Aktuality VI/2018 - pokračování

Nový případ

SZIF

Ilona Langrová

Nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

Aktualizace případu

Státní zastupitelství

Krajské státní zastupitelství Ostrava

Mgr. Dagmar Jersáková

Aktualizace případu

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

Krajské státní zastupitelství Ostrava

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -p. Ilona Langrová. 

Je podezření, že se dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu Ing. Monice Nebeské.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská ochotně plní příkazy a rozkazy svého holandského obchodního partnera p. Jana Bruinsmy a to bez ohledu na smluvní vztahy, zákonnost a trestnost.

Ing. Monika Nebeská zastupuje navenek a jedná s třetími stranami za podíly holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy v jeho firmách Zemědělské družstvo Všestary, které je společníkem FytAgro s.ro.

Je podezření, že holandský podnikatel v zastoupení Ing. Moniky Nebeské "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je p. Ilona Langrová, Ing. Alena Veselá, DiS, Ing. Aleš Sobel, Mgr. Marek Kaiser.

Ministerstvo zemědělství však rozhodlo, že zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb. Musí být dodržen a rozhodlo ve prospěch vlastníků půdy.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin. 

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR por. Ing. Miroslav Jaroš se dopustil trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že komisař oddělení obecné kriminality KŘ PČR Hradec Králové por. Ing. Miroslav Jaroš podplácí státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Lukáše Vodičku s úmyslem, aby zůstal jako vyšetřovatel předmětné věci a celkově jako komisař oddělení, i když si dostatečně zdokladoval svoji vlastní neodbornost pro řešení dané problematiky.

Je podezření, že vlastní prospěch by mohl spočívat v tom, že por. Ing. Miroslav Jaroš si je vědom svých schopností a obával by se, že by jinak mohl být nezaměstnatelný.

Je podezření na spolupachatele :

por. Ing. Miroslav Jaroš - komisař KŘ PČR oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové

npor. Ing. Bc. Eduard Petiška - vedoucí oddělení hospodářské kriminality KŘ PČR Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička - státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala UPOZORNĚNÍ podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ostravě - Mgr. Dagmar Jersáková. 

Je podezření, že se dopustila trestného činu trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu por. Bc. Lence Korčákové - Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje - 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Ostravě, zastoupené státní zástupkyní Mgr. Dagmar Jersákovou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

V obecných rovinách je pro státní zástupkyni výhodnější věc vrátit PČR k došetření než věc bez odůvodnění odkládat a pak riskovat vlastní trestní řízení za zneužití pravomoci úřední osoby a další související trestné činy.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci oběť trestného činu - přestupková komise Chlumec nad Cidlinou.

Nový případ

SZIF

Ilona Langrová

Nepřekažení TČ Ing. Aleně Veselé, DiS.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -p. Ilona Langrová. 

Je podezření, že se dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu Ing. Aleně Veselé DiS.

Podstata podezření ze spáchání trestného činu, že p. Ilona Langrová odeslala vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy č. j.: SZIF/2018/0240838, sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 03.04.2018, kde jednoduše zopakovala veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy. P. Ilona Langrová rozhodla s průtahem proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a dokonce vlastníky půdy odmítla uznat jako účastníky řízení.

Předmětný dopis vychází z podkladů., které připravila Ing. Alena Veselá DiS (jako profesně erudovaná pracovnice SZIF), konkrétně zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018.

Ing. Alena Veselá tvrdila, že stav plodin 

na fotografiích je v pořádku.

Ing. Alena Veselá DiS takto uvedla vlastníky půdy do ekonomických potíží, kdy vlastníci půdy nebudou dostávat pacht, naturálie a bude zneužito jejich vlastnictví.

Je to srovnatelná, jako kdyby Ing. Alena Veselá pracovala na SZIF, nedostávala mzdu a nesměla by dát výpověď a musela dál pracovat zadarmo.

Ministerstvo zemědělství však rozhodlo, že zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb. musí být dodržen a rozhodlo ve prospěch vlastníků půdy.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR por. Ing. Miroslav Jaroš se dopustil trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že komisař oddělení obecné kriminality KŘ PČR Hradec Králové por. Ing. Miroslav Jaroš podplácí vedoucího oddělení obecné kriminality KŘ PČR Hradec Králové npor. Ing. Bc. Eduarda Petišku s úmyslem, aby zůstal jako vyšetřovatel předmětné věci a celkově jako komisař oddělení, i když si dostatečně zdokladoval svoji vlastní neodbornost pro řešení dané problematiky.

Je podezření, že vlastní prospěch by mohl spočívat v tom, že por. Ing. Miroslav Jaroš si je vědom svých schopností a obával by se, že by jinak mohl být nezaměstnatelný.

Aktualizace případu

Nové Město nad Metují

Městský úřad - odbor správní

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Nový případ

SZIF

Ilona Langrová

Nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi

Aktualizace případu

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko, námitky a vyjádření k podkladům pro rozhodnutí. 

Doručenky

V předmětné věci byly vydány pravomocné rozsudky Krajským soudem v Hradci Králové v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Janem Rutchem a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta, č.j. 30 A 169/2016 - 104 ze dne 23. ledna 2018 a č.j. 30 A 18/2018-34 ze dne 27. února 2018.

Vydané rozsudky jsou pravomocné.

Podle § 54 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní rozsudek, který byl doručen účastníkům, je v právní moci.

Pravomocné rozsudky jsou pravomocné podle § 5 odst. 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní - výrok pravomocného rozsudku je závazný pro účastníky, osoby na řízení zúčastněné a pro orgány veřejné moci.

Podle § 63 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní - výkon rozhodnutí - při výkonu rozhodnutí soudu, které bylo vydáno podle soudního řádu správního č. 150/2002 Sb., platí, že je-li uložena povinnost správnímu orgánu, který je podle písm. a) orgánem moci výkonné, je povinna ji splnit za stát jeho příslušná organizační složka.

Podle § 107 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní, kasační stížnost nemá odkladný účinek, což znamená, že podané kasační stížnosti nemají žádný vliv na výkon rozsudku.

Městský úřad Nové Město nad Metují zastavil řízení rozhodnutím č.j. NMNM/4959/2018/ODSH/TriR/4 ze dne 19. dubna 2018.

Sám Městský úřad uvedl, že odpadl důvod pokračování řízení z důvodů rozsudků Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 30 A 169/2016-104 ze dne 23. ledna 2018 a č.j. 30 A 18/2018-34 ze dne 27.2.2018, které byly vydány ve prospěch Ing. Zdeňka Hrnčíře.

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán nemůže zahájit řízení v jedné a téže věci a proto je už samotné zahájení řízení protizákonné.

Správní orgán je podle zákona povinen dodržovat závazný právní názor soudu.

Doplňující právní úprava v textu stanoviska.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -p. Ilona Langrová.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu p. Janu Bruinsmovi.

Je podezření, že pracovnice regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - p. Ilona Langrová nechtěla překazit podezření na trestnou činnost p. Jana Bruinsmy jako podezření na trestný čin podle § 229 TZ - zneužívání vlastnictví. Je podezření, že holandský podnikatel "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. 

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je ředitel RO SZIF Hradec Králové Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že když Ing. Aleš Sobel tak ochotně plní přání holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, tak tuto činnost nemusí dělat zadarmo, ale přijímá úplatky, což je podezření na další trestný čin podle § 331 TZ.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo,

že zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb musí být dodržen.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo

ve prospěch vlastníků půdy.

Cui bono, cui prodest tento stav vyhovoval p. Janu Bruinsmovi a je podezření, že je p. Jan Bruinsma i organizátor TČ podle TZ.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR npor. Ing. Bc. Eduard Petiška se dopustil trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 TZ.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality npor. Ing. Bc. Eduard Petiška podporuje neodbornost Policie, což by mohlo být podezření na další trestný čin podle § 310 TZ - rozvracení republiky.

Podle § 26 TZ npor. Ing. Bc. Eduard Petiška. v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu npor. Ing. Bc. Eduard Petiška. oficiálně netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.

Nový případ

SZIF

Ilona Langrová

Nadržování Ing. Aleně Veselé, DiS.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -p. Ilona Langrová.

Je podezření, že pracovnice regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - p. Ilona Langrová nadržuje Ing. Aleně Veselé, DiS.

Je podezření, že pracovnice regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - p. Ilona Langrová nadržuje pracovnici regionálního odboru Hradec Králové Ing. Aleně Veselé, DiS., aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, tím způsobem, že p. Ilona Langrová odeslala vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy č. j.: SZIF/2018/0240838, sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 03.04.2018, kde jednoduše zopakovala veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy. P. Ilona Langrová rozhodla s průtahem proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a dokonce vlastníky půdy odmítla uznat jako účastníky řízení.

Předmětný dopis vychází z podkladů. Které připravila Ing. Alena Veselá DiS (jako profesně erudovaná pracovnice SZIF), konkrétně zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018.

Ing. Alena Veselá tvrdila, že stav plodin na fotografiích je v pořádku.

Ing. Alena Veselá DiS takto uvedla vlastníky půdy do ekonomických potíží, kdy vlastníci půdy nebudou dostávat pacht, naturálie a bude zneužito jejich vlastnictví.

Je to srovnatelná, jako kdyby Ing. Alena Veselá pracovala na SZIF, nedostávala mzdu a nesměla by dát výpověď a musela dál pracovat zadarmo.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo, že

zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo

ve prospěch vlastníků půdy.

Cui bono, cui prodest tento stav vyhovuval p. Janu Bruinsmovi a je podezření, že je p. Jan Bruinsma i organizátor TČ podle TZ.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci o zveřejnění v případu Nové Město nad Metují.

Zveřejňujeme

Rozhodnutí

Městského úřadu Nové Město nad Metují,

č.j. NMNM/4959/2018/ODSH/TriR/4

ze dne 19. dubna 2018

Oznámení o zahájení řízení

Městského úřadu Nové Město nad Metují,

č.j. NMNM/6777/2018/ODSH/Tri/4

ze dne 4. června 2018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin. 

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR npor. Ing. Bc. Eduard Petiška se dopustil trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 TZ.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality npor. Ing. Bc. Eduard Petiška podporuje neodbornost Policie, což by mohlo být podezření na další trestný čin podle § 310 TZ - rozvracení republiky.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality npor. Ing. Bc. Eduard Petiška ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení a funkce, což npor. Ing. Bc. Eduardovi Petiškovi umožňuje slibovat podřízenému por. Ing. Miroslavu Jarošovi svůj vliv a ponechat ho jako neodborného v řešení daného případu a celkově ho jako neodborného zaměstnávat na pozici komisaře.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové o postoupení věci v případu por. Ing. Miroslav Jaroš.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové o postoupení věci v případu npor. Ing. Bc. Eduard petiška.

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala žádost o osvobození od soudních poplatků. 

Human Rights Defense z.s.- NGO zveřejňuje výzvu Okresního soudu v Hradci Králové k zaplacení soudního poplatku 2 000 Kč.

Nový případ

SZIF
Ilona Langrová
Nadržování Janu Bruinsmovi

Nový případ

Nové Město nad Metují

Městský úřad - odbor správní

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Aktualizace případu

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -p. Ilona Langrová.

Je podezření, že pracovnice regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - p. Ilona Langrová nadržuje p. Janu Bruinsmovi.

Je podezření, že pracovnice regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - p. Ilona Langrová nadržuje p. Janu Bruinsmovi - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. Dlenotářského zápisu je p. Jan Bruinsma zakladatel FytAgro s.r.o.

P. Ilona Langrová odeslala vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy č. j.: SZIF/2018/0240838, sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 03.04.2018, kde jednoduše zopakovala veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy. P. Ilona Langrová rozhodla s průtahem proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a dokonce vlastníky půdy odmítla uznat jako účastníky řízení.

Následně bylo do datové schránky odesláno rozhodnutí Ministerstva zemědělství č.j. 25176/2018-MZE-11155, sp. zn. 17PZ11235/2018-11155 ze dne 18. června 2018.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo, že zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb. musí být dodržen.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo

ve prospěch vlastníků půdy.

P. Ilona Langrová, ve své době, byla schopna řízení protáhnout a zajistit stěžejní rozhodnutí proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská.

Je podezření, že p. Ilona Langrová za tuto činnost může přijímat i úplatky od p. Jana Bruinsmy a je podezření, že Ing. Monika Nebeská je prostředníkem mezi p. Janem Bruinsmou a třetími osobami. Takto je podezření na další trestný čin.

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Podezření na další osoby cui bono, cui prodest :

Ilona Langrová - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Alena Veselá, DiS. - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Aleš Sobel - ředitel regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Mgr. Marek Kaiser - právník regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Monika Nebeská - ředitelka, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Jan Bruinsma - místopředseda Zemědělského družstva Všestary a zakladatel (dle notářského zápisu) a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci o zveřejnění . 

Přílohy :

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové

č.j. 30 A 169/2016-104 ze dne 23.ledna 2018.

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové

č.j. 30 A 18/2018-34 ze dne 27. února 2018.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin. 

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR npor. Ing. Bc. Eduard Petiška se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu komisaři oddělení hospodářské kriminality KŘ PČR Hradec Králové -por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality npor. Ing. Bc. Eduard Petiška podporuje neodbornost Policie, což by mohlo být podezření na další trestný čin podle § 310 TZ - rozvracení republiky.

Vedoucí oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR npor. Ing. Bc. Eduard Petiška zaslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. vyrozumění, kterým "zachraňuje" por. Ing. Miroslava Jaroše před jeho vlastní neodborností potřebné k řešení přiděleného případu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Žádost o přezkoumání odložení PČR Frýdek-Místek a upozornění na TČ zneužití pravomoci úřední osoby státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková se postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě.

Nový případ

SZIF
p. Ilona Langrová
Nadržování Ing. Monice Nebeské

Aktualizace případu

Státní zastupitelství
Krajské státní zastupitelství Ostrava
Mgr. Dagmar Jersáková

Aktualizace případu

KŘ Policie ČR Hradec Králové
Policista XY

Aktualizace případu

Frýdek-Místek
Krajské státní zastupitelství Ostrava

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou
Oběť trestného činu
Přestupková komise

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -p. Ilona Langrová. 

Je podezření, že pracovnice regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - p. Ilona Langrová nadržuje Ing. Monice Nebeské - ředitelce a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

P. Ilona Langrová odeslala vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy č. j.: SZIF/2018/0240838, sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 03.04.2018, kde jednoduše zopakovala veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy. P. Ilona Langrová rozhodla s průtahem proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a dokonce vlastníky půdy odmítla uznat jako účastníky řízení.

Podstata podezření ze spáchání trestného činu, že p. Ilona Langrová odeslala vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy č. j.: SZIF/2018/0240838, sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 03.04.2018, kde jednoduše zopakovala veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy. P. Ilona Langrová rozhodla s průtahem proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a dokonce vlastníky půdy odmítla uznat jako účastníky řízení.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo, že zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb. musí být dodržen.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo 

ve prospěch vlastníků půdy.

Cui bono, cui prodest postup p. Ilony Langrové vyhovoval Ing. Monice Nebeské, která je jednatelkou FytAgro s.r.o. a jejím jménem je podepsaná veškerá korespondence ohledně výpovědí pachtovních smluv mezi FytAgro s.r.o. a propachtovateli- vlastníky půdy a Státním zemědělským intervenčním fondem.

Je podezření, že p. Ilona Langrová za tuto činnost může přijímat i úplatky od p. Jana Bruinsmy a je podezření, že Ing. Monika Nebeská je prostředníkem mezi p. Janem Bruinsmou a třetími osobami. Takto je podezření na další trestný čin.

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Podezření na další osoby cui bono, cui prodest :

Ilona Langrová - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Alena Veselá, DiS. - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Aleš Sobel - ředitel regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Mgr. Marek Kaiser - právník regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Monika Nebeská - ředitelka, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Jan Bruinsma - místopředseda Zemědělského družstva Všestary a zakladatel (dle notářského zápisu) a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že policista pracující ve stejné kanceláři jako komisař por. Ing. Miroslav Jaroš - KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že policista pracující ve stejné kanceláři jako komisař por. Ing. Miroslav Jaroš - KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018 policista spolupracoval s por. Ing. Miroslavem Jarošem a policistkou "O..." a společně odmítly vydal úřední záznam, ve kterém předsedkyně NGO odpověděla na otázky PČR.

Podle § 2 zákona o policii ČR č. 273/2008 Sb. Je policista povinen postupovat v souladu s mezinárodními Úmluvami o lidských právech. Takto policistka "O..." porušila Evropskou úmluvu o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces.

Policista se pokoušel vymlouvat na to, že oni to takhle dělají a nebudou se ohlížet na to, že to někde dělají jinak a že se jedná o úvodní dokument.

NGO k tomu konstatuje, že podle Občanského zákoníku č. 89/2012. Sb. § 5 odst. 1, kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu povolání, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Policista je povinen ovládat zákonné požadavky na právní znalosti policisty.

Povinné znalosti policisty

se řídí nařízením vlády č. 506/2004 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala UPOZORNĚNÍ podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ostravě - Mgr. Dagmar Jersáková. 

Je podezření, že se dopustila trestného činu podle § 366 trestního zákona č. 40/2009 Sb. - nadržování por. Bc. Lence Korčákové - Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje - 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že Mgr. Dagmar Jersáková v souladu s ústavním pořádkem ČR porušila zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádala se všemi námitkami zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku-Místku a Mgr. Dagmar Jersáková nevypracovala kompletní odůvodnění. Proto je podezření, že takový postup státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersákové pomáhá por. Bc. Lence Korčákové (KŘ PČR Moravskoslezského kraje - 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek), aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody za svůj protizákonný postup v předmětné věci.

§ 366 TZ - Nadržování

odst. 1 Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu mu umožnit, aby unikl trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 4 léta.

Human Rights Defense z.s. - NGO žádost o podání vysvětlení Přestupkové komisi Města Chlumec nad Cidlinou. 

NGO žádá o podání vysvětlení, pro poškozeného občana, plná moc viz. Příloha, kdy bylo městu Chlumec nad Cidlinou doručeno usnesení ve věci 6 T 53/2015-121 Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 30. dubna 2014.

Dále : zda byl městu Chlumec nad Cidlinou doručen i protokol z jednání soudu.

Nový případ

SZIG
Mgr. Marek Kaiser
Přisvojení pravomoci úřadu

Aktualizace případu

KŘ Policie ČR Hradec králové
Policistka "O..."

Nový případ

SZIF
Ing. Aleš Sobel
Přisvojení pravomoci úřadu

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu právníkem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - přisvojení pravomoci úřadu podle § 328 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že právník Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové - Mgr. Marek Kaiser měl v úmyslu si přisvojit pravomoc úřadu.

Na základě výše uvedených skutečností je podezření, že právník SZIF RO Hradec Králové Mgr. Marek Kaiser se pokoušel na vlastníky působit jako věcně a místně příslušný "odvolací orgán", čímž je podezření, že Mgr. Marek Kaiser měl v úmyslu pokus o přisvojení si pravomoci odvolacího úřadu podle § 328 TZ.

Dále je podezření, že Mgr. Marek Kaiser se pokoušel o vydírání vlastníků půdy, aby se přestali domáhat svého vlastnictví a užívání vlastní půdy a takto je podezření na § 175 TZ odst. 1 - kdo jiného násilím (jedná se o podezření na určitou formu tzv. úředního násilí) nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 4 léta, nebo peněžitým trestem.

Podle § 175 odst. 2 TZ odnětím svobody na 2 léta až 8 let bude pachatel potrestán podle písm. a) spáchá-li čin jako člen organizované skupiny a podle písm. b) nejméně se dvěma osobami(podezření na skupinu p. Ilona Langrová, Ing. Alena Veselá, DiS., Ing. Monika Nebeská, p. Jan Bruinsma) a podle písm. d) způsobí-li takovým činem značnou škodu ( je podezření, že Mgr. Marek Kaiser způsobil značnou škodu poškozením pověsti Státního zemědělského intervenčního fondu, protože SZIF veřejně vystavil do situace, kdy si ostatní vlastníci půdy mohou myslet, že SZIF provádí tzv. novodobou formu soukromé kolektivizace ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, což je podezření na další trestný čin podle § 310 TZ - rozvracení republiky - podezření na pokus o rozvrácení ústavního zřízení "likvidací" vlastnických práv.  

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že policistka "O..." Krajského ředitelství Policie ČR se dopustila trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

 Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018 policistka "O..."odmítla vydal úřední záznam, ve kterém předsedkyně NGO odpověděla na otázky PČR.

Podle § 2 zákona o policii ČR č. 273/2008 Sb. Je policistka "O..." povinna postupovat v souladu s mezinárodními Úmluvami o lidských právech. Takto policistka "O..." porušila Evropskou úmluvu o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces.

Policistka "O..." se pokoušela vymlouvat na to, že oni to takhle dělají a nebudou se ohlížet na to, že to někde dělají jinak a že se jedná o úvodní dokument.

NGO k tomu konstatuje, že podle Občanského zákoníku č. 89/2012. Sb. § 5 odst. 1, kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu povolání, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Policistka "O..." je povinnna ovládat zákonné požadavky na právní znalosti policisty.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - přisvojení pravomoci úřadu podle § 328 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Na základě spisové dokumentace je podezření, že ředitel regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu Hradec Králové Ing. Aleš Sobel se pokoušel na vlastníky působit jako věcně a místně příslušný "odvolací orgán", čímž je podezření, že Ing. Aleš Sobel měl v úmyslu pokus o přisvojení si pravomoci odvolacího úřadu podle § 328 TZ.

Dále je podezření, že Ing. Aleš Sobel se pokoušel o vydírání vlastníků půdy, aby se přestali domáhat svého vlastnictví a užívání vlastní půdy a takto je podezření na § 175 TZ odst. 1 - kdo jiného násilím (jedná se o podezření na určitou formu tzv. úředního násilí) nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 4 léta, nebo peněžitým trestem.

Podle § 175 odst. 2 TZ odnětím svobody na 2 léta až 8 let bude pachatel potrestán podle písm. a) spáchá-li čin jako člen organizované skupiny a podle písm. b) nejméně se dvěma osobami(podezření na skupinu p. Ilona Langrová, Ing. Alena Veselá, DiS., Ing. Monika Nebeská, p. Jan Bruinsma) a podle písm. d) způsobí-li takovým činem značnou škodu ( je podezření, že Ing. Aleš Sobel způsobil značnou škodu poškozením pověsti Státního zemědělského intervenčního fondu, protože SZIF veřejně vystavil do situace, kdy si ostatní vlastníci půdy mohou myslet, že SZIF provádí tzv. novodobou formu soukromé kolektivizace ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, což je podezření na další trestný čin podle § 310 TZ - rozvracení republiky - podezření na pokus o rozvrácení ústavního zřízení "likvidací" vlastnických práv.

Vlastníci půdy mohou být uvedeny do exekuce a takto mohou být zbaveny svého majetku, který následně bude "zadarmo kupovat" od finančního úřadu holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, prostřednictvím úředníka SZIF, který "beztrestně" zneužije svoji pravomoc při protizákonné evidenci zemědělské půdy LPIS.

Dále je podezření, že Ing. Aleš Sobel se pokoušel o útisk vlastníků půdy podle § 177 TZ - kdo jiného nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok nebo zákazem činnosti. Ze strany Ing. Aleše Sobela je podezření na pokus, aby se vlastníci půdy přestali domáhat svého vlastnictví.

Podle § 177 TZ odst. 2 odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta bude pachatel potrestán podle písm. a) způsobí-li činem v odst. 1 značnou škodu a podle písm. b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

Podle § 177 TZ odst. 3 odnětím svobody na 1 rok až 5 let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán podle písm. a) způsobí-li činem v odst. 1 škodu velkého rozsahu a podle písm. b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel by zajistil prospěch velkého rozsahu "zajištěním majetku" pro holandského podnikatele p. Jana Bruinsmu a také je podezření, že pro sebe úplatek od p. Jana Bruinsmy, prostřednictvím Ing. Moniky Nebeské, což by bylo podezření na další trestný čin podle § 331 TZ.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství. 

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje věc OOP Broumov Okresnímu stánímu zastupitelství Náchod. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu - státní zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu p policistce "O..." KŘ PČR Hradec Králové.

§ 367 TZ - Nepřekažení trestného činu

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin a spáchání nebo dokončení takového činu nepřekazí. Bude potrestán odnětím svobody na 3 léta.

Podle § 367 odst. 4 TZ překazit trestný čin lze oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Ústava ČR č. 1/1993 Sb.

Čl. 1

odst. 1 - Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Odst. 2 - Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Čl. 3

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Čl. 9

Odst. 2 - Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.

Odst. 3 - Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje - územní odbor Frýdek-Místek.

Aktualizace případu

SZIF
LPIS

Aktualizace případu

Nové Město nad Metují
PČR OOP Broumov

Aktualizace případu

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové
JUDr. Lukáš Vodička
Věc - KŘ PČR Hradec králové


Nový případ

SZIF 
Mgr. Marek Kaiser
Nepřekažení TČ Ing. Aleně Veselé DiS.