Aktuality VII/2019

Aktualizace

Vzdělávání k lidským právům

Dokazování v přípravném řízení

Právo obviněného

k prostudování celého spisu

Pokud obviněnému a jeho obhájci není poskytnut dostatek času k prostudování spisu a nemají-li v průběhu tohoto úkonu vždy k dispozici celý spis, jde o takové porušení práva na obhajobu podle § 2 odst. 3 trestního řádu č. 141/1961 Sb., které může odůvodňovat postup podle § 188 odst. 1 písm. e) trestního řádu č. 141/1961 Sb. (věc se vrátí státnímu zástupci).

Při posuzování toho, zda poskytnutá doba k prostudování spisu je přiměřená ve smyslu ustanovení § 166 odst. 1 trestního řádu č. 141/1961 Sb., je třeba vzít v úvahu zejména rozsah spisu, jeho obsahovou náročnost, povahu stíhané trestné činnosti,jakož i osobnost obviněného.

12 To 76/97 (usnesení VS v Praze), Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, číslo sešitu 9/1998, číslo judikátu R 50/1998 tr.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětleni v případu Křivé obvinění.

Žádáme o podání vysvětlení, zda JUDr. Jiřina Rippelová v předmětném trestním řízení bude ochotně spolupracovat a odpovídat na otázky standardního psychiatrického vyšetření jejího duševního stavu podle § 105 a 116 trestního řádu č. 141/1961 Sb.

Jako např. :

Psychiatrická anamnéza :

PŘEVZATO Z KNIHY - PSYCHIATRIE (Jiří Raboch, Pavel Pavlovský a kolektiv)

1. rodinná anamnéza

Zda se v širším příbuzenstvu JUDr. Jiřiny Rippelové vyskytovaly duševní poruchy, sebevražedné pokusy...zda se o někom v příbuzenstvu JUDr. Jiřiny Rippelové neříkalo, že je podivín...

2. Osobní anamnéza

Zda těhotenství matky JUDr. Jiřiny Rippelové bylo chtěné či nechtěné.

Zda matka JUDr. Jiřiny Rippelové měla během těhotenství infekce, zda užívala léky, zda kouřila či pila a zneužívala alkohol???

....

3. Standardní somatická anamnéza :

Jakou gynekologickou anamnézu má JUDr. Jiřina Rippelová?

Zda se u JUDr. Jiřiny Rippelové vyskytovaly duševní poruchy jako poporodní poruchy a tzv. Klimakterické deprese?

Toto může být zdrojem intrapsychických traumat, jako vícečetné potraty či nechtěná těhotenství.

...

4. Školní a pracovní anamnéza

Jaké měla JUDr. Jiřina Rippelová postavení ve školním kolektivu - zda byla např. "šprt" nebo spíše v ústraní...?

Zda měla JUDr. Jiřina Rippelová sníženou známku z chování?

Zmapování celé školní docházky.

Zda měla JUDr. Jiřina Rippelová "divokou pubertu" nebo specifický deficit v učení?

...

Otázky volby povolání, důvody ke změnám.

Zde je podstatný faktu předchozí zaměstnání JUDr. Jiřiny Rippelové, protože na Úřadu ochranu osobních údajů je JUDr. Jiřina Rippelová de facto pouze obyčejná úřednice, která má závažné potíže s aplikací správního řádu a navíc vyvolala problém budoucího vysokého odškodňování NGO i klientů.

Dále je nutno zjistit, proč JUDr. Jiřina Rippelová při svém oficiálním právnickém vzdělání křivě obviňuje předsedkyni nevládní organizace, která jedná podle stanov podle mezinárodních úmluv o lidských právech a má celkem 6 jazykových verzí?

Dále je nutno zjistit, jestli by se JUDr. Jiřina Rippelová se svými schopnostmi byla vůbec schopná ekonomicky uživit ve vlastní advokátní kancelář?

Nebo zda JUDr. Jiřina Rippelová si je vědoma svých schopností a místo vlastní advokátní kanceláře raději sama jde pracovat na úřad, kde vyvolala právní problematiku budoucího vysokého odškodňování?

...

5. Sexuální anamnéza

Jak probíhala iniciace pohlavního života JUDr. Jiřiny Rippelové?

Zda JUDr. Jiřina Rippelová preferovala v době dospívání spíše krátké nezávazné známosti a ve větším množství nebo spíše dlouhé vztahy a jaké byly důvody rozchodu?

Jaké má JUDr. Jiřina Rippelová mastrubační fantazie a techniky, pokud je bez partnerského vztahu?

...

6. Průběh života

Jaké prodělala JUDr. Jiřina Rippelová zátěžové situace, výraznější stresory a jaké má JUDr. Jiřina Rippelová mechanizmy jejich zvládání?

7. Kriminální anamnéza

Jaké drobné přestupky proti zákonu, včetně neodhalených měla JUDr. Jiřina Rippelová?

Jaké trestní stíhání měla JUDr. Jiřina Rippelová?

Zda JUDr. Jiřina Rippelová byla ve výkonu trestu odnětí svobody a jak snášela alternativní tresty?

8. Držení řidičského a zbrojního průkazu

9. Návyková anamnéza

Kdy JUDr. Jiřina Rippelová okusila návykovou látku a s jakým efektem?

Jak JUDr. Jiřina Rippelová kouří, pije alkohol či požívá jiné návykové látky.

...

Zda je JUDr. Jiřina Rippelová gamblerka?

10. Zájmy

11. Jak JUDr. Jiřina Rippelová sama sebe hodnotí?

12. Psychiatrická anamnéza

Jaké má JUDr. Jiřina Rippelová předchozí kontakty s psychiatrií?

Zda má JUDr. Jiřina Rippelová stanovenou diagnózu, doporučenou léčbu a jaký je efekt.

...

13. Nynější onemocnění

14. Objektivní anamnéza

15. Psychopatologický rozbor

16. Somatický souhrn

17. Syndromatologický závěr, diferenciálně diagnostická rozvaha, plán potřebných vyšetření, návrh terapeutických opatření, další nálezy a doporučení.

Žádáme o podání vysvětlení, zda JUDr. Jiřina Rippelová v předmětném trestním řízení bude ochotně spolupracovat a odpovídat na otázky standardního psychiatrického vyšetření jejího duševního stavu podle § 105 a 116 trestního řádu č. 141/1961 Sb. 

Nová záložka

Vzdělávání k lidským právům

Trestní řízení

Dokazování v přípravném řízení

Obvinění podle trestního řádu

Veřejný zájem

Veřejný zájem je především ochrana lidských práv.

Veřejný zájem je dodržování zákonů a právních norem.

Aktualizace

Vzdělávání k lidským právům

Písemné vyjádření obviněného

jako důkaz

Vlastnoručně a svobodně učiněné

písemné vyjádření obviněného

k prostudování spisů je důkazem

podle § 89 odst. 2 trestního řádu č. 141/1961 Sb.

2 To 93/2004 (VS v Praze), ASPI ID JUD234528CZ 

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Dokazování v přípravném řízení

Právo na obhajobu

Právo obviněného nahlížet do spisu je jednou ze složek jeho práva na obhajobu, zaručeného čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Omezení tohoto práva, i když je možno zákonem připuštěno, je vždy třeba náležitě zdůvodnit, z důvodu možnosti následného přezkoumání.

Za závažné důvody podle § 65 odst. 2 trestního řádu NELZE považovat zcela obecný poukaz na možnost maření výsledků vyšetřování, a již vůbec ne na předpoklad ovlivňování svědků.

ÚS 472/2000, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, číslo sešitu 21/2002, číslo judikátu 15/2001 USn.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Městského soudu v Praze v případu Frýdek-Místek- Ministerstvo pro místní rozvoj.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula akceptační dopis Ústavního soudu v případu Křivé obvinění.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu Křivé obvinění.

Žádáme o podání vysvětlení, zda JUDr. Jiřina Rippelová předala PČR dokumentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů v příloze.

Tato dokumentace je důkazem o protizákonném obvinění.

Dále je tato dokumentace důkazem o křivém obvinění ze strany JUDr. Jiřiny Rippelové.

Dále žádáme o podání vysvětlení, zda kpt. Ing. Marian Rochl bude nadále trvat na protizákonném obvinění předsedkyně NGO.

Nebo zda kpt. Ing. Marian Rochl obviní JUDr. Jiřinu Rippelovou a na základě pravidla rovnosti si "objedná" komando cca 12 lidí a v helmách, kuklách, se štíty a zbraněmi vtrhne do obydlí JUDr. Jiřiny Rippelové a v poutech a pásu ji převeze na psychiatrické vyšetření.

Při té příležitosti může kpt. Ing. Marian Rochl, na základě pravidla rovnosti, JUDr. Jiřině Rippelové ještě ukrást notebook ( pozn. Při protizákonném obvinění je tzv. Odnětí notebooku, z trestního hlediska krádež).

Doplňující informace : protizákonná činnost kpt. Ing. Mariana Rochla je narušováním chodu nevládní organizace, která podle stanov jedná zásadně podle mezinárodních úmluv o lidských právech a pomáhá obětem trestných činů.

JUDr. Jiřina Rippelová je pouze obyčejná úřednice, která má potíže s aplikací správního řádu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dodejku Ministerstva zahraničních věcí Gruzie - reklamace.


Podání NGO Ministerstvu zahraničních věcí Gruzie bylo doručeno.



Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu Křivé obvinění.

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová postupuje podání NGO Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Aktualizace 

Frýdek-Místek

Dokumentace vývoje případu postoupení 

z vnitrostátní úrovně řízení 

k mezinárodnímu řízení a vyšetřování.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula registraci případu Frýdek-Místek u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Evropský soud pro lidská práva 

ve Štrasburku bude projednávat 

stížnost v případu Frýdek-Místek- 

1. oddělení obecné kriminality Policie ČR.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dodejku od Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku v případu Frýdek-Místek.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje podání NGO Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Ústavní stížnost

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala ústavní stížnost v případu Křivé obvinění. 

Podle pravidel řádného procesu stanovené ústavním zřízením ČR a mezinárodními úmluvami o lidských právech...NEJDŘÍVE SE DOKAZUJE ...A TEPRVE POTOM OBVIŇUJE... POKUD VYŠETŘOVATEL KPT. ING. MARIAN ROCHL A STÁTNÍ ZÁSTUPCE JUDR. ALEXANDR PUMPRLA PODSTUP ZAMĚNILI...JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ PODEZŘENÍ ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ A LIKVIDACI ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV JAKO PRÁVO NA ŘÁDNÝ PROCES...

KPT. ING. MARIAN ROCHL VŠAK VYMYSLEL A DOKONAL, ŽE DNE 6. ČERVNA 2019 (čtvrtek) NÁSILNĚ V POUTECH A PÁSU NECHAL PŘEVÉST PŘEDSEDKYNI NGO NA PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ DNE 7. ČERVNA 2019 (pátek) a V PONDĚLÍ DNE 10 ČERVNA 2019 BYL VYDÁN DŮKAZ O ABSOLUTNÍ NEVINĚ.

Je zde právní otázkou, co nyní udělá kpt. Ing. Marian Rochl?
Zda bude dál trvat na protizákonném obvinění a svém tvrzení, že server NGO je výsledek duševní poruchy, opilosti...???
Nebo zda protizákonné obvinění zruší???

Dále je právní otázkou, co nyní bude dělat Policie ČR s kpt. Ing. Marianem Rochlem???

Zda Policie ČR dál ponechá kpt. Ing. Mariana Rochla rozvracet ústavní zřízení a porušovat zákonná pravidla řádného procesu(v trestním řízení se jedná o stadium podezření) a ještě k tomu vyplácet nadprůměrnou mzdu???

Nebo zda Policie ČR, na základě pravidla rovnosti, použije rovnocenný právní postup a do obydlí kpt. Ing. Mariana Rochla vtrhne komando 12 lidí s kuklami, helmami, štíty a střelnými zbraněmi, zabaví mu (resp. ukradne) notebook a v poutech a pásu ho převeze na psychiatrické vyšetření???

Jestliže krajský ředitel Policie ČR, má opovážlivost vyslovit právní stanovisko, že když neznámý policista přistoupí k nevinnému občanovi a sdělí mu, že když neuposlechne jeho protizákonný příkaz, tak ho i zastřelí (použití donucovacích prostředků znamená v praxi i zastřelení), tak podle krajského ředitele je toto jednání vstřícné, tolerantní, empatické, zdvořilé a především profesionální, tak je zde právní otázka, kdo je vlastně na psychiatrii???

Dále samotný kpt. Ing. Marian Rochl si zpracoval důkazní materiál proti sobě, který dokazuje, že je specializovaný právní expert na protizákonné obviňování a související úkony jako protizákonné únosy atd.

Vzhledem k tvrzení krajského ředitele Policie ČR, by bylo nejvhodnější, aby získal vlastní zkušenosti o empatii a vstřícnosti protizákonného obvinění, únosech a zadržování.

Bylo by nejlepší, aby specializovaný právní expert kpt. Ing. Marian Rochl z něčeho protizákonně obvinil krajského ředitele Policie ČR plk. JUDr. Davida Fulku, MBA, (pozn. Plk. JUDr. David Fulka, MBA rozhodně nesmí nahlížet do spisu a znát obvinění - pozn. V tomto by kpt. Ing. Marianu Rochlovi vypomohl JUDr. Alexandr Pumprla).

Následně potom by si kpt. Ing. Marian Rochl zajistil komando 12 lidí v helmách, kuklách, se štíty a zbraněmi a vtrhli by do obydlí plk. JUDr. Davida Fulky a spoutali by ho pouty, pro jistotu by mu přidali ještě pás a 2 dny by ho převáželi sem a tam a nakonec by ho v poutech převezli na psychiatrické vyšetření.

A potom plk. JUDr. David Fulka mohl zodpovědně z vlastních zkušeností vyprávět o empatii a vstřícnosti konkrétních policistů, včetně kpt. Ing. Mariana Rochla.

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Obvinění podle trestního řádu


Podle pravidel řádného procesu

a trestního řádu

...NEJPRVE SE DOKAZUJE...

...A TEPRVE POTOM SE OBVIŇUJE...

...POKUD VYŠETŘOVATEL NEBO

STÁTNÍ ZÁSTUPCE POSTUP ZAMĚNÍ,

JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ 

§ 310 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB....ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vrací podání NGO.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dodejku od Prezidentky Gruzie.


Doklad o doručení žádosti ( v Gruzínštině) občana Gruzie prezidentce Gruzie prostřednictvím nevládní organizace Human Rights Defense z.s.



Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla projevil právní sympatii s postupem kpt. Ing. Mariana Rochla, čímž se staví do právní pozice spolupachatele podezření na trestné činy podle § 23 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

JUDr. Alexandr Pumprla na jedné straně tvrdí, že je nezpochybnitelná svéprávnost předsedkyně NGO, ale na druhé straně je neoblomně přesvědčen o tom, že server NGO je výsledek duševní poruchy a trvá na psychiatrickém vyšetření.