Aktuality od XII/2017

Human Rights Defense z.s. - NGO podala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu

-pplk. Ing. Jan Moravec, oddělení dokumentace Generální inspekce bezpečnostních sborů Hradec Králové -

spolupracuje a přebírá řešení trestních oznámeni od JUDr. Lukáše Vodičky, který se představuje jako státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, ale ministerstvo spravedlnosti tohoto státního zástupce neeviduje.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 328 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - přisvojení pravomoci úřadu - úmyslná a vědomá spolupráce s neexistujícím státním zástupcem.

NGO žádá věc řádně prošetřit a identifikovat pachatele, který se představuje jako neexistující státní zástupce a se kterým pplk. Ing. Jan Moravec vědomě spolupracuje. 

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku 

Dodejky do datových schránek 

Human Rights Defense z.s. - NGO podalažádost o přerušení řízení.

Žádost o přerušení řízení a zrušení termínu předvolání dne 20. prosince 2017, z toho důvodu, že je podezření manipulativního jednání ze strany skutečných pachatelů trestné činnosti, cui bono, cui prodest, se snahou o likvidaci případu.

Pplk. Ing. Jan Moravec se brání pořízení kontrolního záznamu kamerového, z čehož vyplývá jednoznačná snaha o manipulaci.

Oběť trestného činu Policie ČR, nemůže absolvovat výslech u Policie bez vlastního kontrolního kamerového záznamu.

Toto dokazuje zdokumentovaná spisová dokumentace, že celkem 7 svědků - z toho 3 policisté- křivě vypovídali, což dokázal právě kontrolní kamerový záznam.

Navíc policisté-křivě svědčící- nedoložili, že by trpěli Alzheimerovou chorobou nebo byli dementní a nepamatovali si události staré 1 hodinu. 

Oběť trestného činu musí konstatovat, že pplk. Ing. Jan Moravec chce podle § 24 odst. 1, písm. c) TZ vylákat jako poškozeného na místo činu, kde by potom proběhly srovnatelné události. 

Protože kdyby nebyl pořízen vlastní kontrolní kamerový záznam, tak by opětně proběhla série křivých výpovědí, pplk. Ing. Jan Moravec by poškozenou rovnou zadržel, nechal potlouct a těžce zraněnou pohodil do zadržovací cely, počkal na těžké následky zranění a znovu zahájil trestní řízení proti poškozené, aby zakryl trestnou činnost policistů a zdravotního personálu. 

Dále předvolání má mnoho právních pochybení, např. že neexistují č.j. jednotlivých trestních oznámení. Dále pplk. Ing. Jan Moravec se zajímá o průkaz zdravotní pojišťovny, jako doklad totožnosti a o zdravotní stav a dokumentaci. A to namísto toho, aby řešil oznámení o podezření trestného činu vraždy ve stadiu pokusu. 

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku. 

Dodejky do datových schránek 

Nový případ

Pplk. Ing. Jan Moravec

Řetězová reakce

Human Rights Defense z.s.-NGO podala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu -JUDr. Lukáš Vodička - Představuje se jako státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, ale ministerstvo spravedlnosti tohoto státního zástupce neeviduje.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 328 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - přisvojení pravomoci úřadu.

NGO žádá věc řádně prošetřit a identifikovat pachatele, který se představuje jako neexistující státní zástupce.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku 

Dodejky do datových schránek 

Nový případ

JUDr. Lukáš Vodička

Seznam ministerstva spravedlnosti státních zástupců

Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové

Podle evidence

Ministerstva spravedlnosti

JUDr. Lukáš Vodička

neexistuje


Oznámení o zahájení řetězové reakce

Human Rights Defense z.s. - NGO datovou schránkou obdržela podezřelých několik dopisů (pozn. porušujících zákony) od JUDr. Lukáše Vodičky, státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, kterého Ministerstvo spravedlnosti neeviduje.

Předchozí upozornění

Pokud by přidělený státní zástupce měl v úmyslu věc odložit a soudce neodsoudit, tak NGO bude reagovat podáním adekvátním trestním oznámením na státního zástupce a soudce, i kdyby se mělo jednat o řetězovou reakci.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Kanceláře Senátu ČR.

Nový případ

Senát ČR

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupitelství.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička postoupil trestní oznámení na  Davida Žilku k prošetření GIBS Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupitelství.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička postoupil trestní oznámení na por. Bc. Jaroslava Skalického k prošetření GIBS Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana stanovisko zastupitelstvu města Chlumec nad Cidlinou, k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

Člen zastupitelstva je současně úřední osobou podle § 127 odst. 1 písm. d) TZ.

Pokud člen zastupitelstva při hlasování na zasedání zastupitelstva poruší zákon, Ústavu ČR nebo mezinárodní úmluvy, je trestně odpovědný.

V tomto případě se zastupitel vystavuje trestnímu stíhání podle § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle § 329 odst. 3 TZ, odnětím svobody na 5 až 12 let nebo nebo propadnutím majetku, bude pachatel potrestán

a) opatří-li čin sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu

Což znamená, že pokud zastupitelstvo územní plán přeložky silnice II/327 při dalším hlasování nezruší, NGO je schopna za poškozeného občana : plná moc viz. Příloha, podat trestní oznámení viz, výše, protože zastupitel, radní ani starosta nemají trestní imunitu jako poslanci.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu města Chlumec nad Cidlinou, k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

NGO žádá o podání vysvětlení, za poškozeného občana proč město Chlumec nad Cidlinou nehospodárně utrácí peníze občanů na zcela zbytečnou projektovou dokumentaci na pozemcích, které město nevlastní a ani vlastnit nebude, protože se městu do budoucna nepodaří vykoupit pozemky a ani je vyvlastnit.

Na závěr je nutno upozornit, že podle pravidel Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku je územní plánování neoprávněný zásah do vlastnického práva a podléhá finančnímu odškodnění, protože v současné době, územní plán vyvěšený na internetových stránkách města, způsobuje poškozeným občanům nejvyšší míru neuropsychické zátěže-srovnatelnou s neoprávněnou exekucí.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení GIBS Hradec Králové.

GIBS Hradec Králové zahájila šetření

s por. Bc. Jaroslavem Skalickým.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení GIBS Hradec Králové.

GIBS Hradec Králové zahájila šetření

s Davidem Žilkou.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody městu Chlumec nad Cidlinoum k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

Vzhledem k tomu, že vzhledem ke svému účelu čl. 19 písm. d) stanov NGO: " Vyvíjení tlaku na porušovatele lidských práv za účelem... dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv," NGO zcela korektně upozorňuje starostu, radní a popř. i zastupitele, předpokládaném trestním řízení se starostou, radním, či zastupitelem, který poruší lidská práva a mezinárodní úmluvy a takto, uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, náhradu nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu, zamítne.

Pokud by radní nechtěli být zodpovědní, mají možnost výslovně přenést veškerou zodpovědnost na Ing. Ivu Uchytilovou, která celou věc zavinila.

Příloha č. 1 : Právní odůvodnění žádosti o náhradu škody způsobené

nezákonným rozhodnutím

Příloha č. 2 : Odůvodnění pro účel žádosti o náhradu nemajetkové újmy

Příloha č. 3 : Oficiální charakteristika šikany

Příloha č. 4 : Psychologická charakteristika oběti bezpráví

Příloha č. 5 : Psychologická charakteristika posttraumatických poruch

Příloha č. 6 : Psychologická charakteristika frustrace

Příloha č. 7 : Fyziologická charakteristika psychického stresu

Příloha č. 8 : Právní závěr

Z důvodu zajištění důkazního materiálu

zasláno na vědomí dle rozdělovníku

Dodejky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana stanovisko zastupitelstvu města Chlumec nad Cidlinou, k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

Člen zastupitelstva je současně úřední osobou podle § 127 odst. 1 písm. d) TZ.

Pokud člen zastupitelstva při hlasování na zasedání zastupitelstva poruší zákon, Ústavu ČR nebo mezinárodní úmluvy, je trestně odpovědný.

V tomto případě se zastupitel vystavuje trestnímu stíhání podle § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle § 329 odst. 3 TZ, odnětím svobody na 5 až 12 let nebo nebo propadnutím majetku, bude pachatel potrestán

a) opatří-li čin sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu

Což znamená, že pokud zastupitelstvo územní plán přeložky silnice II/327 při dalším hlasování nezruší, NGO je schopna za poškozeného občana : plná moc viz. Příloha, podat trestní oznámení viz, výše, protože zastupitel, radní ani starosta nemají trestní imunitu jako poslanci.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu města Chlumec nad Cidlinou, k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

NGO žádá o podání vysvětlení, za poškozeného občana proč město Chlumec nad Cidlinou nehospodárně utrácí peníze občanů na zcela zbytečnou projektovou dokumentaci na pozemcích, které město nevlastní a ani vlastnit nebude, protože se městu do budoucna nepodaří vykoupit pozemky a ani je vyvlastnit.

Na závěr je nutno upozornit, že podle pravidel Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku je územní plánování neoprávněný zásah do vlastnického práva a podléhá finančnímu odškodnění, protože v současné době, územní plán vyvěšený na internetových stránkách města, způsobuje poškozeným občanům nejvyšší míru neuropsychické zátěže-srovnatelnou s neoprávněnou exekucí.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana stanovisko zastupitelstvu města Chlumec nad Cidlinou, k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

Člen zastupitelstva je současně úřední osobou podle § 127 odst. 1 písm. d) TZ.

Pokud člen zastupitelstva při hlasování na zasedání zastupitelstva poruší zákon, Ústavu ČR nebo mezinárodní úmluvy, je trestně odpovědný.

V tomto případě se zastupitel vystavuje trestnímu stíhání podle § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle § 329 odst. 3 TZ, odnětím svobody na 5 až 12 let nebo nebo propadnutím majetku, bude pachatel potrestán

a) opatří-li čin sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu

Což znamená, že pokud zastupitelstvo územní plán přeložky silnice II/327 při dalším hlasování nezruší, NGO je schopna za poškozeného občana : plná moc viz. Příloha, podat trestní oznámení viz, výše, protože zastupitel, radní ani starosta nemají trestní imunitu jako poslanci.


Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu města Chlumec nad Cidlinou, k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

NGO žádá o podání vysvětlení, za poškozeného občana proč město Chlumec nad Cidlinou nehospodárně utrácí peníze občanů na zcela zbytečnou projektovou dokumentaci na pozemcích, které město nevlastní a ani vlastnit nebude, protože se městu do budoucna nepodaří vykoupit pozemky a ani je vyvlastnit.

Na závěr je nutno upozornit, že podle pravidel Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku je územní plánování neoprávněný zásah do vlastnického práva a podléhá finančnímu odškodnění, protože v současné době, územní plán vyvěšený na internetových stránkách města, způsobuje poškozeným občanům nejvyšší míru neuropsychické zátěže-srovnatelnou s neoprávněnou exekucí.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.


Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Nový případ

Por. Mgr. Pavel Mühlstein

Vražda

Nový případ

Pprap. Jindřích Rygl

Vražda

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Ministerstva zdravotnictví.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění GIBS Hradec Králové.

GIBS Hradec Králové postoupila stížnost na nemožnost dodržní zákonné lhůty na výběr dopisu z datové schránky na Odbor kontroly GIBS Praha k vyřízení.

Generální inspekce bezpečnstních sborů sdělila, že dne 12. prosince 2017 se nebude konat podání vysvětlení.