Aktuality XI/2019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko k právnímu postupu klinického psychologa doc. PhDr. Jana Laška, CSc.i kpt. Ing. Marianu Rochlovi v případu Křivé obvinění.

Klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. prokazuje, že má problém minimálně s mentální schopností chápání slov a rychlosti vnímání a s fluidní a krystalizovanou inteligencí a s adaptačním chováním, konkrétně s typovou schopností sociální, kdy klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. dokazuje, že není schopen se řídit pravidly a zákony a převzít odpovědnost.

To by znamenalo, že podle MKN-10(200) Mezinárodní klasifikace nemocí WHO Světové zdravotnické organizace by klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. byl mentálně retardovaný.

Pokud mentálně postižený není schopen chápat text a význam zákona a tím způsobovat právní problémy a následné mezinárodní soudní řízení, nemůže v tomto oboru mentálně postižený pracovat.

Musí si např. najít místo v chráněné dílně.

Nelze, aby se sám o sobě klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. porušující zákony, v případě problému, sám o sobě prohlásil za mentálně postiženého a tím chtěl uniknout odpovědnosti.

Z dosavadní spisové dokumentace je patrně, že klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. je oficiálně duševně zcela zdráv, protože jedná samostatně a nikoliv v zastoupení opatrovníka.

Pozn. nebyla předložena plná moc ve prospěch opatrovníka.

To znamená, že Klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. je zcela zodpovědný za dosavadní a protiprávní až trestnou činnost podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb a k náhradě škody podle zákona č. 82/1998 Sb.

Soudní znalec a klinický psycholog doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. odmítl převzít dopis NGO, doručovaný prostřednictvím České pošty, aniž by si přečetl obsah.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost na Vrchní státní zastupitelství v Praaze v případu Křivé obvinění.

NGO doporučuje JUDr. Lukáši Vodičkovi, aby zvažoval výrazy, protože státní zástupce se nemůže chovat jako BANDITA BEZ PRAVIDEL, protože STÁTNÍ ZÁSTUPCE JE VÁZÁN ZÁKONEM.

Pokud předmětný přípis nepsal JUDr. Lukáš Vodička, což je pravděpodobné, toto platí upozornění pro skutečného autora.

Analýzou vyplývá, že pro skutečného autora nemá dodržování zákonů a pravidel řádného procesu žádný význam, protože potřebuje «umučit oběť k smrti» ( porušení čl. 3 a čl. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, která je součástí českého právního řádu podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR) za účelem zakrytí svého vlastního trestného činu, z hlediska trestního řízení ve stadiu podezření.


Žádáme o prošetření příloh a písemné vyrozumění, v tom smyslu kdo ve skutečnosti text přípisu psal a odeslal.

Přílohy :

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

Stížnosti na klinického psychologa a soudního znalce doc. PhDr. Jana Laška, CSc. 

Další popis donucovacích metod 

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost k vydání stanoviska starostovi Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslavu Uchytilovi.

Vzhledem k tomu, že kpt. Ing. Marian Rochl šíří pomluvu o nevládní organizaci Human Richts Defense z.s., že její server www.hrd-ngo.com , který podle stanov postupuje zásadně podle mezinárodních úmluv o lidských právech, je výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek, a tato organizace má sídlo v Chlumci nad Cidlinou, je proto zasíláno k vydání stanoviska Městu Chlumec nad Cidlinou, podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 2 odst. 2, kdy obec má za povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Veřejný zájem je ochrana lidských práv, zákonnosti a postup podle mezinárodních úmluv podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR.

Nevládní organizace Human Rights Defense z.s. IČO 018 01 970, jako právnická osoba, žádá o vydání stanoviska Města Chlumec nad Cidlinou, k pomluvám kpt. Ing. Mariana Rochla vůči organizaci se sídlem v Chlumci nad Cidlinou podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Přílohy :

Urgence kpt. Ing. Marianu Rochlovi k praktické zkoušce

Stížnost k mezinárodnímu soudu  

Aktualizace případu

Nedobrovolná hospitalizace

Human Rights Defense z.s. - NGO osobně podala žádost o prošetření podezřelé až falešné  dokumentace na Ministerstvo vnitra - podatelna Centrotex

Je podezření, že korespondence por. Mgr. Pavla Mühlsteina je příliš nápadná jako zavádějící datové zprávy.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci por. Mgr. Pavlu Mühlsteinovi - vyšetřovateli případu Nedobrovolná hospitalizace.

Pokud by však kpt. Ing. Marian Rochl měl problém se sháněním antipsychotik, protože jsou na předpis, tak NGO doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, aby se obrátil na paní Markétu Stojanovou, zdravotnickou pracovnici dne 16. května 2016 v LDN A Nový Bydžov z případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE.

Paní Markéta Stojanová má dostatek odborných i praktickým znalostí s kombinacemi léků pro požadovaný účinek a výsledek.

Pokud by kpt. Ing. Marian Rochl nemohl paní Markétu Stojanovou sehnat, tak NGO doporučuje, aby se kpt. Ing. Marian Rochl obrátil na por. Mgr. Pavla Mühlsteina, vyšetřovatele případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE

Přílohy :

Urgence kpt. Ing. Mariana Rochla k praktické zkoušce

Stížnost k mezinárodnímu soudu v němčině 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci kpt. Ing. Marianu Rochlovi v případu Křivé obvinění.

NGO urguje kpt. Ing. Mariana Rochla, že ještě datovou schránkou neodeslal svůj « VÝTVOR » vzoru stížnosti k mezinárodnímu soudu v němčině, napsanou ve stavu opilosti a návykových látek, viz. příloha

Aktualizace případu

Ing. Monika Nebeská

Aktualizace případu

Zemědělské družstvo Všestary

Aktualizace případu

Státní zemědělský intervenční fond

Trestní oznámení RO Hradec Králové

Křivé obvinění

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení Ing. Monice Nebeské- ZD Všestary v případu Křivé obvinění a SZIF.

Ing. Monika Nebeská odeslala dopis ze dne 2. ledna 2018, že proti vlastníkům půdy a propachtovatelům bude postupovat trestněprávní cestou, když budou požadovat plnění smlouvy, jako placení pachtu, dodávku naturálií a řádné hospodaření.

Následně bylo proti vlastníkovi půdy a propachtovatelce zahájeno fiktivní trestní stíhání bez důkazů s pomocí protizákonných manipulačních psychologických metod Gaslighting a Kyberstalking s tím, že bude strčena do blázince.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda si Ing. Monika Nebeská objednala u kpt. Ing. Mariana Rochla trestní stíhání vlastníka půdy a propachtovatelky na objednávku, aby Ing. Monika Nebeská nemusela plnit pachtovní smlouvu?

Aktualizace případu

Nedobrovolná hospitalizace

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajské=ho státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Lukáš Vodička si myslí, že se předsedkyně NGO musí podrobit protizákonnému trestnímu řízení bez důkazů.

JUDr. Lukáš Vodička si myslí, že předsedkyně NGO nemá právo požadovat pravidla řádného procesu.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení por. Mgr. Pavlu Mühlsteinovi - vyšetřovateli v případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE.

NGO žádá o podání vysvětlení, jestli si POR. MGR. PAVEL MÜHLSTEIN myslí, že případ NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE vyřeší tak, že s pomocí KPT. ING. MARIANA ROCHLA strčí předsedkyni NGO (oběť trestného činu policisty v Novém Bydžově a s následným  těžkým úrazem páteře) do BLÁZINCE v případu KŘIVÉ OBVINĚNÍ?