Aktuality VIII/2019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko a omluvu v případu Křivé obvinění.

NGO žádá plk. JUDr. Davida Fulku, MBA, aby ze své pozice Krajského ředitele Policie Královéhradeckého kraje zajistil, aby kpt. Ing. Marian Rochl přestal obtěžovat předsedkyni NGO výhružnou korespondencí, že kpt. Ing. Marian Rochl umístí předsedkyni NGO do BLÁZINCE, protože to po právní stránce není jednoduché.

I když kpt. Ing. Marian Rochl nemá právní rámec, tak podle předchozích skutečností maximálně může přiběhnout se samopalem a násilně předsedkyni NGO držet v poutech 24 hodin.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje předvolání kpt. Ing. Mariana Rochla v případu Křivé obvinění.

 Kpt. Ing. Marian Rochl - Policie Hradec Králové, trvá na svém, že právní postup  podle mezinárodních úmluv o lidských právech je výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek a požaduje umístění předsedkyně NGO do psychiatrické léčebny na pozorování. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Pokud nejvyšší špičky justice (dle rozdělovníku) trpí podezřelou , protizákonnou až trestnou činnost kpt. Ing. Mariana Rochla, jedná se o závažné podezření OHROŽENÍ DEMOKRACIE podle čl. 9 odst. 2 a 3 Ústavy ČR č. 1/1993 Sb. A ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Pro kpt. Ing. Mariana Rochla s trestní sazbou odnětí svobody 20, 30 let nebo doživotí. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis JUDr. Jana Čipery- předsedy Krajského soudu v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Jan Čipera - předseda Krajského soudu v Hradci Králové uvedl, že soudní znalci doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. a doc. MUDr. Vladimír Pidrman, PhD. trvají na skutečnosti, že server NGO www.hrd-ngo.com je výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek, protože postupuje podle mezinárodních úmluv o lidských právech a že soudní znalci požadují umístění předsedkyně NGO do psychiatrické léčebny na pozorování.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci v případu Křivé obvinění.

NGO dává na vědomí informaci o právní skutečnosti, že NGO v souladu se stanovami informovala Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku o skutečném stavu lidských práv v České republice.

"Policista pan Marian Rochl z Krajského ředitelství Policie v Hradci Králové prohlásil, že server NGO www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy, opilosti a návykových látek, protože tento server postupuje zásadně podle mezinárodních úmluv o lidských právech.

Na základě této skutečnosti pan Marian Rochl z Krajského ředitelství Policie v Hradci králové požaduje umístit předsedkyni NGO do ústavní péče - psychiatrické léčebny, protože podle pana Mariana Rochla je každý obránce lidských práv nebezpečný pro společnost.

Na základě výše uvedených skutečností je závažné podezření, že pan Marian Rochl prohlásí server Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku za výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek.

Na základě výše uvedených skutečností je závažné podezření, že pan Marian Rochl může prohlásit předsedu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku pana Linose-Alexandre- Sicilianosa - Řecko za psychicky nemocného a je podezření, že pan Marian Rochl bude požadovat umístění předsedy Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku do psychiatrické léčebny, protože podle pana Mariana Rochla je každý obránce lidských práv nebezpečný pro společnost, včetně předsedy Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku."

Prezentace případu Křivé obvinění v anglické jazykové verzi

Prezentace případu Křivé obvinění v ruské jazykové verzi

Prezentace případu Křivé obvinění v německé jazykové verzi

Prezentace případu Křivé obvinění ve francouzské jazykové verzi

Prezentace případu Křivé obvinění v ukrajinské jazykové verzi

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla požaduje vyšetření duševního stavu předsedkyně NGO, protože podle názoru JUDr. Alexandra Pumprly je server NGO www.hrd-ngo.com výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek.

PRÁVNÍ POSTUP A NÁTLAK ZE STRANY JUDR. ALEXANDRA PUMPRLY NA PŘEDSEDKYNI NEVLÁDNÍ ORGANIZACE PŘEVYŠUJE INTENZITU NÁTLAKU ČL. 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A SVOU ÚČINNOSTI SE JEDNÁ O ZNEUŽITÍ MÍRY NÁTLAKU NOVODOBÝCH PSYCHOLOGICKÝCH MUČÍCÍCH METOD, COŽ JE PORUŠENÍM ČL. 3 - ZÁKAZ MUČENÍ I S NÁSLEDKY PORUŠENÍ ČL. 2 - PRÁVO NA ŽIVOT EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV.

Pokud JUDr. Alexandr Pumprla, jako dozorující státní zástupce porušuje základní pravidla řádného procesu a bez důkazů obviňuje předsedkyni nevládní organizace, že je duševně nemocná, opilá a pod vlivem návykových látek, tak se na jedné straně, podle Soudu, jedná porušení právní normy nestrannosti státní moci a poškození pověsti a práv jak předsedkyně nevládní organizace, tak i NGO jako celku.

JUDr. Alexandr Pumprla, v pozici státní moci, je omezen ve svobodě projevu pouze na dokazatelné informace, které šíří o předsedkyni NGO, v rámci trestního řízení. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění. 

Evropská úmluva o ochraně lidských právech Rady Evropy je součástí českého právního řádu podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR.

Podle čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy má každý přístup k jakémukoliv soudu bez jakýchkoliv omezení.

Dále v předmětné ústavní stížnosti je jednoznačné, že závažné právní a životní problémy, může jednoduše způsobit nevinnému občanovi klidně i policista, který nemá žádný titul (natož aby byl advokát) a hodností je i pouze pprap.

Na základě NGO žádá, aby byla ústavní stížnost projednána meritorně bez zastoupení advokátem a byl vydán nález o změně zákona o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb. čl. 30, který by následně zaručoval bezproblémový přístup k Ústavnímu soudu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přípis Ústavního soudu v případu Křivé obvinění.

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze dne 15. srpna 2019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o zaslání důkazního materiálu v případu Křivé obvinění.

NGO žádá pro majitele zbrojního průkazu, aby kpt. Ing. Marian Rochl předložil důkaz o zajištění zdravotní pomoci, na kterou má majitel zbrojního průkazu právo v rámci protizákonného zásahu řízeným kpt. Ing. Marianem Rochlem, konkrétně se jedná o protizákonné předvedení, resp. únos u hlediska vojenské psychologie.

Pokud kpt. Ing. Marian Rochl při protizákonném předvedení, resp. únosu nezajistil náležité zdravotní ošetření majiteli zbrojního průkazu, jedná se o podezření na trestný čin neposkytnutí pomoci (dokonaný trestný čin) podle § 150 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a o závažné podezření na trestný čin vraždy (ve stadiu pokusu) podle § 140 odst 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. s trestní sazbou až 20 let odnětí svobody pro kpt. Ing. Mariana Rochla. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl ODMÍTÁ zrušit trestní stíhání předsedkyně NGO, přestože doložila nevinu.

Kpt. Ing. Marian Rochl má v úmyslu pokračovat ve vyšetřování, přestože není místně příslušný.

NGO k právnímu postupu kpt. Ing. Mariana Rochla konstatuje, že kpt. Ing. Marian Rochl se nechová jako policista - vyšetřovatel, ale ve vší úctě, se kpt. Ing. Marian Rochl chová jako duševně nemocný jedinec s těžkou poruchou centrální nervové soustavy.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.  

JUDr. Alexandr Pumprla provedl právní analýzu a vyhodnotil, že za podezřelou protizákonnou až trestnou činnost doc. PhDr. Jana Laška je zodpovědný PSYCHIATR doc. MUDr. Vladimír Pidrman, PhD.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula akceptační dopis Ústavního soudu ve věci přípisů Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stížnost na soudního znalce a klinického psychologa doc. PhDr. Jana Laška, CSc. v případu Křivé obvinění.

Příloha 

Souhlas s postoupením stížnosti 

NGO podává stížnost na klinického psychologa, z toho důvodu, že když předsedkyně NGO při protizákonném psychologickém vyšetření dne 7. června 2019 požadovala od klinického psychologa podklady ve spisu k psychologickému vyšetření ( přesně, že předsedkyně NGO podle pana Mariana Rochla trpí duševní poruchou, je opilá a pod vlivem návykových látek), tak klinický psycholog doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. іe odmítl zabývat důkazním materiálem a podklady pro psychologické vyšetření a snažil se "psychologickými manipulačními" metodami vysvětlovat, že se předsedkyně NGO MUSÍ PODROBIT, ať chce nebo nechce, protože to Policie ČR chce.

K tomu je nutno uvést na pravou míru, že psychologické vyšetření nechce Policie ČR (protože k tomuto úkonu nemá právní úpravu), ale pan Marian Rochl, což je značný rozdíl.

NGO podává stížnost na klinického psychologa, z toho důvodu, že dne 7. června 2019 začal doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. psychologické vyšetřování v situaci, kdy předsedkyně NGO byla po protizákonném únosu předchozího dne již cca 24 hodin držena v zajetí a v poutech pozn. přerušovaně) a omezena na svobodě.

Na základě teorie psychologie, je závažné podezření, že soudní znalec v oboru klinické psychologie doc. PhDr. Jan Lašek, CSc se svojí celoživotní praxí chtěl zneužít svoje psychologické znalosti a zneužít u předsedkyně NGO následky traumatu protizákonného únosu a 24 hodin držení v zajetí a v poutech (pozn. přerušovaně) a zneužít následky psychického šoku a to bez ohledu na to, zda se projeví pocit ochromení, bezmocnosti, bezradnosti nebo afektivní výbuch, impulzivní a zkratková reakce nebo sebevražda.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu k psychologicko-psychiatrickému vyšetření v případu Křivé obvinění.

Příloha

Důvody omluvy :

1. byla doložena nevina

2. místní příslušnost je ve Středočeském kraji

3. příloha č.j. ZPV-KO-95-02082019 ze dne 2. srpna 2019

Na základě přílohy žádá NGO, aby soudní znalci vystavili závěr, že z předložených podkladů nelze znalecký posudek zpracovat.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Policie ČR v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl ODMÍTÁ zrušit trestní stíhání předsedkyně NGO, přestože doložila nevinu.

Kpt. Ing. Marian Rochl má v úmyslu pokračovat ve vyšetřování, přestože není místně příslušný.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla se vyjádřil, že absolutně nic nechápe. 

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost v případu Křivé obvinění.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Pokud por. Ing. Jiří Ježek měl informaci, že dne 6. června 2019 byl zdravotní stav majitele zbrojního průkazu tak špatný jak je uvedeno v č.j. KRPH-56692-2/ČJ-2019-0502IZ ze dne 19. června 2019, a potom por. Ing. Jiří Ježek věc PROMYSLEL, jak uvádí, a VYMYSLEL, že dne 11. července 2019 na majitele zbrojního průkazu s úplným klidem pošle "komando" 7 lidí v uniformách a 3 v civilu S TÍM, ŽE POR. ING. JIŘÍ JEŽEK NAŘÍDIL, ABY NA MAJITELE ZBROJNÍHO PRŮKAZU MÍŘIL SAMOPAL, tak se jedná se o závažné podezření na trestný čin vraždy (ve stadiu pokusu) podle § 140 odst 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. S trestní sazbou až 20 let odnětí svobody pro por. Ing. Jiřího Ježka.


Ústavní stížnost

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala ústavní stížnost v případu Křivé obvinění.

Účastník řízení :

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna 227/2, 500 03 Hradec Králové

zodpovědný JUDr. Alexandr Pumprla - okresní státní zástupce podle zákona č. 82/1998 Sb. A 89/2012 Sb. A čl. 36 odst. 2 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy k potencionálnímu účasti na mezinárodním řízení

Podrobný meritorní popis případu je uveden v přílohách.

Základní právní problematikou je protizákonné trestní stíhání předsedkyně nevládní organizace.

Na to navazuje demonstrativní porušování základních pravidel řádného procesu daných ústavním pořádkem ČR a mezinárodními úmluvami o lidských právech.

Právní analýza

Právní úprava :

Zákon o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb.

§ 28

Kárným proviněním je zaviněné porušení povinností státního zástupce, zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce.

Soustava státního zastupitelství chybuje v tom, že ponechává JUDr. Alexandra Pumprlu diskreditovat státní zastupitelství jako celek a narušovat vážnost a důstojnost státního zastupitelství a důvěru občanů ve státní zastupitelství.

Obecně je JUDr. Alexandr Pumprla nahraditelný ve funkci vedoucího státního zástupce jiným vzdělanějším a schopnějším státním zástupcem.

Ohrožení demokracie

podle čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR

Odmítání vyšetření podezření KORUPČNÍ AKTIVITY NA KRAJSKÉM ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR, JAKO JE PROTIZÁKONNÉ OBVINĚNÍ, ÚNOSY, KRÁDEŽ NOTEBOOKU A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ TRESTNÉ ČINY KPT. ING. MARIANA ROCHLA ZA PRÁVNÍ PODPORY A SYMPATIE OKRESNÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE V HRADCI KRÁLOVÉ JUDR. ALEXANDRA PUMPRLY a ŠIKANA, VYDÍRÁNÍ A ÚTISK, NARUŠOVÁNÍ FUNKČNOSTI PRÁVNICKÉ OSOBY - NEVLÁDNÍ ORGANIZACE, KTERÉ POMÁHÁ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska trestního řízení vše ve stadiu podezření.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Pokud kpt. Ing. Marian Rochl tvrdí, že dne 6. června 2019 byl zdravotní stav majitele zbrojního průkazu tak špatný jak je uvedeno v č.j. KRPH-56692-2/ČJ-2019-0502IZ ze dne 19. června 2019, a s úplným klidem ho nechal 2 dny bez pomoci a samotného, jedná se o závažné podezření na trestný čin neposkytnutí pomoci (dokonaný trestný čin) podle § 150 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a závažné podezření na trestný čin vraždy (ve stadiu pokusu) podle § 140 odst 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. S trestní sazbou až 20 let odnětí svobody pro kpt. Ing. Mariana Rochla.

Nově 

Vzdělávání k lidským právům

Znalecké posudky

Vypracování znaleckého posudku 

v rozporu se zákonem

Vypracuje-li znalec posudek za podmínek, jež odporují zákonu, jehož opětovné přibrání k témuž znaleckému posouzení zakládá důvodnou pochybnost o jeho podjatosti s ohledem na jeho poměr k věci, jež je dána skutečností, že ve věci již názor vyjádřil, a to za podmínek rozporných se zákonem

Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektováním kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti(např. přepjatý formalismus), pak zakládá dotčení v základním právu a svobodě.

III. ÚS 346/01, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, číslo sešitu 25 /2002, číslo judikátu 30/2002 USn.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o osvobození od soudních poplatků ve věci vymáhání náhrady škody v případu Frýdek-Místek.

Soud může použít § 12 sazebníku soudních poplatků, vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu a současně vyzvat k opravě žádosti.

Ve věci předmětného odvolání, tedy soud není oprávněn požadovat zaplacení soudního poplatku.

Postupuje se podle zákona o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. § 11 odst. 2 písmeno q)

Od poplatku se osvobozují navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy

Na základě výše uvedených skutečností, žádá žalobkyně osvobození od soudních poplatků ze zákona.

Zástupce žalobkyně současně zasílá i vlastní doplnění odvolání žalobce proti celému rozsudku o náhradě škody, zpracované žalobkyní ze dne 24.8. 2018.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o ověření odborných znalostí soudního znalce a klinického psychologa doc. PhDr. Jana Laška, CSc.

Doklad o doručení soudnímu znalci v oboru klinické psychologie 

doc. PhDr. Janu Laškovi, CSc. 

Stanovisko NGO :

Obviněná předsedkyně NGO tímto napadá, že soudní znalec porušil svoji zákonnou povinnost podle zákona č. 36/1997 Sb o znalcích a tlumočnících a vyhlášky č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, že soudní znalec v oboru klinické psychologie doc. PhDr. Jan Lašek, CSc, po vyhodnocení podkladů do dne 7. června 2019 měl stanovit závěr, že z předložených podkladů nelze znalecký posudek zpracovat.

SOUDNÍ ZNALEC DOC. PHDR. JAN LAŠEK. CSC. JAKO PROFESNĚ ERUDOVANÝ PSYCHOLOG DNE 7. ČERVNA 2019 PŘI OSOBNÍM KONTAKTU PRAVDĚPODOBNĚ VYHODNOTIL, ŽE PSYCHICKÝ STAV PŘEDSEDKYNĚ NGO JEŠTĚ NEDOSPĚL DO TŘETÍHO STADIA STRESU A PROTO AKTIVNĚ "DOHODL," ŽE SE PSYCHOLOGICKO -PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ ODLOŽÍ O 2 MĚSÍCE.

TÍMTO POSTUPEM SOUDNÍ ZNALEC DOC. PHDR. JAN LAŠEK. CSC. JAKO PROFESNĚ ERUDOVANÝ PSYCHOLOG, ZCELA ÚMYSLNĚ VYSTAVIL PŘEDSEDKYNI NGO PSYCHICKÉMU DISTRESU PO DALŠÍ 2 MĚSÍCE A VZHLEDEM K PROFESNÍ ERUDICI PSYCHOLOGA S JEDNOZNAČNÝM CÍLEM VYVOLAT TŘETÍ STADIUM STRESU, KDY BY MOHL S PŘEDSEDKYNÍ NGO JEDNODUŠE MANIPULOVAT A VYVOLAT OBRANNÉ MECHANIZMY JÁ JAKO NAPŘ. PROJEKCE, RACIONALIZACE, PŘESUN (DISPLACEMENT) NEBO VYTĚSNĚNÍ A TAKÉ NEKONSTRUKTIVNÍ ÚČINKY FRUSTRACE JAKO REDUKCE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ, ÚNIK A DEZORGANIZACE CHOVÁNÍ.

POKUD TAKTO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ JEDNÁ PROFESNĚ ERUDOVANÝ KLINICKÝ PSYCHOLOG S CELOŽIVOTNÍ PRAXÍ, JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ PODEZŘENÍ SPOLUPACHATELSTVÍ PODLE § 23 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB. SE ZADAVATELEM POSUDKU KPT. ING. MARIANEM ROCHLEM, KTERÝ NEMÁ KRIMINALISTICKÉ DŮKAZY PROTI PŘEDSEDKYNI NGO O DUŠEVNÍ PORUŠE, OPILOSTI A NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH.

DÁLE JE ZÁVAŽNÉ PODEZŘENÍ, ŽE DOC. PHDR. JAN LAŠEK. CSC. JAKO PROFESNĚ ERUDOVANÝ PSYCHOLOG MĚL V ÚMYSLU VYSTAVIT NEPRAVDIVÝ POSUDEK PODLE § 350 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 Sb. S trestní sazbou až 8 let odnětí svobody pro doc. PhDr. Jana Laška, CSc.

NGO žádá předsedu Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jana Čiperu o ověření odborných znalostí soudního znalce v oboru klinické psychologie doc. PhDr. Jana Laška, CSc. podle přílohy č. 10 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 - Odborné podmínky pro jmenování znalcem ZA ÚČELEM ULOŽENÍ VÝSTRAHY SOUDNÍMU ZNALCI V OBORU KLINICKÉ PSYCHOLOGIE DOC. PHDR. JANU LAŠKOVI, CSC. PODLE § 25 d ZÁKONA Č. 36/1967 SB. O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH,

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu Křivé obvinění.

Dne 8. července 2019 byla na vědomí JUDr. Lukáše Vodičky - státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, doručena Ústavní stížnost v případu Křivé obvinění, kde byl doložen důkaz absolutní neviny předsedkyně NGO, který vydal Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na to dne 15. července 2019 (doručeno dne 16. července 2019) JUDr. Lukáš Vodička zareagoval tak, že potvrdil, že je SPRÁVNÉ trestní stíhání předsedkyně NGO, že je SPRÁVNÉ předvádět (resp. unášet) předsedkyni NGO, že je SPRÁVNÉ předsedkyni NGO násilně pozorovat ve zdravotnickém zařízení...

Na základě výše uvedených skutečností žádáme, aby psychiatr a soudní znalec doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. a klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, Csc. , pro účely předmětného trestního řízení vyšetřili, jakým psychickým onemocněním trpí JUDr. Lukáš Vodička (pozn. Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové) a stanovili psychiatrickou diagnózu podle MKN-WHO (mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Lukáš Vodička projevil právní sympatii s postupem kpt. Ing. Mariana Rochla a JUDr. Alexandra Pumprly, čímž se staví do právní pozice spolupachatele podezření na trestné činy podle § 23 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla projevil právní sympatii s postupem kpt. Ing. Mariana Rochla, čímž se staví do právní pozice spolupachatele podezření na trestné činy podle § 23 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.