Aktuality VIII/2018

Nový případ

Rada Města Chlumec nad Cidlinou

Mgr. Vladan Kárník

Zneužití pravomoci úřední osoby

č.j. : TO-VK-03-21082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu radním Města Chlumec nad Cidlinou

Mgr. Vladan Kárník

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na mimořádném zasedání dne 22. května 2018 rozhodla :

"Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že bude vycházet ze skutečné spisové dokumentace. Pokud o věci rozhodla Rada Města Chlumec nad Cidlinou podle zápisu ze zasedání Rady, bez zákonné kompetence, tak je Rada Města také zodpovědná za své rozhodování jak v odpovědnosti za způsobenou škodu, tak i z hlediska trestní odpovědnosti..."

"Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že vůči radním, kteří hlasovali pro zamítnutí žádosti žalobce, bude NGO postupovat na základě pravidla rovnosti.

Tzn., že podle čl. 36 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech se budou účastnit jednání před mezinárodním soudem.

Pokud by konkrétní radní náhodou zjistili, že jsou absolutně neschopní v komunikaci s mezinárodní institucí v cizím jazyku a nezvládají cestování po Evropě nebo nemají dostatek finančních prostředků na cestovné a ubytování, bude vyhlášena jednostranná deklarace ve prospěch stěžovatele.

Budou jednat v jednacích jazycích těchto institucí tzn. v angličtině nebo francouzštině.

Cestovné a ubytování si budou zajišťovat sami.

Podle pravidla rovnosti se budou účastnit jednání v sídlech těchto institucí např. ve Štrasburku.

Nový případ

Nové Město nad Metují

Městský úřad

Odbor správní - oddělení vnitřních věcí

Nový případ

Okresní státní zastupitelství Hradec Králové

Mgr. Matrin Prokop

Zneužití pravomoci úřední osoby

č.j. : OST-ZH-25-17082018

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala náležitou omluvu k předvolání ve věci Nové Město nad Metují.

Doručenka

Předmětné předvolání neodpovídá skutečnosti a má zásadní zákonnou chybu.

V předmětné věci je Ing. Zdeněk Hrnčíř v pozici poškozeného, který má nárok na náhradu škody.

Pozice poškozeného je viditelná již z textu samotného předvolání.

Pozici poškozeného a svědka nelze zaměňovat.

Při podávání na PČR poškozenému nebylo umožněno pořídit kopie ze spisu a nebyla vydána kopie úředního záznamu podání vysvětlení.

Z tohoto důvodu poškozený ani nemůže podávat další vysvětlení, protože nemá k dispozici kompletní spisovou dokumentaci.

Poškozený se nemůže na jednání náležitě připravit, protože chybí podmínky řízení.

PČR nevydáním kopie spisové dokumentace a úředního záznamu podání vysvětlení poškozeného porušila čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je podle čl. 10 Ústavy ČR součástí českého právního řádu.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense - NGO zveřejňuje předvolání k ústnímu jednání v přestupkové věci.

č.j. : TO-MP-03-19082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové - Mgr. Martin Prokop.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osobytrestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, na zneužití pravomoci úřední osoby s podezřením na úmysl dalšího trestného činu rozvrácení ústavního zřízení České republiky - rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na Krajském ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality a postupech komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost por. Ing. Miroslava Jaroše , který de facto "provozuje" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Současně je podezření, že si Mgr. Martin Prokop přivydělává přijímáním úplatků za zasílání protiprávní korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutil jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop přijímá úplatky od p. Ilony Langrové - pracovnice SZIF RO Hradec Králové a popř. od por. Ing. Miroslava Jaroše.

POKUD P. ILONA LANGROVÁ - PRACOVNICE STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU REGIONÁLNÍHO ODBORU HRADEC KRÁLOVÉ BĚHEM TŘÍ MĚSÍCŮ NEBYLA JEŠTĚ VYSLECHNUTA A NENÍ DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÁ NEBO JINAK ZÁVAŽNĚ NEMOCNÁ A V PŘÍPADĚ ŽE BY P. ILONA LANGROVÁ NEKOMUNIKOVALA, TAK VZHLEDEM K SOUČASNÉMU PRŮTAHU VE VĚCI JE MOŽNÉ VYUŽÍT § 67 A NÁSL. TRESTNÍHO ŘÁDU Č. 141/1961 SB. A P. ILONU LANGROVOU NECHAT ZATKNOUT A VYSLECHNOUT A POPŘ. UVALIT VAZBU, ABY NEMOHLA POKRAČOVAT V PODEZŘENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI PODEZŘENÍ NA MANIPULACI S EVIDENCÍ LPIS VE PROSPĚCH FIREM S PODÍLY HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMY, KTERÁ SLOUŽÍ NÁSLEDNĚ K VYPLÁCENÍ DOTACÍ DO ZEMĚDĚLSTVÍ.

POKUD DOZORUJÍCÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE MGR. MARTIN PROKOP VEŘEJNĚ TOLERUJE PRŮTAHY V ŘÍZENÍ A NEVYSLÝCHÁNÍ PODEZŘELÝCH PRACOVNÍKŮ STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU REGIONÁLNÍHO ODBORU HRADEC KRÁLOVÉ, TAK JE PODEZŘENÍ, ŽE VZHLEDEM KE SVÉ PROFESNÍ ERUDICI STÁTNÍHO ZÁSTUPCE VEŘEJNĚ SCHVALUJE ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ VE SMYSLU TRESTNÉHO ČINU ROZVRACENÍ REPUBLIKY PODLE § 310 TZ V KONKRÉTNÍM DŮSLEDKU LIKVIDACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JAKO "NOVODOBÉ FORMY SOUKROMÉ KOLEKTIVIZACE" VE PROSPĚCH HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMY V REGIONU HRADEC KRÁLOVÉ.

Nový případ

Rada Města Chlumec nad Cidlinou

MUDr. Miroslav Louda

Zneužití pravomoci úřední osoby

č.j. TO-ML-02-17082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu radním Města Chlumec nad Cidlinou

MUDr. Miroslav Louda

Doručenky

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na mimořádném zasedání dne 22. května 2018 rozhodla :

"Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že bude vycházet ze skutečné spisové dokumentace. Pokud o věci rozhodla Rada Města Chlumec nad Cidlinou podle zápisu ze zasedání Rady, bez zákonné kompetence, tak je Rada Města také zodpovědná za své rozhodování jak v odpovědnosti za způsobenou škodu, tak i z hlediska trestní odpovědnosti..."


Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na řádném zasedání dne 11. července 2018 :

Z dřívější korespondence starosty Ing. Miroslava Uchytila bylo potvrzeno, že se nepořizuje zvukový záznam ze zasedání Rady a není možné zjistit jak kdo hlasoval.

" ...bylo 2x potvrzeno Okresním soudem v Hradci Králové, že Rada Města Chlumec nad Cidlinou rozhodla ve věci, ke které nemá zákonnou kompetenci." 

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že v případu - Zneužití radních starostou - Chlumec nad Cidlinou - rozhodla, že v souladu s jednacím řádem NGO čl. 9 a 13 adekvátním způsobem zjistí jak hlasoval každý jednotlivý radní."

TATO SITUACE SE KONKRÉTNĚ BUCE ŘEŠIT VÝSLECHEM U POLICIE ČR, KTERÁ BUDE VĚC VYŠETŘOVAT.

POZN. KAŽDÝ RADNÍ SI BUDE MUSET ZAJISTIT DŮKAZ O SVÉM TVRZENÍ.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje několik trestních oznámení na zástupce Zemědělského Družstva Všestary - holandského podnikatele p. Jana Bruinsmu, předsedkyni představenstva a ředitelku Ing. Moniku Nebeskou a členku představenstva a agronomku Ing. Petru Veinhauerovou - Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Nadržování Iloně Langrové

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

PČR - 1. oddělení obecné kriminality

č.j. TO-MJ-03-16082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisařem Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu -Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš NADRŽUJE p. Iloně Langrové, pracovnici Regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu, ve věci trestního řízení podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, ABY P. ILONĚ LANGROVÉ UMOŽNIL, ABY UNIKLA TRESTNÍMU STÍHÁNÍ A NÁSLEDNÉMU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY ZA PODEZŘENÍ Z TRESTNÉHO ČINU ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY, KTERÉ VE SVÉM DŮSLEDKU VEDE K PODEZŘENÍ K DALŠÍMU TRESTNÉMU ČINU PODLE § 310 TZ - ROZVRACENÍ REPUBLIKY VE SMYSLU "LIKVIDACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ."

Por. Ing. Miroslav Jaroš odeslal dopisem ze dne 30. července 2018 do datové schránky NGO vyrozumění, že stále probíhá šetření ve věci č.j. KRPH-39007-36/TČ-2018-050281.

POKUD P. ILONA LANGROVÁ - PRACOVNICE STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU REGIONÁLNÍHO ODBORU HRADEC KRÁLOVÉ BĚHEM TŘÍ MĚSÍCŮ NEBYLA JEŠTĚ VYSLECHNUTA A NENÍ DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÁ NEBO JINAK ZÁVAŽNĚ NEMOCNÁ A V PŘÍPADĚ ŽE BY P. ILONA LANGROVÁ NEKOMUNIKOVALA, TAK VZHLEDEM K SOUČASNÉMU PRŮTAHU VE VĚCI JE MOŽNÉ VYUŽÍT § 67 A NÁSL. TRESTNÍHO ŘÁDU Č. 141/1961 SB. A P. ILONU LANGROVOU NECHAT ZATKNOUT A VYSLECHNOUT A POPŘ. UVALIT VAZBU, ABY NEMOHLA POKRAČOVAT V PODEZŘENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI PODEZŘENÍ NA MANIPULACI S EVIDENCÍ LPIS VE PROSPĚCH FIREM S PODÍLY HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMY, KTERÁ SLOUŽÍ NÁSLEDNĚ K VYPLÁCENÍ DOTACÍ DO ZEMĚDĚLSTVÍ.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje doplnění stížnosti proti usnesení PČR Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 1 oddělení obecné kriminality, podanou zvlášť zranitelnou obětí trestného činu.

Odmítavý postoj policejních orgánu vůči paní A.Musilové, které pachatelem J.Markem ji bylo způsobeno zranění, podvrtnutí krční páteře, mnohočetná kontuze a další zranění popsané lékaři, musela dlouhodobě navštěvovat lékařská zařízení na vlastní náklady, které ji snížily životní úroveň a kvůli maření výkonu služby policejních orgánů, pro neprovedení základních kriminalistických kroků, které by usvědčili pachatele TČ a to vše, kvůli osobního vztahu od roku 2012 k násilníkovi Jiřímu Markovi, Nové Dvory-Hlíny 3657, F-M a ke všem jeho rodinným příslušníkům.

Fotografická dokumentace

Paní A.Musilová s postupem PČR F-M, byla poškozena, neboť ji bylo porušeno základní právo a to konkrétně jak uvádí, právo na ochranu před fyzickým násilím ze strany třetích osob.

Jako poškozená, které byla způsobena nemajetková újma v důsledku trestné činnosti a způsobena újma, která neznamená přímou ztrátu na majetku, ale typicky se jedná o zásah do zdraví, cti, lidské důstojnosti, soukromí osoby a o škodu na právech a také trestný čin, při něm došlo k nemajetkové újmě paní Aleny Musilové, došlo k ublížení na zdraví, pomluvu, poškození cizích práv, ale i vydírání, omezování osobní svobody a dalších nezákonných praktik, z toho důvodu podávám doplnění stížnosti pro podjatost orgánu činné v trestním řízení, které za policejní orgán vyřizuje Bc. Lenka Korčáková.

Nový případ

Rada Města Chlumec nad Cidlinou

Ing. Miroslav Uchytil

Zneužití pravomoci úřední osoby

č.j. - TO-MU-01-15082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu starostou Města Chlumec nad Cidlinou

Ing. Miroslav Uchytil.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla

na mimořádném zasedání dne 22. května 2018

"...NGO bude reagovat podáním následných opravných prostředků směřujícím k dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv - konkrétně radních Města Chlumec nad Cidlinou, kteří se konkrétního zasedání rady města účastnili a nevznesli námitku proti skutečnosti, že rada města nemá zákonné oprávnění rozhodovat v předmětné věci - uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody s příslušenstvím."

Dále Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na mimořádném zasedání dne 22. května 2018 rozhodla :

"Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že bude vycházet ze skutečné spisové dokumentace. Pokud o věci rozhodla Rada Města Chlumec nad Cidlinou podle zápisu ze zasedání Rady, bez zákonné kompetence, tak je Rada Města také zodpovědná za své rozhodování jak v odpovědnosti za způsobenou škodu, tak i z hlediska trestní odpovědnosti..."

Podle § 26 TZ pachatel v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.

Nový případ

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička

Rozvracení republiky

č.j. : LV-22-14082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Předmětný postup Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státnímzástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou je protizákonný a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že JUDr. Lukáš Vodička v souladu s ústavním pořádkem ČR porušil zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádal se všemi námitkami a nevypracoval kompletní odůvodnění.

Zároveň je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje podezřelou aktivitu organizované skupiny na Krajském ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, u které je podezření na snahu rozvrátit ústavní zřízení ČR ve smyslu rozvracení republiky podle § 310 TZ. Je podezření, že organizovaná skupina je řízená ředitelem KŘ PČR královéhradeckého kraje plk. JUDr. Davidem Fulkou.

Je podezření na další členy organizované skupiny ve složení npor. Ing. Bc. Eduard Petiška, por. Ing. Miroslav Jaroš, policista XY (policista pracující v jedné kanceláři s por. Ing. Miroslavem Jarošem), policistka "O..." (podepsaná na úředním záznamu dne 14. května 2018) - KŘ PČR Královéhradeckého kraje , oddělení hospodářské kriminality, dále Mjr. Mgr. Zbyněk Cimmer - vedoucí oddělení vnitřní kontroly KŘ PČR Královéhradeckého kraje a por. Bc. Petr Desenský - vyřizující policista podání.

Dále je podezření na další tolerující a podporující členy organizované skupiny ve složení JUDr. Lukáš Vodička - státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, Mgr. Martin Prokop - dozorující státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové a JUDr. Miluše Redlová - státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na Krajském ředitelství PČR Královéhradeckého kraje.

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje činnost organizované skupiny , která de facto "provozuje" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Současně je podezření, že si JUDr. Lukáš Vodička přivydělává přijímáním úplatků od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, který byl v souvisejících trestních oznámeních označena jako podezřelý z návodce TČ, resp. Objednavatel TČ jako celku (protože je solventní podplatit TČ jako celek) za zasílání korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutila jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

PČR - 1. oddělení obecné kriminality

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stížnost proti usnesení Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje, 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Doručenky

Stížnost se podává proti celému výroku usnesení.

NGO i zvlášť zranitelná oběť trestného činu paní Alena Musilová trvají na svých původních námitkách, které jsou současně odůvodněním i této stížnosti.

Co se týče výroku por. Bc. Lenky Korčákové :

" Pokud se jedná o skutečnosti, které jsou Alenou Musilovou uváděny v její stížnosti proti komisaři por. Bc. Lence Korčákové, a které jsou citovány shora, pak s těmito nařčeními v žádném případě nesouhlasím.

S paní Alenou Musilovou jsem vždy jednala slušně, zdvořile, na profesionální úrovni, v souladu s etickým kodexem policisty, a vždy jsem dbala cti, vážnosti a důstojnosti její osoby i osoby své vlastní. V rámci prověřování trestní věci jsem se řídila zákony, nikoli osobními pocity."

NGO konstatuje, že kdyby se por. Bc. Lenka Korčáková chovala slušně, zdvořile a na profesionální úrovni, v souladu s Etickým kodexem policisty a řídila se zákony, nikoli osobními pocity, TAK BY ŘÍZENÍ NETRVALO 1,5 ROKU, KDY PO NAPADENÍ A PODLE - TZ VRAŽDĚ - VE STADIU POKUSU, BY ROZHODNĚ NEDOŠLO K SITUACI, ŽE PČR ZASTOUPENÁ POR. BC. LENKOU KORČÁKOVOU A KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V OSTRAVĚ ZASTOUPENÉ MGR. DAGMAR JERSÁKOVOU TVRDÍ, ŽE SE NIC NESTALO A ŽE SMRT VE STADIU POKUSU NENÍ TRESTNÝM ČINEM ANI JINÝM PROVINĚNÍM PRO PACHATELE, KTERÝ JE ZNÁMÝ.

TÍMTO POSTUPEM SE POR. BC. LENKA KORČÁKOVÁ A MGR. DAGMAR JESSÁKOVÁ STÁVAJÍ PODEZŘELÝMI ZE SPOLUPACHATELSTVÍ TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY VE STADIU POKUSU PODLE § 23 TZ.

DÁLE JE PRO POR. CE. LENKU KORČÁKOVOU A MGR. DAGMAR JERSÁKOVOU PODEZŘENÍ NA TRESTNÝ ČIN NADRŽOVÁNÍ PACHATELI VRAŽDY VE STADIU POKUSU PODLE § 366 TZ A NEPŘEKAŽENÍ TČ PODLE § 367 TZ.

DÁLE JE PODEZŘENÍ, ŽE POR. BC. LENKA KORČÁKOVÁ A MGR. DAGMAR JERSÁKOVÁ SI "PŘIVYDĚLÁVAJÍ" PŘIJÍMÁNÍM ÚPLATKŮ PODLE § 331 ODST. 4 PÍSM. B) TZ OD PACHATATELE TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY VE STADIU POKUSU.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Trestním oznámením ve věci rozvracení republiky na státní zástupkyni Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluši Redlovou se může zabývat Obvodní státní zastupitelství v Praze 4.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Oddělení dopravy a silničního hospodářství Nové Město nad Metují.

Nový případ

Okresní státní zastupitelství Hradec Králové

Mgr. Martin Prokop

Veřejné schvalování trestného činu

ROZVRACENÍ REPUBLIKY PODLE § 310 TZ 

V KONKRÉTNÍM DŮSLEDKU 

LIKVIDACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 

JAKO "NOVODOBÉ FORMY SOUKROMÉ KOLEKTIVIZACE" 

VE PROSPĚCH HOLANDSKÉHO PODNIKATELE


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové - Mgr. Martin Prokop.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - veřejné schvalování trestného činu podle § 365 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. kombinaci s § 117 Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, na veřejné schvalování podezření z trestného činu rozvrácení ústavního zřízení České republiky - rozvracení republiky podle § 310 TZ.

POKUD P. ILONA LANGROVÁ - PRACOVNICE STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU REGIONÁLNÍHO ODBORU HRADEC KRÁLOVÉ BĚHEM TŘÍ MĚSÍCŮ NEBYLA JEŠTĚ VYSLECHNUTA A NENÍ DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÁ NEBO JINAK ZÁVAŽNĚ NEMOCNÁ A V PŘÍPADĚ ŽE BY P. ILONA LANGROVÁ NEKOMUNIKOVALA, TAK VZHLEDEM K SOUČASNÉMU PRŮTAHU VE VĚCI JE MOŽNÉ VYUŽÍT § 67 A NÁSL. TRESTNÍHO ŘÁDU Č. 141/1961 SB. A P. ILONU LANGROVOU NECHAT ZATKNOUT A VYSLECHNOUT A POPŘ. UVALIT VAZBU, ABY NEMOHLA POKRAČOVAT V PODEZŘENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI PODEZŘENÍ NA MANIPULACI S EVIDENCÍ LPIS VE PROSPĚCH FIREM S PODÍLY HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMY, KTERÁ SLOUŽÍ NÁSLEDNĚ K VYPLÁCENÍ DOTACÍ DO ZEMĚDĚLSTVÍ.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma si objednal (vzbudil rozhodnutí spáchat trestný čin) pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové p. Ilonu Langrovou, aby zajišťovala ZTRÁTU ZAJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ZABEZPEČIT ZÁKLADNÍ VÝŽIVU OBYVATEL A POTRAVINOVOU BEZPEČNOST.

Dále je podezření,že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma si objednal aby p. Ilona Langrová zajišťovalaZTRÁTU SCHOPNOSTI STÁTU ZABEZPEĆENÍ ZÁKLADNÍ VÝŽIVY OBYVATEL.

Dále je podezření,že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma si objednal aby p. Ilona Langrová zajišťovala OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU.

Je podezření na motiv holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy , protože při "cílené likvidaci českého zemědělství" holandský podnikatel p. Jan Bruinsma může být zprostředkovatelem relativně drahých (vzhledem k nominální příjmové situace českých domácností) dovozových potravin z Holandska.

POKUD DOZORUJÍCÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE MGR. MARTIN PROKOP VEŘEJNĚ TOLERUJE PRŮTAHY V ŘÍZENÍ A NEVYSLÝCHÁNÍ PODEZŘELÝCH PRACOVNÍKŮ STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU REGIONÁLNÍHO ODBORU HRADEC KRÁLOVÉ, TAK JE PODEZŘENÍ, ŽE VZHLEDEM KE SVÉ PROFESNÍ ERUDICI STÁTNÍHO ZÁSTUPCE VEŘEJNĚ SCHVALUJE ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ VE SMYSLU TRESTNÉHO ČINU ROZVRACENÍ REPUBLIKY PODLE § 310 TZ V KONKRÉTNÍM DŮSLEDKU LIKVIDACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JAKO "NOVODOBÉ FORMY SOUKROMÉ KOLEKTIVIZACE" VE PROSPĚCH HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMY V REGIONU HRADEC KRÁLOVÉ.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení na policisty Policejnímu prezidiu k dalšímu řízení.

Nový případ

Okresní státní zastupitelství Hradec Králové

Mgr. Martin Prokop

Rozvracení republiky

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové - Mgr. Martin Prokop.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Předmětné vyřízení žádosti Okresního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem Mgr. Martinem Prokopem je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že Mgr. Martin Prokop v souladu s ústavním pořádkem ČR porušil zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádal se všemi námitkami a nevypracoval kompletní odůvodnění.

Zároveň je podezření, že Mgr. Martin Prokop je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na Krajském ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality a postupech komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost por. Ing. Miroslava Jaroše , který de facto "provozuje" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Současně je podezření, že si Mgr. Martin Prokop přivydělává přijímáním úplatků za zasílání protiprávní korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutil jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop přijímá úplatky od Ing. Moniky Nebeské, holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a popř. od por. Ing. Miroslava Jaroše.

JE PODEZŘENÍ, ŽE POR. ING. MIROSLAV JAROŠ ZAKÁZAL KAMEROVÝ ZÁZNAM A NEVYDAL ÚŘEDNÍ ZÁZNAM ZCELA ÚMYSLNĚ, PROTOŽE JIŽ 14. KVĚTNA 2018 MĚL V ÚMYSLU MANIPULOVAT SE SPISOVOU DOKUMENTACÍ, COŽ NAKONEC DOKÁZAL, KDYŽ PŘI SVÉ PROFESNÍ ERUDICI ZAMĚŇUJE FYZICKOU A PRÁVNICKOU OSOBU.

DÁLE POKUD ING. MONIKA NEBESKÁ JIŽ BYLA VYSLECHNUTA, TAK NGO POKLÁDÁ OTÁZKU : "KDE JSOU PŘEDMĚTNÉ PACHTOVNÍ SMLOUVY MEZI ING. MONIKOU NEBESKOU JAKO FYZICKOU OSOBOU A NEVLÁDNÍ ORGANIZACÍ HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S. PODLE TEXTU UDĚLENÉ PLNÉ MOCI ADVOKÁTU JUDR. JIŘÍMU KOVANDOVI?"

POKUD PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY NEEXISTUJÍ, TAK SE IHNED TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA DOTAČNÍ PODVOD PŘEKVALIFIKUJE NA PODEZŘENÍ Z TRESTNÉHO ČINU PODLE § 175 TZ - VYDÍRÁNÍ A § 177 TZ - ÚTISK NEVLÁDNÍ ORGANIZACE, KTERÁ ZASTUPUJE VLASTNÍKY PŮDY.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na ředitele KŘ PČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. Davida Fulku Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení

Rozvracení republiky

Zneužití pravomoci úřední osoby

Nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi

Nadržování policistovi XY

Nadržování policistce "O..."

Nepřekažení trestného činu por. Ing. Miroslavu Jarošovi

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Bc. Petra Desenského Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení

Rozvracení republiky

Zneužití pravomoci úřední osoby

Nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisařem Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu -Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš NADRŽUJE Ing. Monice Nebeské ve věci trestního řízení podezření z dotačního podvodu, ABY ING. MONICE NEBESKÉ UMOŽNIL, ABY UNIKLA TRESTNÍMU STÍHÁNÍ A NÁSLEDNÉMU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY ZA PODEZŘENÍ Z TRESTNÉHO ČINU VYDÍRÁNÍ § 175 TZ - A ÚTISKU - § 177 TZ- NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S A VLASTNÍKŮ PŮDY, KTERÉ ZASTUPUJE.

Podle § 42 TZ existují přitěžující okolnosti

a) pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem a po uvážení - pachatelem je profesně erudovaný ( § 15 odst. 1 TZ písm. b) a duševně zdravý ( § 26 a 27 TZ) komisař Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje , oddělení hospodářské kriminality por. Ing. Miroslav Jaroš.

Pachatel ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení a funkce -pachatelem je komisař Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje , oddělení hospodářské kriminality por. Ing. Miroslav Jaroš, který jedná ve prospěch Ing. Moniky Nebeské a holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje podání směřující vůči státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Lukáši Vodičkovi - Vrchnímu státnímu zastupitelství k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s.- NGO přijmula vyřízení žádosti o přezkum policejního orgánu ve věci SZIF .

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje, 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Komisař por. Bc. Lenka Korčáková není vyloučena z případu.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje odpověď vlastníků půdy na výzvu SZIF ve věci LPIS.

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisařem Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš přijal úplatek od Ing. Moniky Nebeské ve věci trestního řízení podezření z dotačního podvodu :

Por. Ing. Miroslav Jaroš odeslal dopisem ze dne 30. července 2018 do datové schránky NGO vyrozumění, že stále probíhá šetření ve věci č.j. KRPH-39007-36/TČ-2018-050281.

Ve vyrozumění je uvedeno :

"...podezření z možného dotačního podvodu ze strany Ing. Moniky Nebeské v zastoupení FytAgro s.r.o. IČ 04676190 se sídlem Rozběřice 18, 503 12 Všestary..."

Předsedkyně NGO por. Ing. Miroslavu Jarošovi řádně vysvětlila při podávání vysvětlení dne 14. května 2018, že v tomto případě (dle spisové dokumentace) JEDNÁ ING. MONIKA NEBESKÁ JAKO FYZICKÁ OSOBA A NIKOLI JAJO JEDNATELKA FYTAGRO S.R.O.

NGO POŽÁDALA POLICII ČR O TO, ABY ING. MONIKA NEBESKÁ PŘEDLOŽILA PACHTOVNÍ SMLOUVY MEZI ING. MONIKOU NEBESKOU A HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S. S TÍM, ŽE NGO VYCHÁZÍ Z TEXTU UDĚLENÉ PLNÉ MOCI ADVOKÁTU JUDR. JIŘÍMU KONVANDOVI.

POKUD TYTO SMLOUVY NEEXISTUJÍ, TAK SE JEDNÁ O PODEZŘENÍ NA JINÝ TRESTNÝ ČIN A TO PODLE § 175 TZ - VYDÍRÁNÍ A § 177 TZ - ÚTISK NEVLÁDNÍ ORGANIZACE A VLASTNÍKŮ PŮDY.

Pokud por. Ing. Miroslav Jaroš nebyl schopen nebo spíše ani nechtěl zajistit předmětné smlouvy od. Ing. Moniky Nebeské ani od advokáta JUDr. Jiřího Kovandy, tak je jednoznačné podezření, že přijal úplatek, aby řízení protahoval a věc neřešil.

Ve věci předmětných pachtovních smluv není nutné předvoláni, ale je možné, aby je Ing. Monika Nebeská i JUDr. Jiří Kovanda odeslaly na PČR písemně k posouzení.

DÁLE POKUD NENÍ ING. MONIKA NEBESKÁ DLOUHODOBĚ HOSPiTALIZOVANÁ NEBO JINAK ZÁVAŽNĚ NEMOCNÁ A V PŘÍPADĚ ŽE BY ING. MONIKA NEBESKÁ NEKOMUNIKOVALA, TAK VZHLEDEM K SOUČASNÉMU PRŮTAHU VE VĚCI JE MOŽNÉ VYUŽÍT § 67 A NÁSL. TRESTNÍHO ŘÁDU Č. 141/1961 SB. A ING. MONIKU NEBESKOU NECHAT ZATKNOUT A VYSLECHNOUT A POPŘ. UVALIT VAZBU, ABY NEMOHLA POKRAČOVAT V PODEZŘENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI JAKO VYDÍRÁNÍ A ÚTISK DALŠÍCH VLASTNÍKŮ PŮDY ATD.

Vzhledem k tomu, že por. Ing. Miroslavu Jarošovi bylo několikráte vysvětleno, že Ing. Monika Nebeská jedná jako FYZICKÁ OSOBA a nikoli jako STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE právnické osoby a por. Ing. Miroslav Jaroš to jako duševně zdravý nechce pochopit, tak je podezření a přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské nebo jejího holandského obchodního partnera p. Jana Bruinsmy.

Vzhledem k tomu, že por. Ing. Miroslav Jaroš je v předpenzijním věku, tak je podezření, že si to pro sebe vymyslel velmi chytře, že si několik let odpočine ve vězeňské cele a potom si bude užívat za peníze z úplatku.

Nový případ

ZD Všestary

Ing. Petra Veinhauerová

Pomocník trestného činu

Rozvracení republiky - cílená likvidace českého zemědělství

ZAJIŠŤOVÁNÍ ZTRÁTY KVALITY ORNÉ PŮDY ÚČELOVÝMI AGRONOMICKÝMI PŘÍKAZY, KTERÉ VEDOU K DEVASTACI PŮDY Z HLEDISKA ZEMĚDĚLSKÉHO VYUŽITÍ

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu členkou představenstva Zemědělského družstva Všestary, agronomem Zemědělského družstva Všestary a FytAgro s.r.o. - Ing. Petra Veinhauerová

Je podezření, že se dopustila trestného činu - podle § 24 odst. 1 písm. c) - pomocník trestného činu - trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v kombinaci s § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb rozvracení republiky.

Je podezření, že Ing. Petra Veinhauerová je pomocník trestného činu rozvracení republiky. Je podezření, že Ing. Petra Veinhauerová umožňuje a usnadňuje holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi spáchání trestného činu, zejména opatřováním prostředků, odstraňováním překážek, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu rozvracení republiky.

JE PODEZŘENÍ, ŽE ING. PETRA VEINHAUEROVÁ, ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA A AGRONOMKA ZD VŠESTARY POMÁHÁ SE ZAJIŠŤOVÁNÍM ZTRÁTY KVALITY ORNÉ PŮDY ÚČELOVÝMI AGRONOMICKÝMI PŘÍKAZY, KTERÉ VEDOU K DEVASTACI PŮDY Z HLEDISKA ZEMĚDĚLSKÉHO VYUŽITÍ. 

Je podezření, že Ing. Petra Veinhauerová pomáhá holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, aby zajistil ZTRÁTU ZAJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ZABEZPEČIT ZÁKLADNÍ VÝŽIVU OBYVATEL A POTRAVINOVOU BEZPEČNOST A ZTRÁTUSCHOPNOSTI STÁTU ZABEZPEĆENÍ ZÁKLADNÍ VÝŽIVY OBYVATEL.

Dále je podezření,že Ing. Petra Veinhauerová pomáhá holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi v OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU.

Je podezření na motiv holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy , protože při "cílené likvidaci českého zemědělství" holandský podnikatel p. Jan Bruinsma může být zprostředkovatelem relativně drahých (vzhledem k nominální příjmové situace českých domácností) dovozových potravin z Holandska. 

Na základě platné právní úpravy by člence představenstva ZD Všestary a agronomce Ing. Petře Veinhauerové hrozil trest odnětí svobody až 20 a vedle tohoto trestu i propadnutí majetku nebo výjimečný trest ( nad 20 let a do 30 let nebo doživotí).

Nový případ

ZD Všestary

Jan Bruinsma

Objednavatel trestného činu

Rozvracení republiky p. Ilonou Langrovou

Aktualizace případu

SZIF

LPIS

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 24 odst. 1 písm. b) - návodce trestného činu - trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v kombinaci s § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb rozvracení republiky.

Je podezření, že holandský podnikatel je objednavatel trestného činu rozvracení republiky u pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové - p. Ilony Langrové.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma si objednal (vzbudil rozhodnutí spáchat trestný čin) pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové p. Ilonu Langrovou, aby zajišťovala ZTRÁTU ZAJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ZABEZPEČIT ZÁKLADNÍ VÝŽIVU OBYVATEL A POTRAVINOVOU BEZPEČNOST.

Dále je podezření,že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma si objednal aby p. Ilona Langrová zajišťovala ZTRÁTU SCHOPNOSTI STÁTU ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÍ VÝŽIVY OBYVATEL.

Dále je podezření,že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma si objednal aby p. Ilona Langrová zajišťovala OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU.

Je podezření na motiv holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy , protože při "cílené likvidaci českého zemědělství" holandský podnikatel p. Jan Bruinsma může být zprostředkovatelem relativně drahých (vzhledem k nominální příjmové situace českých domácností) dovozových potravin z Holandska.

Na základě platné právní úpravy by holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi hrozil trest odnětí svobody až 20 a vedle tohoto trestu i propadnutí majetku nebo výjimečný trest ( nad 20 let a do 30 let nebo doživotí).

UPOZORNĚNÍ

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma i pracovnice SZIF RO Hradec Králové p.. Ilona Langrová byla zcela korektně upozorněna v podaném odvolání ze dne 16. dubna 2018 :

"V PODÁVÁNÍ TRESTNÍCH OZNÁMENÍ BUDE POKRAČOVÁNO DO DOBY, NEŽ BUDOU VYDÁNY PŘEDMĚTNÉ POZEMKY VLASTNÍKŮM PŮDY K VLASTNÍ ČINNOSTI."

V SOUČASNÉ DOBĚ JE PODÁNO VÍCE NEŽ 50 TRESTNÍCH OZNÁMENÍ a p. Ilona Langrová odmítá plnit pokyn Ministerstva zemědělství (je podezření, že na přání holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy).

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu SZIF RO Hradec Králové vlastníkům půdy k upřesnění podání ve věci LPIS.

Nový případ

SZIF

Ilona Langrová

Rozvracení republiky

Nový případ

ZD Všestary

Jan Bruinsma

Objednavatel trestného činu

Nepřekažení TČ holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi ředitelem SZIF RO Hradec Králové Ing. Alešem Sobelem

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu p. Ilonou Langrovou. 

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové p. Ilona Langrová SE PODÍLÍ NA ZTRÁTĚ ZAJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ZABEZPEČIT ZÁKLADNÍ VÝŽIVU OBYVATEL A POTRAVINOVOU BEZPEČNOST.

P. ILONA LANGROVÁ má za povinnost postupovat podle okolností daného případu a V SOULADU S VEŘEJNÝM ZÁJMEM, což je podle zákona č. 252/1997 Sb. § 1 písm. a) což je ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÍ VÝŽIVY OBYVATEL,

Pracovnice SZIF RO Hradec Králové, což je p. Ilona Langrová zatím nepochopila jednu základní věc, že jídlo pro ně se vyrábí i na polích o které se jedná.

P. Ilona Langrová byla zcela korektně upozorněna v podaném odvolání ze dne 16. dubna 2018 :

"V PODÁVÁNÍ TRESTNÍCH OZNÁMENÍ BUDE POKRAČOVÁNO DO DOBY, NEŽ BUDOU VYDÁNY PŘEDMĚTNÉ POZEMKY VLASTNÍKŮM PŮDY K VLASTNÍ ČINNOSTI."

v SOUČASNÉ DOBĚ JE PODÁNO VÍCE NEŽ 50 TRESTNÍCH OZNÁMENÍ a p. Ilona Langrová odmítá plnit pokyn Ministerstva zemědělství.

Právní úprava :

odst. 1

Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení se účastní akcí proti České republice nebo jejím orgánům (SZIF, Ministerstvo zemědělství) bude potrestán odnětím svobod na 8 až 12 let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutí majetku.

Odst. 2

Odnětím svobody na 12-20 let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán

a) spáchá-li čin v odstavci 1 jako člen organizované skupiny

Podezření na skupinu ve složení

SZIF RO Hradec Králové

P. Ilona Langrová

Ing. Alena Veselá, DiS.

Ing. Aleš Sobel - ředitel

Mgr. Marek Kaiser - právník

Ing. Blanka Weisbauerová - vedoucí odboru

SZIF Praha legislativně právní odbor

Mgr. Holmanová

Zemědělské družstvo Všestary

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma- místopředseda představenstva

Ing. Monika Nebeská - ředitelka a předsedkyně představenstva

Ing. Petra Veinhauerová - členka představenstva a agronom

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu -

ZTRÁTA ZAJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ZABEZPEČIT ZÁKLADNÍ VÝŽIVU OBYVATEL A POTRAVINOVOU BEZPEČNOST

ZTRÁTA SCHOPNOSTI STÁTU ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÍ VÝŽIVY OBYVATEL

OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU

Ohrožení pověsti SZIF

porušení čl. 20 odst. 1 Etického kodexu zaměstnanců SZIF

vyplácení majetkové, nemajetkové škody a nákladů řízení vlastníkům půdy a NGO

d) spáchá-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky - zveřejněná skutečná spisová dokumentace na internetu ohrozí pověst České republiky, SZIF a Ministerstva zemědělství

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 24 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v kombinaci s § 367 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - NÁVODCE TRESTNÉHO ČINU - NEPŘEKAŽENÍ TRESTNÉHO ČINU.

Je podezření, že holandský podnikatel je objednavatel trestného činu nepřekažení trestného činu p. Janu Bruinsmovi u ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel, s cílem a účelem, aby holandský podnikatel p. Jan Bruinsma mohl pokračovat v trestné činnosti.

Je podezření, že vyřizující pracovnice regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - p. Ilona Langrová nechce překazit podezření na trestnou činnost p. Jana Bruinsmy, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské jako podezření na trestný čin podle § 229 TZ - zneužívání vlastnictví.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsmav zastoupení Ing. Moniky Nebeské "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství.

Nový případ

ZD Všestary

Jan Bruinsma

Objednavatel trestného činu

Zneužití pravomoci úřední osoby

Mgr. Marek Kaiser

právník SZIF RO Hradec Králové

Nový případ

SZIF

Ing. Alena Veselá, DiS.

Příjetí úplatku od holandského podnikatele

p. Jana Bruinsmy

Aktualizace případu

ZD Všestary

Ing. Monika Nebeská

Dotační podvod

Aktualizace případu

SZIF

Ilona Langrová

Aktualizace případu

Nové Město nad Metují

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

PČR - územní odbor Frýdek-Místek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 24 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v kombinaci s § 329 odst. 1 písm. a), b), c), § 329 odst. 2 písm. a), c), d), e), f) a § 329 odst. 3 písm. a), b) - návodce trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby .

Je podezření, že holandský podnikatel je objednavatel trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby u právníka regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že holandský podnikatel si objednal (vzbudil rozhodnutí spáchat trestný čin) u právníka regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marka Kaisera, který zaslal vlastníkům půdy č.j. SZIF/2018/0406629 ze dne 24. května 2018 v přílohách, kde Mgr. Marek Kaiser uvedl, že vše prostudoval, že je vše v pořádku a že rozhodne proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Na základě platné právní úpravy by holandskému podnikateli p. Janu Brunsmovi hrozil trest odnětí svobody až 12 let.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu Ig. Alenou Veselou, DiS.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Ing. Alena Veselá, DiS. přijímala úplatky a slibovala svůj vliv p. Janu Bruinsmovi - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary a zástupci společníka FytAgro s.r.o., že je schopna zajistit falešné podklady pro rozhodnutí - jako je zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018, kdy Ing. Alena Veselá, DiS založila do spisu fotografie, které neodpovídaly skutečnému stavu.

Navíc místní šetření proběhlo bez předchozí informace a účasti vlastníků půdy.

Ing. Alena Veselá, DiS. Tvrdila, že rostliny na fotografiích jsou naprosto v pořádku.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá, DiS. přijímala úplatky a slibovala svůj vliv p. Janu Bruinsmovi, že je schopná zajistit tzv. Zmanipulovat podklady pro rozhodnutí.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá, DiS. rychle a obratně využila příležitosti a když zjistila zájem holandského podnikatele tak ihned uvážila, že bude solventní a požádala o úplatek v odhadované výši 4 000 000 Kč až 5 000 000 Kč za zmanipulování fotografické dokumentace ve spisu.

NGO SZIF RO Hradec Králové zcela korektně upozornila již v podaném odvolání ze dne 16. dubna 2018, že bude v podávání trestních oznámení pokračováno do doby než bude půda vydána vlastníkům půdy a že úřednicím hrozí 20 let vězení za podezření z trestného činu rozvracení republiky.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá, DiS. celé situace využila naprosto záměrně.

Je podezření předpokladu, že Ing. Alena Veselá, DiS. je již dlouho v ekonomických problémech s vlastním bydlením, a proto je podezření, že požádala o úplatek ve výši tržní ceny 1 bytu, aby se vyhnula vlastní exekuci.

Co se týče pobytu ve vězení, tak je podezření, že Ing. Alena Veselá, DiS. raději volí "odpočinek" ve vězení než chození do zaměstnání, kde by musela řádně pracovat.

K tomu je nutno konstatovat Ing. Alena Veselá, DiS. porušila Etický kodex zaměstnanců SZIF, který je součástí interní normy A 6010-pracovní řád, konkrétně části V.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění KŘ PČR Hradec Králové, oddělení hospodářské kriminality, že pokračuje prošetřování případů :

Ing. Monika Nebeská - podezření z dotačního podvodu

Ilona Langrová - podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, průtahy v řízení, devastace zemědělské půdy

a další následná podání.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Nově Město nad Metují.

Stručné odůvodnění odvolání podle § 82 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Samotný výrok rozhodnutí je protizákonný a Ing. Petr Kubala porušil § 67 odst. 1 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Zákonná povinnost Ing. Petra Kubaly je stanovit výrok rozhodnutí v mezích správního řádu.

Ing. Petr Kubala neuvedl ve výroku rozhodnutí jakým způsobem se mění, ruší práva a povinnosti dotčených osob.

Ing. Petr Kubala v odůvodnění rozhodnutí porušil § 68 odst. 3 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Ing. Petr Kubala vždy pouze uvádí, že věc je vyřešena nebo žádost jednoduše zneguje, ale již neuvádí důvody pro svá tvrzení, nebo napíše, že věc není řešena.

Podrobné odůvodnění odvolání podle § 82 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.v textu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula deklaratorní rozhodnutí ve věci určení právního vztahu v případu Nové Město nad Metují.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje stížnost na postup vyřizování TO a na chování příslušníků Policie ČR ve Frýdku-Místku a Ostravy - podání zvlášť zranitelné oběti trestného činu.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti, pro závažná jednání policistů PČR Frýdek-Místek - podání zvlášť zranitelné oběti trestného činu. 

Nový případ

ZD Všestary

Jan Bruinsma

Objednavatel trestného činu

Zneužití pravomoci úřední osoby 

Ing. Aleš Sobel

ředitel SZIF RO Hradec Králové

Nový případ

SZIF

Ilona Langrová

Příjetí úplatku od holandského podnikatele 

p. Jana Bruinsmy

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 24 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v kombinaci s § 329 odst. 1 písm. a), b), c), § 329 odst. 2 písm. a), c), d), e), f) a § 329 odst. 3 písm. a), b) - návodce trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby .

Je podezření, že holandský podnikatel je objednavatel trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby u ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Právní úprava :

§ 329 TZ- zneužití pravomoci úřední osoby

odst. 3

odnětím svobody na 5 až 12 let bude pachatel potrestán

a) opatří-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu

Návodce trestného činu :

§ 24 odst. 1 písm. b) TZ- návodce trestného činu

Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin.

§ 24 odst. 2 TZ - trestní odpovědnost

§ 23 TZ - spolupachatel
Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním 2 nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako -by trestný čin spáchala sama.

§ 24 odst. 2 TZ - trestní odpovědnost

Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka - návodce resp. objednavatele TČ se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele.

§ 23 TZ - spolupachatel

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním 2 nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako -by trestný čin spáchala sama.

Na základě platné právní úpravy by holandskému podnikateli p. Janu Brunsmovi hrozil trest odnětí svobody až 12 let.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu p. Ilonou Langrovou.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové p. Ilona Langrová přijímala úplatky a slibovala svůj vliv p. Janu Bruinsmovi - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary a zástupci společníka FytAgro s.r.o., že nezmění LPIS- neprovede aktualizaci zemědělské půdy při změně pachtýře.

Je podezření, že p. Ilona Langrová rychle a obratně využila příležitosti a když zjistila zájem holandského podnikatele tak ihned uvážila, že bude solventní a požádala o úplatek v odhadované výši 8 000 000 až 10 000 000 Kč za neprovedení aktualizace zemědělské půdy.

NGO p. Ilonu Langrovou zcela korektně upozornila již v podaném odvolání ze dne 16. dubna 2018, že bude v podávání trestních oznámení pokračováno do doby než bude půda vydána vlastníkům půdy a že ji hrozí 20 let vězení za podezření z trestného činu rozvracení republiky.

Když se vezme v úvahu ještě skutečnost, že si p. Ilona Langrová stěžovala, že má v kanceláři moc práce a zřejmě je přepracovaná, tak je podezření, že celé situace využila naprosto záměrně.

Je podezření předpokladu, že p. Ilona Langrová potřebuje zabezpečit bydlení pro 2 děti, a proto je podezření, že požádala o úplatek ve výši tržní ceny 2 bytů a dále je podezření, že se p. Ilona Langrová nemůže dočkat, že si 20 let "odpočine" ve vězeňské cele.

K tomu je nutno konstatovat p. Ilona Langrová porušila Etický kodex zaměstnanců SZIF, který je součástí interní normy A 6010-pracovní řád, konkrétně části V.

Nový případ

ZD Všestary

Jan Bruinsma

Objednavatel trestného činu

Zneužití pravomoci úřední osoby p. Ilonou Langrovou

Nový případ

Vrchní státní zastupitelství

JUDr. Miluše Redlová

Rozvracení republiky

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 24 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v kombinaci s § 329 odst. 1 písm. a), b), c), § 329 odst. 2 písm. a), c), d), e), f) a § 329 odst. 3 písm. a), b) - návodce trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby .

Je podezření, že holandský podnikatel je objednavatel trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby u pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové - p. Ilony Langrové.

Je podezření, že holandský podnikatel si objednal (vzbudil rozhodnutí spáchat trestný čin) pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové p. Ilonu Langrovou, aby protahovala řízení o aktualizace zemědělské půdy a aby následně zaslala vlastníkům půdy zamítnutí aktualizace zemědělské půdy č.j. SZIF/2018/0240838, Sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 3. dubna 2018.

Na základě platné právní úpravy by holandskému podnikateli p. Janu Brunsmovi hrozil trest odnětí svobody až 12 let.

Human Rights Defense z.s. - NGO odslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Vrchního státního zastupitelství v Praze - JUDr. Miluše Redlová.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděla o situaci na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové a Krajském ředitelství PČR Královéhradeckého kraje.

Je podezření, že JUDr. Miluše Redlová podporuje činnost JUDr. Lukáše Vodičky , který de facto "provozuje" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Současně je podezření, že si JUDr. Miluše Redlová přivydělává přijímáním úplatků za zasílání korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutila jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Nový případ

ZD Všestary
Jan Bruinsma
Podplácení Ilony Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že p. Jan Bruinsma podplácel pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové p. Ilonu Langrovou, aby protahovala řízení o aktualizace zemědělské půdy a aby následně zaslala vlastníkům půdy zamítnutí aktualizace zemědělské půdy č.j. SZIF/2018/0240838, Sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 3. dubna 2018.

Právní úprava - § 332 TZ - podplácení

Odst. 2 - Odnětím svobody na 1 rok až 6 let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě

Po opakovaných urgencích p. Ilona Langrová zašle vlastníkům půdy dopis, kde jednoduše popře všechny námitky vlastníků půdy a "ochotně" zopakuje veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, jako, že nedodání naturálií a neplacení není porušením smlouvy. K tomu všemu ještě p. Ilona Langrová přidá, že vlastník půdy není účastník řízení, že vlastníkům půdy zasílá pouze informaci, že "neodblokuje" půdu a půda zůstane u holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, a dokonce, že se vlastník půdy ani nemůže odvolat ani činit žádné právní kroky, aby se vlastník půdy mohl dostat ke svému vlastnictví.

Poté se dlouho nic neděje. A když se přece jen vlastníci půdy snaží dostat ke svému vlastnictví, tak se najednou ozve Ing. Aleš Sobel, že vše prostudoval a že p. Ilona Langrová udělala vše správně a že od za SZIF rozhodne proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a Ing. Moniky Nebeské.

Ing. Aleš Sobel je ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu a do roku 1999 byl hlavním zootechnikem Zemědělského družstva Všestary.