Aktuality X/2018

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula postoupení odvolání Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního v případu Nové Město nad Metují - oddělení dopravy a silničního hospodářství.

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula odpověď PČR OOP Nové Město nad Metují. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula rozhodnutí o odvolání vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v případu Nové Město nad Metují - oddělení dopravy a silničního hospodářství.

Krajský úřad Královéhradeckého kraj NEDODRŽEL závazný právní názor, resp. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové. 

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : TO-OKTRR-07-28102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové- Mgr. Martin Prokop.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1, 2 a 3 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb .

Je podezření, že státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martin Prokop zneužívá pravomoc úřední osoby za účelem přijímání úplatků a porušování ústavního pořádku České republiky.

Je podezření, že státní zástupce Mgr. Martin Prokop si přijal úplatek, jako úřední osoba od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy v úmyslu opatřit holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi značný prospěch, což je podezření, že konkrétně znamená zakrýt podezřelou činnost korupčního jednání na SZIF Hradec Králové ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy je jeho podílů v některých "vzájemně propojených firmách a popř. některých dalších firem v Královéhradeckém kraji.

tátní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Je však podezření, že pokud se dotčení pracovníci hloubkové kontrole brání takovým způsobem, že demonstrativně odmítají věc řešit, tak z tohoto jednání dotčených pracovníků vyplývá podezření fictio iuris (právní domněnky), že něco není v pořádku.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost KORUPČNÍ ČINNOSTI NA SZIF HRADEC KRÁLOVÉ.

Informace o zveřejnění

Případ SZIF - LPIS

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje vyjádření k podkladům pro rozhodnutí vlastníkem půdy.

Podstatou právní úpravy vlastnictví je zásada, že vlastník určuje a rozhoduje a pachtýř i SZIF jsou pouze výkonné složky vlastnického práva.

Je nutno uvést na pravou míru, že půda je pachtýři pouze půjčována a nikoliv darována.

Propachtovatelka opakuje, že jednatelka Ing. Monika Nebeská není žádný začínající pachtýř a pouze teoretickými znalostmi zemědělství a jednání v obchodních vztazích ze školního vzdělávání a proto nemá žádný nárok tvrdit, že věci dostatečně nerozuměla.

SZIF nemůže vlastníky půdy nutit v pokračování pachtovního vztahu, aby byla jejich půdy používána a nedostávali pachtovné.

SZIF nemůže vlastníky půdy nutit v pokračování pachtovního vztahu v situaci, kdy není s půdou nakládáno podle smlouvy.

SZIF nemůže vlastníky půdy nutit v pokračování pachtovního vztahu, kdy není jistota, že Ing. Monika Nebeská nebude pokračovat v porušování dobrých mravů a běžného jednání v pachtovním vztahu.

Aktualizace případu

Nové Město nad Metují

PČR OOP Nové Město nad Metují

č.j. : OST-ZH-44-23102018

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu Nové Město nad Metují.

Otázka NGO na GIBS

NGO pokládá za klienta (plná moc viz. příloha) následující otázku.

Zda Generální inspekce bezpečnostních sborů vydala metodické doporučení podle zákona č. 341/2011 Sb. § 2 odst. 5 na Policii ČR Obvodní oddělení Nové Město nad Metují - územní odbor Náchod, že oznamovatel podezření trestného činu nemá právo na pořízení kopií spisu?

Aktualizace případu

Nové Město nad Metují

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Nové Město nad Metují- odboru dopravy a silničního hospodářství.

Pravomocné rozsudky jsou pravomocné podle § 5 odst. 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní - výrok pravomocného rozsudku je závazný pro účastníky, osoby na řízení zúčastněné a pro orgány veřejné moci a tedy i pro Ing. Petra Kubalu.

Ing. Petr Kubala musí respektovat výrok pravomocného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.Rozhodně Ing. Petr Kubala nemá žádné zákonné právo svojí neopodstatněnou činností v uvedeném správním řízení zatěžovat a poškozovat občana. Protiprávní činnost vedoucího Odboru dopravy - Ing. Kubaly, má znaky zneužití pravomoci úřední osoby a taky úřední šikany.

NGO žádá pro klienta Ing. Zdeňka Hrnčíře, aby odvolací orgán podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu č. 500/2004 Sb. zrušil rozhodnutí Městského úřadu Nové Město nad Metují a zastavil podle § 66 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb., ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 a § 97 odst. 3 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Zde je nepochybně dán důvod pro ZASTAVENÍ řízení s okamžitou platností (Správní řízení, které bylo zahájeno v r. 2015 v téže samé věci bylo již UKONČENÉ, a bylo vydané pravomocné rozhodnutí, krom jiného i z důvodu jejich nezákonnosti) a to zejména s ohledem na zrušující rozsudky Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 30 A 169/2016-104 ze dne 23. 1. 2018 a č.j. 30 A 18/2018-34 ze dne 27.2.2018, jimiž byla zrušena veškerá podkladová rozhodnutí MÚ Odboru Dopravy NMNM, z důvodu jejich nezákonnosti. 

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou
Zneužití radních starostou

Informace o zveřejnění

Akceptační dopis Ústavního soudu

Soudce zpravodaj ve věci ústavní stížnosti v případu - Chlumec nad Cidlinou - zneužití radních starostou-

je JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Aktualizace případu

SZIF

Ing. Monika Nebeská 

Podezření z dotačního podvodu

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci - por. Ing. Miroslav Jaroš - nepřímé úplatkářství - slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové věc - por. Ing. Miroslav Jaroš - nepřímé úplatkářství - slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské - v případu podezření z dotačního podvodu, postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k zaplacení soudního poplatku v případu Frýdek-Místek-Ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vymáhání nemajetkové újmy s příslušenstvím.

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO předala podklady Dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu.

Je podezření, že na SZIF, pracoviště Hradec Králové dochází k blokování LPIS ve prospěch některých uživatelů, resp. firem, aniž by tito uživatelé museli dodržovat smluvní vztahy a zákony.

Tato situace poskytuje některým firmám neoprávněný zisk a způsobuje ekonomickou likvidaci místních vlastníků půdy.

Dále je podezření, že Ing. Monika Nebeská je jednatelkou více vzájemně propojených firem a tímto způsobem je podezření, že upravuje hospodářské výsledky dle potřeb, což vede k podezření krácení daně z příjmu.

Je podezření, že forma FytAgro s.r.o. slouží jako tzv. klaster, ke snížení hospodářských výsledků té firmy, na kterou jsou vyúčtovány neúměrné cizí zdroje, dle veřejného rejstříku.

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : OST-OKTRR-06-15102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová odklání pozornost o právní skutečnosti, že byly oznámeny a v mezích možností doloženy konkrétní podezření na korupční činnosti na pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové.

Zákonná povinnost PČR a státního zastupitelství je věc vyšetřit.

Avšak dosud se orgány činné v trestním řízení zabývaly psaním dopisů, že je vše v pořádku a dokonce rezolutně odmítly věc předat Dozorčí radě SZIF.

Tato skutečnost je sama o sobě podezřením na trestnou činnost konkrétních policistů a státních zástupců.

Je podezření, že pokud by státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová měla v úmyslu zpochybňovat principy procesního práva a bezvýhradně souhlasit JUDr. Lukášem Vodičkou, že se nic nestalo a to bez jakéhokoliv prošetření trestních oznámení, že se následně může stát účastníkem trestného činu podle § 24 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

NGO zcela korektně upozorňuje státní zástupkyni JUDr. Miluši Redlovou, že nemá trestní imunitu jako poslanci, senátoři nebo prezident a že státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová je trestně odpovědná za své jednání i jako úřední osoba.

Je podezření, že JUDr. Miluše Redlová - státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podporuje činnost KORUPČNÍ ČINNOSTI NA PRACOVIŠTI STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU HRADEC KRÁLOVÉ.

Na základě výše uvedených skutečností je nutno konstatovat, že kdyby si státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová a ředitel Ing. Aleš Sobel na SZIF Hradec Králové byli tak jistí, že je vše v pořádku, tak by souhlasili s hloubkovou kontrolou celého pracoviště.

Je však podezření, že pokud se dotčení pracovníci hloubkové kontrole brání takovým způsobem, že demonstrativně odmítají věc řešit, tak z tohoto jednání dotčených pracovníků vyplývá podezření fictio iuris (právní domněnky), že něco není v pořádku.

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou

Zneužití radních starostou

Ústavní stížnost

č.j. : US-ZRS-01-16102018

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala ústavní stížnost v případu Chlumec nad Cidlinou- zneužití radních starostou.

Podle § 3 odst. 2 písm. c) nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.

Podle Občanského zákoníku, pokud je konkrétní radní neschopný, nesmí těžit ze své neschopnosti k újmě druhých, což znamená, že pokud neumí udělat rozhodnutí a jedná v rozporu se svými zákonnými kompetencemi v souladu se zákonem, musí si hledat zaměstnání v chráněné dílně a platit tzv. regresní úhradu podle zákona 82/98 Sb.

Podle § 4 odst. 1 Občanského zákoníku se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost jej užívat s běžnou péčí a opatrností a že to každý může od ní v právním styku očekávat.

Obecně společnost očekává i od radních Města Chlumec nad Cidlinou , že budou minimálně průměrné inteligence ( a nebudou se chovat jako mentálně retardovaní při rozhodování v záležitostech města ).

Zástupkyně žalobce bude vycházet ze skutečné spisové dokumentace. Pokud o věci rozhodla Rada Města Chlumec nad Cidlinou podle zápisu ze zasedání Rady, bez zákonné kompetence, tak je Rada Města také zodpovědná za své rozhodování jak v odpovědnosti za způsobenou škodu, tak i z hlediska trestní odpovědnosti jako zneužité pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ, rozvracení republiky podle § 310 TZ. Některé formy trestné součinnosti podle § 367 TZ nepřekažení trestného činu Ing. Ivě Uchytilové - odboru správy majetku a investic, která celou záležitost zavinila a podle § 366 TZ nadržování Ing. Ivě Uchytilové.

Zodpovědnost se bude týkat povinnosti regresní úhrady podle zákona č. 82/98 Sb a 89/2012 Sb.

NGO zcela korektně upozornila, že zodpovědnost radních bude týkat účasti na mezinárodním řízení a vyšetřování porušování lidských práv Městem Chlumec nad Cidlinou.

A to za podmínek rovnosti.

Podle čl. 36 odst. 2 Úmluvy o lidských právech Rady Evropy se budou muset jednotliví radní města Chlumec nad Cidlinou účastnit těchto jednáních v sídlech mezinárodních institucí např. ve Štrasburku a to na vlastní náklady.

Radní budou muset jednat, jak ústně tak i písemně, v jednacích jazycích těchto institucí, tzn. např. v angličtině nebo francouzštině.

Pokud by některý radní náhodou zjistil, že jste absolutně neschopný v komunikaci s mezinárodní institucí v cizím jazyku, nebo by některý radní náhodou nezvládl cestování po Evropě, nebo některý radní neměl dostatek finančních prostředků na cestovné, ubytování a ostatní, tak bude podle čl. 38 a dalších Úmluvy vyhlášena jednostranná deklarace mezinárodním soudem ve prospěch stěžovatele.

Zodpovědnost bude vymáhána také za podmínek rovnosti i kdyby to mělo být pro zodpovědné radní po psychické, finanční a profesní stránce naprosto likvidační.

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou
Oběť trestného činu
Přestupková komise

č.j. : ZPV-JČ-19-14082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení starostovi města Chlumec nad Cidlinou v případu - Chlumec nad Cidlinou - oběť trestného činu.

Vážený pane starosto,

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 103 odst. 4 písm. b) plníte funkci zaměstnavatele předsedkyně přestupkové komise Ing. Ireny Pánkové.

Ing. Irena Pánková odložila řízení č.j. 6 T 53/2015-121 Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 30. dubna 2014.

Ing. Irena Pánková vyrozuměla o odložení dopisem ze dne 22. února 2018 č.j. SPR 1035/18 31/2018-Pan.

Otázky na starostu Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila

1. NGO, za klienta (plná moc viz. příloha) žádá o podání vysvětlení, zda si jako zaměstnavatel myslíte, že Ing. Irena Pánková postupuje v souladu se zákonem?

2. NGO, za klienta (plná moc viz. příloha) žádá o podání vysvětlení, zda si jako zaměstnavatel myslíte, že Ing. Irena Pánková postupuje v souladu s pracovní smlouvou, resp. Zda jste jako starosta a nadřízený Ing. Ireně Pánkové dal písemný příkaz k uvedenému způsobu vyřízení věci?

Aktualizace případu

Frýdek-Místek
PČR - 1. oddělení obecné kriminality

č.j. : OST-AM-65-15102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci.

Zákonná povinnost PČR a státního zastupitelství je věc vyšetřit.

Avšak dosud se orgány činné v trestním řízení zabývaly psaním dopisů, že je vše v pořádku a dokonce mají opovážlivost tvrdit, že za zranění, která vznikla zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleně Musilové, ničím nejsou a nikdo za tento stav nenese odpovědnost.

Tato skutečnost je sama o sobě podezřením na trestnou činnost konkrétních policistů a státních zástupců.

Současně je podezření, že státní zástupkyně Mgr. Vanda Jachnická vydírá nevládní organizaci Human Righs Defense z.s. podle § 175 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že státní zástupkyně Mgr. Vanda Jachnická používá tzv. PSYCHOLOGICKÉ NÁSILÍ a nutí NGO, aby neplnila svoje účely, pro které byla zaregistrována soudem a porušovala tak stanovy NGO.

K výše uvedenému přípisu Vrchního státního zastupitelství v Praze NGO sděluje, že státní zástupkyně Mgr. Vanda Jachnická nevyhodnocuje případ v rámci trestního práva, ale používá limitovanou manipulační techniku, kdy si Mgr. Vanda Jachnická vykládá trestní zákoník podle své smyšlené, ale protiprávní dedukce.

Závěrem je nutné konstatovat, že k napadení k napadení paní Aleny Musilové došlo, že byla rdoušena (celý průběh napadení je složitější).

V kriminalistickém kontextu se zardoušení posuzuje, že je vždy výsledek aktivního jednání druhé osoby.


Pachatel obvykle zneužívá své fyzické převahy anebo situační či trvalé fyzické převahy bezbrannosti své oběti, případně momentu překvapení.


Z hlediska soudního lékařství se zardoušení považuje za násilnou smrt a spadá do kategorie - DUŠENÍ-STRANGULACE-ZARDOUŠENÍ.

Pokud by státní zástupkyně Mgr. Vanda Jachnická měla v úmyslu zpochybňovat principy soudního lékařství a tvrdit, že se žádný trestný čin nestal, tak se Mgr. Vanda Jachnická následně může stát účastníkem trestného činu podle § 24 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

NGO zcela korektně upozorňuje státní zástupkyni Mgr. Vandu Jachnickou, že nemá trestní imunitu jako poslanci, senátoři nebo prezident a že státní zástupkyně Mgr. Vanda Jachnická je trestně odpovědná za své jednání i jako úřední osoba.

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis PČR OOP Nové Město nad Metují.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Městského úřadu Nové Město nad Metují o ustanovení znalce.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu SZIF- trestní oznámení RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v případu Frýdek-Místek.

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Mgr. Vanda Jachnická tvrdí, že se nic nestalo a žádost o přezkoumání vyřízení podání zamítla jako nedůvodné.

č.j. : OST-ZH-37-13102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala návrh na změnu zákona - právo na svobodný výběr obhájce.

NGO sděluje, za klienta (plná moc viz. Příloha), že v podané ústavní stížnosti - řízení u Ústavního soudu č.j. IV ÚS 3053/18 podal řádně návrh na změnu zákona, kterou je Ústavní soud povinen se zabývat.

Citace z ústavní stížnosti ze dne 6. září 2018:

Podle čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

Podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

Jedná se o právo občana

na svobodný výběr obhájce.

Porušení Úmluvy lidských práv a základních svobod Rady Evropy

Právo na spravedlivé řízení

a) porušení práva na přístup k soudu zákazem svobodného výběru obhájce

Konkrétně byla porušena Listina základních práv a svobod :

Listina základních práv a svobod čl. 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Tzn. Pokud jsou si lidé rovní v právech, tak přiznání vlastní obhajoby pouze advokátovi (advokát nemusí být zastoupen advokátem, viz. Server Ústavního soudu) je jednoznačná nerovnost a diskriminace.

Dále právo obhajoby prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce je nezrušitelné ( tzn. že soudce i Ústavního soudu, či poslanec nebo senátor nemůže toto právo zrušit nějakou svou vlastní smyšlenou a k tomu ještě protiprávní dedukcí).

Listina základních práv a svobod čl. 2 odst. 1

Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat na výlučnou ideologii.

Tzn. Definice demokracie je dodržování práva a lidských práv a svobod.

Dodržování lidských práv a svobod je současně veřejný zájem.

Soudce Ústavního soudu má za povinnost demokraticky rozhodovat pouze podle zákona a nikoliv na základě jakékoliv ideologie a to i vlastní smyšlené a hlavně protiprávní dedukce.

Soudce Ústavního soudu nesmí vyžadovat povinné zastoupení advokátem a zakazovat obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce, protože se jedná jednoznačně o porušování lidských práv.

Listina základních práv a svobod čl. 2 odst. 2

Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem.

Tzn. Soudy nemají žádné právo zakazovat stěžovateli obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce.

Listina základních práv a svobod čl. 2 odst. 3

Nikdo nesmí být nucen, co zákon neukládá.

Stěžovatel před Ústavním soudem nesmí být nucen být povinně zastoupen advokátem.

Stěžovatel má právo na obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce.

Listina základních práv a svobod čl. 3 odst. 1

Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu.

Tzn. Právo obhajoby prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce musí být přiznáno všem bez rozdílu.

Listina základních práv a svobod čl. 3 odst. 3

Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Tzn. Jestliže stěžovatel má právo na obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce podle čl. 10 Ústavy ČR v kombinaci s čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy u Ústavního soudu, tak stěžovateli nikdo nesmí způsobovat žádnou újmu a to ani soudce Ústavního soudu odmítáním stížnosti.

Listina základních práv a svobod čl. 4 odst. 1

Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Tzn. Ústavní soud stěžovateli nesmí zakazovat obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce.

Listina základních práv a svobod čl. 4 odst. 4

Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro který byla stanovena.

Tzn. Zákaz obhajoby prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce před soudem slouží (při oficiální erudici soudců fictio iuris) k odepření přístupu k těmto soudům a následně k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.  

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Ústavního soudu v případu Nové Město nad Metují - Okresní státní zastupitelství Náchod.

Ústavní soud vyzývá k zastoupení advokátem v řízení o ústavní stížnosti.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Ústavního soudu v případu Nové Město nad Metují - Okresní státní zastupitelství Náchod.

V podané ústavní stížnosti je soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Mgr. Martina Prokopa Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Aktualizace případu

Ing. Monika Nebeská
Podezření z dotačního podvodu

JE PODEZŘENÍ, ŽE ING. MONIKA NEBESKÁ " APLIKUJE" FIRMU FYTAGRO S.R.O. JAKO TZV. KLASTER PRO "ÚPRAVU" HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ JINÉ VZÁJEMNĚ PROPOJENÉ FIRMY (konkrétně té firmy na kterou jsou vystaveny faktury nepřiměřených cizích zdrojů, dle veřejného rejstříku).

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové
Por. Ing. Miroslav Jaroš
Nepřímé úplatkářství

slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské

TO-MJ-08-08102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisaře Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš slíbil svůj vliv Ing. Monice Nebeské ve věci trestního řízení podezření z dotačního podvodu.

Vzhledem k tomu, že por. Ing. Miroslavu Jarošovi bylo několikráte vysvětleno, že Ing. Monika Nebeská jedná jako FYZICKÁ OSOBA a nikoli jako STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE právnické osoby a por. Ing. Miroslav Jaroš to jako duševně zdravý nechce pochopit, tak je podezření nepřímého úplatkářství Ing. Monice Nebeské nebo jejímu holandskému obchodnímu partnerovi p. Janu Bruinsmovi.

NGO DOPLŇUJE, ŽE ING. MONIKA NEBESKÁ, POKUD BY JEDNALA JAKO STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY - JAKO JEDNATELKA S.R.O., TAK NEMUSÍ NUTNĚ JEDNAT ZA FYTAGRO S.R.O., ALE JE PODEZŘENÍ, ŽE MŮŽE JEDNAT I ZA JINOU VZÁJEMNĚ PROPOJENOU FIRMU RESP. TZV. KLASTERpozn.:seskupení horizontálně nebo vertikálně propojených firem z příbuzných oborů spolupracujících s podpůrnými organizacemi.

JE PODEZŘENÍ, ŽE ING. MONIKA NEBESKÁ " APLIKUJE" FIRMU FYTAGRO S.R.O. JAKO TZV. KLASTER PRO "ÚPRAVU" HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ JINÉ VZÁJEMNĚ PROPOJENÉ FIRMY )konkrétně té firmy na kterou jsou vystaveny faktury nepřiměřených cizích zdrojů, dle veřejného rejstříku).

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění KŘ PČR Hradec Králové, oddělení hospodářské kriminality, že se spisová dokumentace postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Ing. Monika Nebeská - podezření z dotačního podvodu

a další - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

KŘ PČR Moravskoslezského kraje

č.j. : ZPV-AM-62-03102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení řediteli KŘ PČR Moravskoslezského kraje v případu Frýdek- Místek.

Otázka NGO na ředitele KŘ PČR Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáše Kužela

Zda Krajské ředitelství PČR Moravskoslezského kraje obdrželo metodické doporučení od GIBS, že pokud je zvlášť zranitelná oběť trestného činu napadena násilníkem a lékaři potvrdí závažná zranění, ale člověk nezemře, tak jestli v tomto případě GIBS vydala pokyn PČR, že vražda ve stadiu pokusu, s následky závažných zranění, není trestným činem?

Doplňující otázka NGO ředitele KŘ PČR Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáše Kužela

Jak by byla kvalifikována situace podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb, kdyby p. Alena Musilová po napadení p. Jiřím Markem, na místě zůstala ležet mrtvá, protože by jí byla zlomena krční páteř?

Nebo by lékař rychlé záchranné služby vystavil lékařskou zprávu, že při převozu do nemocnice zemřela na vnitřní krvácení po kopání do břicha?NGO žádá o podání vysvětlení zda by PČR v tomto případě zahájila trestní stíhání proti násilníkovi - dokonaná vražda, nebo zda by PČR násilníka osvobodila a řekla, že se vlastně vůbec nic nestalo?

č.j. : OST-AM-63-05102018

Human Rights Defense z.s. odeslala plnou moc na výzvu Obvodního soudu pro Prahu 1 v případu Frýdek- Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj.

Výzva Obvodního soudu pro Prahu 1 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Případy :

Mgr. Martin Prokop - rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - veřejné schvalování TČ

Por. Ing. Miroslav Jaroš - nadržování Iloně Langrové

SZIF - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Aktualizace případu

SZIF

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : S-OKT-120-03102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Na základě doporučení Vrchního státního zastupitelství v Praze, NGO sama postoupila řešení, podezření na korupční jednání na pracovišti SZIF Hradec Králové, Dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu, k provedení hloubkové kontroly ve smyslu podaných trestních oznámení, viz. přílohy.

NGO dodává, že věc je možno vyšetřit, protože podobný případ v jiné věci je již projednáván soudem, viz. příloha.

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

PČR - 1. oddělení obecné kriminality

č.j. : ZPV-AM-60-30092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení npor. Mgr. Janu Syslovi - vedoucí 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Doručenky

Zvlášť zranitelná oběť trestného činu byla škrcena a poté do ní bylo kopáno do břicha (pozn. skutečný popis napadení je mnohem rozsáhlejší).

Přivolaná hlídka ČR sama uznala, že musí zavolat RSZ- rychlou záchrannou službu (PČR uznala, že pouhé ošetření u praktického lékaře je nedostatečné).
Sama přivolaná hlídka PČR pomáhala spolu se zdravotníky napadené paní Aleně Musilové do sanitky (pozn. sama PČR uznala, že napadená je v tak špatném zdravotním stavu, že se do sanitky nedostane sama).

Následně byly vydány lékařské zprávy o mnohočetných zraněních páteře, břicha atd. K tomu všemu v sanitním vozu byl naměřen systolický tlak 190, což je pro staršího člověka, spolu s prodělaným šokem z napadení, životu nebezpečné.

Po roce a půl "vyšetřování," por. Bc. Lenky Korčáková udělá závěr, že se vůbec nic nestalo a že napadení není napadení, těžké ublížení na zdraví není podle vystavených lékařských zpráv ničím a vražda ve stadiu pokusu není trestný čin.

Otázka NGO na npor. Mgr. Jana Sysla

Jak by byla kvalifikována situace podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb, kdyby p. Alena Musilová po napadení p. Jiřím Markem, na místě zůstala ležet mrtvá, protože by jí byla zlomena krční páteř?

Nebo by lékař rychlé záchranné služby vystavil lékařskou zprávu, že při převozu do nemocnice zemřela na vnitřní krvácení po kopání do břicha?

NGO žádá o podání vysvětlení zda by PČR v tomto případě zahájila trestní stíhání proti násilníkovi - dokonaná vražda, nebo zda by PČR násilníka osvobodila a řekla, že se vlastně vůbec nic nestalo?

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou
Přeložka silnice II/327

č.j. : PS-21-01102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu v případu - Chlumec nad Cidlinou - přeložka silnice II/327.

NGO podává za klienta (plná moc viz. příloha) UPOZORNĚNÍ podezření ze spáchání trestného činu předsedou majetkové komise Města Chlumec nad Cidlinou -

Ing. Jiří Žabka.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - některé další formy trestné součinnosti - podněcování k trestnému činu podle § 364 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. V kombinaci s § 117 (veřejné spáchání trestného činu) a 365 TZ (schvalování trestného činu), dále v kombinaci s § 329 TZ (zneužití pravomoci úřední osoby), § 127 TZ) úřední osoba) a § 24 odst. 1 písm. b) TZ ( návodce trestného činu).

Je podezření, že předseda majetkové komise Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Jiří Žabka dne 29. března 2017 na veřejném zasedání zastupitelstva Chlumec nad Cidlinou svými výroky veřejně podněcoval zastupitelé města k jinému trestnímu činu - zneužití pravomoci úřední osoby - aby zastupitelé porušili zákon o obcích a jednali proti občanům města.

Ing. Jiří Žabka dne 29. března 2017 na veřejném zasedání zastupitelstva do zvukového (pořízeného městem) a kamerového záznamu )pořízeného NGO) namluvil, že do budoucna očekává statut výkupu pozemků - de facto vyvlastňování - ve veřejném zájmu.

Ing. Jiří Žabka uváděl praktické případy, kdy sám provedl de facto vyvlastnění, když jednal za firmu, která ho zaměstnává a vyplácí mu za jeho činnost nadprůměrnou mzdu.

Je podezření, že ING. JIŘÍ ŽABKA PODNĚCOVAL PŘÍTOMNÉ ZASTUPITELE PŘED OČIMA POŠKOZENÝCH OBČANŮ( přítomní poškození občané za veřejnost), k vyvlastnění nemovitostí v zastavěné oblasti a k LIKVIDACI CELOŽIVOTNÍ PRÁCE A ÚSILÍ POŠKOZENÝCH OBČANŮ, jen proto, aby se město mohlo chlubit, že má o dva kruhové objezdy navíc.

Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.

Čl. 1 odst. 1

Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Čl. 1 odst. 2

Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Čl. 9 odst. 3
Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Mezinárodní právní úprava vlastnictví

Evropská úmluva o lidských právech -_Rada Evropy

Dodatkový protokol (Paříž 20. března 1952)
čl. 1 odst. 1
Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek.

Všeobecná deklarace lidských práv- Organizace spojených národů

čl. 17

1. Každý má právo vlastnit majetek jak sám tak spolu s jinými.

2. Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku.

Listina základních práv EVROPSKÉ UNIE

čl. 17

Každý má právo vlastnit majetek zákonně nabytý, užívat jej, nakládat s ním a odkazovat jej.

NIKDO NESMÍ BÝT ZBAVEN SVÉHO MAJETKU.

K pojmu - VEŘEJNÝ ZÁJEM

VEŘEJNÝM ZÁJMEM JE PŘEDEVŠÍM OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV, TEDY I OCHRANA VLASTNICTVÍ.

Což znamená, že veřejným zájmem je ochrana vlastnictví, nikoli jeho zbavování nebo omezování.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu trestního oznámení na Mgr. Martina Prokopa - podezření z přijetí úplatku od Ing. Aleše Sobela - ředitele SZIF RO Hradec Králové.

č.j. : OST-ZH-35-29092018

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala náležitou omluvu k předvolání za klienta v případu Nové Město nad Metují.

Doručenky

V dopise Městského úřadu Bc. Milan Smrco uvádí nové fakta, skutečnosti, které obdržel MÚ z P ČR, ze dne 07. 09. 2018, s kterými se poškozený Ing. Zdeněk Hrnčíř neměl zatím možnost seznámit (výše škody, označení pozemků).

Při podávání na PČR poškozenému nebylo umožněno pořídit kopie ze spisu a nebyla vydána kopie úředního záznamu podání vysvětlení.

Z tohoto důvodu poškozený ani nemůže podávat další vysvětlení, protože nemá k dispozici kompletní spisovou dokumentaci.

Poškozený se nemůže na jednání náležitě připravit, protože chybí podmínky řízení.

Ing. Zdeněk Hrnčíř hned namítal, že některé fakty není zaznamenán v protokolu a doložen do spisu.

NGO k tomu konstatuje, že je zde viditelný fakt potřeby kontrolního kamerového (zvuko-obrazového) a zvukového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, popř. přestupku, aby byla vyloučena manipulace se spisovou dokumentací. 

Navíc výpovědí na účelové otázky v přestupkovém řízení po zmanipulovaném předchozím řízení před PČR by se Ing. Zdeněk Hrnčíř mohl vystavit skutečnosti, že na účelovou otázku odpoví po pravdě, ale již předchozí postup dokázal, že by teoreticky mohl odpovědět nepravdu, což by následně mohlo vést k situaci, že Oddělení vnitřních věci, zastoupené p. Milanem Smrcem vyhodnotí věc jako křivou výpověď podle trestního zákoníku, což by mohlo vést k trestnému stíhání a proto Ing, Zdeněk Hrnčíř využívá svého práva nevypovídat.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu - Krajské státní zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička - rozvracení republiky.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případech :

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis GIBS v případech některých policistů KŘ PČR Hradec Králové, které byly následně šetřeny Krajským státním zastupitelstvím v Hradci Králové, státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu - Frýdek-Místek - zveřejňování.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis GIBS v případech některých policistů KŘ PČR Hradec Králové, které byly následně šetřeny Krajským státním zastupitelstvím v Hradci Králové, státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou.