Aktuality VII/2018

Nový případ

ZD Všestary

Jan Bruinsma

Podplácení Ing. Aleše Sobela

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Mjr. Mgr. Zbyněk Cimmer

Veřejné schvalování TČ

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že p. Jan Bruinsma podplácel ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové Ing. Aleše Sobela, aby zaslal vlastníkům půdy sdělení č.j. SZIF/2018/0406629 ze dne 11. května 2018.

Právní úprava

§ 332 TZ - podplácení

Odnětím svobody na 1 rok až 6 let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová a Ing. Aleš Sobel je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel zastřešuje činnost holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a Ing. Moniky Nebeské.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, pouze uzavře pachtovní smlouvu a tzv. Zablokuje vlastnictví prostřednictvím tzv. Aktualizace zemědělské půdy - LPIS na SZIF.

Následně firma p. Jana Bruinsmy, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, přestane smlouvu plnit a po čase začne smlouvu hrubě porušovat.

Vlastník zemědělské půdy je nucen podat výpověď.

Na výpověď byla reakce Ing. Moniky Nebeské (která navenek vyřizuje záležitosti p. Jana Bruinsmy), že proti vlastníkům půdy bude postupovat trestněprávní cestou, potom si objedná advokáta JUDr. Jiřího Kovandu, který ochotně napíše dopis vlastníkům půdy, že se s nimi bude soudit a kolik je to bude stát. 

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vedoucím odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - Mjr. Mgr. Zbyněk Cimmer.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - veřejné schvalování trestného činu podle § 365 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. kombinaci s § 117 Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, na veřejné schvalování podezření z trestného činu rozvrácení ústavního zřízení České republiky - rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Dále je podezření, že Mjr. Mgr. Zbyněk Cimmer podporuje činnost por. Ing. Miroslava Jaroše, který de facto "provozuje" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Současně je podezření, že si por. Ing. Miroslav Jaroš i npor. Ing. Bc. Eduard Petiška přivydělávají přijímáním úplatků za manipulaci se spisovou dokumentací ve prospěch toho, kdo podplácí více.

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Povinné znalosti policisty se řídí nařízením vlády č. 506/2004 Sb.

Podle zákona je policista povinen ovládat ochranu základních lidských práv a svobod z hlediska mezinárodního a vnitrostátního.

Nový případ

ZD Všestary

Jan Bruinsma

Podplácení Ing. Aleny Veselé, DiS.

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové
Plk. JUDr. David Fulka
Nepřekažení TČ por. Ing. Miroslavu Jarošovi

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že p. Jan Bruinsma podplácel pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové Ing. Alenu Veselou, DiS., aby zmanipulovala fotografickou dokumentaci a zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018, jehož výsledkem bylo následně zasláno vlastníkům půdy zamítnutí aktualizace zemědělské půdy SZIF RO Hradec Králové č.j. SZIF/2018/0240838, Sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 3. dubna 2018.

Tuto skutečnost podporuje i fakt, že p. Ilona Langrová si dokázala svoji podjatost v řízení, když je ve spisové dokumentaci uvedeno, že FytAgro s.r.o. bylo řádně obesláno o termínu konání místního šetření a a vlastníci půdy nejen, že nebyli informování, ale navíc je p. Ilona Langrová odmítla uznat jako účastníky řízení, což následně zkritizovalo Ministerstvo zemědělství.

Právní úprava

§ 332 TZ - podplácení

odst. 1

Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody na 2 léta nebo peněžitým trestem.

Odst. 2

Odnětím svobody na 1 rok až 6 let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek nebo

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu komisaři oddělení hospodářské kriminality KŘ PČR Hradec Králové -por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

Je podezření, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka podporuje neodbornost a pokračování v manipulaci se spisovou dokumentací jako zákaz předávání úředního záznamu oznamovateli TČ a zákaz kamerového záznamu z podávání vysvětlení na oddělení hospodářské kriminality vyšetřovatelem por. Ing. Miroslavem Jarošem.

Je podezření, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka má v úmyslu por. Ing. Miroslava Jaroše umožnit por. Ing. Miroslavu Jarošovi, aby mohl pokračovat v trestné činnosti a diskreditovat PČR jako celek.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění PČR Hradec Králové - odbor vnitřní kontroly.

Stížnost se postupuje nadřízené složce PČR.

Nový případ

ZD Všestary
Jan Bruinsma
Podplácení Mgr. Marka Kaisera

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové
Por. Bc. Petr Desenský
Nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že p. Jan Bruinsma podplácel právníka Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové Mgr. Marka Kaisera, aby zaslal vlastníkům půdy sdělení č.j. SZIF/2018/0406629 ze dne 11. května 2018.

Právní úprava

§ 332 TZ - podplácení

odst. 1

Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody na 2 léta nebo peněžitým trestem.

Odst. 2

Odnětím svobody na 1 rok až 6 let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek nebo

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě

Je podezření, že Mgr. Marek Kaiser slibovala svůj vliv za úplatek holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, že je schopný zajistit tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím policistou Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - por. Bc. Petr Desenský.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi - komisaři oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Právní úprava

§ 366 TZ - Nadržování

odst. 1 Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu mu umožnit, aby unikl trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 4 léta.

Předmětné vyřízení stížnosti por. Bc. Petrem Desenským - policistou KŘ PČR Královéhradeckého kraje je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Je podezření, že policista Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje por. Bc. Petr Desenský nadržuje por. Ing. Miroslavu Jarošovi - komisaři oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové v úmyslu mu umožnit, aby unikl trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody za podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Nový případ

ZD Všestary

Ing. Petra Veinhauerová

Podplácení Ing. Aleny Veselé, DiS.

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové
Por. Bc. Petr Desenský
Zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu členkou představenstva Zemědělského družstva Všestary, agronomem Zemědělského družstva Všestary a FytAgro s.r.o. - Ing. Petra Veinhauerová

Doručenky

 Je podezření, že se dopustila trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že Ing. Petra Veinhauerová podplácela pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové Ing. Alenu Veselou, DiS., aby zmanipulovala fotografickou dokumentace a zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018, jehož výsledkem bylo následně zasláno vlastníkům půdy zamítnutí aktualizace zemědělské půdy č.j. SZIF/2018/0240838, Sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 3. dubna 2018.

Tuto skutečnost podporuje i fakt, že p. Ilona Langrová si dokázala svoji podjatost v řízení, když je ve spisové dokumentaci uvedeno, že FytAgro s.r.o. bylo řádně obesláno o termínu konání místního šetření a a vlastníci půdy nejen, že nebyli informování, ale navíc je p. Ilona Langrová odmítla uznat jako účastníky řízení, což následně zkritizovalo Ministerstvo zemědělství.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá, DiS. slibovala svůj vliv za úplatek Ing. Petře Veinhauerové, že je schopná zajistit falešné a zmanipulované fotografie do úředního záznamu o místním šetření dne 1. března 2048, který bude mít za následek tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Ing. Petra Veinhauerová má na tomto přímý zájem, protože skutečný stav hospodaření - jako hnijící řepka na poli, šíření škůdce a zaplevelené obilí je přímou vinou agronoma Ing. Petry Veinhauerové.

Podle § 42 TZ existují přitěžující okolnosti

Pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem a po uvážení - pachatelem je profesně erudovaná ( § 15 odst. 1 TZ písm. b) a duševně zdravá ( § 26 a 27 TZ) členka představenstva Zemědělského družstva Všestary a agronom Zemědělského družstva Všestary a FytAgro s.r.o.

Pachatel ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení a funkce - agronom FytAgro s.r.o. a členka představenstva a agronom Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím policistou Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - por. Bc. Petr Desenský.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osobytrestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Předmětné vyřízení stížnosti por. Bc. Petrem Desenským - policistou KŘ PČR Královéhradeckého kraje je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Je podezření, že policista Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje por. Bc. Petr Desenský zneužívá svoji pravomoc k dalšímu trestnému činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že por. Bc. Petr Desenský v souladu s ústavním pořádkem ČR porušil zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádal se všemi námitkami a nevypracoval kompletní odůvodnění.

Zároveň je podezření, že por. Bc. Petr Desenský je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství.

Podání NGO bylo shledáno důvodným

v části nesprávného poučení o opravném prostředku.

Nový případ

SZIF

Ing. Monika Nebeská

Podplácení právníka SZIF RO Hradec Králové Mgr. Marka Kaisera

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Plk. JUDr. David Fulka

Nadržování policistce "O..."

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu jednatelkou FytAgro s.r.o. a ředitelkou a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. - Ing. Monika Nebeská.

Doručenky

Je podezření, že se dopustila trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská podplácela právníka Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové Mgr. Marka Kaisera, aby zaslal vlastníkům půdy sdělení č.j. SZIF/2018/0406629 ze dne 11. května 2018.

Je podezření, že holandský podnikatel v zastoupení Ing. Moniky Nebeské "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je p. Ilona Langrová, Ing. Alena Veselá, DiS, Ing. Aleš Sobel, Mgr. Marek Kaiser.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování občanské zaměstnankyni (dále jen Policistce "O...", která pracuje , která je podepsaná na úředním záznamu ze dne 14. května 2018 č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 vedeným zpracovatelem případu por. Ing. Miroslavem Jarošovem - komisařem oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

K TOMU JE NUTNO DODAT, ŽE POLICISTKA "O..." PODLE ETICKÉHO KODEXU PČR JE POVINNA NETOLEROVAT TRESTNOU ČINNOST JINÉHO POLICISTY.

Je podezření, že ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka nadržuje policistce "O..." - oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové v úmyslu ji umožnit, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody za podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

POLICISTKA "O..." SE ZAPOJOVALA DO PODÁVÁNÍ VYSVĚTLENÍ A TRVALA NA SKUTEČNOSTI, ŽE ÚŘEDNÍ ZÁZNAM NEBUDE VYDÁN.

Případné tvrzení, že policistka "O..." byla pouze přítomna nemá žádnou právní hodnotu, protože policistka "O..." celou dobu nic nedělala a sledovala podávání vysvětlení.
Policistka "O..." akorát na chvíli odešla pro bundu, protože jí foukalo za výstřih z otevřeného okna a byla jí zima.
Policistka "O..." jinou činnost než nicnedělání nekonala a není tedy jasné za co ji PČR vlastně vůbec platí, pozn. asi za nicnedělání.

Dále policistka "O..." má zákonnou povinnost podle Etického kodexu Policie ČR netolerovat protizákonnou činnost por. Ing. Miroslava Jaroše a v souladu se zákonem by se v tomto trestním oznámení mělo i vyšetřit, zda policistka "O..." protizákonnou činnost por. Ing. Miroslava Jaroše ohlásila nadřízenému npor. Ing. Bc. Eduardovi Petiškovi, GIBS nebo státnímu zástupci.

Nový případ

SZIF
Ing. Monika Nebeská
Podplácení Ilony Langrové

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové
Por. Bc. Petr Desenský
Rozvracení republiky

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu jednatelkou FytAgro s.r.o. a ředitelkou a předsedkyní představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. - Ing. Monika Nebeská

Je podezření, že se dopustila trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská podplácela pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové p. Ilonu Langrovou, aby protahovala řízení o aktualizace zemědělské půdy a aby následně zaslala vlastníkům půdy zamítnutí aktualizace zemědělské půdy č.j. SZIF/2018/0240838, Sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 3. dubna 2018.

Je podezření, že p. Ilona Langrová slibovala svůj vliv za úplatek Ing. Monice Nebeské, že je schopná zajistit tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Podstata podezření TČ spočívá v tom, že na SZIF RO Hradec Králové pracuje p. Ilona Langrová, která odmítne aktualizovat LPIS.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím policistou Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - por. Bc. Petr Desenský.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Předmětné vyřízení stížnosti, vyřizujícím policistou por. Bc. Petrem Desenským - policista KŘ PČR Královéhradeckého kraje, je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že por. Bc. Petr Desenský v souladu s ústavním pořádkem ČR porušil zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádal se všemi námitkami a nevypracoval kompletní odůvodnění.

Zároveň je podezření, že por. Bc. Petr Desenský je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství .

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje celkem 3 podání Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení předsedkyně Komise k projednávání přestupků Chlumec nad Cidlinou Ing. Ireny Pánkové ve věci oběť trestného činu.

Ing. Irena Pánková přiznala, že usnesení Okresního soudu v Hradci Králové bylo Městu Chlumec nad Cidlinou

doručeno 7. července 2015.

Nový případ

Nové Město nad Metují

Okresní státní zastupitelství Náchod

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního státního zastupitelství Náchod. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Okresního státního zastupitelství Náchod.

Aktualizace případu

SZIF
Mgr. Marek Kaiser - právník RO Hradec Králové

Aktualizace případu

Frýdek-Místek
PČR - 1. oddělení obecné kriminality

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové
Plk. JUDr. David Fulka
Nadržování policistovi XY

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci vydání rozhodnutí. 

NGO urguje vydání rozhodnutí.

Při zpracování doporučení bylo vycházeno i ze stanoviska předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského zveřejněného dne 13. července 2018 na serveru www.novinky.cz - Úředníci mají vrchnostenskou mentalitu.

JUDr. Pavel Rychetský uvádí, že jedním z negativním rysů současného Česka jsou vrchnostensky uvažující úředníci.

JUDr. Pavel Rychetský dále poukazuje na skutečnost, že řízení trvají roky a v této souvislosti přímo hovoří o katastrofě.

NGO ke stanovisku předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského konstatuje, že má vysokou odbornou právní hodnotu a že úředníci toto stanovisko nemohou nijak zpochybňovat a do budoucna ho úředníci budou muset dodržovat a úředníci se nebudou moci vymlouvat na své nediagnostikované psychické onemocnění.

K vydání půdy zatím pracovníkům SZIF zatím nestačilo celkem 40 trestních oznámení a Mgr. Marku Kaiserovi nestačilo 12 trestních oznámení a proto Odborné vedení NGO doporučilo, pokračovat v podávání trestních oznámení a v meritu věci s Mgr. Markem Kaiserem bude NGO jednat jako s potencionálně psychicky narušenou osobou.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě. 

Státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková zamítla stížnost poškozené zvlášť zranitelné oběti trestného činu.

Předchozí spisová dokumentace dokazuje, že skutek se stal, avšak státní zástupkyně nepovažuje skutek za trestný čin.

Je zde na zamyšlení jak by Mgr. Dagmar Jersáková uvažovala, kdyby ji někdo škrtil, málem ji zavraždil, byla zraněná, tak podle jejích úvah v předmětném usnesení by se ani nenechala ošetřit od lékaře, protože poranění páteře a následné bolesti k nevydržení podle Mgr. Dagmar vlastně nejsou ani žádným zraněním a škrcení ani není trestným činem.

Státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková je oficiálně duševně zdravá podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a trestního zákona č. 40/2009 Sb. a Mgr, Dagmar Jersáková tvrdí, že podezřelý p. Jiří Marek má zákonné právo paní Alenu Musilovou a další občany z Frýdku-Místku napadat, škrtit, málem zavraždit a nejedná se o trestný čin.

NGO tento stav vyhodnocuje jako podezření na veřejné schvalování trestného činu státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ostravě Mgr. Dagmar Jersákovou podle § 365 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. kombinaci s § 117 Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování policistovi (dále jen policista XY), který pracuje ve stejné kanceláři spor. Ing. Miroslavem Jarošovem - komisařemoddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

K TOMU JE NUTNO DODAT, ŽE POLICISTA XY PODLE ETICKÉHO KODEXU PČR JE POVINEN NETOLEROVAT TRESTNOU ČINNOST JINÉHO POLICISTY.

K tomu je nutno konstatovat, že za prvé není odůvodněno podle jakého ustanovení zákona není dovoleno předat úřední záznam oznamovateli trestného činu při podání vysvětlení.

Opětně zde vyplývá jednoznačné podezření, že právě PČR nebo konkrétní vyšetřovatel má v úmyslu manipulovat se spisovou dokumentací ve prospěch toho kdo ho podplatí více, což je další trestný čin.

Tvrzení, že policista XY byl pouze přítomen nemá žádnou právní hodnotu, protože policista XY celou dobu nic nedělal a sledoval podávání vysvětlení a dokonce se zapojoval do hovoru, konkrétně v okamžiku, kdy por. Ing. Miroslav Jaroš líčil předsedkyni NGO, že mu nevyrostly kedluby podle jeho představ (pozn. Je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš nezná technologický postup jak u řepky tak i u kedlubů) a policista XY zase líčil jak mu nevyrostly rajčata (pozn. Opětně je podezření na špatný technologický postup).

Policista XY jinou činnost než nicnedělání nekonal a není tedy jasné za co ho PČR vlastně vůbec platí, pozn. asi za nicnedělání.

Dále policista XY má zákonnou povinnost podle Etického kodexu Policie ČR netolerovat protizákonnou činnost por. Ing. Miroslava Jaroše a v souladu se zákonem by se v tomto trestním oznámení mělo i vyšetřit, zda policista XY protizákonnou činnost por. Ing. Miroslava Jaroše ohlásil nadřízenému npor. Ing. Bc. Eduardovi Petiškovi, GIBS nebo státnímu zástupci.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství  postupuje podání ve případech npor. Ing. Bc. Eduard Petiška a por. Ing. Miroslav Jaroš Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Aktualizace případu

SZIF

RO Hradec Králové
Ilona Langrová

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové
Plk. JUDr. David Fulka
Nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci vydání rozhodnutí. 

NGO urguje vydání rozhodnutí.

Při zpracování doporučení bylo vycházeno i ze stanoviska předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského zveřejněného dne 13. července 2018 na serveru www.novinky.cz - Úředníci mají vrchnostenskou mentalitu.

JUDr. Pavel Rychetský uvádí, že jedním z negativním rysů současného Česka jsou vrchnostensky uvažující úředníci.

JUDr. Pavel Rychetský dále poukazuje na skutečnost, že řízení trvají roky a v této souvislosti přímo hovoří o katastrofě.

NGO ke stanovisku předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského konstatuje, že má vysokou odbornou právní hodnotu a že úředníci toto stanovisko nemohou nijak zpochybňovat a do budoucna ho úředníci budou muset dodržovat a úředníci se nebudou moci vymlouvat na své nediagnostikované psychické onemocnění.

K vydání půdy zatím pracovníkům SZIF zatím nestačilo celkem 40 trestních oznámení a p. Iloně Langrové nestačilo 9 trestních oznámení a proto Odborné vedení NGO doporučilo, pokračovat v podávání trestních oznámení a v meritu věci sp. Ilonou Langrovou bude NGO jednat jako s potencionálně psychicky narušenou osobou.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi - komisaři oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Předmětné vyřízení stížnosti plk. JUDr. Davidem Fulkou - ředitelem KŘ PČR Královéhradeckého kraje je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Je podezření, že ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka nadržujepor. Ing. Miroslavu Jarošovi - komisaři oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec úmyslu mu umožnit, aby unikl trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody za podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na pracovníky SZIF RO Hradec Králové - Ing. Aleš Sobel, Mgr. Marek Kaiser, Ilona Langrová, Ing. Alena Veselá, DiS. od 11. června 2018 do 12. července 2018 Okresnímu státnímu zastupitelství Hradec Králové k dalšímu šetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Stížnost proti usnesení KŘ PČR Královéhradeckého kraje OOP Broumov Nejvyšší státní zastupitelství postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod. 

Aktualizace případu

SZIF
Ing. Monika Nebeská

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové
Plk. JUDr. David Fulka
Zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko Ing. Monice Nebeské. 

K mailu ze dne 13. července 2018, NGO sděluje, že se jedná o šikanu vlastníků půdy.

Ing. Monika Nebeská a její holandský partner p. Jan Bruinsma jsou agresoři.

NGO Ing. Monice nebeské opakuje, že neplní smlouvy a ani nechce vydat půdu vlastníkům půdy.

NGO v dalším odkazuje na zápis z mimořádného zasedání Nejvyššího orgánu NGO - členské schůze ze dne 13. července 2018, kde je příloha doporučení odborného vedení NGO.

Podle OZ a TZ s Vámi bude NGO jednat jako s duševně zdravou a tedy zodpovědnou i k náhradě majetkové a nemajetkové újmy.

Čím déle bude Ing. Monika Nebeská věc protahovat a čím více toho proti vlastníkům půdy udělá, tak tím vyšší bude odškodnění. Zcela korektně Ing. Moniku Nebeskou upozorňujeme, že následná exekuce ZD Všestary by nemusela stačit a mohli bychom exekuovat i dům Ing. Moniky Nebeské, kde bydlí a byt jejího holandského partnera p. Jana Bruinsmy. Hypotéky by si doplatili sami a NGO by jim tam ani nedovolila bydlet za nájem.

Protahováním záležitosti NGO již nyní vydělává peníze, které následně částečně použije na vymáhání vlastnických práv pro vlastníky, kteří se Vaším porušováním smluvních vztahů dostanou do ekonomicky problematické situace.

K vydání půdy zatím Vám zatím nestačilo celkem 40 trestních oznámení a proto Odborné vedení NGO doporučilo, pokračovat v podávání trestních oznámení.

Proto bude NGO meritu věci s s Ing. Monikou Nebeskou a jejím holandským partnerem p. Janem Bruinsmou jednat jako s potencionálně psychicky narušenými osobami.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osobytrestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Vyřízení stížnosti plk. JUDr. Davidem Fulkou - ředitelem KŘ PČR Královéhradeckého kraje je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Je podezření, že ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka zneužívá svoji pravomoc k dalšímu trestnému činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Zápis z mimořádného zasedání
Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO
ze dne 13. července 2018

Doporučení Odborného vedení NGO č. 1/2018

ze dne 13. července 2018.

Zápis ze řádného zasedání dne 12. července 2018 

Zápis ze řádného zasedání dne 11. července 2018 

Zápis ze řádného zasedání dne 10. července 2018 

Nový případ

SZIF

Ing. Aleš Sobel - ředitel RO Hradec Králové

Nepřímé úplatkářství

Slíbení vlivu holandskému podnikateli 

p. Janu Bruinsmovi

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Plk. JUDr. David Fulka

Rozvracení republiky

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Plk. JUDr. David Fulka

Ředitel krajského ředitelství Královéhradeckého kraje

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Ing. Aleš Sobel sliboval svůj vliv holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že ředitel RO Hradec Králové SZIF Ing. Aleš Sobel sliboval svůj vliv holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, že je schopný zajistit tzv. neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel "zajišťuje" držbu LPIS ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy i některých dalších firem v Královéhradeckém kraji, aniž by tyto firmy musely dodržovat smluvní a zákonné povinnosti, jako placení pachtovného.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel za tyto "služby" přijímá i "klasické" úplatky, což je podezření, že podporuje i skutečnost, že Ing. Aleš Sobel se zadlužil několikamiliónovými úvěry se splatností do svých 72 let.

Veřejně přístupná informace o ekonomické situaci Ing. Aleše Sobela

Na základě těchto skutečností vyplývá podezření, že Ing. Aleš Sobel počítal s vyššími příjmy z přijímání úplatků ještě minimálně 12 let.  

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

3. Právní úprava

§ 310 TZ odst. 1

Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení České republiky se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům bude potrestán odnětím svobod\ na 8 až 12 let, popř. Vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

§ 310 TZ odst. 2

Odnětím svobody na 12 až 20 let, popř vedle tohoto trestu též propadnutím majetku nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán

a) spáchá- li čin uvedený v odst. 1 jako člen organizované skupiny

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu

d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky

Předmětné vyřízení stížnosti plk. JUDr. Davidem Fulkou - ředitelem KŘ PČR Královéhradeckého kraje je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že plk. JUDr. David Fulka v souladu s ústavním pořádkem ČR porušil zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádal se všemi námitkami a nevypracoval kompletní odůvodnění.

Zároveň je podezření, že plk. JUDr. David Fulka je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

7. V předmětném vyřízení podání plk. JUDr. David Fulka uvádí :

"V této souvislosti je nutné se odkázat na znění ustanovení § 55 2

odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním..."

K tomu je nutno konstatovat, že odborné znalosti ředitele KŘ PČR plk. JUDr. Davida Fulky při hodnosti plukovníka a titulu JUDr. jsou ještě na nižší úrovni než je úroveň řadového vyšetřovatele, protože por. Ing. Miroslav Jaroš alespoň věděl, že existuje trestní řád a nepletl si ho se zákonem o trestním řízením soudním, který mimochodem neexistuje a navíc nesouhlasí číslo zákona.

V předmětném vyřízení podání plk. JUDr. David Fulka uvádí :

"V tomto konkrétním případě policejní orgán OHK vyhodnotil situaci

tak, že použití záznamového zařízení procesní stranou je způsobilé ovlivnit důkazní hodnotu, přičemž při další manipulaci s nahrávkou by mohlo docházet k maření účelu trestního řízení či ohrožení probíhajícího úkonu."

K tomu je nutno konstatovat, že za prvé není odůvodněno podle jakého ustanovení zákona je zakázáno vlastnit kompletní spisovou dokumentaci pro oznamovatele trestného činu.

A za druhé, z postupu podporovaného ředitelem KŘ PČR plk. JUDr. Davidem Fulkou vyplývá jednoznačné podezření, že právě PČR nebo konkrétní vyšetřovatel má v úmyslu manipulovat se spisovou dokumentací ve prospěch toho kdo ho podplatí více, což je další trestný čin.

V předmětném vyřízení podání plk. JUDr. David Fulka uvádí :

" ...že zákon o Policii ČR ani trestní řád nedisponuje ustanovením, které by ukládalo orgánům policie povinnost poskytnout kopii "úředního záznamu o podaném vysvětlení". Vzhledem k tomu, že obecně závazný předpis nestanovuje povinnost policejnímu orgánu vydat kopii (stejnopis) úředního záznamu (tj. výslech osoby) a ani tento nárok nelze dovodit z ústavního pořádku České republiky... "

K tomu je nutno konstatovat, že za prvé není odůvodněno podle jakého ustanovení zákona není dovoleno předat úřední záznam oznamovateli trestného činu při podání vysvětlení.

Opětně zde vyplývá jednoznačné podezření, že právě PČR nebo konkrétní vyšetřovatel má v úmyslu manipulovat se spisovou dokumentací ve prospěch toho kdo ho podplatí více, což je další trestný čin.

Co se týče chápání ústavního pořádku ČR ředitelem plk. JUDr. Davidem Fulkou, lze jen konstatovat podezření, že když při hodnosti plukovníka a titulu JUDr. ještě nezjistil zákony týkající se trestního řízení a takto je podezření, že nelze ani předpokládat, že by ředitel KŘ PČR v Hradci Králové plk. JUDr. David Fulka měl ponětí o ústavním pořádku ČR.

V předmětném vyřízení podání plk. JUDr. David Fulka uvádí :

"lze konstatovat, že věcné dotazy policisty směřovaly k meritu věci a v žádném případě nelze Vámi zmiňovaný názor vyhodnotit jako neprofesionální postup policisty "

K tomu je nutno konstatovat, že pokud si ředitel KŘ PČR plk. JUDr. David Fulka myslí, že profesionální postup vyšetřovatele je jeho úroveň, že podle mapy neumí dojet na pole, tak k tomu lze jen konstatovat, že podle ředitele KŘ PČR v Hradci Králové je zde možno se nechat zaměstnat jen když dotyčná osoba nebude umět dojet z místa A na místo B podle mapy (pozn. Tato situace se vyskytuje u autistů, avšak autisté mají na tento nedostatek oficiální diagnózu).

Je podezření, že zřejmě ani ředitel KŘ PČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka má štěstí na dnešní technologické vymoženosti, protože se dnes mzda posílá elektronickým bankovnictvím, protože by ani plk. JUDr. David Fulka by se svými orientačními schopnostmi netrefil do pokladny pro výplatu.

Human Rights Defense z.s. NGO přijmula vyřízení stížnosti ředitelem KŘ PČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka v případech policistů Oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš, Policistka "O..." a policista XY.

Nový případ

SZIF
Ilona Langrová - RO Hradec Králové
Nepřímé úplatkářství
Slíbení vlivu holandskému podnikateli 

p. Janu Bruinsmovi

Nový případ

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička

Přisvojení pravomoci úřadu

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -p. Ilona Langrová.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové p. Ilona Langrová slibovala svůj vliv p. Janu Bruinsmovi - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary a zástupci společníka FytAgro s.r.o.

Je podezření, že holandský podnikatel v zastoupení Ing. Moniky Nebeské "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je p. Ilona Langrová, Ing. Alena Veselá, DiS, Ing. Aleš Sobel, Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že když p. Ilona Langrová tak ochotně plní přání holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a Ing. Moniky Nebeské, tak tuto činnost nemusí dělat zadarmo, ale přijímá úplatky, což je podezření na další trestný čin podle § 331 TZ.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička se snaží v oznamovateli vyvolat pocit, že jeho oznámení nebude nikam postoupeno a pravomoc úřadu JUDr. Lukáš Vodička zneužívá tak, že vyřídil věc, ke které nemá zákonnou kompetenci, jako jednat za GIBS. Navíc podání nebylo adresováno ani na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové.

Jediná možná výmluva by byla, že podání postoupilo Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové, ale zákonná povinnost JUDr. Lukáše Vodičky je udělat dohled nad tímto zastupitelstvím a nikoli mu pomáhat v "odstranění" podání.

Pozn. Dozorující státní zástupce má zákonnou povinnost požadovat zákonné povinnosti po PČR a nikoli věc postoupit k průtahu na Krajské státní zastupitelství.

Podle § 25 TZ v době trestného činu pachatel překročil patnáctý rok věku a proto je trestně odpovědný.

Podle § 26 TZ pachatel v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.

Nový případ

Nový případ

SZIF

Ing. Alena Veselá, DiS. - RO Hradec Králové

Nepřímé úplatkářství

Slíbení vlivu holandskému podnikateli 

p. Janu Bruinsmovi

Nový případ

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička

Nepřekažení TČ 

npor. Ing. Bc. Eduardovi Petiškovi

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -Ing. Alena Veselá, DiS.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Ing. Alena Veselá, DiS. slibovala svůj vliv p. Janu Bruinsmovi - holandskému podnikateli - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že pracovnice SZIF RO Hradec Králové Ing. Alena Veselá, DiS slibovala svůj vliv holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, že je schopna zajistit falešné podklady pro rozhodnutí - jako je zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018, kdy Ing. Alena Veselá, DiS založila do spisu fotografie, které neodpovídaly skutečnému stavu.

Navíc místní šetření proběhlo bez předchozí informace a účasti vlastníků půdy.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá, slibovala svůj vliv holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, že je schopná zajistit tzv. neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. nezmění LPIS při změně pachtýře.

Je podezření, že holandský podnikatel v zastoupení Ing. Moniky Nebeské"se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeskéměl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je p. Ilona Langrová, Ing. Alena Veselá, DiS, Ing. Aleš Sobel, Mgr. Marek Kaiser.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činunpor. Ing. Bc.Eduardovi Petiškovi - vedoucímu oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje činnost npor. Ing. Bc. Eduarda Petišky , který de facto "provozuje" protizákonnou činnost na oddělení hospodářské kriminality KŘ PČR Hradec Králové jako jako je podezření na ABSOLUTNÍ NEODBORNOST ZPRACOVATELE PŘÍPADU POR. ING. MIROSLAVA JAROŠE a dále je podezření, že si por. Ing. Miroslav Jaroš i npor. Ing. Bc. Eduard Petiška přivydělávají přijímáním úplatků za manipulaci se spisovou dokumentací ve prospěch toho, kdo podplácí.

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018, komisař por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že je absolutně neodborný pro řešení trestních oznámení. Důkaz je v pokládání otázek. Kdyby byl por. Ing. Miroslav Jaroš dostatečně odborný, tak by nepokládal nesmyslné otázky.

Dále, kdyby por. Ing. Miroslav Jaroš nezakázal kamerový záznam, tak by zdokumentoval svoji vlastní neverbální komunikaci, především svoji nechápavost dané problematiky.

Por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že nemá povědomí o řízení před Státním zemědělským intervenčním fondem a nerozumí ani podstatě zákona o zemědělství č. č. 252 97 Sb. a o SZIF č. 256/2000 Sb.

Por. Ing. Miroslav Jaroš dokonce prokázal, že nezná ani podstatu správního řízení a správního řádu č. 500/2004 Sb.

Por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že nemá žádné znalosti o zemědělství a zemědělské výrobě pro řešení případu.

Por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že nemá žádné povědomí o funkčnosti zemědělské firmy o velikosti 200-300 ha.

Por. Ing. Miroslav Jaroš dokonce tvrdil, že podle mapy neumí dojet na pole.

K tomu je možno dodat, že ještě, že se dnes mzda posílá elektronickým bankovnictvím, protože po. Ing. Miroslav Jaroš by se svými orientačními schopnostmi netrefil do pokladny pro výplatu.

Nový případ

SZIF

Mgr. Marek Kaiser - právník RO Hradec Králové

Nepřímé úplatkářství

Slíbení vlivu holandskému podnikateli

p. Janu Bruinsmovi

Nový případ

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička

Nadržování npor. Ing. Bc. Eduardovi Petiškovi

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu právníka regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že právník Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Mgr. Marek Kaiser sliboval svůj vliv holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že právník SZIF Mgr. Marek Kaiser sliboval svůj vliv holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi , že je schopný zajistit tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Mgr. Marek Kaiser si musí uvědomit, že když je pro něj holandský podnikatel p. Jan Bruinsma tak extrémně cenný, že pro něj riskuje ke dni 10. července 2018 již 12-té trestní oznámení, že se Mgr. Markovi Kaiserovi vyplatí o p. Janu Bruinsmovi přemýšlet několik let ve vězeňské cele.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování npor. Ing. Bc.Eduardovi Petiškovi - vedoucímu oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje činnost npor. Ing. Bc. Eduarda Petišky , který de facto "provozuje" protizákonnou činnost na oddělení hospodářské kriminality KŘ PČR Hradec Králové jako zákaz nahlížet do spisů a kontrolovat tak činnost PČR, nebo zákaz kontrolního kamerového záznamu, což následně vede k podezření, že npor. Ing. Bc. Eduard Petiška podporuje úmysl manipulovat se spisovou dokumentací podle potřeb komisaře oddělení hospodářské kriminality por. Ing. Miroslava Jaroše, protože je podezření, že si por. Ing. Miroslav Jaroš i npor. Ing. Bc. Eduard Petiška přivydělávají přijímáním úplatků za manipulaci se spisovou dokumentací ve prospěch toho, kdo podplácí.

Cui bono, cui prodest - je podezření na návodce TČ neboli tzv. objednavatel TČ npor. Ing. Bc. Eduard Petiška - KŘ PČR vedoucí - oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové .

Je podezření, že by npor. Ing. Bc. Eduard Petiška mohl JUDr. Lukáše Vodičku i podplácet za účelem vlastního prospěchu, což by současně bylo podezření i na další trestný čin podplácení podle § 332 TZ pro npro. Ing. Bc. Eduard Petišku a přijetí úplatku podle § 331 TZ pro JUDr. Lukáše Vodičku, což by bylo podezření na další trestné činy.

Nový případ

SZIF

Ing. Alena Veselá, DiS.

Nepřímé úplatkářství

Slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské

Aktualizace případu

Nové Město nad Metují

Městský úřad - odbor správní

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Nový případ

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička

Nepřekažení TČ policistovi XY

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -Ing. Alena Veselá, DiS.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Ing. Alena Veselá, DiS. slibovala svůj vliv Ing. Monice Nebeské, ředitelce a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že pracovnice SZIF RO Hradec Králové Ing. Alena Veselá, DiS slibovala svůj vliv Ing. Monice Nebeské, že je schopna zajistit falešné podklady pro rozhodnutí - jako je zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018, kdy Ing. Alena Veselá, DiS založila do spisu fotografie, které neodpovídaly skutečnému stavu.

Navíc místní šetření proběhlo bez předchozí informace a účasti vlastníků půdy.

Ing. Alena Veselá, DiS. tvrdila,

že rostliny na fotografiích

jsou naprosto v pořádku.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá, DoS. svůj vliv Ing. Monice Nebeské, že je schopná zajistit tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Podstata podezření TČ spočívá v tom, že na SZIF RO Hradec Králové pracují p. Ilona Langrová a Ing. Alena Veselá, DiS., které odmítnou aktualizovat LPIS.

Je podezření, že tímto protizákonným postupem je ohroženo cca 2 400 ha půdy v Královéhradeckém kraji a jejich vlastníků půdy.

I když je její jednání a úřední postup protizákonný, tak veškeré problémy a následky neaktualizace LPIS padají na vlastníky půdy.

P. Ilona Langrová, která porušovala zákon, což potvrdilo Ministerstvo zemědělství, dál pracovala na SZIF a SZIF ji nadále vyplácel mzdu, i když porušovala zákon a ve svém důsledku je podezření, že páchá trestnou činnost.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko k určení právního vztahu pozemku.

Zjištěný průběh hranic pozemků - p.p.č 220/1, 594, 589, 600, na kterém se vlastníci shodli je vyznačen v protokolu, jehož součástí je i souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.

Na základě tohoto souhlasného prohlášení, jehož součástí je geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, budou do katastru nemovitostí zapsaná zpřesněná geometrická a polohová určení pozemků, popřípadě i jím odpovídající zpřesněné výměry parcel.

Vlastníci sousedních pozemků, prohlašují, že tyto hranice nebyly jimi měněny, nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak jyk byly zaměřeny, byly evidovány v katastru nemovitostí a nadále jim respektovány.

Protokol č. : 217-354/2015

Hranice pozemků je takto platná

a nelze ji zpochybňovat.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu policistovi, který pracuje ve stejné kanceláři jako por. Ing. Miroslav Jaroš - dále jen policista XY - oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Policista XY má zákonnou povinnost podle Etického kodexu Policie ČR netolerovat protizákonnou činnost por. Ing. Miroslava Jaroše a v souladu se zákonem by se v tomto trestním oznámení mělo i vyšetřit, zda policista XY protizákonnou činnost por. Ing. Miroslava Jaroše ohlásil nadřízenému npor. Ing. Bc. Eduardovi Petiškovi, GIBS nebo státnímu zástupci.

Právní úprava :

Etický kodex Policie České republiky

Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.

Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je

h) zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto

protizákonnou činnost u jiných příslušníků Policie České republiky,

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje činnost policisty XY, který de facto zakazuje nahlížet do spisů a kontrolovat tak činnost PČR, což následně vede k podezření, že policista XY je spolupachatelem úmyslu manipulace se spisovou dokumentací podle svých potřeb, protože je podezření, že si policista XY přivydělává přijímáním úplatků za manipulaci se spisovou dokumentací ve prospěch toho, kdo podplácí.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení předsedkyně Komise k projednávání přestupků Ing. Ireny Pánkové ve věci oběť trestného činu.

Human Rights Defense z.s.- NGO zveřejňuje informaci o zrušení usnesení Okresního soudu v Hradci Králové k zaplacení soudního poplatku 2 000 Kč.  

Human Rights Defense z.s. - NGO usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě - státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková o zamítnutí stížnosti.

Nový případ

SZIF

Ing. Aleš Sobel

Nepřímé úplatkářství

Slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské

Nový případ

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička

Nadržování policistovi XY

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Ing. Aleš Sobel sliboval svůj vliv Ing. Monice Nebeské, ředitelce a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že ředitel RO Hradec Králové SZIF Ing. Aleš Sobel sliboval svůj vliv Ing. Monice Nebeské, že je schopný zajistit tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Ing. Aleš Sobel si musí uvědomit, že když je pro něj Ing. Monika Nebeská tak extrémně cenná, že pro ni riskuje ke dni 4. července 2018 již 11-té trestní oznámení, že se Ing. Aleši Sobelovi vyplatí o Ing. Monice Nebeské přemýšlet několik let ve vězeňské cele.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel "zajišťuje" držbu LPIS ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy i některých dalších firem v Královéhradeckém kraji, aniž by tyto firmy musely dodržovat smluvní a zákonné povinnosti, jako placení pachtovného.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel za tyto "služby" přijímá i "klasické" úplatky, což je podezření, že podporuje i skutečnost, že Ing. Aleš Sobel se zadlužil několikamiliónovými úvěry se splatností do svých 72 let.

Veřejně přístupná informace o ekonomické situaci Ing. Aleše Sobela

Na základě těchto skutečností vyplývá podezření, že Ing. Aleš Sobel počítal s vyššími příjmy z přijímání úplatků ještě minimálně 12 let. 

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování policistovi, který pracuje ve stejné kanceláři jako por. Ing. Miroslav Jaroš - dále jen policista XY - oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Tvrzení, že policista XY byl pouze přítomen nemá žádnou právní hodnotu, protože policista XY celou dobu nic nedělal a sledoval podávání vysvětlení a dokonce se zapojoval do hovoru, konkrétně v okamžiku, kdy por. Ing. Miroslav Jaroš líčil předsedkyni NGO, že mu nevyrostly kedluby podle jeho představ (pozn. je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš nezná technologický postup jak u řepky tak i u kedlubů) a policista XY zase líčil jak mu nevyrostly rajčata (pozn. opětně je podezření na špatný technologický postup).

Policista XY jinou činnost než nicnedělání nekonal a není tedy jasné za co ho PČR vlastně vůbec platí, pozn. asi za nicnedělání.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje upozornění na TČ státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně JUDr. Lukáše Vodičky k dohledu Vrchnímu státnímu zastupitelství. 

Nový případ

SZIF

Mgr. Marek Kaiser

Nepřímé úplatkářství

Slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské

Nový případ

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička

Nepřekažení TČ por. Ing. Miroslavu Jarošovi

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu právníka regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že právník Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Mgr. Marek Kaiser sliboval svůj vliv Ing. Monice Nebeské, ředitelce a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že právník SZIF Mgr. Marek Kaiser sliboval svůj vliv Ing. Monice Nebeské, že je schopný zajistit tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Podstata podezření TČ spočívá v tom, že na SZIF RO Hradec Králové pracuje p. Ilona Langrová, která odmítne aktualizovat LPIS.

Následně, co nezvládne p. Ilona Langrová, tak se snaží zajistit právník SZIF RO Hradec Králové Mgr. Marek Kaiser a ředitel SZIF RO Hradec Králové Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že tímto protizákonným postupem je ohroženo cca 2 400 ha půdy v Královéhradeckém kraji a jejich vlastníků půdy.

I když je její jednání a úřední postup protizákonný, tak veškeré problémy a následky neaktualizace LPIS padají na vlastníky půdy.

Mgr. Marek Kaiser si musí uvědomit, že když je pro něj Ing. Monika Nebeská tak extrémně cenná, že pro ni riskuje ke dni 3. července 2018 již 11-té trestní oznámení, že se Mgr. Markovi Kaiserovi vyplatí o Ing. Monice Nebeské přemýšlet několik let ve vězeňské cele.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu por. Ing. Miroslavu Jarošovi - komisaři oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Předmětné rozhodnutí JUDr. Lukáše Vodičky umožňuje por. Ing. Miroslavu Jarošovi pokračovat v podezření trestné činnosti manipulace se spisovou dokumentací a takto porušovat čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech a dále je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička umožňuje pokračovat por. Ing. Miroslavu Jarošovi v přivydělávání si přijímáním úplatků, což je podezření na další trestný čin.

Zároveň je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje činnost por. Ing. Miroslava Jaroše, který de facto zakazuje nahlížet do spisů a kontrolovat tak činnost PČR, což následně vede k podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš má v úmyslu manipulovat se spisovou dokumentací podle svých potřeb, protože je podezření, že si por. Ing. Miroslav Jaroš přivydělává přijímáním úplatků za manipulaci se spisovou dokumentací ve prospěch toho, kdo podplácí.

Nový případ

SZIF

Ilona Langrová

Nepřímé úplatkářství 

Slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské

Nový případ

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička

Nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -p. Ilona Langrová.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové p. Ilona Langrová slibovala svůj vliv Ing. Monice Nebeské, ředitelce a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že p. Ilona Langrová slibovala svůj vliv Ing. Monice Nebeské, že je schopná zajistit tzv. neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Podstata podezření TČ spočívá v tom, že na SZIF RO Hradec Králové pracuje p. Ilona Langrová, která odmítne aktualizovat LPIS.

Je podezření, že tímto protizákonným postupem je ohroženo cca 2 400 ha půdy v Královéhradeckém kraji a jejich vlastníků půdy.

I když je její jednání a úřední postup protizákonný, tak veškeré problémy a následky neaktualizace LPIS padají na vlastníky půdy.

P. Ilona Langrová, která porušovala zákon, což potvrdilo Ministerstvo zemědělství, dál pracovala na SZIF a SZIF ji nadále vyplácel mzdu, i když porušovala zákon a ve svém důsledku je podezření, že páchá trestnou činnost.

Právní úprava

§ 333 TZ - nepřímé úplatkářství

odst. 1

Kdo si dá slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi - komisaři oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že JUDr. Lukáš Vodička v souladu s ústavním pořádkem ČR porušil zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádal se všemi námitkami a nevypracoval kompletní odůvodnění.

Zároveň je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje činnost por. Ing. Miroslava Jaroše, který de facto zakazuje nahlížet do spisů a kontrolovat tak činnost PČR, což následně vede k podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš má v úmyslu manipulovat se spisovou dokumentací podle svých potřeb, protože je podezření, že si por. Ing. Miroslav Jaroš přivydělává přijímáním úplatků za manipulaci se spisovou dokumentací ve prospěch toho, kdo podplácí.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové o postoupení věci ve věci npor. Ing. Bc. Eduard Petiška.