Aktuality X/2019

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje dodatek k opatření :

USTANOVENÍ SOUDNÍHO ZNALCE NEBO KONZULTANTA KLINICKÉHO PSYCHOLOGA

Doc. PhDr. JANA LAŠKA, CSc.

Aktualizace případu

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení konkrétním pracovníkům SZIF případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Přílohy

NGO sděluje konkrétním pracovníkům SZIF, že právní věc případů SZIF-LPIS byla postoupena před Evropský soud pro lidská práve ve Štrasburku.

Konkrétních jmenovaných pracovníků SZIF se postoupení věci před mezinárodní soud dotýká podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR a čl. 36 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, tak, že budou mít povinnost se účastnit písemného a ústního projednání věci za stejných podmínek jako poškozený vlastník půdy.

Což znamená, že se konkrétní pracovníci budou účastnit mezinárodního řízení v sídle ESLP ve Štrasburku a písemnou a ústní korespondenci budou vést v jednacích jazycích mezinárodní instituce, tzn. V angličtině nebo francouzštině.

Pokud by kterýkoliv pracovník SZIF náhodou zjistil, že je absolutně neschopný v komunikací s mezinárodním soudem v cizím jazyku, nebo by neměl dostatek finančních prostředků na cestovné a ubytování do mezinárodního sídla instituce nebo nezvládl cestování po Evropě, tak bude vyhlášena jednostranná deklarace ve prospěch stěžovatele v rámci spravedlivého zadostiučinění - finanční kompenzace, která může být vymáhaná exekučně.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení předsedovi Krajského soudu v Hradci Králové - JUDr. Janu Čiperovi v případu Odškodnění - Křivé obvinění.

NGO sděluje, že bude vymáhat po předsedovi Krajského soudu v Hradci Králové - JUDr. Janu Čiperovi majetkovou, nemajetkovou újmu, nákladů a výdajů řízení pro právnickou osobu nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. - IČO 018 01 970.

Dne 26. srpna 2019 byl nevládní organizaci doručen protiprávní výhružný dopis jménem Krajského soudu v Hradci Králové a podepsaný JUDr. Janem Čiperou - předsedou soudu viz. příloha.

Na základě výše uvedené právní skutečnosti bude NGO vymáhat újmu po JUDr. Janu Čiperovi, protože je pod dopisem podepsaný.

Pokud by JUDr. Jan Čipera tvrdil, že předmětný dopis nepsal (což je pravděpodobné), musí se vyšetřit kdo ve skutečnosti dopis psal a odeslal jménem Krajského soudu.

Právní analýza :

Stát je velmi komplexní a komplikovaná instituce, která uplatňuje svou moc prostřednictvím různých osob, složek, či orgánů. A to v rozsahu právním řádem svěřené moci a působnosti.

Stát nejen stanoví určitá pravidla, ale sám je též kontroluje, zajišťuje, vynucuje, i sankcionuje jejich nedodržení.

Podle zákona č. 82/1998 Sb. A 89/2012 Sb. stát může požadovat tzv. regresní úhradu po osobě, která protizákonný stav zavinila.

Pokud by se JUDr. Jan Čipera cítil dotčen textem, tak NGO konstatuje, že zatím musí vycházet ze skutečnosti, že dopis psal on a je na právním jednání JUDr. Jana Čipery, aby požadoval finanční kompenzaci po skutečném autorovi a odesílateli, za poškození jeho osobnostních práv.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost a stížnost Okresnímu soudu v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Přílohy

Doporučený dopis ve jménu Okresního soudu v Hradci Králové byl vyhodnocen jako podezřelý až falešný.

Veřejná prezentace fiktivního trestního stíhání bez důkazů realizovaného psychologickými manipulačními metodami - Gaslighting a Kyberstalking ze strany kpt. Ing. Mariana Rochla na internetových stránkách je již nyní ostudou pro skutečnou Policii ČR a skutečnou soustavu státního zastupitelství.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Okresního soudu v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Okresní soud v Hradci Králové nařídil umístit předsedkyni NGO do BLÁZINCE, protože reprezentuje server, který postupuje podle mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl bude pravděpodobně tvrdit, že stížnost k mezinárodnímu soudu zpracovaná v němčině je výsledkem duševní poruchy, opilosti a návykových látek.


Kpt. Ing. Marian Rochl podle § 105 a 116 trestního řádu č. 141/1961 Sb. není schopen rozeznat co je a co není výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek a potřebuje si na to platit psychiatry, aby mu v jeho rozhodnutí pomohli.


NGO proto doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, že nemusí jednat psychiatry, ale může to vyzkoušet prakticky.


Proto NGO doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, aby si koupil alespoň 5 l 40 % alkoholu (zda si koupí rum nebo koňak je na jeho výběru, podstatné je dodržet procenta alkoholu), poté aby přidal antipsychotika a narkotika.

Až kpt. Ing. Marian Rochl vše vypije a sní, a pokud přežije tak ať začne psát stížnost k mezinárodnímu v němčině a až to bude mít hotové, tak ať svůj « výtvor » (slova JUDr. Alexandra Pumprly), zašle datovou schránkou a porovnáme výsledky.

Aktualizace případu

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Nový případ

Odškodnění - Křivé obvinění

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení soudnímu znalci klinickému psychologovi doc. PhDr. Janu Laškovi CSc. v případu Odškodnění - Křivé obvinění.

NGO sděluje, že bude vymáhat po soudním znalci v oboru klinická psychologie - doc. PhDr. Janu Laškovi, CSc. majetkovou, nemajetkovou újmu, nákladů a výdajů řízení pro právnickou osobu nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. - IČO 018 01 970.

NGO má ve veřejném rejstříku registrovaný účel své činnosti jako « vyvíjení tlaku na porušovatele lidských práv za účelem dosažení dodržování lidských práv... a dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv. »

NGO nemá ve veřejném rejstříku registrovaný účel své činnosti « charitativní a dobročinná činnost pro méně schopné psychology. »

Proto je zákonnou povinností NGO vymáhat adekvátní sankci po doc. PhDr. Janu Laškovi, CSc. ve formě finanční kompenzace za způsobené škody podle zákona č. 82/1998 Sb. a 89/2012 Sb.

Že doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. je « ve vší úctě » méně schopný psycholog je dokázáno tím, že jako profesně erudovaný psycholog s celoživotní praxí nedokázal rozeznat, je jeho protizákonná, podezřelá až trestná činnost ho může stát až     5 000 000 Kč v rámci finančního odškodnění, přesto, že byl na sankce upozorněn a věděl, že se jedná o nevládní organizaci jako právnickou osobu, která pracuje na základě jiných mechanizmů své obrany než fyzická osoba a věděl, že nemá žádné důkazy ani ustanovení pro vypracování znaleckého posudku.

Informace o zveřejnění stížnosti k mezinárodnímu soudu v případech -

Státní zemědělský intervenční fond 

části případu Křivé obvinění

Anglická jazyková verze

State Agricultural Intervention Fund

Ruská jazyková verze

Государственный сельскохозяйственный фонд вмешательства

Německá jazyková verze

Staatlicher Landwirtschaftlicher Interventionsfonds

Francouzská jazyková verze

Fonds national d'intervention agricole

Ukrajinská jazyková verze

Державний сільськогосподарський фонд втручання