Aktuality VIII/2018 - pokračování

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

Zveřejňování

Nový případ

Nejvyšší státní zastupitelství

JUDr. Jiří Hajda

č.j. OST-FMZ-53-30082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala vyjádření na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doručenky

Opakujeme ze dne 14. června 2018 :

"Sdělujeme, že zvlášť zranitelná oběť trestného činu paní Alena Musilová z Frýdku-Místku má právo podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby její věc byla projednána veřejně.

V obecných rovinách trestní řízení není soukromým životem souseda ani lékaře. Vztah lékaře a pacienta není soukromým životem lékaře.

Navíc osobní údaje souseda jsou veřejně přístupné na internetovém Katastru nemovitostí a údaje lékaře veřejně přístupné na serveru České lékařské komory.

Současně sdělujeme, že text upozornění, tak jak byl zpracován je protizákonný, protože se vztahuje k jiným právním normám."

Dále doplňujeme, že pan Jiří Marek byl uznám absolutně nevinným, jak komisařkou por. Bc. Lenkou Korčákovou, tak i státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ostravě Mgr. Dagmar Jersákovou, a proto by pan Jiří Marek měl mít zájem na zveřejnění situace, že je absolutně nevinný. Totéž se týká i por. Bc. Lenky Korčákové i Mgr. Dagmar Jersákové.

Zasíláním protiprávní korespondence NGO JUDr. Jiřina Rippelová porušuje § 6 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 SB, protože zbytečně zatěžuje NGO, která byla zřízena a soudem registrována pro účely zapsané ve stanovách NGO.

Právní úprava :

§ 6 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje.

Současně je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová vydírá nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. podle § 175 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová používá tzv. ÚŘEDNÍ NÁSILÍ a nutí NGO, aby neplnila svoje účely, pro které byla zaregistrována soudem a porušovala tak stanovy NGO.

Pokud sama JUDr. Jiřina Rippelová uvádí, že se jedná o podnět PČR, tak je podezření na organizovanou skupinu.

Závěrem NGO zcela korektně upozorňuje JUDr. Jiřinu Rippelovou, že jestli bude pokračovat ve zbytečném zatěžování NGO protiprávními dopisy, bude na ni a další podezřelé členy organizované skupiny podáno trestní oznámení, což si může JUDr. Jiřina Rippelová ověřit na internetových stránkách NGO.

č.j. : OST-JH-03-30082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Jiřímu Hajdovi.

Doručenka

Ve výše specifikovaném vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství se v předposlední větě vyskytla písařská nebo technická chyba.

Trestní oznámení na Mgr. Martina Prokopa státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v podezření z trestného činu rozvracení republiky, veřejné schvalování trestného činu rozvrácení ústavního zřízení a zneužití pravomoci úřední osoby se podle zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb § 12d odst. 1. postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové a nikoli Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Na základě výše uvedených důvodů žádáme o postoupení věci na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestního oznámení podezření z trestného činu nadržování p. Iloně Langrové komisařem PČR oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové por. Ing. Miroslavem Jarošem.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na podezření rozvracení republiky, veřejné schvalování trestného činu rozvrácení ústavního zřízení a zneužití pravomoci úřední osoby na státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martina Prokopa, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestného oznámení zneužití pravomoci úřední osoby radním Města Chlumec nad Cidlinou Mgr. Vladanem Kárníkem. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestného oznámení zneužití pravomoci úřední osoby radním Města Chlumec nad Cidlinou - p. Ivo Kučera.

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

PČR - 1. oddělení obecné kriminality

Ústavní stížnost

č.j- US-AM-51-27082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala ústavní stížnost ve věci Frýdek-Místek.

Doručenky

Předchozí spisová dokumentace dokazuje, že skutek se stal, avšak státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková nepovažuje skutek za trestný čin.

Na úvod ne nutno upozornit, že zvlášť zranitelné oběti trestného činu nebyla poskytnuta žádná pomoc, ale naopak. Zvlášť zranitelné oběti trestného činu prokazatelné bylo ihned po útoku RZS zjištěná lékaři zranění, vznik nákladů na léky, na léčení a snížení životní úrovně . Je nepřijatelné v právním státe a to jen proto, že ze zvlášť zranitelné oběti TČ, místo pomoci § 82/1998 Sb., udělali svévolně zločince -pojem podle TZ (obviněnou) i když za její zranění musí někdo zodpovídat a ČR, nemůže se stavět nečinně a takovéto zločiny - pojem podle trestního zákoníku- ( trestné činy )povinných subjektů tolerovat a ponechat svévolně (nebo s osobních důvodů) porušovat základní lidská práva a porušovat ústavu ČR a takto rozvracet ústavní zřízení České republiky a pošlapávat mezinárodně uznávaná lidská práva a mezinárodní úmluvy o lidských právech stanovené mezinárodními institucemi jako je Rady Evropy, Evropská unie a Organizace spojených národů.

Je zde na zamyšlení, jak by Mgr. Dagmar Jersáková uvažovala, kdyby ji někdo škrtil, málem ji zavraždil, byla zraněná, tak podle jejích úvah v předmětném usnesení by se ani nenechala ošetřit od lékaře, protože poranění páteře a následné bolesti k nevydržení podle Mgr. Dagmar Jersáková vlastně nejsou ani žádným zraněním a škrcení ani není trestným činem.

Státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková je oficiálně duševně zdravá podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. A trestního zákona č. 40/2009 Sb. A Mgr, Dagmar Jersáková tvrdí, že podezřelý p. Jiří Marek má zákonné právo paní Alenu Musilovou a další občany z Frýdku-Místku napadat, škrtit, málem zavraždit a nejedná se o trestný čin.

NGO tento stav vyhodnocuje jako podezření na veřejné schvalování trestného činu podle § 365 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. kombinaci s § 117 Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

č.j. OV-13-29082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu PČR ve věci trestního oznámení na radního Města Chlumec nad Cidlinou p. Iva Kučeru.

Doručenky

Vzhledem k tomu, že na radní je podáno trestní oznámení a podle právní teorie každému jednotlivému radnímu hrozí trest odnětí svobody až 12 let, je NGO toho názoru, že by PČR každému radnímu měla poskytnout možnost písemného vyjádření ve stanovené lhůtě a to k trestnímu oznámení jako celku.

Je již rozhodnutím každého jednotlivého radního jak svého práva využije, zda se vyjádří např. třemi větami nebo např. na 50 stránkách.

č.j. OSZ-JH-01-29082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Jiřímu Hajdovi.

Doručenky

Ve výše specifikovaném vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství se v předposlední větě vyskytla písařská nebo technická chyba.

Trestní oznámení na JUDr. Lukáše Vodičku státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v podezření z trestného činu rozvracení republiky se podle zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb § 12d odst. 1. postupuje Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze a nikoli Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Na základě výše uvedených důvodů žádáme o postoupení věci na Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové k doplnění trestních oznámení ve věci SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na státního zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové JUDr. Lukáše Vodičku z podezření z trestného činu rozvracení republiky, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na státní zástupkyni Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluši Redlovou z podezření z trestného činu rozvracení republiky, Obvodnímu státnímu zastupitelství v Praze 4. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 .

Náměstkyně Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 4 JUDr. Ivana Jindrová postupuje trestního oznámení na státní zástupkyni Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluši Redlovou v podezření z trestného činu rozvracení republiky Městskému státnímu zastupitelství v Praze.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje, 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Nový případ

Rada Města Chlumec nad Cidlinou

PaedDr. Arnošt Vítek

Zneužití pravomoci úřední osoby

č.j. TO-AV-09-29082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu 1. místostarostou (radním) Města Chlumec nad Cidlinou

PaedDr. Arnošt Vítek

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na mimořádném zasedání dne 22. května 2018 rozhodla :

"Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že bude vycházet ze skutečné spisové dokumentace. Pokud o věci rozhodla Rada Města Chlumec nad Cidlinou podle zápisu ze zasedání Rady, bez zákonné kompetence, tak je Rada Města také zodpovědná za své rozhodování jak v odpovědnosti za způsobenou škodu, tak i z hlediska trestní odpovědnosti..."

Dále Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na řádném zasedání dne 10. dubna 2018 :

"Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že v případu - Zneužití radních starostou - se bude k porušovatelům lidských práv bude chovat zásadně podle pravidla rovnosti, tzn. likvidačně.

Porušovatelé lidských práv se chovají tak, že s poškozeným občanem nemají žádné slitování a nepřemýšlí, jaký dopad má likvidační rozhodnutí města na občana."

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresnímu státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestního oznámení na starostu Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila v podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresnímu státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestního oznámení na radního Města Chlumec nad Cidlinou MUDr. Miroslava Loudu v podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, které žádá upřesnění trestního oznámení na radního Města Chlumec p. Iva Kučeru ve věci trestního oznámení zneužití pravomoci úřední osoby. 

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis  Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Městského úřadu Nové Město nad Metují - oddělení vnitřních věcí.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje oznámení o zahájení řízení.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu SZIF vlastníkovi půdy.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis  Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu PČR v případech Rady Města Chlumec nad Cidlinou - Ing. Miroslav Uchytil, MUDr. Miroslav Louda, Mgr. Vladan Kárník.

Doručenky

Stručné odůvodnění : Je podezření, že radní města Chlumec nad Cidlinou jednali a rozhodli ve věci, ke které nemají zákonnou kompetenci.

Pozn. Radní Města jsou oficiálně profesně erudovaní a tedy zodpovědní.

Právní úprava :

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

§ 69 odst. 2

Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Pokud by se zastupitel (radní) necítil profesně erudovaný ve znalostech zákonů a Ústavy ČR, tak nemá ani kandidovat.

Vzhledem k tomu, že na radní je podáno trestní oznámení a podle právní teorie každému jednotlivému radnímu hrozí trest odnětí svobody až 12 let, je NGO toho názoru, že by PČR každému radnímu měla poskytnout možnost písemného vyjádření ve stanovené lhůtě a to k trestnímu oznámení jako celku.

Je již rozhodnutím každého jednotlivého radního jak svého práva využije, zda se vyjádří např. třemi větami nebo např. na 50 stránkách.

Nový případ

Rada Města Chlumec nad Cidlinou

p. Ivo Kučera

Zneužití pravomoci úřední osoby

č.j. TO-IK-04-24082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu radním Města Chlumec nad Cidlinou

p. Ivo Kučera

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm e) a odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zneužití pravomoci úřední osoby.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla na řádném zasedání dne 11. července 2018 :

" ...bylo 2x potvrzeno Okresním soudem v Hradci Králové, že Rada Města Chlumec nad Cidlinou rozhodla ve věci, ke které nemá zákonnou kompetenci. "
Z dřívější korespondence starosty Ing. Miroslava Uchytila bylo potvrzeno, že se nepořizuje zvukový záznam ze zasedání Rady a není možné zjistit jak kdo hlasoval.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že v případu - Zneužití radních starostou - Chlumec nad Cidlinou - rozhodla, že v souladu s jednacím řádem NGO čl. 9 a 13 adekvátním způsobem zjistí jak hlasoval každý jednotlivý radní."

TATO SITUACE SE KONKRÉTNĚ BUCE ŘEŠIT VÝSLECHEM U POLICIE ČR, KTERÁ BUDE VĚC VYŠETŘOVAT.

POZN. KAŽDÝ RADNÍ SI BUDE MUSET ZAJISTIT DŮKAZ O SVÉM TVRZENÍ.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, které žádá upřesnění trestního oznámení na starostu Města Chlumec Ing. Miroslava Uchytila ve věci trestního oznámení zneužití pravomoci úřední osoby.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, které žádá upřesnění trestního oznámení na radního Města Chlumec MUDr. Miroslava Loudu ve věci trestního oznámení zneužití pravomoci úřední osoby. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, které žádá upřesnění trestního oznámení na radního Města Chlumec Mgr. Vladana Kárníka ve věci trestního oznámení zneužití pravomoci úřední osoby.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s.- NGO zveřejňuje usnesení Krajského soudu v Hradci Králové. 

Krajský soud v Hradci Králové potvrdil, že Rada Města Chlumec nad Cidlinou nemá zákonnou kompetenci v rozhodování o náhradě škody s příslušenstvím a nemůže vstupovat do občanskoprávního jednání. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci Komisi k projednávání přestupků Města Chlumec nad Cidlinou v případu - oběť trestného činu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci Mgr. Martina Prokopa - podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše-podezření z trestného činu nadržování p. Iloně Langrové.

Nový případ

Frýdek-Místek

Ministerstvo pro místní rozvoj

č.j. : OD-S-AM-49-22082018

Human Rights Defense z.s. odeslala odvolání proti rozsudku Sp. zn. 26 C 48/2016-76 ze dne 17. května 2018, Obvodního soudu pro Prahu , doručeného dne 13. srpna 2018.

Doručenky

Předmětné vyřízení věci rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, zastoupené zastoupené soudkyní Mgr. Ivetou Nedozrálovou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností zástupkyně žalobkyně konstatuje, že Mgr. Iveta Nedozrálová v souladu s ústavním pořádkem ČR porušila zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádala se všemi námitkami a nevypracovala kompletní odůvodnění.

Soudkyně Mgr. Iveta Nedozrálová se soustředila na množství textu a počet znaků, které namísto soudkyně napíše písařka.

Sama soudkyně nemá konkrétní představu o skutečnosti, co znamená pro poškozenou stranu vypracování odvolání a hlavně přenesení hlavní tíhy na poškozenou žalobkyni, která se podle zákona domáhá zákonného nároku uplatnění nároku újmy s příslušenstvím.

Zároveň je podezření, že Mgr. Iveta Nedozrálová je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Příloha č. 1 : Právní odůvodnění žádosti o náhradu škody způsobené

nezákonným rozhodnutím

Příloha č. 2 : Odůvodnění pro účel žádosti o náhradu nemajetkové újmy

Příloha č. 3 : Oficiální charakteristika šikany

Příloha č. 4 : Psychologická charakteristika oběti bezpráví

Příloha č. 5 : Psychologická charakteristika posttraumatických poruch

Příloha č. 6 : Psychologická charakteristika frustrace

Příloha č. 7 : Fyziologická charakteristika psychického stresu

Příloha č. 8 : Právní závěr Příloha č. 9 : Doplnění odvolání odvolatelkou paní Alenou Musilovou v meritu věci.

Aktualizace případu

Nové Město nad Metují

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Aktualizace případu

SZIF

LPIS

č.j. : Ž-ZH-26-21082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o zaslání listiny datovou schránkou.

Stručné odůvodnění žádosti:

Samotný výrok vyrozumění je protizákonný a Ing. Petr Kubala porušil § 6 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Zákonná povinnost Ing. Petra Kubaly je občany zbytečně nezatěžovat a nezpůsobovat zbytečné náklady.

Pokud Ing. Petr Kubala dokazuje listinou, tak ji mohl a hlavně měl zaslat datovou schránkou a nepožadovat osobní účast.

Právní úprava :

§ 6 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje.

Odůvodnění v meritu věci :

Ing.Petr Kubala porušil zákon již tím, že už samotné zahájení správního řízeni je chybné - vadné, nakolik Městský úřad zahájil správní řízeni v tÉ samé věci, když tu samou věc před tím zastavil a ukončil.

MĚSTSKÝ ÚŘAD - odbor dopravy a silničního hospodářství- NERESPEKTUJE ROZSUDKY Krajského soudu Hradec Králové č.j. 30 A 169/2016-104 ze dne 23. ledna 2018 a č.j. 30 A 18/2018-34 ze dne 27. února 2018.

Ing. Zdeněk Hrnčíř žádné sloupy neumístil do veřejně přístupové účelové komunikace pp c.600 jak ve svém výroku Městský úřad uvádí.

NA POZEMCÍCH P.Č. 589, 220/1 V K.Ú. SPY NIKDY NEBYLA A NENÍ VEŘEJNÁ PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Ing. Aleše Sobela- podezření z trestného činu nepřímé úplatkářství - slíbení vlivu holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi - Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové oznámení, že NGO bude jednat s p. Ilonou Langrovou z právního hlediska jako s duševně zdravou a tedy zodpovědnou k náhradě škody, ale bude jí merito věci vysvětlovat jako potencionálně psychicky narušené osobě, protože k vydání rozhodnutí ji nestačilo 9 trestních oznámení. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na holandského podnikatele p. Jana Bruinsmu Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Je podezření, že holandský podnikatel je objednavatel trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby u ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Na základě platné právní úpravy by holandskému podnikateli p. Janu Brunsmovi hrozil trest odnětí svobody až 12 let.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na p. Ilonu Langrovou Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Je podezření, že p. Ilona Langrová rychle a obratně využila příležitosti a když zjistila zájem holandského podnikatele tak ihned uvážila, že bude solventní a požádala o úplatek v odhadované výši 8 000 000 až 10 000 000 Kč za neprovedení aktualizace zemědělské půdy. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové oznámení, že NGO bude jednat s Mgr. Markem Kaiserem z právního hlediska jako s duševně zdravou a tedy zodpovědnou k náhradě škody, ale bude mu merito věci vysvětlovat jako potencionálně psychicky narušené osobě, protože k vydání rozhodnutí mu nestačilo 12 trestních oznámení.  

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze. 

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje trestní oznámení na Mgr. Martina Prokopa- podezření z trestného činu veřejného schvalování podezření z trestného činu rozvrácení ústavního zřízení ve smyslu rozvracení republiky podle § 310 TZ - Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje.

KŘ PČR Královéhradeckého kraje postupuje trestní oznámení na podezření z trestného činu nadržování p. Iloně Langrové komisařem por. Ing. Miroslavem Jarošem Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje trestní oznámení na Mgr. Martina Prokopa- podezření z trestného činu rozvracení republiky. Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu Frýdek-Místek.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje doplnění stížnosti zvlášť zranitelnou obětí trestného činu paní Alenou Musilovou Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje aktualizaci v evidenci půdy na SZIF.

Vlastník půdy byl zapsán do LPIS.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje potvrzení data registrace vlastníka půdy do LPIS.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje odpověď na výzvu SZIF vlastníka půdy ve všci LPIS.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu SZIF vlastníkovi půdy k registraci LPIS.