Aktuality X/2019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Okresnímu státnímu zástupci v Hradci Králové - JUDr. Alexandrovi Pumprlovi v případu Odškodnění - Křivé obvinění.

Dne 28. června 2019 byl předsedkyni nevládní organizace doručen protiprávní výhružný dopis jménem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové a podepsaný JUDr. Alexandrem Pumprlou - viz. Příloha.

V záhlaví byla uvedena nesprávná adresa :

« uvedeno v záhlaví 502 14 správně 500 03 Hradec Králové

pravděpodobně JUDR. Alexandr Pumprla neví kde pracuje, nebo Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové nezná svoji adresu, nebo je dopis padělaný - podezření na 3 vyšetřovací verze»

Na základě výše uvedené právní skutečnosti bude NGO vymáhat újmu po JUDr. Alexandrovi Pumprlovi, protože je pod dopisem podepsaný.

Pokud by JUDr. Alexandr Pumprla tvrdil, že předmětný dopis nepsal (což je pravděpodobné), musí se vyšetřit kdo ve skutečnosti dopis psal a odeslal jménem Okresního státního zastupitelství.

NGO si svoji oznamovací povinnost podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. splnila, protože toto sdělení současně posílá na vědomí státnímu zástupci.

Pokud by se JUDr. Alexandr Pumprla cítil dotčen textem, tak NGO konstatuje, že zatím musí vycházet ze skutečnosti, že dopis psal on a je na právním jednání JUDr. Alexandra Pumprly, aby požadoval finanční kompenzaci po skutečném autorovi a odesílateli, za poškození jeho osobnostních práv.

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou
Rada Města - řetězová reakce

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

V dopisu výše uvedeného č.j. v případu RADA MĚSTA CHLUMEC NAD CIDLINOU je uvedeno oslovení ŘEDITELKA, přestože v celém spisu je uváděno oslovení PŘEDSEDKYNĚ.

Akorát 1x je uvedeno v německém dopisu holandskému podnikateli P. JANU BRUINSMOVI - hlavní manager ZD VŠESTARY, oslovení DIREKTORIN v případu SZIF.

Případ SZIF se vyšetřuje společně s případem NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE v případu KŘIVÉ OBVINĚNÍ.

Ve všech případech vystupuje předsedkyně NGO ve skutečnosti jako OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU.

NGO žádá o podání vysvětlení, jestli si POR. MGR. PAVEL MÜHLSTEIN myslí, že případ NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE vyřeší tak, že s pomocí KPT. ING. MARIANA ROCHLA strčí předsedkyni NGO do BLÁZINCE v případu KŘIVÉ OBVINĚNÍ?

Aktualizace případu

ZD Všestary

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

NGO žádá o podání vysvětlení, jestli si konkrétní pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu mysleli že vyhoví holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, hlavnímu manageru ZD Všestary tak, že na předsedkyni NGO podají trestní oznámení a s pomocí kpt. Ing. Mariana Rochla předsedkyni NGO - jako VLASTNÍKA PŮDY A PROPACHTOVATELE strčí do BLÁZINCE?

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost a sdělení Městskému úřadu Kolín v případu Křivé obvinění.

To chce někdo opětně vyhrožovat předsedkyni NGO, jménem Města Kolín ?

Že opětně kpt. Jirásek, bez nezúčastněné osoby a bez příkazu, vrthne do obydlí předsedkyně NGO s komandem.

Že kpt. Jirásek bude předsedkyni NGO nutit SAMOPALEM k protizákonným požadavkům ?

Z právního hlediska trvá poškození osobnostních práv předsedkyně NGO a nevládní organizace Human Rights Defense z.s. jako právnické osoby, protože je s předsedkyní jednáno, jako by byla duševně nemocná, opilá a pod návykovými látkami, a to už jen zasíláním konkrétní protiprávní a výhružné korespondence ze strany Policie ČR, jako zástupce státu z pozice veřejné moci.

Tato žádost je současně podkladem pro následné vymáhání újmy podle zákona č. 82/1998 Sb.

Náklady řízení budou odvozeny od advokátního tarifu § 9 odst. 4 písm. a) v kombinaci s § 11 písm. b), c), d) - podání tohoto podání činí 150 000 Kč.

Vyhodnocení podezřelého až falešného dopisu bude odvozeno od advokátního tarifu § 9 odst. 4 písm. a) v kombinaci s § 11 písm. a), h) - právní vyhodnocení falešného dopisu činí 100 000 Kč.

Situace zasahuje do chodu nevládní organizace jako právnické osoby a náklady řízení jsou z ekonomického hlediska považovány jako obrat právnické osoby, nikoli jako zisk.

Jedná se o srovnatelný ekonomický stav, že stát má náklady MINIMÁLNĚ 2 000 000 Kč ročně na kpt. Ing. Mariana Rochla (superhrubá mzda plus kanceláře, vytápění, svícení... počítačové vybavení,... a další režijní náklady), který provozuje ( z trestního řízení ve stadiu podezření) ve jménu Policie ČR, jako veřejné moci, fiktivní trestní stíhání s pomocí protizákonných psychologických manipulačních metod GASLIGHTING a KYBERSTALKING.


Aktualizace případu

Frýdek-Místek

Ministerstvo pro místní rozvoj

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění vy výzvu Obvodnímu soudu pro Prahu 1 v případu Frýdek-Místek- Ministerstvo pro místní rozvoj.

Právní základ nároku jednotlivce na náhradu škody v případě nezákonného rozhodnutí, které je skončeno zrušením viny, je třeba hledat nejen v ustanovení čl. 36 odst. 3 Listiny, ale v obecné rovině především v čl. 1 odst. 1 Ústavy, tedy v principech materiálního právního státu. Má-li stát být skutečně považován za materiální právní stát, musí nést objektivní odpovědnost za jednání svých orgánů či za jednání, kterým státní orgány nebo orgány veřejné moci přímo zasahují do základních práv jednotlivce.

Odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem je jedním ze základních rysů právního státu, kterým Česká republika je

Nerespektováním principu důvěry občanů v právo plynoucího z čl. 1 odst. 1 Ústavy, rozsudkem Obvodního soudu v Praze bylo žalobkyni porušeno základní právo garantované čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Zákon o odpovědnosti dopadá na všechny typy výkonu veřejné moci, tedy na rozhodnutí a postupy v civilním řízení, trestním řízení i správním řízení. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu soudu k doplnění podání v případu Frýdek-Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o prošetření příloh podle zákona č. 341/2011 Sb. na Generální inspekci bezpečnostních sborů v případu Křivé obvinění.

K příloze č. 1 NGO namítá, že ustanovení soudního znalce v oboru klinické psychologie doc. PhDr. Jana Laška, CSc. nesplňuje zákonné právní normy.

Kpt. Ing. Marian Rochl, doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. a doc. MUDr. Vladimír Pidrman, PhD. nejsou schopny podle §§ 105 a 116 trestního řádu rozeznat, co je a co není výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek, viz. Příloha č. 4

Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. Měl odmítnout psychologické vyšetření na neúplné a protizákonné ustanovení.

Předsedkyně NGO dodává, že v době podpisu ustanovení byl doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. již přítomen na PČR (Ulrichovo nám, Hradec Králové) s veškerými znalostmi spisu a serveru nevládní organizace, z čehož jednoznačně vyplývá, že o ustanovení věděl již před vlastním vydáním dokumentu

Činnost soudního znalce nebo konzultanta doc. PhDr. Jana Laška, CSc podle příloh č. 2 a 3, pro poškozenou NGO doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. vystupuje v pozici veřejné moci za Policii ČR se všemi následky podezření vystavení nepravdivého a nadbytečného znaleckého posudku.

Aktualizace případu

Ing. Monika Nebeská

Aktualizace případu

ZD Všestary

Aktualizace případu

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala sdělení Policii ČR Náchod a Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod a SZIF Hradec Králové a SZIF Náchod.

NGO sděluje :

k příloze č. 1 :

Stylistika dopisu je na Okresního státního zástupce zvláštní.

PSČ v záhlaví dopisu je 547 21 a na doručence DS je 547 01.

k příloze č. 2 :

Vyrozumění oznamovatele je zvláštní v tom, že kromě případu SZIF se zabývá poměrně podrobnými informacemi z případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE, cca 3 roky starého případu a jsou ve vyrozumění uvedeny informace, které nebyly sděleny korespondencí - oznamovatelem - nevládní organizací.

NGO sděluje, že věc byla postoupena k mezinárodnímu řízení a vyšetřování před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, viz. Příloha č. 3


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního státního zastupitelství Náchod v případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Policie ČR Náchod - oddělení hospodářské kriminality v případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje dodatek k opatření :

USTANOVENÍ SOUDNÍHO ZNALCE NEBO KONZULTANTA KLINICKÉHO PSYCHOLOGA

Doc. PhDr. JANA LAŠKA, CSc.

Aktualizace případu

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení konkrétním pracovníkům SZIF případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Přílohy

NGO sděluje konkrétním pracovníkům SZIF, že právní věc případů SZIF-LPIS byla postoupena před Evropský soud pro lidská práve ve Štrasburku.

Konkrétních jmenovaných pracovníků SZIF se postoupení věci před mezinárodní soud dotýká podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR a čl. 36 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, tak, že budou mít povinnost se účastnit písemného a ústního projednání věci za stejných podmínek jako poškozený vlastník půdy.

Což znamená, že se konkrétní pracovníci budou účastnit mezinárodního řízení v sídle ESLP ve Štrasburku a písemnou a ústní korespondenci budou vést v jednacích jazycích mezinárodní instituce, tzn. V angličtině nebo francouzštině.

Pokud by kterýkoliv pracovník SZIF náhodou zjistil, že je absolutně neschopný v komunikací s mezinárodním soudem v cizím jazyku, nebo by neměl dostatek finančních prostředků na cestovné a ubytování do mezinárodního sídla instituce nebo nezvládl cestování po Evropě, tak bude vyhlášena jednostranná deklarace ve prospěch stěžovatele v rámci spravedlivého zadostiučinění - finanční kompenzace, která může být vymáhaná exekučně.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení předsedovi Krajského soudu v Hradci Králové - JUDr. Janu Čiperovi v případu Odškodnění - Křivé obvinění.

NGO sděluje, že bude vymáhat po předsedovi Krajského soudu v Hradci Králové - JUDr. Janu Čiperovi majetkovou, nemajetkovou újmu, nákladů a výdajů řízení pro právnickou osobu nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. - IČO 018 01 970.

Dne 26. srpna 2019 byl nevládní organizaci doručen protiprávní výhružný dopis jménem Krajského soudu v Hradci Králové a podepsaný JUDr. Janem Čiperou - předsedou soudu viz. příloha.

Na základě výše uvedené právní skutečnosti bude NGO vymáhat újmu po JUDr. Janu Čiperovi, protože je pod dopisem podepsaný.

Pokud by JUDr. Jan Čipera tvrdil, že předmětný dopis nepsal (což je pravděpodobné), musí se vyšetřit kdo ve skutečnosti dopis psal a odeslal jménem Krajského soudu.

Právní analýza :

Stát je velmi komplexní a komplikovaná instituce, která uplatňuje svou moc prostřednictvím různých osob, složek, či orgánů. A to v rozsahu právním řádem svěřené moci a působnosti.

Stát nejen stanoví určitá pravidla, ale sám je též kontroluje, zajišťuje, vynucuje, i sankcionuje jejich nedodržení.

Podle zákona č. 82/1998 Sb. A 89/2012 Sb. stát může požadovat tzv. regresní úhradu po osobě, která protizákonný stav zavinila.

Pokud by se JUDr. Jan Čipera cítil dotčen textem, tak NGO konstatuje, že zatím musí vycházet ze skutečnosti, že dopis psal on a je na právním jednání JUDr. Jana Čipery, aby požadoval finanční kompenzaci po skutečném autorovi a odesílateli, za poškození jeho osobnostních práv.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost a stížnost Okresnímu soudu v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Přílohy

Doporučený dopis ve jménu Okresního soudu v Hradci Králové byl vyhodnocen jako podezřelý až falešný.

Veřejná prezentace fiktivního trestního stíhání bez důkazů realizovaného psychologickými manipulačními metodami - Gaslighting a Kyberstalking ze strany kpt. Ing. Mariana Rochla na internetových stránkách je již nyní ostudou pro skutečnou Policii ČR a skutečnou soustavu státního zastupitelství.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Okresního soudu v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Okresní soud v Hradci Králové nařídil umístit předsedkyni NGO do BLÁZINCE, protože reprezentuje server, který postupuje podle mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl bude pravděpodobně tvrdit, že stížnost k mezinárodnímu soudu zpracovaná v němčině je výsledkem duševní poruchy, opilosti a návykových látek.


Kpt. Ing. Marian Rochl podle § 105 a 116 trestního řádu č. 141/1961 Sb. není schopen rozeznat co je a co není výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek a potřebuje si na to platit psychiatry, aby mu v jeho rozhodnutí pomohli.


NGO proto doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, že nemusí jednat psychiatry, ale může to vyzkoušet prakticky.


Proto NGO doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, aby si koupil alespoň 5 l 40 % alkoholu (zda si koupí rum nebo koňak je na jeho výběru, podstatné je dodržet procenta alkoholu), poté aby přidal antipsychotika a narkotika.

Až kpt. Ing. Marian Rochl vše vypije a sní, a pokud přežije tak ať začne psát stížnost k mezinárodnímu v němčině a až to bude mít hotové, tak ať svůj « výtvor » (slova JUDr. Alexandra Pumprly), zašle datovou schránkou a porovnáme výsledky.

Aktualizace případu

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Nový případ

Odškodnění - Křivé obvinění

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení soudnímu znalci klinickému psychologovi doc. PhDr. Janu Laškovi CSc. v případu Odškodnění - Křivé obvinění.

NGO sděluje, že bude vymáhat po soudním znalci v oboru klinická psychologie - doc. PhDr. Janu Laškovi, CSc. majetkovou, nemajetkovou újmu, nákladů a výdajů řízení pro právnickou osobu nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. - IČO 018 01 970.

NGO má ve veřejném rejstříku registrovaný účel své činnosti jako « vyvíjení tlaku na porušovatele lidských práv za účelem dosažení dodržování lidských práv... a dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv. »

NGO nemá ve veřejném rejstříku registrovaný účel své činnosti « charitativní a dobročinná činnost pro méně schopné psychology. »

Proto je zákonnou povinností NGO vymáhat adekvátní sankci po doc. PhDr. Janu Laškovi, CSc. ve formě finanční kompenzace za způsobené škody podle zákona č. 82/1998 Sb. a 89/2012 Sb.

Že doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. je « ve vší úctě » méně schopný psycholog je dokázáno tím, že jako profesně erudovaný psycholog s celoživotní praxí nedokázal rozeznat, je jeho protizákonná, podezřelá až trestná činnost ho může stát až     5 000 000 Kč v rámci finančního odškodnění, přesto, že byl na sankce upozorněn a věděl, že se jedná o nevládní organizaci jako právnickou osobu, která pracuje na základě jiných mechanizmů své obrany než fyzická osoba a věděl, že nemá žádné důkazy ani ustanovení pro vypracování znaleckého posudku.

Informace o zveřejnění stížnosti k mezinárodnímu soudu v případech -

Státní zemědělský intervenční fond 

části případu Křivé obvinění

Anglická jazyková verze

State Agricultural Intervention Fund

Ruská jazyková verze

Государственный сельскохозяйственный фонд вмешательства

Německá jazyková verze

Staatlicher Landwirtschaftlicher Interventionsfonds

Francouzská jazyková verze

Fonds national d'intervention agricole

Ukrajinská jazyková verze

Державний сільськогосподарський фонд втручання