Aktuality V/2018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala vysvětlení por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

NGO ještě jednou vysvětlí por. Ing. Miroslavu Jarošovi zákonnou problematiku pachtu podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Jsou dva typy výpovědí :

1. smluvní výpověď : tzn. Když obě dvě strany dodržují smlouvu, tak každá ze stran může ukončit pacht po uplynutí výpovědní doby.

2. zákonná výpověď : když dojde k situaci, že jedna ze stran porušuje smlouvu (v konkrétním případě pachtýř), tak podle zákona platí výpověď bez výpovědní doby tzn. Okamžitě.

Konkrétní odůvodnění podle zákona již NGO PČR zaslala.

Tzn. Že pokud pachtýř, konkrétně Ing. Monika Nebeská neplatila pacht, nedodávala naturálie, poškozovala půdu a ještě proti vlastníkům půdy chtěla pokračovat trestněprávní cestou a jednala si proti nim advokáta, že se s nimi bude soudit a kolik to vlastníky půdy bude stát, tak platí okamžitá výpověď.

V současné době jsou vlastníci půdy postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Pro přirovnání, aby por. Ing. Miroslav Jaroš lépe pochopil, tak pokud pracuje u PČR a v případě, že by mu na účet nepřišla mzda a jeho nadřízenou byla Ing. Monika Nebeská, tak by musel nadále pracovat zadarmo a financovat náklady na zaměstnání (např. Jízdné, stravné) a nemohl by se nijak z neřešitelné situace uvolnit.

Nový případ

SZIF

Mgr. Marek Kaiser

Nadržování Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení na vyřizujícího pracovníka kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že vyřizující pracovník kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser nadržuje pracovnici regionálního odboru Hradec Králové p. Iloně Langrové, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, tím způsobem, že odeslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. dopis č.j.SZIF/2018/0406629 ze dne 24. května 2018. Podrobné odůvodnění v dalších přílohách trestního oznámení.

Úmysl je jednoznačně prokázán profesní erudicí.

Podle Hlavy II TZ - trestní odpovědnost, Dílu 2 TZ - Zavinění - § 15 - Úmysl - odst. 1 písm. b) TZ je trestný čin spáchán jednoznačně úmyslně, protože pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit zájem chráněný zákonem.

Podle § 25 TZ v době trestného činu pachatel překročil patnáctý rok věku a proto je trestně odpovědný.

Podle § 26 TZ pachatel v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení por. Ing. Miroslavu Jarošovi. 

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018, komisař por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že je absolutně neodborný pro řešení trestních oznámení. Důkaz je v pokládání otázek. Kdyby byl por. Ing. Miroslav Jaroš dostatečně odborný, tak by nepokládal nesmyslné otázky.

Dále, kdyby por. Ing. Miroslav Jaroš nezakázal kamerový záznam, tak by zdokumentoval svoji vlastní neverbální komunikaci, především svoji nechápavost dané problematiky.

Por. Ing. Miroslav Jaroš položil NGO otázku : "Zda NGO (oznamovatel trestního oznámení) zná technologické postupy pěstování zemědělských plodin?"

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá o podání vysvětlení, zda komisař PČR por. Ing. Miroslav Jaroš zná technologický způsob pěstování řepky?

NGO žádá o podrobný popis technologického postupu pěstování řepky podle por. Ing. Miroslava Jaroše, aby bylo jednoznačné podle čeho se technologický postup pěstování řepky bude posuzovat.

NGO upozorňuje, že zaměstnavatel - PČR - zaměstnává por. Ing. Miroslava Jaroše naprosto vědomě na pozici, kdy por. Ing. Miroslav Jaroš má odborně posoudit technologický způsob pěstování řepky a PČR mu za toto vyplácí mzdu (pozn. Předpokládá se, že toto nedělá jako veřejně prospěšnou práci zdarma.)

Nový případ

Mgr. Marek Kaiser

Zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení na vyřizujícího pracovníka kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle zákona č. 312 /2002 Sb. O úřednících je Mgr. Marek Kaiser povinen podle § 16 odst. 1 písm. a) dodržovat ústavní pořádek České republiky.

Podle zákona č. 312 /2002 Sb. O úřednících je Mgr. Marek Kaiser povinen podle § 16 odst. 1 písm. b) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané.

Podle zákona č. 312/ 2002 Sb. O úřednících je Mgr. Marek Kaiser povinen podle § 16 odst. 1 písm. d) plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; má-li úředník za to, že vydaný pokyn je v rozporu s právními předpisy, je povinen to bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn vydala, a to písemně, nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, ústně; poté je úředník povinen splnit daný pokyn pouze tehdy, dostane-li od vedoucího úřadu písemný příkaz tak učinit; úředník nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu, přestupku, popřípadě jiného správního deliktu, a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného prodlení písemně oznámit vedoucímu úřadu.

Mgr. Marek Kaiser je oficiálně duševně zdravý podle TZ i Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 4 odst. 1, má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost jej užívat s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku očekávat.

Podle § 5 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2002 Sb. Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému jako příslušník určitého povolání, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Pokud by se Mgr. Marek Kaiser chtěl vymlouvat na to, že je neschopný, tak podle § 3 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. nikdo nesmí těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.

Nový případ

Mgr. Marek Kaiser

Vyřizující pracovník kanceláře ředitele

regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost na GIBS podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin.

e podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR por. Ing. Miroslav Jaroš se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018, komisař por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že je absolutně neodborný pro řešení trestních oznámení. Důkaz je v pokládání otázek. Kdyby byl por. Ing. Miroslav Jaroš dostatečně odborný, tak by nepokládal nesmyslné otázky.

Dále, kdyby por. Ing. Miroslav Jaroš nezakázal kamerový záznam, tak by zdokumentoval svoji vlastní neverbální komunikaci, především svoji nechápavost dané problematiky.

Por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že nemá povědomí o řízení před Státním zemědělským intervenčním fondem a nerozumí ani podstatě zákona o zemědělství č. č. 252 97 Sb. a o SZIF č. 256/2000 Sb.

Por. Ing. Miroslav Jaroš dokonce prokázal, že nezná ani podstatu správního řízení a správního řádu č. 500/2004 Sb.

Por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že nemá žádné znalosti o zemědělství a zemědělské výrobě pro řešení případu.

Por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že nemá žádné povědomí o funkčnosti zemědělské firmy o velikosti 200-300 ha.

Por. Ing. Miroslav Jaroš dokonce tvrdil, že podle mapy neumí dojet na pole.

K tomu je možno dodat, že ještě, že se dnes mzda posílá elektronickým bankovnictvím, protože po. Ing. Miroslav Jaroš by se svými orientačními schopnostmi netrefil do pokladny pro výplatu.

Komisař por. Ing. Miroslav Jaroš souhlasil s tím, že NGO může na něj podat stížnost.

Komisař por. Ing. Miroslav Jaroš na konci jednání sdělil, že je úřední osoba a že se mu nechce do zneužití pravomoci úřední osoby jako trestného činu.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze projednala přání komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše a rozhodla, že mu vyhoví a jeho postup překvalifikuje na podezření z trestného činu podle § 310 TZ - rozvracení republiky.

Podle § 310 TZ odst. 2 písm. a), c), d) je podezření na organizovanou skupinu, protože zaměstnavatel - PČR - zaměstnává por. Ing. Miroslava Jaroše naprosto vědomě na pozici, kde nemá dostatečné odborné znalosti a PČR mu za toto ještě vyplácí mzdu (pozn. Předpokládá se, že toto nedělá jako veřejně prospěšnou práci zdarma.)

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko Krajskému státnímu zástupci JUDr. Pavlu Hochmannovi a státnímu zástupci JUDr. Lukáši Vodičkovi Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. 

Nový případ

JUDr. Lukáš Vodička - státní zástupce

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze projednala sdělení Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové č.j. 2 KZN 67/2018-17 ze dne 21. května 2018, které vyhotovil státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že nadále nebude zasílat žádnou dokumentaci na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, aby státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička nemohl vyřizovat korespondenci, ke které nemá žádnou zákonnou kompetenci a nebyla mu zaslána ani na vědomí.

Nový případ

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

Zápis z mimořádného zasedání
Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO
ze dne 25. května 2018.

Nový případ

SZIF

Ing. Aleš Sobel

Nadržování Iloně Langrové

Ing. Aleš Sobel

Ředitel regionálního odboru Hradec Králové

Státního zemědělského intervenčního fondu

2/2009 - současnost

JZD Všestary, ZD Všestary

10/1987 - 01/1999

Zootechnik, hlavní zootechnik

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že se Ing. Aleš Sobel dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování - p. Iloně Langrové pracovnici SZIF RO Hradec Králové.

Je podezření, že ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel nadržuje pracovnici regionálního odboru Hradec Králové p. Iloně Langrové, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, tím způsobem, že odeslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. dopis č.j.SZIF/2018/0406629 ze dne 24. května 2018. Podrobné odůvodnění v dalších přílohách trestního oznámení.

Podle Dílu 4 TZ § 2 odst. 1 písm. a) TZ se jedná o organizátor trestného činu, Ing. Aleš Sobel je nadřízený p. Iloně Langrové.

Organizátor trestného činu je osoba, které řídí trestnou činnost.

Podle § 24 odst. 1 písm. a) TZ účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je , kdo úmyslně spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil.

Podle Dílu 4 TZ § 23 se jedná o

spolupachatele trestného činu,

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Podezření na další osoby cui bono, cui prodest :

Ilona Langrová - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Monika Nebeská - ředitelka, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Jan Bruinsma - místopředseda Zemědělského družstva Všestary a zakladatel (dle notářského zápisu) a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku.

Aktualizace případu

Ing. Monika Nebeská

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko Ing. Monice Nebeské. 

Ing. Monika Nebeská - ředitelka a předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o. na SZIF uvádí vlastní interpretaci Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., že neplnění pachtovních smluv a neplacení pachtovného a nedodání nebo pozdní dodávky naturálií nejsou porušením pachtovních smluv.

Ing. Monika Nebeská prokazuje, že má problém minimálně s mentální schopností chápání slov a rychlosti vnímání a s fluidní a krystalizovanou inteligencí a s adaptačním chováním, konkrétně s typovou schopností sociální, kdy Ing. Monika Nebeská dokazuje, že není schopna se řídit pravidly a zákony a převzít odpovědnost.

To by znamenalo, že podle MKN-10(200) Mezinárodní klasifikace nemocí WHO Světové zdravotnické organizace by byla Ing. Monika Nebeská mentálně retardovaná.

Podle definice Světové zdravotnické organizace WHO je mentální retardace snížená schopnost charakterizovaná signifikantními omezeními intelektových funkcí a adaptability, která se projevuje především v oblasti pojmové, praktické a sociální inteligence. Intelektové funkce , označované také jako inteligence, odkazují na obecnou mentální kapacitu, kam patří také schopnost logického myšlení a řešení problémů. Adaptivní chování je vždy narušeno, ale v chráněném sociálním prostředí s dostupnou podporou nemusí být toto narušení u jedinců s lehkou mentální retardací nápadné.

Pokud je osoba soudně prohlášenou na mentálně postiženou, má právo na opatrovníka.

Úlohou zákonného zástupce ( opatrovníka) je činit za zastoupeného ty právní úkony, k nimž zastoupený není podle rozhodnutí soudu způsobilý. Zákonný zástupce je oprávněn jednat za zastoupeného jeho jménem.

Opatrovnictví neznamená převzetí odpovědnosti za život zdraví nebo jednání zastoupeného.

Z dosavadní spisové dokumentace je patrné, že Ing. Monika Nebeská je oficiálně duševně zcela zdráva, protože jedná samostatně a nikoliv v zastoupení opatrovníka. Pozn. nebyla předložena plná moc ve prospěch opatrovníka. 

To znamená, že Ing. Monika Nebeská je zcela zodpovědná za dosavadní a protiprávní až trestnou činnost a podle zákona č. 89/2012 Sb. je Ing. Monika Nebeská definována jako škůdce, který podle následujících ustanovení tohoto zákona je povinen a zodpovědný k náhradě majetkové a nemajetkové újmy podle § 2894 odst. 1 a násl. OZ.  


Z důvodu zajištění důkazního materiálu

zasláno dle rozdělovníku.

Doručenky

Nový případ

Ing. Aleš Sobel

JZD Všestary, ZD Všestary

10/1987 - 01/1999

Zootechnik, hlavní zootechnik

Ředitel regionálního odboru

Hradec Králové

Státního zemědělského intervenčního fondu

2/2009 - současnost

Aktualizace případu

SZIF

LPIS

Nový případ

SZIF

Ing. Aleš Sobel

Zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení na Ing. Aleše Sobela, ředitele regionálního odboru Hradec Králové, Státního zemědělského intervenčního fondu.

Podle Dílu 4 TZ § 23 se jedná o spolupachatele trestného činu,

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Podezření na další osoby cui bono, cui prodest :

Ilona Langrová - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Monika Nebeská - ředitelka, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Jan Bruinsma - místopředseda Zemědělského družstva Všestary a zakladatel (dle notářského zápisu) a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Podle § 25 TZ v době trestného činu pachatel překročil patnáctý rok věku a proto je trestně odpovědný.

Podle § 26 TZ pachatel v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu Ing Aleš Sobel oficiálně netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu

zasláno dle rozdělovníku

Doručenky

Aktualizace případu

Zneužití radních starostou

Odvolání

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala odvolání proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové.

Podle zákona o obcích § 69 odst. 4
Člen zastupitelstva města vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není při tom vázán žádnými příkazy pozn. Ani vlastními smyšlenými protiprávními dedukcemi.
Zástupkyně žalobce vůči radním, kteří hlasovali pro zamítnutí žádosti žalobce, bude NGO postupovat na základě pravidla rovnosti.
Tzn., že podle čl. 36 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech se budou účastnit jednání před mezinárodním soudem.
Podle pravidla rovnosti se budou účastnit jednání v sídlech těchto institucí např. Ve Štrasburku. Cestovné a ubytování si budou zajišťovat sami. Budou jednat v jednacích jazycích těchto institucí tzn. V angličtině nebo francouzštině.

Pokud by konkrétní radní náhodou zjistili, že jsou absolutně neschopní v komunikaci s mezinárodní institucí v cizím jazyku a nezvládají cestování po Evropě nebo nemají dostatek finančních prostředků na cestovné a ubytování, bude vyhlášena jednostranná deklarace ve prospěch stěžovatele. 

Radní, kteří jednají proti občanům města doslova čekají na nemožnost obrany poškozeného občana jako, že se na vnitrostátní a mezinárodní úrovní nedokáže ubránit a proto s takovými radními bude NGO jednat na základě pravidla rovnosti a vystaví je do stejné pozice jako radní poškozené občany.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis SZIF ředitele regionálního odboru Hradec Králové Ing. Aleše Sobela ve věci LPIS.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala poučení Ing. Monice Nebeské.

NGO poučila Ing. Moniku Nebeskou, že nevybíráním datové schránky FytAgro s.r.o. nic nezíská.

Pokud se takto Ing. Monika Nebeská bude chovat k Policii ČR, která ji již vyšetřuje, tak PČR má zákonnou pravomoc ji předvést a dát Vám 50 000 Kč pokuty.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis GIBS Hradec Králové ve věci por. Ing. Miroslava Jaroše KŘ PČR Hradec Králové..

Oznámení o podezření z trestného činu rozvracení republiky se postupuje k vyřízení KŘ PČR Hradec Králové - odbor vnitřní kontroly.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis GIBS Hradec Králové ve věci policistky "O..." KŘ PČR Hradec Králové..

Oznámení o podezření z trestného činu rozvracení republiky se postupuje k vyřízení KŘ PČR Hradec Králové - odbor vnitřní kontroly.

Zápis z mimořádného zasedání
Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO
ze dne 22. května 2018.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje doplnění stížnosti proti usnesení PČR Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje podanou zvlášť zranitelnou obětí trestného činu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička si přisvojuje pravomoci, ke kterým nemá zákonné kompetence, jako řešit záležitosti, které mu nebyly adresovány.

Nový případ

Krajské ředitelství policie ČR Hradec Králové

Policistka " O..."

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že policistka "O..." Krajského ředitelství Policie ČR se dopustila trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018, kdy policistka "O..." vědomě a úmyslně spolupracovala s komisařem por. Ing. Miroslavem Jarošem, který zakázal kamerový záznam jednání na poslední chvíli, přestože toto bylo písemně s dostatečným předstihem oznámeno.

Je podezření, že policistka "O..." je spolupachatelka trestného činu podle § 23 TZ.

Podle § 25 TZ v době trestného činu policistka "O..." překročila patnáctý rok věku a proto je trestně odpovědný.

Podle § 26 TZ policistka "O..." v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěla duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu policistka "O..." oficiálně netrpěla duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměla sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědná.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu

zasláno dle rozdělovníku

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění o vykonaném dohledu Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové - státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička.

Doručenka

Stanovisko NGO

Zápis ze řádného zasedání dne 31. ledna 2018

    "Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že v případu - Nedobrovolná hospitalizace - zatím nebude reagovat na provokace protiprávní korespondenci ze strany Policie, státního zastupitelství a dalších institucí, a to do bodu zlomu, kdy se začne případ řešit v souladu se zákonem. Pouze bude dokumentaci zveřejňovat, protože tím si úřední osoby podle TZ hromadí důkazní materiál proti sobě a tímto způsobem si odpovědné úřední osoby vytvoří trestní spis proti sobě samy."

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení vedoucí správního odboru Ing. Ireny Pánkové ve  věci oběti trestného činu.

Nový případ

Krajské ředitelství Policie ČR Hradec Králové

Oddělení hospodářské kriminality

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Komisař por. Ing. Miroslav Jaroš na konci jednání sdělil, že je úřední osoba a že se mu nechce do zneužití pravomoci úřední osoby jako trestného činu.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze projednala přání komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše a rozhodla, že mu vyhoví a jeho postup překvalifikuje na podezření z trestného činu podle § 310 TZ - rozvracení republiky.

Nový případ

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR por. Ing. Miroslav Jaroš se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Komisař por. Ing. Miroslav Jaroš souhlasil s tím, že NGO může na něj podat stížnost.

Komisař por. Ing. Miroslav Jaroš na konci jednání sdělil, že je úřední osoba a že se mu nechce do zneužití pravomoci úřední osoby jako trestného činu.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze projednala přání komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše a rozhodla, že mu vyhoví a jeho postup překvalifikuje na podezření z trestného činu podle § 310 TZ - rozvracení republiky.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky

Zápis z mimořádného zasedání 

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 15. května 2018.

Poučení o poskytování informací v trestním řízení

Ing. Monika Nebeská - podezření z dotačního podvodu

Poučení o poskytování informací v trestním řízení

Ilona Langrová

podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala podklady Policii ČR, oddělení hospodářské kriminality ve věci trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou jako fyzickou osobu - podezření z dotačního podvodu.

Z důvodu, že PČR podle trestního řádu již zahájila přípravné řízení jsou zatím přílohy neveřejné.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala podklady Policii ČR, oddělení hospodářské kriminality ve věci trestního oznámení na p. Ilonu Langrovou - pracovnici SZIF RO hradec Králové - podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Z důvodu, že PČR podle trestního řádu již zahájila přípravné řízení jsou zatím přílohy neveřejné.

Doručenka

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje plnou verzi předvolání k doplnění trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou ve věci podezření z dotačního podvodu.

Doručenka

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje plnou verzi předvolání k doplnění trestního oznámení na p. Ilonu Langrovou ve věci podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení starosty Ing. Miroslava Uchytila ve věci oběti trestného činu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ing.Ireny Pánkové, předsedkyně přestupkové komise ve věci oběti trestného činu.

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou

Zneužití radních starostou

Usnesení

Zástupce žalovaného přjmul usnesení Okresního soudu v Hradci Králové.

Okresní soud v Hradci Králové potvrdil, že Rada města Chlumec nad Cidlinou nemá žádné zákonné oprávnění rozhodovat o odškodnění.

Takto každý jednotlivý radní porušil zákon, když rozhodoval o věci, která není v jeho kompetenci.

Rada města nemá způsobilost vystupovat v občanskoprávních vztazích svým jménem.

V občanském soudním řízení je způsobilá samostatně jednat pouze obec.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení p. Iloně Langrové-pracovnici SZIF RO Hradec Králové.

 Ve věci trestního oznámeni na p. Ilonu Langrovou, pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu, regionálního odboru Hradec Králové, NGO žádá o podání vysvětlení, zda p. Ilona Langrová právní normy správního řízení porušila sama o vlastní vůli, nebo zda p. Ilona Langrová byla o toto požádána nebo nucena Ing. Monikou Nebeskou- ředitelkou a předsedkyní představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Pokud by p. Ilona Langrová měla důkazy pro výše uvedené, existovalo by podezření na návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ Ing. Moniku Nebeskou (cui bono, cui prodest), neboli tzv. objednavatele trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, kde je stejná trestní sazba jako u pachatele trestného činu.

NGO sděluje informaci Ing. Monice Nebeské, že v případě prokázání spolupachatelství v trestném činu zneužití pravomoci úřední osoby se jedná o trestní sazbu až 12 let odnětí svobody.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis od Okresního státního zastupitelství Frýdek-Místek.

Stížnost proti PČR Frýdek -Místek, 1. oddělení obecné kriminality se postupuje Krajskému státnímu zastupitelství Ostrava.

Doručenka

Aktualizace případu

JUDr. Petra Hnízdová

Nadržování Markétě Stojanové

Aktualizace případů

Ing. Monika Nebeská

Dotační podvod

Advokát Ing. Moniky Nebeské

JUDr. Jiří Kovanda


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení České advokátní komoře.

NGO sděluje, ve věci advokáta JUDr. Jiřího Kovandy, že již bylo podáno trestní oznámení na jeho klientku Ing. Moniku Nebeskou, jako fyzickou osobu na podezření ze spáchání nebo pokusu o dotační podvod, kde je advokát JUDr. Jiří Kovanda uveden a jeho pozice bude a podezření z trestného činu bude určena později.

V současné době je již věc šetřena Policií České republiky, oddělením hospodářské kriminality v Hradci Králové.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu, zasláno dle rozdělovníku.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stížnost proti usnesení PČR Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

NGO podává stížnost za poškozenou a zvlášť zranitelnou oběť trestného činu.

Por. Bc. Lenka Korčáková porušila trestní řád, protože pokud je použit § 159a trestního řádu, je nutno postoupit věc jinému orgánu k projednání.

Por. Bc. Lenka Korčáková nemá zákonné oprávnění k jejímu výroku usnesení, že se nestal ani přestupek, protože podle zákona toto posuzuje přestupková komise a nikoli por. Bc. Lenka Korčáková.

Dále por. Bc. Lenka Korčáková porušila Ústavu ČR Ústavy ČR čl. 1 odst. 1, kdy Česká republika je demokratický právní stát založený na úctě k právům člověka a občana.

Dále porušováním Ústavy ČR čl. 1 odst. 2, kdy České republika je povinna dodržovat závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Součástí českého právního řádu je i Úmluva o lidských právech Rady Evropy a Charta základních práv Evropské unie.

Dále porušováním Ústavy ČR čl. 10, kdy vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázaná, jsou součástí českého právního řádu, stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než český právní řád, použije se mezinárodní smlouva.

Dále porušováním Ústavy ČR čl. 9 odst. 3 výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického právního státu.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky

Aktualizace případu

Státní zemědělský intervenční fond

Ilona Langrová

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámila Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality, že pořídí vlastní kamerový záznam pro účely NGO při doplňování trestního oznámení podezření na zneužití pravomoci úřední osoby na paní Ilonu Langrovou - pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu, regionálního odboru v Hradci Králové.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámila Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality, že pořídí vlastní kamerový záznam pro účely NGO při doplňování trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - podezření ze spáchání nebo pokusu o dotační podvod.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis od Okresního státního zastupitelství Frýdek-Místek.

Státní zástupce Mgr. Jiří Martikán potvrdil, že nadále nebude požadováno psychiatrické vyšetření po zvlášť zranitelné oběti trestného činu.

Doručenka

Aktualizace případu

Ing. Monika Nebeská

Aktualizace případu

Česká advokátní komora

JUDr. Jiří Kovanda

Human Rights Defense z.s. - NGO přípis České advokátní komory, že se seznámila s porušováním zákona o advokacii advokátem JUDr. Jiřím Kovandou, který zastupuje klientku Ing. Moniku Nebeskou jako fyzickou osobu.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula předvolání k doplnění podání od PČR, oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové ve věci trestního oznámení na paní Ilonu Langrovou, pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu, regionálního odboru v Hradci Králové-podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula předvolání k doplnění podání od PČR, oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové ve věco trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou, jako fyzickou osobu - podezření ze spáchání nebo pokusu o dotační podvod.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení PČR, 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Věc byla odložena podle § 159a odst. 1 trestního řádu, aniž by byla postoupena jinému orgánu k projednání.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko Okresnímu státnímu zastupitelství ve Frýdku-Místku.

Obecně k věci NGO trvá na protizákonnosti požadování psychiatrického vyšetření po zvlášť zranitelné oběti trestného činu.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula žádost o doplnění urgence oznámení podezření z trestné činnosti od PČR OOP Chlumec nad Cidlinou.

Nový případ

PČR - územní odbor Frýdek-Místek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyřízení stížnosti

od PČR - územní odbor Frýdek-Místek.

Doručenka

Nový případ

Krajské státní zastupitelství Ostrava

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství Ostrava.

NGO žádá pro poškozenou oběť trestného činu paní Alenu Musilovou o zrušení opatření č.j. KRPT-64223-151/TČ-2017-070271-112 Policie České republiky, územního odboru Frýdek-Místek ze dne 23. ledna 2018, protože je protizákonné.

Podrobné odůvodnění je ve spisové dokumentaci a NGO trvá svých argumentech.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky