Aktuality XI/2018

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje  oznámení na státní zástupkyni JUDr. Miluši Redlovou Vrchnímu státnímu zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Aktualizace případu

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : TO-OKTRR-15-26112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci zahájení hloubkové kontroly na SZIF Hradec Králové.

Human Rights defense z.s., - NGO informuje Vrchní státní zástupkyni v Praze JUDr. Lenku Bradáčovou o dalších podkladech v řízení výše uvedeného č.j.

Doplňující informace :

Příloha č. 1 : Problémy na SZIF byly již v minulosti

Příloha č. 2 : Generální ředitel SZIF Ing. Martin Šebestyán, MBA pobírá roční odměnu 320 000 Kč k pravidelné mzdě.

Aktualizace případu

ZD Všestary

Ing. Monika Nebeská

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje odpověď Ing. Monice Nebeské - ředitelce ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Pokud Ing. Monika Nebeská požaduje údaje uvedené v mailu, tak ji vlastníci sdělují, že je podezření, že má v úmyslu do podkladů pro účetnictví zanést falešné podklady a při její profesní erudici naprosto úmyslně.

Ing. Monika Nebeská ví, že ji hrozí trestní stíhání a následný trest odnětí svobody za její protiprávní činnost a chce si něco nechat do zálohy, až bude mít zase problém, že by předhodila balík sena a tím si chtěla řešit svoje záležitosti.

Navíc předmětným e-mailem Ing. Monika Nebeská sleduje, aby vlastníci nepostřehli právní rozdíl ve způsobu platby , ale hlavně Ing. Monika Nebeská chce likvidovat trestní řízení proti ní, protože velmi dobře chápe jaká výše trestu ji hrozí. 

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis GIBS v případu PČR OOP Nové Město nad Metují.

GIBS sděluje, že žádné metodické doporučení na PČR Nové Město nad Metují nevydala.

Původní otázka NGO :

Zda Generální inspekce bezpečnostních sborů vydala metodické doporučení podle zákona č. 341/2011 Sb. § 2 odst. 5 na Policii ČR Obvodní oddělení Nové Město nad Metují - územní odbor Náchod, že oznamovatel podezření trestného činu nemá právo na pořízení kopií spisu?

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu zveřejňování - Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na JUDr. Jiřinu Rippelovou, inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů Městskému státnímu zastupitelství v Praze.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na státního zástupce Mgr. Martina Prokopa Okresnímu stánímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze. 

Vrchní státní zastupitelství v Praze uvádí, že trestní oznámení, na JUDr. Jiřinu Rippelovou - inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů, může řešit Obvodní státní zastupitelství v Praze 7.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Úřadu pro ochranu osobních údajů - seznámení s podklady pro rozhodnutí.

č.j. : OST-AM-77-121120108

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala návrh na změnu zákona na Ústavní soud ve věci ústavní stížnosti v případu Frýdek-Místek.

Listina základních práv a svobod čl. 2 odst. 1

Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat na výlučnou ideologii.

Tzn. Definice demokracie je dodržování práva a lidských práv a svobod.

Dodržování lidských práv a svobod je současně veřejný zájem.

Soudce Ústavního soudu má za povinnost demokraticky rozhodovat pouze podle zákona a nikoliv na základě jakékoliv ideologie a to i vlastní smyšlené a hlavně protiprávní dedukce.

Soudce Ústavního soudu nesmí vyžadovat povinné zastoupení advokátem a zakazovat obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce, protože se jedná jednoznačně o porušování lidských práv.

Jestliže stěžovatel má právo na obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce podle čl. 10 Ústavy ČR v kombinaci s čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy u Ústavního soudu, tak stěžovateli nikdo nesmí způsobovat žádnou újmu a to ani soudce Ústavního soudu odmítáním stížnosti.

č.j. : OST-AM-76-12112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala zákonný nárok na osvobození od soudních poplatků.

Postupuje se podle zákona o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. § 11 odst. 2 písmeno q).

Od poplatku se osvobozují navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy. 

Aktualizace případu

Státní zemědělský intervenční fond

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : TO-OKTRR-12-12112018

Human Rights Defense z.s. - NGO doplnila podklady Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s., - NGO informuje Vrchní státní zástupkyni v Praze JUDr. Lenku Bradáčovou o dalších podkladech v řízení výše uvedeného č.j.

Současně je zasílání na vědomí SZIF - ředitel RO Hradec Králové Ing. Aleš Sobel a Ing. Monika Nebeská - statutární zástupce ZD Všestary a FytAgro s.r.o.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové uložilo Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové, aby postoupilo PČR k dalšímu řízení trestní oznámení na Ing. Alenu Veselou, DiS. - jedná se o podezření, že přijala úplatek od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy ve výši 4 000 000 - 

5 000 000 Kč za zajištění falešných podkladů pro rozhodnutí a zmanipulování spisové dokumentace ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a v neprospěch vlastníků půdy.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu Obvodního soudu pro Prahu 1 v případu Frýdek-Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti v případu Frýdek-Místek.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula odpověď starosty města Chlumec nad Cudlinou v případu - oběť trestného činu.

Starosta města Chlumec nad Cidlinou uvádí, že činnost přestupkové agendy neovlivňuje a Ing. Ireně Pánkové (předsedkyni přestupkové komise) žádné příkazy nedává.

Aktualizace případů

Frýdek-Místek - zveřejňování

Nové Město nad Metují - zveřejňování

č.j. : OD-FM-NMNM-53-75-07-07112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpor proti příkazu Úřadu pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

III. Doplňující odůvodnění k podstatě věci

NGO je soudem registrována ke ZVEŘEJŇOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ O PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.

Zveřejňování anonymizovaných či jinak upravených případů by následně vedlo jednak k porušení stanov, ale hlavně k dalším stížnostem, protože by mohlo docházet k záměně monogramů, či jiné podobnosti účastníka trestního řízení s úplně jinými osobami, které se trestního řízení neúčastní.

Dále p. Jiří Marek z Frýdku-Místku a p. Pavel Pop z Nového Města nad Metují jsou dle vyšetřování policie absolutně nevinní, a proto je jejich přednostní zájem na zveřejnění situace.

Dále co se týče konkrétních policistů :

Por. Bc. Lenka Korčáková dle Mgr. Dagmar Jersákové (Krajské státní zastupitelství v Ostravě) a Mgr. Vandy Jachnické ( Vrchní státní zastupitelství v Olomouci) vyšetřila případ naprosto v souladu se zákonem a proto i por. Bc. Lenka Korčáková by měla mít zájem na zveřejnění případu.

Totéž se týká p. Pavla Popa, protože vedoucí OOP PČR npor. František Valčík a Okresní státní zástupce v Náchodě Mgr. Vladimír Štěpánek potvrzují nevinu. Proto i v tomto případě by měli mít všichni účastníci zájem na zveřejnění.

NGO doplňuje, že zcela korektně zveřejňuje jak svoje opravné prostředky tak i názory protistrany, a to nijak neupravené.

Pokud jsou si konkrétní policisté a státní zástupci věcí jistí, že jednají v souladu se zákonem, nemají žádný důvod uvažovat u ztrátě zaměstnání a sociálním vyloučení.

Aktualizace případů

Frýdek-Místek - zveřejňování

Nové Město nad Metují - zveřejňování

č.j. : OSZ-FM-NMNM-52-74-07-112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu inspektorkou Úřadu pro ochranu osobních údajů - JUDr. Jiřina Rippelová.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - rozvracení republiky - podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová protiprávně "spolupracuje" s konkrétními policisty pro které praktikuje určité služby jako je podezření na vydírání nevládní organizace Human Rights Defense z.s.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POŽADUJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝMAZ SKUTEČNÝCH INFORMACÍ KONKRÉTNÍCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ V PŘÍPADU FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KTERÉ JSOU UVEŘEJNĚNÉ NA SERVERU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová veřejně podporuje činnost konkrétních policistů (autoři podnětů a z hlediska trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Se jedná o podezření na objednavatele trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ, konkrétně se jedná o neřešení závažné kriminality - jako např. vražda ve stadiu pokusu v případu Frýdek-Místek.

Aktualizace případu

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : TO-OKTRR-11-06112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Vrchního státního zastupitelství v Praze - JUDr. Miluše Redlová.

Je podezření, že se státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová dopustila podle § 23 a 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - spolupachatelství nebo účastenství - pomocník TČ podezření veškeré podezřelé trestné činnosti na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu pod vedením ředitele Ing. Aleše Sobela.

NGO doplňuje další odůvodnění :

1. Situace je z právního hlediska naprosto jasná a jednoznačná.

Jednoznačně došlo k porušení smlouvy ze strany pachtýře a podle Občanského zákoníku je platné okamžité končení pachtovních smluv.

Pokud pachtýř (společník ZD Všestary) tvrdí, že věc nelze řešit a Policie ČR a státní zastupitelství jim ochotně přizvukují, TAK JEDNODUŠE NECHTĚJÍ a to bez ohledu na smluvní vztah, zákonnost a trestnost.

2. Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová de facto nutí propachtovatele, aby nevydělávali na zemědělství, ale na odškodnění.

Pro propachtovatele je to také určitá reálná možnost výdělku, protože ZR Všestary se svým ročním ziskem kolem 15 -18 miliónů Kč na vyplacení odškodnění má a SZIF a státní zastupitelství, jsou de facto stát, a stát má také dostatek finančních prostředků na odškodnění.

TAKŽE ČÍM DÉLE TO BUDE SZIF A STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PROTAHOVAT, TÍM VÍCE UDE PLATIT NA ODŠKODNĚNÍ.

TAKŽE V TUTO CHVÍLI PROPACHTOVATELÉ VYDĚLÁVAJÍ PENÍZE.

Propachtovatelé i NGO také musí dodržovat principy tržní ekonomiky a zajišťovat si návratnost svých investic do právní obrany a de facto propachtovatelé musí vzít v úvahu názor JUDr. Miluše Redlové, že požadování odškodnění bude poskytovat vyšší ekonomický zisk než podnikání v zemědělství.

3. TAKTO SE STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ JUDR. MILUŠE REDLOVÁ STÁVÁ PODEZŘELOU SPOLUPACHATELKOU A ÚČASTNÍCÍ VEŠKERÉ PODEZŘELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI SPOLU S ŘEDITELEM SZIF RO HRADEC KRÁLOVÉ ING. ALEŠEM SOBELEM. 


Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu PČR OOP Nové Město nad Metují.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost ohledně metodického doporučení Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod a GIBS.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu SZIF- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje trestní oznámení na státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martina Prokopa Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis KŘ PČR Moravskoslezského kraje v případu Frýdek-Místek.

Náměstek ředitele KŘ PČR Moravskoslezského kraje tvrdí, že na položené otázky nelze odpovědět. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula rozhodnutí o odvolání vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v případu Nové Město nad Metují - oddělení dopravy a silničního hospodářství.

Krajský úřad Královéhradeckého kraj NEDODRŽEL závazný právní názor, resp. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové.  

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu SZIF- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nový případ

Nové Město nad Metují

Zveřejňování


Aktualizace případu

Frýdek-Místek

Zveřejňování

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu inspektorkou Úřadu pro ochranu osobních údajů - JUDr. Jiřina Rippelová.

Je podezření, že se dopustila trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby -§ 329 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb za účelem podezření dalšího trestného činu - rozvracení republiky - podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová zneužívá svoji pravomoc úřední osoby k zasílání protiprávní korespondence nevládní organizace Human Rights Defense z.s. s cíli viz. Dále.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POŽADUJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝMAZ SKUTEČNÝCH INFORMACÍ KONKRÉTNÍCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ V PŘÍPADU FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KTERÉ JSOU UVEŘEJNĚNÉ NA SERVERU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová veřejně podporuje činnost konkrétních policistů (autoři podnětů) a z hlediska trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. se jedná o podezření na objednavatele trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ, konkrétně se jedná o neřešení závažné kriminality - jako např. vražda ve stadiu pokusu v případu Frýdek-Místek.

Současně je podezření, že si JUDr. Jiřina Rippelová přivydělává přijímáním úplatků od konkrétních policistů za zasílání protiprávní korespondence nevládní organizaci Human Rights Defense z.s.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula příkaz Úřadu pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POŽADUJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝMAZ SKUTEČNÝCH INFORMACÍ KONKRÉTNÍCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ V PŘÍPADU FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KTERÉ JSOU UVEŘEJNĚNÉ NA SERVERU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na pro. Ing. Miroslava Jaroše v podezření nepřímého úplatkářství - slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské, Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala námitky a žádost o osvobození od soudního poplatku v případu Frýdek-Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vymáhání nemajetkové újmy s příslušenstvím.

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : OST-OKTRR-08-28102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Vrchního státního zastupitelství v Praze - JUDr. Miluše Redlová.

Je podezření, že se státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová dopustila trestného činu - některé další formy trestné součinnosti - podněcování k trestnému činu podle § 364 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. V kombinaci s § 117 (veřejné spáchání trestného činu) a 365 TZ (schvalování trestného činu), dále v kombinaci s § 329 TZ (zneužití pravomoci úřední osoby), § 127 TZ) úřední osoba) a § 24 odst. 1 písm. c) TZ - účastník trestného činu - pomocník

Zákonná povinnost PČR a státního zastupitelství je věc vyšetřit.

Avšak dosud se orgány činné v trestním řízení zabývaly psaním dopisů, že je vše v pořádku a dokonce rezolutně odmítly věc předat Dozorčí radě SZIF.

Tato skutečnost je sama o sobě podezřením na trestnou činnost konkrétních policistů a státních zástupců.

Pokud státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová demonstrativně odmítá prošetřit 35 trestních oznámení, tak je podezření, že se JUDr. Miluše Redlová stává účastnicí podezření korupční činností na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Dále je podezření, že státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová svým rozhodováním ve věci veřejně podněcuje v podezření k pokračování  ke korupční činnosti podezřelých osob na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s.- NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje ústavní stížnost v případu - Chlumec nad Cidlinou zneužití radních starostou- Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení, protože se jedná o podezření trestné činnosti zástupců města Chlumec nad Cidlinou.