáno a nebylo, protože se věc týkala jeho případu a jeho osobnostních i dalších práv a Úřad pro ochranu osobních údajů pochybil v tom, že s jako dotčenou osobou s ním nejednal jako s účastníkem řízení.

Ing. Zdeněk Hrnčíř má ústavní právo na veřejné projednání své věci a na zveřejnění svého případu má řádnou platnou plnou moc i smlouvu.

Tím, že Úřad pro ochranu osobních údajů, věc s poškozeným Ing. Zdeňkem Hrnčířem neprojednal, by ve výsledku došlo k porušení platné plné moci a platné smlouvy na jejíž plnění má právní nárok podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Zápis ze řádného zasedání

ve dnech 22. - 24. října 2019

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou

Aktualizace případu

Křivé obvinění

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení starosty Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila v případu Křivé obvinění.

Ing. Miroslav Uchytil - starosta Města Chlumec nad Cidlinou doporučuje podat trestní oznámení na kpt. Ing. Mariana Rochla - Policie ČR Hradec Králové, pro šíření pomluv o nevládní organizaci Human Rights Defense z.s.

Human Rights Defense z.s. - NGOpřijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla si myslí, že předsedkyně NGO nemá právo podávat námitky proti soudnímu znalci-klinickému psychologovi doc. PhDr. Janu Laškovi, CSc, když rozhodl o jejím umístění do BLÁZINCE na pozorování.

Aktualizace

Vzdělávání k lidským právům

Zkrácené detenční řízení

Zkrácené detenční řízení ( řízení o hospitalizaci pro jinou poruchu zdraví než pro duševní poruchu) se od klasického liší především tím, že soud rozhoduje pouze jednou, a to o souhlasu s převzetím umístěného člověka.

Zákon o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb.

§ 70

Průběh řízení

Odst. 1

Ke zjištění zdravotního stavu a zjištění, zda další držení ve zdravotním ústavu je či není nutné, soud jmenuje znalce.

Znalcem nemůže být jmenován lékař, který pracuje ve zdravotním ústavu, v němž je člověk držen.

Byl-li proveden přezkum zdravotního stavu, soud důkaz výsledkem takového přezkoumání provede vždy.

Soud také vždy provede důkaz zdravotnickou dokumentací nebo záznamem z ní nebo vyjádřením ošetřujícího lékaře o neschopnosti úsudku umístěného člověka podle jiného právního předpisu.

Odst. 2

Není-li dále stanoveno jinak, soud nařídí jednání, k němuž přizve umístěného člověka, ledaže podle vyjádření ošetřujícího lékaře nebo písemného znaleckého posudku může přítomnost při jednání vážně poškodit jeho zdravotní stav, jeho zástupce, opatrovníka pro řízení a zdravotní ústav.

Při jednání vyslechne umístěného člověka, znalce, podle okolností ošetřujícího lékaře umístěného člověka, jeho opatrovníka a provede popřípadě další vhodné důkazy.

Aktualizace 

Kontakt

Opakované zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO osobně podala žádost o prošetření podezřelé až falešné dokumentace na Ministerstvo vnitra - podatelna Centrotex

Je podezření, že korespondence por. Mgr. Pavla Mühlsteina je příliš nápadná jako zavádějící datové zprávy.

Hör auf, schriftliche Korrespondenz zu stören.

Vzdělávání k lidským právům

Opatření hesla k počítačovému systému

Nedobrovolná hospitalizace

Zemědělské družstvo Všestary

NGO žádá o podání vysvětlení, zda si Ing. Monika Nebeská objednala u kpt. Ing. Mariana Rochla trestní stíhání vlastníka půdy a propachtovatelky na objednávku, aby Ing. Monika Nebeská nemusela plnit pachtovní smlouvu? 

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala sdělení hlavnímu managerovi ZD Všestary p. Janu Bruinsmovi o

podezření na falešné maily.

Sekce TOP-management NGO nařídila znepřístupnit následující datové schránky s okamžitou platností od 11. listopadu 2019.

ID DS smd99ty Human Rights Defense z.s.

právnická osoba - IČO 018 01 970

ID DS w4rtyrt Ladislava Kryžová

fyzická osoba osoba - předsedkyně NGO

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 11. listopadu 2019

Mimořádná zasedání NGO

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko k právnímu postupu klinického psychologa doc. PhDr. Jana Laška, CSc.i kpt. Ing. Marianu Rochlovi v případu Křivé obvinění.

Soudní znalec a klinický psycholog doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. Odmítl převzít dopis NGO v příloze.

Na základě následné psychologické analýzy vyplývá, že se jedná o podezření, že soudní znalec klinický psycholog doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. prokazuje typické znaky kriminálního jednání.

Psychologická charakteristika pachatelů trestných činů :

Odlišnost emočního prožívání :

Emoční prožívání může být extrémní.

Mnozí z těchto lidí mají sklon k afektivnímu reagování, k popudlivost a výbušnosti - ODMÍTNUTÍ PŘEVZETÍ DOPISU - namísto toho, aby soudní znalec klinický psycholog doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. Dopis NGO řádně převzal a vyřešil, což by bylo jednoduché - vystavením závěru, že posudek nelze sestavit pro neexistenci důkazů.

Často jsou citově chladní, neschopní soucitu, představa utrpení jiného člověka je jim zcela lhostejná - DOC. PHDR. JAN LAŠEK. CSC. SI SÁM ZDOKLADOVAL, ŽE VŮBEC NEMÁ NEJMENŠÍ PŘEDSTAVU ANI SOUCÍTĚNÍ S PŘEDSEDKYNÍ NGO, CO PRO NI ZNAMENÁ NAPŘ. PODSTOUPENÍ PROTIZÁKONNÉHO PSYCHOLOGICKO-PSYCHIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ PO 24 HODIN DRŽENÍ V POUTECH A BEZ JAKÉHOKOLIV DŮKAZU, DÁLE ŠÍŘENÍ POMLUV, ŽE JE DUŠEVNĚ NEMOCNÁ, OPILÁ A POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK (které nejsou bez lékařského předpisu k dispozici), DÁLE CO ZNAMENÁ PRO KLIENTY NGO ŠÍŘENÍ POMLUV O JEJICH PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNI, ATD.

Bývají snáze manipulovatelní a mohou se dopouštět trestných činů pod vlivem jiných osob - NAPŘ. POD VLIVEM KPT. ING. MARIANA ROCHLA.

Jsou snáze odhalitelní, a proto se může stát, že trestnou činnost páchají častěji - DOC. PHDR. JAN LAŠEK, CSC. PODLE TEORIE PSYCHOLOGIE MŮŽE VYSTAVOVAT NEPRAVDIVÉ ZNALECKÉ POSUDKY ČASTĚJI NA PŘÁNÍ KPT. ING. MARIANA ROCHLA, COŽ BY ODHALILA HLOUBKOVÁ KONTROLA.

Na základě výše uvedené psychologické analýzy, je podezření, že soudní znalec a klinický psycholog doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. může být zatím neodhalený kriminální recidivista, který opakovaně vystavuje nepravdivé znalecké posudky na přání kpt. Ing. Mariana Rochla, popř. jiných vyšetřovatelů, za účelem diskreditace a právní likvidace některých obětí trestných činů a zakrývání trestných činů některých skutečných pachatelů.

Tuto skutečnost by odhalila hloubková kontrola.


Nově 

Vzdělávání k lidským právům

Detenční řízení

je řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnickém ústavu