Aktuality VI/2019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení - Právní neplatnost pokuty podle § 580 a § 586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v případu Křivé obvinění.

Upomínka je listinným kriminalistickým důkazem o manipulaci se spisovou dokumentací kpt. Ing. Marianem Rochlem, který pokutu původně udělil.

Byla podána žádost o obnovu řízení (viz. Příloha), která zastavuje běh lhůty.

Obnova řízení je právním důvodem neplatnosti pokuty.

Dále v mezidobí, bylo listinným kriminalistickým důkazem dokázána PROTIZÁKONNOST TRESTNÍHO STÍHÁNÍ (viz. Příloha - usnesení Úřadu pro ochranu osobních údajů), což je další důkaz o protizákonnosti pokuty.

Podle pravidel řádného procesu a trestního řádu...NEJPRVE SE DOKAZUJE...A TEPRVE POTOM SE OBVIŇUJE...VZHLEDEM K TOMU, ŽE KPT. ING. MARIAN ROCHL POSTUP ZAMĚNIL, JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ § 310 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB....ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ. Z hlediska trestního řízení se jedná o stadium podezření.

Co se týče poučení o exekučním vymáhání pokuty, tak NGO konstatuje, že NGO bude vymáhat za všechny poškozené odškodnění po Policii ČR a nikoli naopak.

Proto NGO doporučuje Ing. Aleně Pourové, jako vedoucí odboru rozpočtu, aby si připravila dostatek finančních prostředků pro poškozené a NGO a kdyby to náhodou nestačilo, tak, aby se rovnou domluvila s Ministerstvem spravedlnosti a státem, protože jinak může být Policie ČR exekuována, že nebude mít ani na mzdu pro Ing. Alenu Pourovou.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje upomínku pokuty PČR Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vrací podání. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ministerstva dopravy v případu Nové Město nad Metují.

Ministerstvo dopravy potvrzuje přijetí žádosti o náhradu majetkové a nemajetkové újmy v případu Nové Město nad Metují.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Okresní státní zástupce v Hradci Králové JUDr. Alexandr Pumprla výše uvedeným č.j. projevil právní sympatii s protizákonným únosem předsedkyně nevládní organizace Human Rights Defense z.s.

TÍMTO PRÁVNÍM POSTUPEM SE OKRESNÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE V HRADCI KRÁLOVÉ JUDR. ALEXANDR PUMPRLA STÁVÁ PODLE § 23 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB. AUTOMATICKY PODEZŘELÝM ZE SPOLUPACHATELSTVÍ S KPT. ING. MARIANEM ROCHLEM TRESTNÉHO ČINU PROTIZÁKONNÉHO ÚNOSU PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S. 

Pokud by výše uvedená věc byla přidělena k vyšetření kpt. Ing. Marianu Rochlovi, musel by postupovat podle právní zásady stejných a srovnatelných postupů a pravidla rovnosti a v souladu s postupem č.j. KRPH-108219-80/TČ-2018-050080 ze dne 13. března 2019 - opatření o přibrání psychiatra,

Podle tohoto precedentu, vytvořeným samotným kpt. Ing. Marianem Rochlem, by kpt. Ing. Marian Rochl musel bez kriminalistických důkazů prohlásit JUDr. Alexandra Pumprlu za opilého a požadovat umístění do protialkoholní léčebny, protože podle kpt. Ing. Mariana Rochla by byl JUDr. Alexandr Pumprla ve své pozici Okresního státního zástupce v Hradci Králové nebezpečný pro společnost

Aktualizace případů

Zveřejňování Frýdek-Místek

Zveřejňování Nové Město nad Metují

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení o zastavení řízení v případech - Zveřejňování - Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

Úřad pro ochranu osobních údajů ustoupil od všech protizákonných požadavků a v celém rozsahu vyhověl NGO.  

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula rozhodnutí o rozkladu v případech - Zveřejňování - Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

Úřad pro ochranu osobních údajů částečně vyhověl NGO. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci pro Vrchní státní zástupkyni v Praze v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl - Policie Hradec Králové, přes veškerá zákonná upozornění, opakovaně předvedl, z hlediska vojenské psychologie - unesl, předsedkyni nevládní organizace a zadržoval více než 24 hodin.

Předsedkyně NGO podala žádost o vydání předběžného opatření k Vrchní státní zástupkyni JUDr. Lence Bradáčové, Ph.D. ze dne 3. června 2019.

Pokud kpt. Ing. Marian Rochl nedbal této žádosti a doslova se jí vysmíval, tak NGO tuto situaci vyhodnocuje jako pohrdání JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. jako osobou a Vrchní státní zástupkyní jako funkcí ze strany kpt. Ing. Mariana Rochla. 

Na příkaz Okresního státního zástupce JUDR. Alexandra Pumprly, byl zabaven notebook předsedkyně NGO. Tímto právním krokem se JUDr. Alexandr. Pumprla dostal ( pozn. S pomocí IT technika) ke všem přístupovým údajům na server, e-mail i do datových schránek.

NGO proto upozorňuje, že pokud zjistí šíření podezřelé korespondence jménem NGO, kterou nezpracovala, bude automaticky podezřelým a zodpovědným pachatelem JUDr. Alexandr Pumprla. 

JE NUTNO PROVĚŘIT PRÁVNÍ SKUTEČNOST, KDE KPT. ING. MARIAN ROCHL BERE SEBEVĚDOMÉ PŘESVĚDČENÍ, KDYŽ BEZ KRIMINALISTICKÝCH DŮKAZŮ VEŘEJNĚ PROHLAŠUJE, ŽE PŘEDSEDKYNĚ NGO JE OPILÁ, POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK A TRPÍ ZÁVAŽNÝMI PSYCHICKÝMI POTÍŽEMI???

Dodnes nebyla zodpovězena otázka NGO, zda práce prezentovaná na serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy a opilosti...jak tvrdí kpt. Ing. Marian Rochl.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové stanovisko NGO podle čl. 5 odst. 6 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy proti postupu JUDr. Alexandra Pumprly - Okresního státního zástupce v Hradci Králové.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje podání proti kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie ČR Hradec Králové a JUDr. Alexandru Pumprlovi - Okresní státní zastupitelství Hradec Králové k dalším opatřením Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Města Nové Město nad Metují.

Město Nové Město nad Metují postupuje uplatnění nároku na majetkovou a nemajetkovou újmu Ministerstvu dopravy. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala dostatečnou omluvu a žádost o vydání předběžného opatření podle zákona o obětech trestného činu.

NA ZÁKLADĚ SPISOVÉ DOKUMENTACE, JAKO LISTINNÝCH KRIMINALISTICKÝCH DŮKAZŮ, JE OFICIÁLNÍM ÚNOSCEM KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ( protože je podepsáno) A ZA SPOLUPACHATELSTVÍ OKRESNÍHO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ (vyřízení trestního oznámení).

PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE I ING. LADISLAVA KRYŽOVÁ JAKO FYZICKÁ OSOBA, JAKO OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU POLICIE ČR, PODLE ZÁKONA Č. 45/2013 SB. § 2 a § 14 NEMÁ ZÁKONNOU POVINNOST DOSTAVOVAT SE NA MÍSTO ČINU, JEDNAT S ÚNOSCEM A UŽ VŮBEC NE SE NECHAT VYSLÝCHAT ÚNOSCEM, což je dostatečná omluva k termínu výslechu

dne 6. června 2019.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje předvolání kpt. Ing. Mariana Rochla - PČR Hradec Králové k dalšímu výslechu.

Kpt. Ing. Marian Rochl, po opakovaných žádostech a trestním oznámení umožňuje nahlížení obviněné do spisu. 

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje vyřízení stížností a trestního oznámení protizákonného únosu předsedkyně NGO - JUDr. Alexandrem Pumprlou - okresním státním zástupcem v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Nová záložka

Křivé obvinění
Odškodnění za únos předsedkyně NGO

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění - Odškodnění za únos předsedkyně NGO.

Bude realizováno vymáhání majetkové a nemajetkové újmy s příslušenstvím z důvodu omezení a snížení kvality jejich obrany v důsledku protizákonného únosu předsedkyně NGO Policií ČR Hradec Králové-kpt. Ing. Marianem Rochlem a dalších následných událostí na základě doporučení mimořádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO ze dne 20. května 2019 v případu GRUZIE.

Celkově bude vymáhána celková výše finanční kompenzace
EUR 30 000 000 ( slovy třicetmiliónůeur).


Odůvodnění : klient je cizinec a vzhledem ke zvýšené výši nákladů na život a komunikaci atd. a kupní sílu v cizině a odevzdání 50 % výtěžku NGO je tato částka adekvátní.

Dále má NGO zodpovědnost za klienta, který je státním občanem Gruzie s tím, že NGO slíbila státu Gruzie, že bude lidská práva občana Gruzie hájit a vymáhat čestně a poctivě.

NGO dodržuje slib a z těchto důvodů stanovila adekvátní částku odškodnění občana Gruzie na EUR 30 000 000.

Dále plátcem finanční kompenzace je stát a je věcí Policie ČR, že není schopna zvládnout jednoho vyšetřovatele, konkrétně kpt. Ing. Marina Rochla v Hradci Králové, a donutit ho k jednání podle zákona a v souladu s ústavním pořádkem a mezinárodními úmluvami o lidských právech.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko PČR Hradec Králové v případu Křivé obvinění. 

Ředitel Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje výše uvedeným č.j. projevil právní sympatii s protizákonným únosem předsedkyně nevládní organizace Human Rights Defense z.s.

TÍMTO PRÁVNÍM POSTUPEM SE ŘEDITEL KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PLK. JUDR. DAVID FULKA, MBA STÁVÁ PODLE § 23 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB. AUTOMATICKY PODEZŘELÝM ZE SPOLUPACHATELSTVÍ S KPT. ING. MARIANEM ROCHLEM TRESTNÉHO ČINU PROTIZÁKONNÉHO ÚNOSU PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Pokud by výše uvedená věc byla přidělena k vyšetření kpt. Ing. Marianu Rochlovi, musel by postupovat podle právní zásady stejných a srovnatelných postupů a pravidla rovnosti a v souladu s postupem č.j. KRPH-108219-80/TČ-2018-050080 ze dne 13. března 2019 - opatření o přibrání psychiatra,

Podle tohoto precedentu, vytvořeným samotným kpt. Ing. Marianem Rochlem, by kpt. Ing. Marian Rochl musel bez kriminalistických důkazů prohlásit plk. JUDr. Davida Fulku, MBA za psychicky nemocného a požadovat umístění do psychiatrické léčebny, protože podle kpt. Ing. Mariana Rochla by byl plk. JUDr. David Fulka, MBA ve své pozici Krajského ředitele Policie ČR nebezpečný pro společnost.

Toto stanovisko bude sloužit jako důkazní materiál o navýšení počtu spolupachatelů a k navýšení výše finančního odškodnění při následné žádosti o materiální a nemateriální újmu s příslušenstvím podle zákona č. 82/98 Sb.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost o obnovu řízení ve věci udělené pokuty v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl přiznal protizákonnost pokuty, protože dnem 14. května 2019 přiznal, že obviněná má právo nahlížet do spisu -viz. příloha.

Tímto Kpt. Ing. Marian Rochl přiznal listinným kriminalistickým důkazem svoji protiprávní až trestnou činnost včetně protizákonnosti udělené pokuty.

TÍMTO VZNIKLY NOVÉ SKUTEČNOSTI, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH JE POVINNOST SOUDU ZAHÁJIT ŘÍZENÍ O OBNOVĚ ŘÍZENÍ A ZASTAVENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ PODLE § 269 O.S.Ř. NA TENTO NÁVRH I BEZ NÁVRHU Z MOCI ÚŘEDNÍ.

V případě, že soud této žádosti nevyhoví, tak bude následně na konkrétní soudce podáno adekvátní trestní oznámení s požadavkem precedentu, který stanovil sám kpt. Ing. Marian Rochl - požadavek psychiatrického vyšetření konkrétních soudců i bez kriminalistických důkazů, zda by podle kpt. Ing. Mariana Rochla náhodou nebyl jejich pobyt na svobodě nebezpečný pro společnost.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyřízení trestního oznámení na protizákonný ředitelem Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka, MBA..

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu Policie ČR Hradec Králové k zaplacení pokuty.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje usnesení Okresního soudu v Hradci Králové o zamítnutí stížnosti na placení pokuty.