Aktuality V/2019

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ministerstva spravedlnosti k žádosti o materiální a nemateriální újmu v případu Nové Město nad Metují.

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 20. května 2019

Aktualizace

Gruzie

Uzavřeny další doplňující smlouvy


Smlouva

Bude realizováno vymáhání majetkové a nemajetkové újmy s příslušenstvím z důvodu omezení a snížení kvality jejich obrany v důsledku protizákonného únosu předsedkyně NGO Policií ČR Hradec Králové-kpt. Ing. Marianem Rochlem a dalších následných událostí na základě doporučení mimořádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO ze dne 20. května 2019.

Dále má NGO zodpovědnost za klienta, který je státním občanem Gruzie s tím, že NGO slíbila státu Gruzie, že bude lidská práva občana Gruzie hájit a vymáhat čestně a poctivě.

NGO dodržuje slib a z těchto důvodů stanovila adekvátní částku odškodnění občana Gruzie na EUR 30 000 000.

Dále plátcem finanční kompenzace je stát a je věcí Policie ČR, že není schopna zvládnout jednoho vyšetřovatele, konkrétně kpt. Ing. Marina Rochla v Hradci Králové, a donutit ho k jednání podle zákona a v souladu s ústavním pořádkem a mezinárodními úmluvami o lidských právech.

Plná moc

Zastupování se týká vymáhání majetkové a nemajetkové újmy s příslušenstvím z důvodu omezení a snížení kvality jejich obrany v důsledku protizákonného únosu předsedkyně NGO Policií ČR Hradec Králové-kpt. Ing. Marianem Rochlem a dalších následných událostí na základě doporučení mimořádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO ze dne 20. května 2019.

Žádost o materiální a nemateriální újmu

Případ Nové Město nad Metují

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala uplatnění nároku o náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím, o náhradu nákladů řízení, nákladů na zastoupení a zadostiučinění za vzniklou majetkovou a nemajetkovou újmu v případu Nové Město nad Metují. 

Podle zákona č. 82/98 Sb je účastník řízení v postavení poškozeného a takto má nárok na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím, o náhradu nákladů řízení, nákladů na zastoupení a zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

Podle § 31 a zákona č. 82/98 Sb. má poškozený nárok na zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

Podle zákona č. 82/98 Sb. § 6 odst. 1 ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem jednají jménem státu "úřady".

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Nevládní nezisková organizace vydává stanovisko, že kpt. Ing. Marian Rochl - Policie ČR Hradec Králové podle zákona č. 82/1998 Sb. § 1, § 6, § 6a, § 14 přiznal nezákonný únos předsedkyně NGO tím, že přiznal, že obviněná může nahlížet do spisu a seznámit se s obviněním v celém rozsahu jak požadovala ode dne 27. února 2019.

Kpt. Ing. Marian Rochl měl ihned po žádosti předsedkyně NGO ze dne 27. února 2019 dodržet zákonnou povinnost a ústavní právo předsedkyně NGO, práva na řádný proces a dovolit se seznámit s celou spisovou dokumentací a nikoli nařizovat protizákonný únos s celou sérií následných událostí.

Co se týče "upozornění" na předvedení, jedná se podle § 353 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. o závažné podezření na nebezpečné vyhrožování a vzhledem o opakovanostiprotizákonných právních úkonů kpt. Ing. Marianem Rochlem se jedná také o následné závažné podezření na nebezpečné pronásledování podle § 354 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., když následně byla předsedkyně NGO poučena, že pokud nesplní protizákonný příkaz, tak budou vůči ní použity donucovací prostředky, což ve skutečnosti a praxi znamená vyhrožování i zastřelením.

Na základě výše uvedených skutečností podle zákona č. 82/1998 Sb. má NGO, předsedkyně NGO i Ing. Ladislava Kryžová jako fyzická osoba a ostatní poškození právo na uplatnění nároku na úhradu majetkové a nemajetkové újmy s příslušenstvím.

Plátcem odškodnění bude Policie ČR, jako zástupce státu, který má dostatek finančních prostředků na úhradu spravedlivého zadostiučinění podle § 41 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy a je věcí Policie ČR a státu, že si nedokázal poradit s jedním vyšetřovatelem a donutit ho k dodržování zákonnosti, ústavnosti a základních lidských práv podle mezinárodních úmluv, které jsou podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR součástí českého právního řádu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Ústavního soudu o odmítnutí ústavní stížnosti v případu SZIF.

Ústavní soud umožnil postoupení případu SZIF

k mezinárodnímu řízení a vyšetřování.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci a žádost občana Gruzie prezidentce Gruzie.

NGO v příloze zasílá žádost občana Gruzie v Gruzínštině.

Nevládní nezisková organizace Human Rights Defense z.s. se sídlem v České republice slibuje státu Gruzie, že NGO bude plnit smlouvu čestně a poctivě ve prospěch občana Gruzie a ve prospěch Vysoké smluvní strany Rady Evropy státu Gruzie.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje zamítnutí rozkladu ministrem zemědělství Ing. Miroslavem Tomanem, CSc.

Zamítnutí rozkladu je listinný důkaz, že ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. tvrdí, že některé zemědělské firmy nemusí vlastníkům půdy platit pachtovné a vlastníci půdy mohou takto být uváděny do exekuce a zbavovány vlastnictví půdy. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje omluvu k výslechu obviněné Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla - Okresní státní zástupce v Hradci Králové, ve výše uvedeném vyrozumění uvádí nepravdivé a křivé informace, které jsou v rozporu se spisovou dokumentací, zveřejněné na internetových stránkám nevládní neziskové organizace Human Rights Defense z.s. www.hrd-ngo.com jako kontrolním mechanizmu, aby se zabránilo manipulaci se spisovou dokumentací.  

Imaginární úvaha JUDr. Alexandra Pumprly, že policisté se k Ing. Ladislavě Kryžové chovali slušně a korektně, když si násilím vynucovali protizákonný příkaz, je skutečně pouze  jeho protiprávní úvaha, protože korektní poučení o následném použití donucovacích prostředků, v praxi a skutečnosti znamená -

vyhrožování i zastřelením.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v případu Křivé obvinění.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje podání NGO Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně v případu Gruzie.

Doplňujeme, že nebylo umožněno občanu Gruzie p. Guramu Gabelaiovi úředně ověřit podpis na plné moci a smlouvě.

K argumentu věznice, že p. Guram Gabelaia nemá u sebe ve věznici doklad totožnosti, pokládáme otázku, zda podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 345/1999 Sb. věznice Kynšperk nad Ohří vůbec ví koho vězní?

Věznice Kynšperk nad Ohří

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci řediteli Věznice Kynšperk nad Ohří v případu státního občana Gruzie.

Věznice informuje, že k ověření podpisů na plné moci a smlouvě je třeba doklad totožnosti a 120 Kč.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci řediteli Věznice Kynšperk nad Ohří v případu státního občana Gruzie.

NGO upozorňuje, že pokud se zdravotní stav občana Gruzie p. Gurama Gabelai zhorší, nebo zemře zaviněním některého pracovníka věznice, NGO bude vymáhat odškodnění pro jeho příbuzné.

NGO také informuje, že by se jednalo o podezření z trestného činu podle § 150 - neposkytnutí pomoci, § 145 - těžké ublížení na zdraví, § 140 - vražda a další související trestné činy podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně v případu Gruzie.

Odsouzený nebo jeho zástupce se musí nejdříve se stížností obrátit na věznici.
Věznice má lhůtu k vyřízení stížnosti 30 dnů, s tím, že ji může prodloužit na 60 dnů.
Teprve potom se může zástupce odsouzeného obrátit na Kancelář veřejného ochránce práv

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala námitku neplatnosti trestního stíhání Ing. Ladislavy Kryžové - jako fyzické osoby.

Ve spisové dokumentaci kpt. Ing. Marian Rochl i JUDr. Alexandr Pumprla sami uvádějí, že předmětná trestní oznámení byla vypracována nevládní neziskovou organizací Human Rights Defense z.s. a současně byla zaslána datovou schránkou této organizace.

Kpt. Ing. Marian Rochl i JUDr. Alexandr Pumprla neuvedli ani jeden případ, že by jen jediné trestní oznámení bylo odesláno a zpracováno Ing. Ladislavou Kryžovou jako fyzickou osobou.

Na základě výše uvedených skutečností Ing. Ladislava Kryžová jako fyzická osoba vznáší námitky neplatností trestního stíhání a následných právních úkonů trestního řízení proti Ing. Ladislavě Kryžové - jako fyzické osobě - jak je uvedeno v usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 586 Občanského zákoníku č. 82/2012 Sb.

Kpt. Ing. Marian Rochl i JUDr. Alexandr Pumprla udělali limitovanou chybu a právní přehmat v textu obvinění, protože je nutno postupovat podle zákona č. 418/2011 Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tento zákon však nebyl ani jednou uveden.

Pokud by měl JUDr. Alexandr Pumprla v úmyslu napsat obžalobu k soudu, tak soud musí jednoznačně takovou obžalobu vrátit zpět a zamítnout, protože je obviněná úplně z právního hlediska jiná osoba.

Na základě výše uvedených skutečností je podezření, že kpt. Ing. Marian Rochl a JUDr. Alexandr Pumprla se chovají srovnatelně jako ve filmu - Jáchyme hoď ho do stroje - kdy trestně stíhají a požadují vyšetření psychiatrem úplně jiné osoby....

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko a návrh na vyšetření zdravotního a duševního stavu JUDr. Alexandra Pumprly - Okresního státního zástupce v Hradci Králové

Když JUDr. Alexandr Pumprla vypracuje text sám, tak jeho odborná hodnota svědčí o podezření skutečnosti, že JUDr. Alexandr Pumprla pod vlivem Alzheimerovi choroby a demence již zapomněl co se naučil na Právnické fakultě, když tvrdí, že mezinárodní úmluvy o lidských právech a postup podle nich považuje za výsledek duševní poruchy a opilosti...

NGO podává návrh podle § 26 písm. a) zákona č. 283/1993 Sb. na vyšetření zdravotního a duševního stavu JUDr. Alexandra Pumprly - Okresního státního zástupce.

Konkrétně se jedná o návrh na vyšetření psychiatrem a vyšetření zda by JUDr. Alexandr Pumprla měl být umístěn do ústavní péče, protože v pozici Okresního stáního zástupce by mohl být nebezpečný pro společnost, když tvrdí, že mezinárodní úmluvy o lidských právech, které stanovují pravidla řádného procesu, jsou výsledkem duševní poruchy a opilosti...