Aktuality VI/2018

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula rozhodnutí Ministerstva zemědělství. 

Ministerstvo zemědělství ruší rozhodnutí SZIF RO Hradec Králové a postupuje zpět k dalšímu řízení.

Ministerstvo zemědělství potvrdilo, že vlastník půdy je účastníkem řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění podání - upravenou plnou moc Policii České republiky Obvodního oddělení Broumov.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu - státní zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička. 

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování policistce "O..."- oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Podle § 42 TZ existují přitěžující okolnosti

a) pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem a po uvážení - pachatelem je profesně erudovaný ( § 15 odst. 1 TZ písm. b) a duševně zdravý ( § 26 a 27 TZ) státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

b) pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti a zvlášť zavrženíhodné pohnutky - ziskuchtivost je prokázána zajištěním prospěchu skutečným pachatelům trestné činnosti.

Podle § 6 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2002 Sb. Nikdo nesmí těžit ze svého protiprávního činu. Nikdo ani nesmí těžit z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

Podle § 8 občanského zákoníku č. 89/2002 Sb. Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím pracovníkem kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu Ing. Aleně Veselé, DiS.

Je podezření, že holandský podnikatel má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová za "pomoci" Ing. Aleny Veselé DiS. je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá DiS. takto může postupovat i proti ostatním vlastníkům půdy, které obhospodařuje ZD Všestary.

Je podezření, že Mgr. Marek Kaiser zastřešuje činnost holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Podle Dílu 4 TZ § 2 odst. 1 písm. a) TZ se jedná o organizátoratrestného činu, Mgr. Marek Kaiser je nadřízený p. Iloně Langrové a Ing. Aleně Veselé DiS.

Organizátor trestného činu je osoba, které řídí trestnou činnost.
Podle § 24 odst. 1 písm. a) TZ účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je , kdo úmyslně spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil.

Podle Dílu 4 TZ § 23 se jedná o spolupachatele trestného činu,

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Podezření na další osoby cui bono, cui prodest :

Ilona Langrová - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Alena Veselá DiS. - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Monika Nebeská - ředitelka, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Jan Bruinsma - místopředseda Zemědělského družstva Všestary a zakladatel (dle notářského zápisu) a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Nový případ

SZIF
Mgr. Marek Kaiser
Nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím pracovníkem kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu p. Janu Bruinsmovi.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová, Mgr. Marek Kaiser a Ing. Aleš Sobel je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Je podezření, že Mgr. Marek Kaiser
a Ing. Aleš Sobel zastřešují činnost

holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Po opakovaných urgencích p. Ilona Langrová zašle vlastníkům půdy dopis, kde jednoduše popře všechny námitky vlastníků půdy a "ochotně" zopakuje veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy jako, že nedodání naturálií a neplacení není porušením smlouvy. K tomu všemu ještě p. Ilona Langrová přidá, že vlastník půdy není účastník řízení, že vlastníkům půdy zasílá pouze informaci, že "neodblokuje" půdu a půda zůstane u holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a dokonce, že se vlastník půdy ani nemůže odvolat ani činit žádné právní kroky, aby se vlastník půdy mohl dostat ke svému vlastnictví.

Poté se dlouho nic neděje. A když se přece jen vlastníci půdy snaží dostat ke svému vlastnictví, tak se najednou ozve Mgr. Marek Kaiser, že vše prostudovat a že p. Ilona Langrová udělala vše správně a že od za SZIF rozhodne proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Ing. Aleš Sobel je ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu a nadřízený Mgr. Marka Kaisera do roku 1999 byl hlavním zootechnikem Zemědělského družstva Všestary.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství. 

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje podání ve věcech por. Ing. Miroslava Jaroše Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu - státní zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

Podle Dílu 4 TZ § 24 odst. 1 písm. a) TZ se jedná o organizátora trestného činu, který spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil.

Pozice státního zástupce Krajského státního zastupitelství umožňuje pozici organizátora TČ.

Podle § 25 TZ v době trestného činu pachatel překročil patnáctý rok věku a proto je trestně odpovědný.

Podle § 26 TZ pachatel v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička postupuje Vrchnímu státnímu zastupitelství věc žádosti o prošetření skutečnosti, zda se por. Ing. Miroslav Jaroš, za KŘ PČR Hradec Králové,dopustil trestného činu rozvracení republiky. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička postupuje Vrchnímu státnímu zastupitelství věc žádosti o prošetření skutečnosti, zda se policistka "O..." , za KŘ PČR Hradec Králové, dopustila trestného činu rozvracení republiky.  

Nový případ

Státní zemědělský intervenční fond

Mgr. Marek Kaiser

Nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

Nový případ

Státní zastupitelství

Krajské státní zastupitelství Ostrava

Mgr. Dagmar Jersáková

Aktualizace

KŘ Policie ČR Hradec Králové
Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Informace pro sledovatele

Změna uspořádání záložek

Státní zastupitelství

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička

Krajské státní zastupitelství Ostrava - Mgr. Dagmar Jersáková

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím pracovníkem kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu Ing. Monice Nebeské.

Je podezření, že vyřizující pracovník kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser nechce překazit podezření na trestnou činnost Ing. Moniky Nebeské, ředitelky a předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská ochotně plní příkazy a rozkazy svého holandského obchodního partnera p. Jana Bruinsmy a to bez ohledu na smluvní vztahy, zákonnost a trestnost.

Ing. Monika Nebeská zastupuje navenek a jedná s třetími stranami za podíly holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy v jeho firmách Zemědělské družstvo Všestary, které je společníkem FytAgro s.ro.

Je podezření, že vyřizující pracovník kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser nechce překazit podezření na trestnou činnost p. Jana Bruinsmy, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské jako podezření na trestný čin podle § 229 TZ - zneužívání vlastnictví.

Je podezření, že holandský podnikatel v zastoupení Ing. Moniky Nebeské "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je vyřizující pracovník kanceláře ředitele RO SZIF Hradec Králové Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že když Mgr. Marek Kaiser tak ochotně plní přání holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a Ing. Moniky Nebeské, tak tuto činnost nemusí dělat zadarmo, ale přijímá úplatky, což je podezření na další trestný čin podle § 331 TZ.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin. 

Podle Dílu 4 TZ § 24 odst. 1 písm. a) TZ se jedná o organizátora trestného činu, který spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil.

Pozice vedoucího oddělení hospodářské kriminality KŘ PČR Hradec Králové umožňuje pozici organizátora TČ.

Podle Dílu 4 TZ § 24 odst. 1 písm. b) TZ se jedná o návodce trestného činu - vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin,

Cui bono, cui prodest - je podezření na návodce TČ neboli tzv. objednavatel TČ por. Ing. Miroslav Jaroš - komisař KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové .

Je podezření, že by por. Ing. Miroslav Jaroš mohl npor. Ing. Bc. Eduarda Petišku i podplácet za účelem vlastního prospěchu, což by současně bylo podezření i na další trestný čin podplácení podle § 332 TZ pro por. Ing. Miroslava Jaroše a přijetí úplatku podle § 331 TZ pro npor. Ing. Bc. Eduarda Petišku, což by bylo podezření na další trestné činy. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala UPOZORNĚNÍ podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ostravě - Mgr. Dagmar Jersáková. 

Je podezření, že se dopustila trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Ostravě, zastoupené státní zástupkyní Mgr. Dagmar Jersákovou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že Mgr. Dagmar Jersáková v souladu s ústavním pořádkem ČR porušila zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádala se všemi námitkami zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku-Místku a Mgr. Dagmar Jersáková nevypracovala kompletní odůvodnění.

§ 329 TZ- zneužití pravomoci úřední osoby

odst. 1

Úřední osoba, která v úmyslu jinému způsobit škodu nebo jinou závažnou újmu

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu

b) překročí svou pravomoc

c) nesplní povinnost vyplývající z její povinnosti

odst. 2

a) opatří-li takovým činem uvedeným v odst. 1 sobě nebo jinému značný prospěch

e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně

f) způsobí-li takovým činem značnou škodu

odst. 3

odnětím svobody na 5 až 12 let bude pachatel potrestán

a) opatří-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu

Nový případ

Frýdek-Místek
Zveřejňování

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o zaslání podnětu Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Sdělujeme, že zvlášť zranitelná oběť trestného činu paní Alena Musilová z Frýdku-Místku má právo podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby její věc byla projednána veřejně.

V obecných rovinách trestní řízení není soukromým životem souseda ani lékaře.

Vztah lékaře a pacienta není soukromým životem lékaře.

Navíc osobní údaje souseda jsou veřejně přístupné na internetovém Katastru nemovitostí a údaje lékaře veřejně přístupné na serveru České lékařské komory.

Současně sdělujeme, že text upozornění, tak jak byl zpracován je protizákonný, protože se vztahuje k jiným právním normám.

Závěrem žádáme zaslání kompletního podnětu k vyhodnocení a předání Nejvyššímu orgánu NGO - členské schůzi k rozhodnutí.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na základě podnětu úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje odstranit některé údaje z případu Frýdek-Místek.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.  

Trestní oznámení

Ing. Aleš Sobel
Zneužití pravomoci úřední osoby
Nadržování Iloně Langrové
Nadržování  Janu Bruinsmovi
Nadržování Ing. Monice Nebeské
Nadržování Ing. Aleně Veselé, Dis.
Nepřekažení TČ Iloně Langrové
Nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi
Nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové. 

Trestní oznámení

Mgr. Marek Kaiser
Zneužití pravomoci úřední osoby
Nadržování Iloně Langrové
Nadržování Janu Bruinsmovi

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha. ve věci por. Ing. Miroslav Jaroš.

Aktualizace případu

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové
JUDr. Lukáš Vodička
Věc - KŘ PČR Hradec Králové

Nový případ

SZIF
Mgr. Marek Kaiser
Nepřekažení TČ Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím pracovníkem kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že vyřizující pracovník kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaisernechce překazit podezření na trestnou činnost pracovnice regionálního odboru Hradec Králové p. Ilony Langrové, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody.

NGO podle stanov hlavy II bodu 19 písm. b) a jednacího řádu NGO hlavy IV bodu 9 shromažďuje důkazy o porušování vlastnických práv.

Z dosavadní spisové dokumentace vyplývá podezření :

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma se svými podíly ve firmách Zemědělské družstvo Všestary a Fyt Agro s.r.o. měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová a Mgr. Marek Kaiser je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Je podezření, že Mgr. Marek Kaiser

zastřešuje činnost holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

P. Jan Bruinsma pouze uzavře pachtovní smlouvu a tzv. zablokuje vlastnictví prostřednictvím tzv. Aktualizace zemědělské půdy - LPIS na SZIF. Následně firma p. Jana Bruinsmy přestane smlouvu plnit a po čase začne smlouvu hrubě porušovat.

Vlastník zemědělské půdy je nucen podat výpověď.

Na výpověď byla reakce Ing. Moniky Nebeské (která navenek vyřizuje záležitosti p. Jana Bruinsmy), že proti vlastníkům půdy bude postupovat trestněprávní cestou, potom si objedná advokáta JUDr. Jiřího Kovandu, který ochotně napíše dopis vlastníkům půdy, že se s nimi bude soudit a kolik je to bude stát.

Poté se vlastník půdy podá žádost na SZIF o uvolnění půdy - žádostí o

provedení aktualizace zemědělské půdy -LPIS.

Na SZIF p. Ilona Langrová neúměrně protahuje a dochází k nečinnosti

SZIF.

Ing. Monika Nebeská začne dodávat na SZIF nepravdivé informace, že jsou

smlouvy plněny.

Vlastník půdy doložil, že Ing. Monika Nebeská lže (pozn. V případě, že by

Ing. Monika Nebeská úmyslně nelhala, tak by musela trpět Alzeheimerovou

chorobou nebo by Ing. Monika Nebeská musela být dementní. Vzhledem k

tomu, že Ing. Monika Nebeská nepředložila lékařské zprávy o nemocech, je

podle OZ i TZ považována za duševně zdravou), což znamená, že Ing.

Monika Nebeská lže úmyslně.

Po opakovaných urgencích p. Ilona Langrová zašle vlastníkům půdy
dopis, kde jednoduše popře všechny námitky vlastníků půdy a
"ochotně" zopakuje veškeré názory holandského podnikatele p. Jana
Bruinsmy jako, že nedodání naturálií a neplacení není porušením
smlouvy. K tomu všemu ještě p. Ilona Langrová přidá, že vlastník půdy
není účastník řízení, že vlastníkům půdy zasílá pouze informaci, že
"neodblokuje" půdu a půda zůstane u holandského podnikatele p. Jana
Bruinsmy a dokonce, že se vlastník půdy ani nemůže odvolat ani činit
žádné právní kroky, aby se vlastník půdy mohl dostat ke svému
vlastnictví.

Poté se dlouho nic neděje. A když se přece jen vlastníci půdy snaží dostat ke svému vlastnictví, tak se najednou ozve Mgr. Marek Kaiser, že vše prostudovat a že p. Ilona Langrová udělala vše správně a že od za SZIF rozhodne proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Mgr. Marek Kaiser vyřizující pracovník podřízený Ing. Aleši Sobelovi, který byl do roku 1999 hlavním zootechnikem Zemědělského družstva Všestary.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu - státní zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi - komisaři oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička si přisvojuje pravomoci, ke kterým nemá zákonné kompetence, jako řešit záležitosti, které mu nebyly adresovány.

Podle Dílu 4 TZ § 24 odst. 1 písm. a) TZ se jedná o organizátora trestného činu, který spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil.

Pozice státního zástupce Krajského státního zastupitelství umožňuje pozici organizátora TČ.

Podle Dílu 4 TZ § 24 odst. 1 písm. b) TZ se jedná o návodce trestného činu - vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin,

Cui bono, cui prodest - je podezření na návodce TČ neboli tzv. objednavatel TČ por. Ing. Miroslav Jaroš - komisař KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové .

Je podezření, že by por. Ing. Miroslav Jaroš mohl JUDr. Lukáše Vodičku i podplácet za účelem vlastního prospěchu, což by současně bylo podezření i na další trestný čin podplácení podle § 332 TZ pro por. Ing. Miroslava Jaroše a přijetí úplatku podle § 331 TZ pro JUDr. Lukáše Vodičku, což by bylo podezření na další trestné činy.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení PČR OOP Chlumec nad Cidlinou ve věci - oběť trestného činu. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci odpovědi PČR OOP Chlumec nad Cidlinou a na vědomí Město Chlumec nad Cidlinou ve věci - oběť trestného činu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha ve věci - Ing. Aleš Sobel - nadržování Ing. Monice Nebeské.

Aktualizace případu

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Nový případ

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Nový případ

SZIF

Mgr. Marek  Kaiser

Nadržování Ing. Aleně Veselé, DiS.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím pracovníkem kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování Ing. Aleně Veselé, DiS.

Podle § 42 TZ existují přitěžující okolnosti

a) pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem a po uvážení - pachatelem je profesně erudovaný( § 15 odst. 1 TZ písm. b) a duševně zdravý ( § 26 a 27 TZ) vyřizující pracovník kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

b) pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti a zvlášť zavrženíhodné pohnutky - ziskuchtivost je prokázána zajištěním prospěchu skutečným pachatelům trestné činnosti.

Podle § 6 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2002 Sb. Nikdo nesmí těžit ze svého protiprávního činu. Nikdo ani nesmí těžit z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

achatel ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení a funkce -pachatelem jevyřizující pracovník kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec KrálovéStátního zemědělského intervenčního fondu a je podezření, že jedná ve prospěch pracovnice regionálního odboru Ing. Aleny Veselé DiS.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR npor. Ing. Bc. Eduard Petiška se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Vedoucí oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR npor. Ing. Bc. Eduard Petiška zaslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. vyrozumění, kterým "zachraňuje" por. Ing. Miroslava Jaroše před jeho vlastní neodborností potřebné k řešení přiděleného případu.

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška de facto potvrzuje, že por. Ing. Miroslav Jaroš nezná technologický způsob pěstování řepky.

Co se týče přizvání znalce, tak npor. Ing. Bc. Eduard Petiška nevysvětlil, proč znalec nebyl přítomen již doplňování trestních oznámení.

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška dokonce uvádí, že by technologický způsob pěstování řepky ani nemusel být uveden ve spisu.

Potom je otázkou, jak se vlastně podezření z trestného činu bude řešit.

Dále je otázkou jestli por. Ing. Miroslav Jaroš vůbec něco zná, protože si již zdokladoval, že neovládá ani zákon o policii č. 273/2008 Sb. Ani trestní řád č. 141/1961 Sb.
Není ve skutečnosti vůbec jasné, za co je u PČR por. Ing. Miroslav Jaroš vůbec placen.

Co se týče tvrzení npor. Ing. Bc. Eduarda Petišky, že znalce si může přizvat každá strana řízení jako p. Ilona Langrová, Ing. Monika Nebeská i předsedkyně NGO Ing. Ladislava Kryžová, tak NGO ve vší úctě npor. Ing. Bc. Eduardovi Petiškovi doporučuje, aby přestal uvažovat podle pravidla : "podle sebe, soudím ostatní".

Až se to dozví Ing. Monika Nebeská, jak o ní uvažuje npor. Ing. Bc. Eduard Petiška, tak si proti němu zjedná advokáta JUDr. Jiřího Kovandu, že ji urazil a poškodil na pověsti a Ing. Monika Nebeská se bude s npor. Ing. Bc. Eduardem Petiškou soudit o újmu na pověsti.

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška bude muset zvážit, aby měl dostatek finančních prostředků na odškodnění.

Nový případ

SZIF
Mgr. Marek Kaiser
Nadržování Ing. Monice Nebeské

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha ve věci por. Ing. Miroslav Jaroš.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení na vyřizujícího pracovníka kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování Ing. Monice Nebeské.

Je podezření, že vyřizující pracovník kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser nadržujeIng. Monice Nebeské - ředitelce a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že Mgr. Marek Kaiser se snaží "zachraňovat" pracovnici regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu p. Ilonu Langrovou a Ing. Alenu Veselou, DiS., aby unikly trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, tím způsobem, že odeslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. dopis č.j. SZIF/2018/0406629 ze dne 24. května 2018. Podrobné odůvodnění v dalších přílohách trestního oznámení.

Cui bono, cui prodest tento stav vyhovuje i Ing. Monice Nebeské, která je jednatelkou FytAgro s.r.o. a jejím jménem je podepsaná veškerá korespondence ohledně výpovědí pachtovních smluv mezi FytAgro s.r.o. a propachtovateli- vlastníky půdy a Státním zemědělským intervenčním fondem.

V současné době jsou vlastníci půdy (protizákonným postupem SZIF) postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská,by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Je podezření, že Mgr. Marek Kaiser za tuto činnost může přijímat i úplatky od p. Jana Bruinsmy a je podezření, že Ing. Monika Nebeská může být zprostředkovatelem mezi p. Janem Bruinsmou a Státním zemědělským intervenčním fondem, tedy i Mgr. Markem Kaiserem Toto by bylo podezřením na další trestný čin.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu - státní zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se JUDr. Lukáš Vodička dopustil trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Podle Dílu 4 TZ § 24 odst. 1 písm. a) se jedná o organizátora trestného činu, který spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil. Pozice státního zástupce Krajského státního zastupitelství umožňuje pozici organizátora TČ.

Podle Dílu 4 TZ § 23 se jedná o spolupachatele trestného činu,

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Cui bono, cui prodest - další spolupachatelé mohou být por. Ing. Miroslav Jaroš - komisař KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové a policistka "O".

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění od KŘ PČR Hradec Králové - vedoucího oddělení hospodářské kriminality npor. Ing. Bc. Eduarda Petišky k žádosti o podání vysvětlení technologického postupu pěstování řepky.

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška uvádí, že por. Ing. Miroslav Jaroš nemusí znát technologický postup pěstování řepky.

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška uvádí, že por. Ing. Miroslav Jaroš nemá potřebné odborné znalosti a přizve znalce.

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška uvádí, že přidělené věci zůstanou nadále ve vyšetřování por. Ing. Miroslava Jaroš.

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha ve věci - Ing. Aleš Sobel - nadržování p. Janu Bruinsmovi.

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha ve věci - Policistka "O..."

Aktualizace

SZIF

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel nechce překazit podezření na trestnou činnostpracovnice regionálního odboru Hradec Králové Ing. Aleně Veselé, DiS., aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, tím způsobem, že odeslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. dopis č.j. SZIF/2018/0406629 ze dne 24. května 2018.

Předmětné přílohy vycházejí ze zápisu z místního šetření ze dne 1. března 2018, za které je zodpovědná Ing. Alena Veselá DiS. Podrobné odůvodnění v přílohách trestního oznámení.

Podle Dílu 4 TZ § 23 se jedná o spolupachatele trestného činu,

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Podezření na další osoby cui bono, cui prodest :

Ilona Langrová - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Alena Veselá DiS. - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Monika Nebeská - ředitelka, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Jan Bruinsma - místopředseda Zemědělského družstva Všestary a zakladatel (dle notářského zápisu) a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Nový případ

SZIF

Ing. Aleš Sobel

Nepřekažení TČ Ing. Aleně Veselé, DiS.


Aktualizace případu

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Aktualizace případu

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Policistka "O"

Nový případ

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička

Věc - KŘ PČR Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání.

Podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

žádáme o přezkoumání výše uvedeného č.j.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička si přisvojuje pravomoci, ke kterým nemá zákonné kompetence, jako řešit záležitosti, které mu nebyly adresovány.

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá o přezkoumání vyřízení podání v souladu s ústavním pořádkem ČR dodržela zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces :

1. NGO žádá vysvětlení proč státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Lukáš Vodička odepisuje na korespondenci, která mu nebyla adresována ani k ní nemá zákonnou kompetenci. 

Pozn. JUDr. Lukáš Vodička nemá zákonnou kompetenci vyřizovat záležitosti, které byly adresování Generální inspekci bezpečnostních sborů - plk. Ing. Radku Šutovi.

2. NGO žádá, aby se JUDr. Lukáš Vodička řádně vypořádal se všemi námitkami a řádně odůvodnil proč podle jeho názoru nedošlo k trestnému činu a aby JUDr. Lukáš Vodička vypracoval kompletní odůvodnění. 

Pozn. JUDr. Lukáš Vodička pouze napsal, že nedošlo k trestnému činu, ale zapomněl napsat svoji právní úvahu. 

Nový případ

Ing. Aleš Sobel

Nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

Ing. Aleš Sobel

ředitel regionálního odboru Hradec Králové 

Státního zemědělského intervenčního fondu

do 1999 hlavní zootechnik 

Zemědělského družstva Všestary

Trestní oznámení

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Iloně Langrové

nadržování Janu Bruinsmovi

nadržování Ing. Monice Nebeské

nadržování Ing. Aleně Veselé DiS.

nepřekažení TČ Iloně Langrové

nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi

nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel - nepřekažení trestné činnosti Ing. Monice Nebeské, která navenek vyřizuje záležitosti holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy. 

 Je podezření, že ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel nechce překazit podezření na trestnou činnost Ing. Moniky Nebeské, ředitelky a předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská ochotně plní příkazy a rozkazy svého holandského obchodního partnera p. Jana Bruinsmy a to bez ohledu na smluvní vztahy, zákonnost a trestnost.

Ing. Monika Nebeská zastupuje navenek a jedná s třetími stranami za podíly holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy v jeho firmách Zemědělské družstvo Všestary, které je společníkem FytAgro s.ro.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská tuto činnost dělá naprosto úmyslně a ze ziskuchtivosti, protože za toto pobírá mzdu (pozn. předpokládá se, že Ing. Monika Nebeská nedělá tuto činnost jako veřejně prospěšnou práci zdarma).

Aktualizace případu

Ing. Monika Nebeská

Aktualizace

Státní zemědělský intervenční fond

ZD Všestary

Trestní oznámení

Jan Bruinsma

způsobení úpadku

Ing. Monika Nebeská

způsobení úpadku

dotační podvod

Ing. Aleš Sobel - ředitel SZIF RO Hradec Králové

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Iloně Langrové

nadržování Janu Bruinsmovi

nadržování Ing. Monice Nebeské

nadržování Ing. Aleně Veselé DiS.

nepřekažení TČ Iloně Langrové

nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi

nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

RO Hradec Králové

Mgr. Marek Kaiser

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Iloně Langrové

nadržování Janu Bruinsmovi

Ilona Langrová

Zneužití pravomoci úřední osoby

Ing. Alena Veselá DiS

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Janu Bruinsmovi

LPIS

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď Ing. Monice Nebeské. 

Podávání trestních oznámení má na Ing. Moniku Nebeskou kladný vliv, protože se u ní přestávají projevovat příznaky Alzheimerovy choroby nebo demence, když si dokonce začíná vzpomínat, že má dodávat naturálie.

Z dopisu Ing. Moniky Nebeské je také viditelné, že se postupně mění hormonální rovnováha a metabolizmus mozku.

Namísto serotoninu a dopaminu začíná produkovat také adrenalin.

Což je dáno zřejmě změnou pracovního rytmu Ing. Moniky Nebeské.

Nyní ráno Ing. Monika Nebeská přijde do kanceláře, přečte si v datové schránce trestní oznámení a za 2 hodiny, po vytvoření dostatečného množství adrenalinu, začne vlastníky půdy vyzývat z její pozice.

V souladu se stanovami a jednacím řádem, NGO zveřejňuje způsoby Ing. Moniky Nebeské jednání s vlastníky půdy :
"Výzva k součinnosti..."
"...společnost Vás z pozice pachtýře vyzývá..."
"...bude Vaší osobě účtováno skladné..."
"...upozorňujeme, že škody na naturáliích přechází na Vás..."
"...nebudeme pro Vás již rezervovat ani opakovaně nabízet."

K tomu je nutno konstatovat, že Ing. Monika Nebeská se chová jako ekonomicko-politicky retardovaná.

V současné době podle mezinárodních úmluv o lidských právech je vlastník půdy nadřazen pachtýři a nikoli naopak.

NGO Ing. Monice Nebeské sděluje, že tyto způsoby jednání může používat vůči svému obchodnímu holandskému partnerovi p. Janu Bruinsmovi, ale místní vlastníci půdy Ing. Monice Nebeské tyto způsoby trpět nebudou.

Obchodní holandský partner Ing. Moniky Nebeské si bude muset uvědomit, že jako pachtýř není jediný a v konkurenci mezi ostatními neuspěje, když si zdokladovat, že nechce plnit pachtovní smlouvy a chová se jako podnikatel "ŠMEJD"

Obchodním chováním p. Jana Bruinsmy je ohroženo v současné době cca 2400 ha a jejich vlastníků půdy.

Informace pro propachtovatelé

ZD Všestary :

Human Rights Defense z.s. -NGO zveřejňuje způsob jak Ing. Monika Nebeská jedná s vlastníky půdy.

Human Rights Defense z.s. - NGO výzvu k součinnosti od Ing. Moniky Nebeské.

Aktualizace případu

Krajské státní zastupitelství Ostrava

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin 

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR por. Ing. Miroslav Jaroš se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018 komisař por. Ing. Miroslav Jaroš odmítl vydal úřední záznam, ve kterém předsedkyně NGO odpověděla na otázky PČR. 

Podle § 2 zákona o policii ČR č. 273/2008 Sb. Je komisař por. Ing. Miroslav Jaroš povinen postupovat v souladu s mezinárodními Úmluvami o lidských právech.

Takto por. Ing. Miroslav Jaroš porušil Evropskou úmluvu o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces.

Por. Ing. Miroslav Jaroš se pokoušel vymlouvat na to, že oni to takhle dělají a nebudou se ohlížet na to, že to někde dělají jinak.

NGO k tomu konstatuje, že podle Občanského zákoníku č. 89/2012. Sb. § 5 odst. 1, kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu povolání, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Por. Ing. Miroslav Jaroš je povinen ovládat zákonné požadavky na právní znalosti policisty.

Povinné znalosti policisty se řídí nařízením vlády č. 506/2004 Sb.

Podle zákona je por. Ing. Miroslav Jaroš povinen ovládat ochranu základních lidských práv a svobod z hlediska mezinárodního a vnitrostátního.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

Věc zákazu kamerového záznamu por. Ing. Miroslavem Jarošem se postupuje k dalšímu opatření řediteli Krajského ředitelství policie Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství ve věci por. Ing. Miroslav Jaroš.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství Ostrava.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Ostravě, zastoupené státní zástupkyní Mgr. Dagmar Jersákovou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Právní úprava - viz. celý text žádosti

Mgr. Dagmar Jersáková při psaní sdělení

zvolila následující postup :

1. Mgr. Dagmar Jersáková uvedla předmětnou stížnost zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku-Místku :

"Žádám o podání vysvětlení orgány činné v trestním řízení, proč

nebyli doposud předvoláni svědci k výslechu, kteří podali jen vysvětlení a PČR F-M vykonala jen málo z toho, co mají za povinnost vykonat při vyšetřování k objasnění případu násilného činu spáchaného na oběti TČ výše uvedené a podle zákona (§ 11 odst. 3 ZOTČ) jsou povinni informace

poskytnout oběti TČ v širším výčtu".

2. Poté Mgr. Dagmar Jersáková uvedla de facto seznam korespondence.

3. A na to bez jakéhokoliv odůvodnění Mgr. Dagmar Jersáková uvedla :

"S poukazem na výše analyzované poznatky Krajské státní zastupitelství v Ostravě podnětze dne19.3.2018 k výkonu ohledu nad činností dozorující státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku - Místku ve věci sp. zn. 3 ZN 4751/2017

odložilo kvůli neopodstatněnosti deklarovaných výhrad."

4. A závěrem Mgr. Dagmar Jersáková požádala o přijmutí poučení, že při podání dalšího podnětu již nebude vyrozumívat.

"Závěrem přijměte poučení, že dle § 1 odst. 4 vyhlášky MS ČR č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů, další obsahově shodné podněty v téže věci státní zástupce nepřezkoumává a podatele o jejich přijetí nevyrozumívá."

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá, aby Mgr. Dagmar Jersáková v souladu s ústavním pořádkem ČR dodržela zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně vypořádala se všemi námitkami zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku-Místku, a aby Mgr. Dagmar Jersáková vypracovala kompletní odůvodnění.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyřízení stížnosti Krajským státním zastupitelstvím Ostrava.

Nový případ

SZIF

Ing. Aleš Sobel

Nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha ve věci por. Ing. Miroslav Jaroš. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha ve věci por. Ing. Miroslav Jaroš.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel - nepřekažení trestné činnosti holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu p. Janu Bruinsmovi.

Je podezření, že ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel nechce překazit podezření na trestnou činnost p. Jana Bruinsmy jako podezření na trestný čin podle § 229 TZ - zneužívání vlastnictví. 

Je podezření, že holandský podnikatel "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. 

Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je ředitel RO SZIF Hradec Králové Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že když Ing. Aleš Sobel tak ochotně plní přání holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, tak tuto činnost nemusí dělat zadarmo, ale přijímá úplatky, což je podezření na další trestný čin podle § 331 TZ.

Aktualizace případu

KŘ PČR Hradec Králové

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Nový případ

PČR OOP Broumov

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci Policii České republiky Obvodního oddělení Broumov.

Nevládní nezisková organizace Human Rights Defense z.s. - NGO informuje PČR KŘP Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení Policie ČR Broumov, že podle stanov a jednacího řádu NGO hlavy II bod 7, vstupuje do řešení konkrétního případu na základě plné moci poškozeného občana.

NGO současně urguje vyřízení věci.

NGO současně oznamuje, že dle stanov a jednacího řádu případ zveřejňuje.

Doručenky

Nový případ

Nové Město nad Metují


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

Por. Ing. Miroslav Jaroš položil NGO otázku : "Jak dochází k devastaci půdy z hlediska zemědělského využití ?"

NGO por. Ing. Miroslavu Jarošovi sděluje, že kdyby si řádně přečetl podklady, které NGO zaslala, tak by se na tuto otázku nemusel ptát.

Je to důležité hlavně z toho důvodu, že by si následně por. Ing. Miroslav Jaroš nemusel stěžovat na to, že kvůli tomu musí vyplnit 4 strany tiskopisu z důvodu proplacení jízdného.

Vzhledem ke zveřejňování by si občané, kteří toto čtou mohli myslet o por. Ing. Miroslavu Jarošovi, že je líný.

NGO současně por. Ing. Miroslavu Jarošovi vysvětlila, jak dochází k devastaci půdy z hlediska zemědělského využití.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplněnou žádost na výzvu PČR Obvodního oddělení Policie ČR ve věci oběti trestného činu.

Nový případ

SZIF

Ing. Aleš Sobel

Nepřekažení TČ Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha ve věci trestního oznámení - Ing. Aleš Sobel - zneužití pravomoci úřední osoby.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha ve věci žádosti o prošetření skutečnosti, že por. Ing. Miroslav Jaroš spáchal trestný čin.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel nechce překazit podezření na trestnou činnost pracovnice regionálního odboru Hradec Králové p. Ilony Langrové, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody.

NGO podle stanov hlavy II bodu 19 písm. b) a jednacího řádu NGO hlavy IV bodu 9 shromažďuje důkazy o porušování vlastnických práv.

Z dosavadní spisové dokumentace vyplývá podezření :

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma se svými podíly ve firmách Zemědělské družstvo Všestary a Fyt Agro s.r.o. měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření.

Stav hospodaření ke dni 28. března 2018 :

Je podezření, že holandský podnikatel má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová a Ing. Aleš Sobel je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel zastřešuje činnost holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

P. Jan Bruinsma pouze uzavře pachtovní smlouvu a tzv. Zablokuje vlastnictví prostřednictvím tzv. Aktualizace zemědělské půdy - LPIS na SZIF. Následně firma p. Jana Bruinsmy přestane smlouvu plnit a po čase začne smlouvu hrubě porušovat.

Vlastník zemědělské půdy je nucen podat výpověď.

Na výpověď byla reakce Ing. Moniky Nebeské (která navenek vyřizuje záležitosti p. Jana Bruinsmy), že proti vlastníkům půdy bude postupovat trestněprávní cestou, potom si objedná advokáta JUDr. Jiřího Kovandu, který ochotně napíše dopis vlastníkům půdy, že se s nimi bude soudit a kolik je to bude stát. 

Poté se vlastník půdy podá žádost na SZIF o uvolnění půdy - žádostí o provedení aktualizace zemědělské půdy -LPIS.

Na SZIF p. Ilona Langrová neúměrně protahuje a dochází k nečinnosti SZIF.

Ing. Monika Nebeská začne dodávat na SZIF nepravdivé informace, že jsou smlouvy plněny.

Vlastník půdy doložil, že Ing. Monika Nebeská lže (pozn. V případě, že by Ing. Monika Nebeská úmyslně nelhala, tak by musela trpět Alzeheimerovou chorobou nebo by Ing. Monika Nebeská musela být dementní. Vzhledem k tomu, že Ing. Monika Nebeská nepředložila lékařské zprávy o nemocech, je podle OZ i TZ považována za duševně zdravou), což znamená, že Ing. Monika Nebeská lže úmyslně.

Po opakovaných urgencích p. Iona Langrová zašle vlastníkům půdy dopis, kde jednoduše popře všechny námitky vlastníků půdy a "ochotně" zopakuje veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy jako, že nedodání naturálií a neplacení není porušením smlouvy. K tomu všemu ještě p. Ilona Langrová přidá, že vlastník půdy není účastník řízení, že vlastníkům půdy zasílá pouze informaci, že "neodblokuje" půdu a půda zůstane u holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a dokonce, že se vlastník půdy ani nemůže odvolat ani činit žádné právní kroky, aby se vlastník půdy mohl dostat ke svému vlastnictví.

Poté se dlouho nic neděje. A když se přece jen vlastníci půdy snaží dostat ke svému vlastnictví, tak se najednou ozve Ing. Aleš Sobel, že vše prostudoval a že p. Ilona Langrová udělala vše správně a že on za SZIF rozhodne proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Ing. Aleš Sobel je ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu a do roku 1999 byl hlavním zootechnikem Zemědělského družstva Všestary.

Takto jsou vlastníci půdy postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.


Nový případ

SZIF

Mgr. Marek Kaiser

Nadržování Janu Bruinsmovi

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení na vyřizujícího pracovníka kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že vyřizující pracovník kanceláře řediteleregionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaisernadržuje p. Janu Bruinsmovi - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. Dle motářského zápisu je p. Jan Bruinsma zakladatel FytAgro s.r.o.

Je podezření, že Mgr. Marek Kaiser se snaží "zachraňovat" pracovnici regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu p. Ilonu Langrovou, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, tím způsobem, že odeslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. dopis č.j.SZIF/2018/0406629 ze dne 24. května 2018. Podrobné odůvodnění v dalších přílohách trestního oznámení.

Cui bono, cui prodest tento stav vyhovuje p. Janu Bruinsmovi a je podezření, že je p. Jan Bruinsma i organizátor TČ podle TZ.

V současné době jsou vlastníci půdy (protizákonným postupem SZIF) postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018, komisař por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že je absolutně neodborný pro řešení trestních oznámení. Důkaz je v pokládání otázek. Kdyby byl por. Ing. Miroslav Jaroš dostatečně odborný, tak by nepokládal nesmyslné otázky.

Dále, kdyby por. Ing. Miroslav Jaroš nezakázal kamerový záznam, tak by zdokumentoval svoji vlastní neverbální komunikaci, především svoji nechápavost dané problematiky.

Por. Ing. Miroslav Jaroš položil NGO otázku : "Zda NGO (oznamovatel trestního oznámení) zná technologické postupy pěstování zemědělských plodin?"

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá o podání vysvětlení, zda komisař PČR por. Ing. Miroslav Jaroš zná technologický způsob pěstování ozimé pšenice?

NGO žádá o podrobný popis technologického postupu pěstování ozimé pšenice podle por. Ing. Miroslava Jaroše, aby bylo jednoznačné podle čeho se technologický postup pěstování ozimé pšenice bude posuzovat.

NGO upozorňuje, že zaměstnavatel - PČR - zaměstnává por. Ing. Miroslava Jaroše naprosto vědomě na pozici, kdy por. Ing. Miroslav Jaroš má odborně posoudit technologický způsob pěstování ozimé pšenice a PČR mu za toto vyplácí mzdu (pozn. předpokládá se, že toto nedělá jako veřejně prospěšnou práci zdarma.)

Aktualizace

Konkrétní případy


Státní zemědělský intervenční fond

ZD Všestary

Trestní oznámení

Jan Bruinsma

způsobení úpadku

Ing. Monika Nebeská

způsobení úpadku

dotační podvod

Ing. Aleš Sobel - ředitel SZIF RO Hradec Králové

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Iloně Langrové

nadržování Janu Bruinsmovi

nadržování Ing. Monice Nebeské

nadržování Ing. Aleně Veselé DiS.

RO Hradec Králové

Mgr. Marek Kaiser

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Iloně Langrové

Ilona Langrová

Zneužití pravomoci úřední osoby

Ing. Alena Veselá DiS

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Janu Bruinsmovi

LPIS

Nový případ

Ing. Aleš Sobel

Nadržování Ing. Aleně Veselé DiS.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že se Ing. Aleš Sobel dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování - Ing. Aleně Veselé DiS. - pracovnici SZIF RO Hradec Králové.

Je podezření, že ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel nadržuje pracovnici regionálního odboru Hradec Králové Ing. Aleně Veselé, DiS., aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, tím způsobem, že odeslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. dopis č.j.SZIF/2018/0406629 ze dne 24. května 2018. Podrobné odůvodnění v dalších přílohách trestního oznámení.

Předmětný dopis vychází z podkladů. Které připravila Ing. Alena Veselá DiS (jako profesně erudovaná pracovnice SZIF), konkrétně zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018.

Ing. Alena Veselá tvrdila, že stav plodin na fotografiích je v pořádku.

Ing. Alena Veselá DiS takto uvedla vlastníky půdy do ekonomických potíží, kdy vlastníci půdy nebudou dostávat pacht, naturálie a bude zneužito jejich vlastnictví.

Je to srovnatelná, jako kdyby Ing. Alena Veselá pracovala na SZIF, nedostávala mzdu a nesměla by dát výpověď a musela dál pracovat zadarmo.

Nový případ

KŘ Policie Hradec Králové

Policista XY

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že policista pracující ve stejné kanceláři jako komisař por. Ing. Miroslav Jaroš - KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Podle § 26 TZ policista pracující ve stejné kanceláři jako komisař por. Ing. Miroslav Jaroš - KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové svým jednáním souhlasil s postupem komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu policista pracující ve stejné kanceláři jako komisař por. Ing. Miroslav Jaroš - KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové svým jednáním souhlasil s postupem komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše oficiálně netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.

Aktualizace případu

Ing. Monika Nebeská

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění podání por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma se svými podíly v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření.


Takto je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma používá srovnatelné praktiky s tzv. podnikateli ŠMEJDY.

Po zadání slova "šmejdi" na www.youtube.com se zobrazí videa, která dostatečně informují o dané problematice.

Nekalé podnikatelské praktiky Klamavé jednání tzv. "šmejdů"

Podnikatel uzavře smlouvu, která je běžná a její právní hodnota nijak nevybočuje z běžné praxe.

Po uzavření a podpisu smlouvy se podnikatel začne chovat jinak a přesně naopak než před uzavřením.

Smlouva přestane být dodržována a po čase hrubě porušována.

Protistrana přestane komunikovat - nebere telefony, neodpovídá na maily atd.

Tzv. Šmejd postupuje systémem strategie vyjednávání tzv. plánované negace, kdy na jakýkoliv argument reaguje NE, bez ohledu na skutečnost a jednání značně protahuje.

Protahováním zeslabuje protistranu a způsobuje ji např. finanční škody (čímž se poškozená strana hůře brání). Dále tzv. Šmejd poškozeného zeslabuje mentálně a snaží se o zeslabování její vytrvalosti. Tzv. Šmejd se snaží, aby se poškozený přestal bránit.

Tzv. Šmejd vznáší takové argumenty, že neplacení pachtovného není porušení smlouvy nebo že zákony se dodržovat nemusí že je vše v pořádku.

Psychologicky specifická interpretace skutečnosti určuje jiný způsob myšlení tzv. mentalizaci.

Psychologie osobnosti :

Potřeba změny, nových a silných zážitků

Pokud je potřeba intenzity podnětů a jejich proměnlivosti neúměrně silná, projeví se vyhledáváním vzrušení a rizika za každou cenu.

Podobné projevy lze pozorovat u lidí s disociální poruchou osobnosti.

Předpokládaným biologickým základem interindividuální variability potřeby nových a silných zážitků jsou výkyvy v dopaminovém metabolizmu mozku a v hladině enzymu monoaminooxidázy ovlivňující hladinu serotoninu (na níž závisí pohotovost k aktivitě) a noradrenalinu (regulujícího celkové nabuzení).

Potřeba vyhýbat se nepříjemnostem a nebezpečí souvisí se vztahem k potencionálnímu ohrožení, projevuje se zvýšenou opatrností a nedůvěřivostí.

Extrémem jsou jedinci, kteří nepociťují strach a dobře snášejí hrozící nebezpečí, z čehož vyplývá i jejich sklon k rizikovému chování. Jako by jim chyběla schopnost posoudit míru nebezpečnosti situace. Takto reagují lidé s disociální poruchou osobnosti. Biologickým základem jsou výkyvy v serotoninovém metabolizmu mozku.

Na základě výše uvedených skutečností je patrné, že podnikatel typu ŠMEJD potřebuje ke svému podnikání vyšší míru nátlaku k plnění nebo ukončené obchodního vztahu.

Z dosavadní praxe je dokázáno, že podnikatele tzv. Šmejda může usměrnit až trestní vyšetřování.
V předchozích případech se prokázalo, že až po nahlášení Policii se věci teprve začaly řešit.

Je podezření, že holandský podnikatel má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová a Ing. Aleš Sobel je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Takto jsou vlastníci půdy postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Nový případ

SZIF

Ing. Aleš Sobel

Nadržování Ing. Monice Nebeské

JZD Všestary, ZD Všestary

10/1987 - 01/1999

Zootechnik, hlavní zootechnik

Ředitel regionálního odboru Hradec Králové

Státního zemědělského intervenčního fondu

2/2009 - současnost

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel nadržuje Ing. Monice Nebeské - ředitelce a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel se snaží "zachraňovat" pracovnici regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu p. Ilonu Langrovou, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, tím způsobem, že odeslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. dopis č.j. SZIF/2018/0406629 ze dne 24. května 2018. Podrobné odůvodnění v dalších přílohách trestního oznámení.

Cui bono, cui prodest tento stav vyhovuje i Ing. Monice Nebeské, která je jednatelkou FytAgro s.r.o. a jejím jménem je podepsaná veškerá korespondence ohledně výpovědí pachtovních smluv mezi FytAgro s.r.o. a propachtovateli- vlastníky půdy a Státním zemědělským intervenčním fondem.

V současné době jsou vlastníci půdy (protizákonným postupem SZIF) postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel za tuto činnost může přijímat i úplatky od p. Jana Bruinsmy a je podezření, že Ing. Monika Nebeská může být zprostředkovatelem mezi p. Janem Bruinsmou a Státním zemědělským intervenčním fondem, tedy i Ing. Alešem Sobelem, který je bývalým zaměstnancem Zemědělského družstva Všestary. Toto by bylo podezřením na další trestný čin.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení na p. Jana Bruinsmu místopředsedu představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o. se postupuje Krajskému ředitelství Policie ČR - odboru hospodářské kriminality, k dalšímu šetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o. se postupuje Krajskému ředitelství Policie ČR - odboru hospodářské kriminality, k dalšímu šetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení na pracovnici SZIF RO Hradec Králové Ing. Alenu Veselou, DiS ve věci podezření z trestného činu nadržování p. Janu Bruinsmovi se postupuje Krajskému ředitelství Policie ČR - odboru hospodářské kriminality, k dalšímu šetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení na pracovnici SZIF RO Hradec Králové Ing. Alenu Veselou, DiS ve věci podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby se postupuje Krajskému ředitelství Policie ČR - odboru hospodářské kriminality, k dalšímu šetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis GIBS Hradec Králové.

GIBS Hradec Králové postupuje věc neodbornosti por. Ing. Miroslava Jaroše KŘ PČR Hradec Králové - odbor vnitřní kontroly.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel. 

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel nadržuje p. Janu Bruinsmovi - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. Dle motářského zápisu je p. Jan Bruinsma zakladatel FytAgro s.r.o.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel se snaží "zachraňovat" pracovnici regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu p. Ilonu Langrovou, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, tím způsobem, že odeslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. dopis č.j.SZIF/2018/0406629 ze dne 24. května 2018. Podrobné odůvodnění v dalších přílohách trestního oznámení.

Cui bono, cui prodest tento stav vyhovuje p. Janu Bruinsmovi a je podezření, že je p. Jan Bruinsma i organizátor TČ podle TZ.

V současné době jsou vlastníci půdy (protizákonným postupem SZIF) postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel za tuto činnost může přijímat i úplatky od p. Jana Bruinsmy, což by byl další trestný čin.

Nový případ

SZIF

Ing. Aleš Sobel

Nadržování Janu Bruinsmovi

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

Pokud má por. Ing. Miroslav Jaroš v úmyslu zastávat názor, že nyní je zaseto a půdu není možné vydat vlastníkům půdy, tak NGO por. Ing. Miroslavu Jarošovi opakovaně vysvětluje, že výpovědi byly podány z důvodu porušování pachtovních smluv.

Pokud Ing. Monika Nebeská jako jednatelka FytAgro s.r.o. chtěla na půdě hospodařit dál, tak nejdřív měla plnit smlouvu (tzn. nejdřív platit pacht, dodávat naturálie včas, nepoškozovat půda a potom si mohla zaset řepku s obilím.

Pokud si Ing. Monika zasela, aniž by plnila smlouvu, tak se jedná o podezření na další trestný čin podle § 229 TZ -zneužívání vlastnictví.

Pokud by měl v úmyslu por. Ing. Miroslav Jaroš se zastávat Ing. Moniky Nebeské, tak by se takto stal spolupachatelem podle § 23 TZ a pomocníkem TČ podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ.

Podle pravidel Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku NGO zcela korektně upozorňuje por. Ing. Miroslava Jaroše, že pokud rozhodne protizákonně (tj. Ve prospěch Ing. Moniky Nebeské a p. Ilony Langrové), tak NGO na por. Ing. Miroslava Jaroše podá sérii adekvátních trestních oznámení.