Aktuality XII/2018

Nový případ

Chlumec nad Cidlinou

Rada Města 2014-2018

Ing. Miroslav Uchytil - nepřekažení trestného činu

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu starostou Města Chlumec nad Cidlinou - Ing. Miroslav Uchytil.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 367 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - nepřekažení trestného činu.

Starosta města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslav Uchytil se zavčas dozvěděl o podezření, že vedoucí odboru správy majetku a investic Ing. Iva Uchytilová se snaží podat na Katastrální úřad doklad o vyměřování hranice pozemku, který nemá právní náležitosti.

Je možné uvažovat podezření, že se Ing. Iva Uchytilová o tuto činnost pokusila opakovaně.


To by však dokázaly kriminalistické úkony. Vzhledem k tomu, že se poškozený vlastník nemovitosti intenzivně bránil, tak dokázal zabránit snížení výměry na Katastru nemovitostí.

Podstatou problému, že že starosta města Chlumec nad Cidlinou byl o věci řádně informován a dlouhodobě ponechal Ing. Ivu Uchytilovou dělat podezřelou až protiprávní činnost.

Zákonná povinnost starosty města Chlumec nad Cidlinou je podle zákona o odpovědnosti za škodu č. 82/98 Sb. nesprávným úředním postupem požadovat za prvé rozhodnout o vyplacení nemajetkové újmy s příslušenstvím pro poškozeného občana protiprávním řízením ze strany Ing. Ivy Uchytilové a za druhé požadovat po Ing. Ivě Uchytilové tzv. Regresní úhradu pro poškozeného občana podle zákona č. 82/98 Sb.

Vzhledem k tomu, že starosta města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslav Uchytil byl o věci řádně a hodnověrně informován a nic neučinil, vyplývá z jeho jednání právní domněnka fictio iuris, že ani nechtěl a de facto ji podporoval v podezřelé a protiprávní předkládání podezřelých až falešných podkladů na Katastrální úřad, což ve výsledku znamená podezření z trestného činu - některé formy trestné součinnosti - § 367 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - nepřekažení trestného činu.

Následně na to rozhodla Rada města Chlumec nad Cidlinou bez zákonné kompetence, což potvrdily 2 soudy a to Okresní a Krajský soud v Hradci Králové.

Aktualizace případu

SZIF

Ing. Monika Nebeská

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu jednatelkou FytAgro s.r.o., ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. - Ing. Monika Nebeská.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská podplácela pracovníka Státního zemědělského intervenčního fondu pracoviště Náchod Ing. Petra Havelku, aby zaslal vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy viz. Přílohy.¨

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Podstata podezření TČ spočívá v tom, že na SZIF RO Hradec Králové, pracoviště Náchod pracuje Ing. Petr Havelka, který odmítne aktualizovat LPIS při hrubém porušování pachtovních smluv podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..

Je podezření, že tímto protizákonným postupem je ohroženo cca 2 400 ha půdy v Královéhradeckém kraji a jejich vlastníků půdy.

I když je její jednání a úřední postup protizákonný, tak veškeré problémy a následky neaktualizace LPIS padají na vlastníky půdy.

Ing. Petr Havelka odeslal vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy viz. přílohy, kde jednoduše zopakoval veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy. Ing. Petr Havelka rozhodl s průtahem proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská ochotně plní příkazy a rozkazy svého holandského obchodního partnera p. Jana Bruinsmy a to bez ohledu na smluvní vztahy, zákonnost a trestnost.

Ing. Monika Nebeská zastupuje navenek a jedná s třetími stranami za podíly holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy v jeho firmách Zemědělské družstvo Všestary, které je společníkem FytAgro s.ro.

Je podezření, že holandský podnikatel v zastoupení Ing. Moniky Nebeské "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeskéměl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je , Ing. Aleš Sobel a Ing. Petr Havelka.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovníkem Státního zemědělského intervenčního fondu, pracoviště Náchod - Ing.Petr Havelka. 

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Neřešení a a zamítání námitek a oznámení vlastníků půdy o podezřelé činnosti firmy FytAgro s.r.o. a především jeho společníka ZD Všestary a jejich zástupců Ing. Moniky Nebeské a holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy bez jakéhokoliv právního a úkonu neznamená, že je vše v pořádku, ale že je závažné podezření na korupční aktivitu mezi SZIF Hradec Králové a Náchod a některými zemědělskými firmami v Královéhradeckém kraji.

Dále NGO doplňuje k pojmu - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech a odmítání prošetření podezření korupční aktivity je trestný čin i pro pracovníka SZIF Náchod Ing. Petra Havelku, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

JEDINÁ MOŽNOST PRO PRACOVNÍKA SZIF NÁCHOD ING. PETRA HAVELKU JE PODLE § 24 ODST. 2 A 3 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU JE DOBROVOLNĚ OHLÁSIT, NA KTERÉMKOLIV ODDĚLENÍ POLICIE ČR NEBO KTERÉMKOLIV STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ, PODEZŘENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI.

Human Rights Defense z.s. - NGO doplnila podklady Dozorčí Radě Státního zemědělského intervenčního fondu.

Odložení trestních oznámení bez jakéhokoliv právního a kriminalistického úkonu neznamená, že je vše v pořádku, ale že je závažné podezření na korupční aktivitu mezi SZIF a Okresním státním zastupitelstvím v Hradci Králové.

Dále NGO doplňuje k pojmu - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech a odmítání prošetření podezření korupční aktivity je trestný čin i pro státního zástupce Mgr. Martina Prokopa, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

Odmítání vyšetření podezření korupční činnosti na akreditované platební agentuře SZIF, která vyplácí dotace z národních zdrojů a ze zdrojů EU je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martinem Prokopem a šikana a vydírání a útisk vlastníků půdy a ochrana některých firem, které nedodržují základní smluvní povinnosti podle Občanského zákoníku, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 TZ rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Dozorčí Rady Státního zemědělského intervenčního fondu.

Dozorčí Rada Státního zemědělského intervenčního fondu zahájila mimořádnou interní kontrolu na pracovišti SZIF Hradec Králové na podnět NGO. 

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje korespondenci mezi vlastníky půdy a firmou FytAgro s.r.o. a Zemědělským družstvem Všestary, zastoupené Ing. Monikou Nebeskou a holandským podnikatelem po. Janem Bruinsmou.

NGO upozorňuje vlastníky půdy, kteří pronajímají půdy Zemědělskému družstvu Všestary, aby si prověřovali korespondenci, kterou přijímají jménem některého zástupce ZD Všestary.

NGO zjistila, že vlastníkům půdu byla zaslaná falešná a šikanózní e-mailová korespondence jménem jednatele FytAgro s.r.o., kterou odeslal holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, z hlediska trestního - fáze podezření.

Aktualizace případů

Frýdek-Místek
Zveřejňování

Nové Město nad Metují
Zveřejňování

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění podání na výzvu Městského státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou.  

NGO symetricky poučuje státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, že předmětným výrokem ve výzvě je podezření (pokusu) na TČ státního zástupce podle § 175 a § 177 TZ - podezření na snahu o vydírání a útisk NGO.

Dále NGO doplňuje k pojmu ZLOČIN - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech je trestný čin i pro státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

Podstatou problému je, že NGO ( v souladu se stanovami) zveřejnila protiprávní jednání por. Bc. Lenky Korčákové - PČR Frýdek-Místek.

K pojmu ZLOČIN je nutno konstatovat, že protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU POR. BC. LENKOU KORČÁKOVOU, KTERÁ REPREZENTUJE POLICII ČR a šikana a kriminalizace zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku-Místku a ochrana útočníka v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století JE ZLOČIN. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění podání na výzvu Městského státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou. 

NGO symetricky poučuje státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, že předmětným výrokem ve výzvě je podezření (pokusu) na TČ státního zástupce podle § 175 a § 177 TZ - podezření na snahu o vydírání a útisk NGO.

Dále NGO doplňuje k pojmu ZLOČIN - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech je trestný čin i pro státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

K dotazu státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, NGO sděluje, že by bylo nejvhodnější, kdyby byla JUDr, Jiřina Ripplelová vyslechnuta a položena ji otázka, zda řízení proti NGO vede na základě podplacení nebo z vlastní vůle (pozn. V tomto případě by JUDr. Jiřina Rippelová sice nevzala úplatek, ale zneužila by pravomoc úřední osoby a dále zda existují kriminalistické stopy, jako zda si někdo z Úřadu pro ochranu osobních údajů soukromě telefonoval nebo mailoval s oznamovateli - por. Bc. Lenka Korčáková a p. Pavel Pop.)

Pokud by státní zástupce JUDr. Ondřej Šťastný trestní oznámení odložil bez jakéhokoliv dalšího právního úkonu vůči JUDr. Jiřině Rippelové, NGO tento stav vyhodnotí jako určitou formu účastenství TČ a podá trestní oznámení na státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis - žádost o doplnění podání - Městského státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje stížnosti na nečinnost s RAZÍTKY PODATELNY - Ing. Zdeňka Hrnčíře z Nového Města nad Metují.

Stížnosti jsou adresovány Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územnímu plánování a stavebního řádu a kopie Ministerstvu pro místní rozvoj, ministryni Ing. Kláře Dostálové.

Nečinnost úřadu je v délce -

více než 240 dní, 210 dní a 355 dní.

Nahlížení do spisu

Komunikace úřadu pro ochranu osobních údajů s Okresním státním zastupitelstvím v Hradci Králové, Krajským státním zastupitelstvím v Hradci Králové a Policejním prezidiem.

Nahlížení do spisu

Komunikace p. Pavla Popa z Nového Města nad Metují s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Nahlížení do spisu

Úřad pro ochranu osobních údajů - interní sdělení

Nahlížení do spisu

Komunikace por. Bc. Lenky Korčákové s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

PČR - 1. oddělení obecné kriminality

č.j. : ZP-AM-80-04132018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchním státním zastupitelstvím Olomouc.

Je nutné konstatovat, že k napadení paní Aleny Musilové došlo, že byla rdoušena (celý průběh napadení je složitější).

V kriminalistickém kontextu se zardoušení posuzuje, že je vždy výsledek aktivního jednání druhé osoby.

Pachatel obvykle zneužívá své fyzické převahy anebo situační či trvalé fyzické převahy bezbrannosti své oběti, případně momentu překvapení.

Z hlediska soudního lékařství se zardoušení považuje za násilnou smrt a spadá do kategorie - DUŠENÍ-STRANGULACE-ZARDOUŠENÍ.

Avšak dosud se orgány činné v trestním řízení zabývaly psaním dopisů, že je vše v pořádku a dokonce mají opovážlivost tvrdit, že za zranění, která vznikla zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleně Musilové, ničím nejsou a nikdo za tento stav nenese odpovědnost.

Tato skutečnost je sama o sobě podezřením na trestnou činnost konkrétních policistů a státních zástupců.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje námitky vlastníků půdy proti oznámení o neprovedení LPIS SZIF RO Hradec Králové.

Pokud SZIF protiprávně ZADRŽOVAL pozemky vlastníků půdy a vlastníci po dobu protizákonného zadržování půdy požadují částku pachtovaného a naturálií a částku nemajetkové újmy, a následně SZIF má tu drzost napsat, že vlastníci půdy zpochybnili vlastní výpověď, tak se jedná o podezření, že vyřizující pracovník SZIF Ing. Petr Havelka trpí DUŠEVNÍ PORUCHOU podle § 26 a 27 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. nebo ZNEUŽÍVÁ SVOJI PRAVOMOC podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. nebo PŘIJAL ÚPLATEK od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy nebo od jednatelky FytAgro s.r.o. Ing. Moniky Nebeské nebo od ředitele RO Hradec Králové Ing. Aleše Sobela podle § 331 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Vlastníci půdy žádají o podání vysvětlení proč mají trpět protiprávní zadržování půdy a nechtít ani pachtované a odškodnění.

Pokud SZIF tvrdí, že FytAgro s.r.o. věnují půdě nadstandardní péči, tak vlastníci půdy žádají o podání vysvětlení, proč na jejich pozemcích je shnilá řepka a silně zaplevelené obilí viz. Příloha.

Pozdní dodávka naturálií je porušení smlouvy podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. pro názorné vysvětlení vlastníci půdy žádají Ing. Petra Havelku, aby zkusil 6 měsíců nejíst (protože potrava mu bude dodána o 6 měsíců později) a za 6 měsíců zkontrolujeme, zda ještě žije nebo jestli chcípl hlady.

Vlastníci půdy doplňují, že komunikace mezi vlastníky půdy a firmou FytAgro s.r.o. je problematická z toho důvodu, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma zneužívá používání zpravodajských metod IT technologií a odklánění mailové komunikace. Vlastníci půdy jsou vystaveni přijímání šikanózní korespondence, která je oficiálně zasílána jedním z jednatelů, ale ve skutečnosti ji odesílá p. Jan Bruinsma. Pozn. p. Jan Bruinsma již začal zmatkovat a ve své impulzivitě se přestal kontrolovat a zanechává za sebou nápadné stopy, které ho odhalují.

Na základě těchto skutečností, vlastníci půdy konstatují, že pokud SZIF okamžitě nezasáhne ve prospěch vlastníků půdy, pak nastane podezření, že konkrétní pracovníci SZIF se stanou podezřelými účastníky trestného činu podle § § 230-232 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Aktualizace případu

SZIF

Ing. Monika Nebeská

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi - ZD Všestary, na vědomí Ing. Monika Nebeská - ředitelka a předsedkyně představenstva ZD Všestary.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost o určení zodpovědné osoby firmy FytAgro s.r.o.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje nepodepsanou žádost od FytAgro s.r.o. vlastníkovi nemovitosti.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje oznámení na státní zástupkyni JUDr. Miluši Redlovou Vrchnímu státnímu zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis - vyrozumění o vyřízení stížnosti- GIBS v případu Frýdek-Místek.

Nový případ

Rada Města Chlumec nad Cidlinou 2014-2018

MUDr. Jaroslav Krenčík

Zneužití pravomoci úřední osoby

č.j. : TO-JK-20-04122018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu radním Města Chlumec nad Cidlinou

MUDr. Jaroslav Krenčík

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na mimořádném zasedání dne 22. května 2018

"...NGO bude reagovat podáním následných opravných prostředků směřujícím k dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv - konkrétně radních Města Chlumec nad Cidlinou, kteří se konkrétního zasedání rady města účastnili a nevznesli námitku proti skutečnosti, že rada města nemá zákonné oprávnění rozhodovat v předmětné věci - uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody s příslušenstvím."

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na řádném zasedání dne 10. dubna 2018 :

V případě, že by se vlastník pozemku nemohl dostavit na vyměřování hranice (pozn. Informace o vyměřování byla zaslána pouze s dvoudenním předstihem), tak by během hodinového jednání přišel o hodnotu 943 800 Kč.

Při vyměřování hranice pozemku mezi pozemkem poškozeného občana a pozemkem Města Chlumec nad Cidlinou, došlo ke snížení výměry pozemku poškozeného občana o 786,5 m². Vzhledem k situaci, že Město Chlumec nad Cidlinou chtělo svůj pozemek pronajímat, tak lze považovat cenu pozemku až 1 200 Kč/m², což je celkem 943 800 Kč.

"...bude nadále pokračovat v uplatňování nároku o náhradu nemajetkové škody a náhradu nákladů řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Obvodního soudu pro Prahu 1 - vyřízení stížnosti v případu - Frýdek-Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj.

č.j. : UOOU-02-28112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala vyjádření k podkladům pro rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů po předkontrole nezahájil kontrolu, a PROTO JE CELÉ NÁSLEDNÉ ŘÍZENÍ PROTIPRÁVNÍ.

Podstata věci spočívá v podezření, že por. Bc. Lence Korčákové - PČR Frýdek-Místek se nelíbí, že se zveřejnilo její protiprávní jednání, přestože podle trestního řádu č. 141/1961 Sb. je zveřejnění skutečných informací naprosto v souladu se zákonem.

Této situace využil p. Pop z Nového Města nad Metují.

NGO odkazuje na svoje předchozí vyjádření, které je součástí spisové dokumentace.

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá o definitivní ukončení řízení s tím, že NGO bude nadále plnit svoje stanovy registrované rejstříkovým soudem pokračovat v zapsaném účelu a zveřejňovat konkrétní případy o porušování lidských práv.