Aktuality XII/2018

Aktualizace případů

Frýdek-Místek
Zveřejňování

Nové Město nad Metují
Zveřejňování

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění podání na výzvu Městského státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou.  

NGO symetricky poučuje státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, že předmětným výrokem ve výzvě je podezření (pokusu) na TČ státního zástupce podle § 175 a § 177 TZ - podezření na snahu o vydírání a útisk NGO.

Dále NGO doplňuje k pojmu ZLOČIN - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech je trestný čin i pro státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

Podstatou problému je, že NGO ( v souladu se stanovami) zveřejnila protiprávní jednání por. Bc. Lenky Korčákové - PČR Frýdek-Místek.

K pojmu ZLOČIN je nutno konstatovat, že protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU POR. BC. LENKOU KORČÁKOVOU, KTERÁ REPREZENTUJE POLICII ČR a šikana a kriminalizace zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku-Místku a ochrana útočníka v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století JE ZLOČIN. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění podání na výzvu Městského státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou. 

NGO symetricky poučuje státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, že předmětným výrokem ve výzvě je podezření (pokusu) na TČ státního zástupce podle § 175 a § 177 TZ - podezření na snahu o vydírání a útisk NGO.

Dále NGO doplňuje k pojmu ZLOČIN - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech je trestný čin i pro státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

K dotazu státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, NGO sděluje, že by bylo nejvhodnější, kdyby byla JUDr, Jiřina Ripplelová vyslechnuta a položena ji otázka, zda řízení proti NGO vede na základě podplacení nebo z vlastní vůle (pozn. V tomto případě by JUDr. Jiřina Rippelová sice nevzala úplatek, ale zneužila by pravomoc úřední osoby a dále zda existují kriminalistické stopy, jako zda si někdo z Úřadu pro ochranu osobních údajů soukromě telefonoval nebo mailoval s oznamovateli - por. Bc. Lenka Korčáková a p. Pavel Pop.)

Pokud by státní zástupce JUDr. Ondřej Šťastný trestní oznámení odložil bez jakéhokoliv dalšího právního úkonu vůči JUDr. Jiřině Rippelové, NGO tento stav vyhodnotí jako určitou formu účastenství TČ a podá trestní oznámení na státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis - žádost o doplnění podání - Městského státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje stížnosti na nečinnost s RAZÍTKY PODATELNY - Ing. Zdeňka Hrnčíře z Nového Města nad Metují.

Stížnosti jsou adresovány Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územnímu plánování a stavebního řádu a kopie Ministerstvu pro místní rozvoj, ministryni Ing. Kláře Dostálové.

Nečinnost úřadu je v délce -

více než 240 dní, 210 dní a 355 dní.

Nahlížení do spisu

Komunikace úřadu pro ochranu osobních údajů s Okresním státním zastupitelstvím v Hradci Králové, Krajským státním zastupitelstvím v Hradci Králové a Policejním prezidiem.

Nahlížení do spisu

Komunikace p. Pavla Popa z Nového Města nad Metují s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Nahlížení do spisu

Úřad pro ochranu osobních údajů - interní sdělení

Nahlížení do spisu

Komunikace por. Bc. Lenky Korčákové s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

PČR - 1. oddělení obecné kriminality

č.j. : ZP-AM-80-04132018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchním státním zastupitelstvím Olomouc.

Je nutné konstatovat, že k napadení paní Aleny Musilové došlo, že byla rdoušena (celý průběh napadení je složitější).

V kriminalistickém kontextu se zardoušení posuzuje, že je vždy výsledek aktivního jednání druhé osoby.

Pachatel obvykle zneužívá své fyzické převahy anebo situační či trvalé fyzické převahy bezbrannosti své oběti, případně momentu překvapení.

Z hlediska soudního lékařství se zardoušení považuje za násilnou smrt a spadá do kategorie - DUŠENÍ-STRANGULACE-ZARDOUŠENÍ.

Avšak dosud se orgány činné v trestním řízení zabývaly psaním dopisů, že je vše v pořádku a dokonce mají opovážlivost tvrdit, že za zranění, která vznikla zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleně Musilové, ničím nejsou a nikdo za tento stav nenese odpovědnost.

Tato skutečnost je sama o sobě podezřením na trestnou činnost konkrétních policistů a státních zástupců.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje námitky vlastníků půdy proti oznámení o neprovedení LPIS SZIF RO Hradec Králové.

Pokud SZIF protiprávně ZADRŽOVAL pozemky vlastníků půdy a vlastníci po dobu protizákonného zadržování půdy požadují částku pachtovaného a naturálií a částku nemajetkové újmy, a následně SZIF má tu drzost napsat, že vlastníci půdy zpochybnili vlastní výpověď, tak se jedná o podezření, že vyřizující pracovník SZIF Ing. Petr Havelka trpí DUŠEVNÍ PORUCHOU podle § 26 a 27 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. nebo ZNEUŽÍVÁ SVOJI PRAVOMOC podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. nebo PŘIJAL ÚPLATEK od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy nebo od jednatelky FytAgro s.r.o. Ing. Moniky Nebeské nebo od ředitele RO Hradec Králové Ing. Aleše Sobela podle § 331 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Vlastníci půdy žádají o podání vysvětlení proč mají trpět protiprávní zadržování půdy a nechtít ani pachtované a odškodnění.

Pokud SZIF tvrdí, že FytAgro s.r.o. věnují půdě nadstandardní péči, tak vlastníci půdy žádají o podání vysvětlení, proč na jejich pozemcích je shnilá řepka a silně zaplevelené obilí viz. Příloha.

Pozdní dodávka naturálií je porušení smlouvy podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. pro názorné vysvětlení vlastníci půdy žádají Ing. Petra Havelku, aby zkusil 6 měsíců nejíst (protože potrava mu bude dodána o 6 měsíců později) a za 6 měsíců zkontrolujeme, zda ještě žije nebo jestli chcípl hlady.

Vlastníci půdy doplňují, že komunikace mezi vlastníky půdy a firmou FytAgro s.r.o. je problematická z toho důvodu, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma zneužívá používání zpravodajských metod IT technologií a odklánění mailové komunikace. Vlastníci půdy jsou vystaveni přijímání šikanózní korespondence, která je oficiálně zasílána jedním z jednatelů, ale ve skutečnosti ji odesílá p. Jan Bruinsma. Pozn. p. Jan Bruinsma již začal zmatkovat a ve své impulzivitě se přestal kontrolovat a zanechává za sebou nápadné stopy, které ho odhalují.

Na základě těchto skutečností, vlastníci půdy konstatují, že pokud SZIF okamžitě nezasáhne ve prospěch vlastníků půdy, pak nastane podezření, že konkrétní pracovníci SZIF se stanou podezřelými účastníky trestného činu podle § § 230-232 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Aktualizace případu

SZIF

Ing. Monika Nebeská

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi - ZD Všestary, na vědomí Ing. Monika Nebeská - ředitelka a předsedkyně představenstva ZD Všestary.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost o určení zodpovědné osoby firmy FytAgro s.r.o.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje nepodepsanou žádost od FytAgro s.r.o. vlastníkovi nemovitosti.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje oznámení na státní zástupkyni JUDr. Miluši Redlovou Vrchnímu státnímu zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis - vyrozumění o vyřízení stížnosti- GIBS v případu Frýdek-Místek.

Nový případ

Rada Města Chlumec nad Cidlinou 2014-2018

MUDr. Jaroslav Krenčík

Zneužití pravomoci úřední osoby

č.j. : TO-JK-20-04122018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu radním Města Chlumec nad Cidlinou

MUDr. Jaroslav Krenčík

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na mimořádném zasedání dne 22. května 2018

"...NGO bude reagovat podáním následných opravných prostředků směřujícím k dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv - konkrétně radních Města Chlumec nad Cidlinou, kteří se konkrétního zasedání rady města účastnili a nevznesli námitku proti skutečnosti, že rada města nemá zákonné oprávnění rozhodovat v předmětné věci - uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody s příslušenstvím."

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na řádném zasedání dne 10. dubna 2018 :

V případě, že by se vlastník pozemku nemohl dostavit na vyměřování hranice (pozn. Informace o vyměřování byla zaslána pouze s dvoudenním předstihem), tak by během hodinového jednání přišel o hodnotu 943 800 Kč.

Při vyměřování hranice pozemku mezi pozemkem poškozeného občana a pozemkem Města Chlumec nad Cidlinou, došlo ke snížení výměry pozemku poškozeného občana o 786,5 m². Vzhledem k situaci, že Město Chlumec nad Cidlinou chtělo svůj pozemek pronajímat, tak lze považovat cenu pozemku až 1 200 Kč/m², což je celkem 943 800 Kč.

"...bude nadále pokračovat v uplatňování nároku o náhradu nemajetkové škody a náhradu nákladů řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Obvodního soudu pro Prahu 1 - vyřízení stížnosti v případu - Frýdek-Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj.

č.j. : UOOU-02-28112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala vyjádření k podkladům pro rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů po předkontrole nezahájil kontrolu, a PROTO JE CELÉ NÁSLEDNÉ ŘÍZENÍ PROTIPRÁVNÍ.

Podstata věci spočívá v podezření, že por. Bc. Lence Korčákové - PČR Frýdek-Místek se nelíbí, že se zveřejnilo její protiprávní jednání, přestože podle trestního řádu č. 141/1961 Sb. je zveřejnění skutečných informací naprosto v souladu se zákonem.

Této situace využil p. Pop z Nového Města nad Metují.

NGO odkazuje na svoje předchozí vyjádření, které je součástí spisové dokumentace.

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá o definitivní ukončení řízení s tím, že NGO bude nadále plnit svoje stanovy registrované rejstříkovým soudem pokračovat v zapsaném účelu a zveřejňovat konkrétní případy o porušování lidských práv.