Aktuality od XI/2017

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Hradec Králové.

GIBS sděluje, že trestní oznámení na por. Orta a por. Pavla Podluckého bude řešit GIBS.

Trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou-okresní státní zástupkyni bylo postoupeno z důvodu věcné příslušnosti na PČR, NCOZ Praha.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupitelství, že trestní oznámení na por. Bc. Pavla Podluckého postupuje Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Stížnost na pplk. Ing. Jana Moravce - oddělení prověřování a dokumentace Generální inspekce bezpečnostních sborů Hradec Králové.

Žádost o kamerový záznam

Stížnost na pplk. Ing. Jana Moravce

" Dále vzhledem k obsáhlosti případu a množství dokumentů je i při dřívějším vyzvednutí dopisu lhůta nedostatečná, což by měl pplk. Ing. Jan Moravec, při své profesní erudici, dostatečně chápat, a nebo je podezření, že výše uvedené dělá naprosto úmyslně s podezřením o snahu o "likvidaci případu" ve prospěch konkrétních policistů."

Žádost o pořízení kamerového záznamu

Současně žádám o potvrzení pořízení vlastního kontrolního kamerového záznamu, pro účely NGO a to bezodkladného zveřejnění v souladu v jejím účelem dle stanov, aby se zabránilo následné manipulaci se spisovou dokumentací.

Záznam bude pořizován již od vstupu do budovy, což znamená, že si GIBS zajistí podmínky pro podání vysvětlení např. U vstupních dveří. Dále všichni vyslýchající budou sedět před kamerami a obličeji směrem ke kameře a přede mnou.

Praktiky policistů Oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství Policie Hradec Králové

Při výslechu dne 16. května 2016 došlo k tomu, že por. Mühlstein byl značně agresivní, ale byl zády ke kameře. Neverbální agresivní komunikace způsobuje profesní a psychickou destabilizaci vyslýchaného a nebo se jedná o snahu o provokaci. Por. Skalický seděl vyslýchané za zády a por. Podlucký se schovával za skříní.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Dodejky do datových schránek

Nový případ

GIBS Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Policejního Prezidia, úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, odboru obecné kriminality.

Policejní Prezidium sděluje, že oznámení ohledně podezření ze spáchání trestného činu na příslušníky Policie ČR, a to konkétně por. Bc. Pavla Podluckého, npor. Bc. Pavla Orta a por. Bc. Jaroslava Skalického, bylo na základě věcné příslušnosti postoupeno Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu v Brně.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala sdělil, že v současném stadiu řízení nepřísluší Nejvyššímu soudu do řešení trestních oznámení právně zasahovat.

Nejvyšší soud se řídí především zákonem o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje vyčkat na vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství.

Ministerstvo zdravotnictví doporučujepodat stížnost na konkrétní léčebnou péči přímo poskytovateli, tzn. přímo vedení nemocnice Nový Bydžov.

V případě, že stížnost nebude řádně vyřízena, tak podat stížnost správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, což je Krajský úřad Královéhradckého kraje.

Nový případ

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nový případ

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu v Brně.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala sdělil, že v současném stadiu řízení nepřísluší Nejvyššímu soudu do řešení trestních oznámení právně zasahovat.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala současně poděkoval NGO za důvěru, kterou NGO vložila do Nejvyššího soudu a jeho předsedy Prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D.

Human Rights Defense z.s. - NGO podala trestní oznámení - David Žilka- policista Obvodního oddělení Nový Bydžov dne 16. května 2016 pro podezření ze spáchání z trestného činu podle § 140 Odst 3 písm. e), f), i), j) TZ úmyslné vraždy ve stadiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 140 odst. 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - viz. č.j. KRPH-46623-10/TČ-2016-050271 ze dne 16. května 2016 a 1 ZT 146/2016-7 ze dne 1. června 2016.

Jedná se o podezření z trestného činu vraždy podle § 140 TZ.

Podle § 140 odst. 3 TZ odnětím svobody na 15 - 20 let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán spáchá - li trestný čin

e) na svědkovi ( poškozená - protiprávně násilně zadržená odvracela trestný čin vraždy své matky)

f) na jiném , který plnil svoji povinnost při ochraně života vyplývající z jeho postavení uloženou mu ze zákona (podle lékařské zprávy měla poškozená - protiprávně násilně zadržená poskytovat zdravotní pomoc své matce)

i) zvlášť surovým způsobem (poškozená byla násilně držena v zadržovací cele na Obvodním oddělení Policie v Novém Bydžově s těžkým zraněním bez jakéhokoliv ošetření a léčení a bez stravy - viz. Dokumentace)

j) v úmyslu zakrýt a usnadnit jiný trestný čin (je zdokumentováno, že šlo o snahu zakrýt trestný čin policistů Obvodního oddělení Nový Bydžov pprap. Jindřicha Rygla a Jana Strejčka a Oblastní nemocnice Jičín a.s. LDN A Nový Bydžov, konkrétně zdravotní sestry Markéty Stojanové, Hany Bačové a primáře MUDr. Mirka Kadlece.)

Úmysl - § 15 odst. 1 písm. b) TZ je trestný čin spáchán jednoznačně úmyslně, protože pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit zájem chráněný zákonem.

Je nutné konstatovat, že policista David Žilka, vzhledem k jeho následnému chování, se nemůže vymlouvat na případnou šikanu na pracovišti Obvodního oddělení Nový Bydžov. Pokud by si policista David Žilka např. netroufl odporovat pprap. Jindřichu Ryglovi, měl o situaci informovat např. hradeckou nebo pražskou Policii a hlavně měl zatelefonovat tel. č. 155 a 158 a zajistit lékařské ošetření protiprávně násilně zadržené. K tomu je nutno podotknout, že čísla 155 a 158 jsou bezplatná a mohl použít i vlastní mobil.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci stanoviska Ing. Miroslava Uchytila, starosty města, k právní úpravě vlastnictví.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci tvrzení PeadDr. Arnošta Vítka, místostarosty města, na zasedání zastupitelstva v listopadu 2016.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení na Krajské ředitelství Policie Hradec Králové-Odbor vnitřní kontroly.

Sdělujeme, že policista Petr Kalous-v současné době vedoucí Obvodního oddělení Chlumec nad Cidlinou si sám proti sobě zdokladoval závažná porušení zákona, že podle § 46 TZ je nutné postupovat trestním řízením.

Podle § 46 TZ nelze upustit od potrestání protože podle odst. 1 je podezření, že je spácháno více trestných činů, pachatel dlouhodobě neprojevil snahu o nápravu a vzhledem k povaze a závažnosti spáchaných trestných činů nelze důvodně očekávat, že by pouhé projednání stížnosti postačilo k nápravě pachatele a ochraně společnosti.

Dále v předmětné věci je také zdokladováno porušování zákonů Ing. Irenou Pánkovou-správní odbor a starostou Ing. Miroslavem Uchytilem města Chlumec nad Cidlinou, což v současné době nespadá do kompetence Policie.

Dodejka a doručenka do datové schránky

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Krajskému ředitelství Policie Hradec Králové - Odbor vnitřní kontroly.

Sdělujeme, že již začaly být podávány trestní oznámení na konkrétní policisty Obvodního oddělení Nový Bydžov a Oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje.

Současně však sdělujeme, že systém řešení věci prostřednictvím stížností budeme využívat v budoucnu u méně závažných porušení zákona.

Dodejka a doručenka do datové schránky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci tvrzení Ing. Kyp na zasedání zastupitelstva v listopadu 2016.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci tvrzení PeadDr. Arnošta Vítka, místostarosty města, na zasedání zastupitelstva v listopadu 2016.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje věc trestního oznámení na podezření trestného činu - nepřekažení trestného činu na JUDr. Petru Hnízdovou - okresní státní zástupkyni, Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Upozornění pro občany

Tzn, že trestní oznámení

na JUDr. Petru Hnízdovou

nebude řešit JUDr. Petra Hnízdová

a to zásluhou JUDr. Alexandra Pumprly.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje věc trestního oznámení na podezření trestného činu úmyslné vraždy ve stadiu pokusu, na por. Bc. Pavla Podluckého - oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství v Hradci Králové, Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje věc trestního oznámení na podezření trestného činu úmyslné vraždy ve stadiu pokusu, na por. Orta-zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie v Novém Bydžově, Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci stanoviska Ing. Miroslava Uchytila, starosty města, k právní úpravě vlastnictví.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci tvrzení Ing. Kyp na zasedání zastupitelstva v listopadu 2016.

Human Rights Defense z.s. - NGO podala trestní oznámení - por. Bc. Jaroslav Skalický - vyšetřovatel Oddělení obecné kriminality - Krajské ředitelství Policie Hradec Králové pro podezření ze spáchání z trestného činu podle § 140 Odst 3 písm. e), f), i), j) TZ úmyslné vraždy ve stadiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi.

e podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 140 odst. 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - viz. č.j. KRPH-46623-10/TČ-2016-050271 ze dne 16. května 2016

Jedná se o podezření z trestného činu vraždy podle § 140 TZ.

Podle § 140 odst. 3 TZ odnětím svobody na 15 - 20 let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán spáchá - li trestný čin

e) na svědkovi ( poškozená - protiprávně násilně zadržená odvracela trestný čin vraždy své matky)

f) na jiném , který plnil svoji povinnost při ochraně života vyplývající z jeho postavení uloženou mu ze zákona (podle lékařské zprávy měla poškozená - protiprávně násilně zadržená poskytovat zdravotní pomoc své matce)

i) zvlášť surovým způsobem (poškozená byla násilně držena v zadržovací cele na Obvodním oddělení Policie v Novém Bydžově s těžkým zraněním bez jakéhokoliv ošetření a léčení a bez stravy - viz. Dokumentace)

j) v úmyslu zakrýt a usnadnit jiný trestný čin (je zdokumentováno, že šlo o snahu zakrýt trestný čin policistů Obvodního oddělení Nový Bydžov pprap. Jindřicha Rygla a Jana Strejčka, Davida Žilky a Oblastní nemocnice Jičín a.s. LDN A Nový Bydžov, konkrétně zdravotní sestry Markéty Stojanové, Hany Bačové a primáře MUDr. Mirka Kadlece.)

Úmysl - § 15 odst. 1 písm. b) TZ je trestný čin spáchán jednoznačně úmyslně, protože pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit zájem chráněný zákonem.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Nový případ

Por. Bc. Jaroslav Skalický

Oddělení obecné kriminality

Krajské ředitelství Policie Hradec Králové

Vražda

Fotogalerie

24. zasedání zastupitelstva města Chlumec nad Cidlinou dne 8. listopadu 2017

Aktualizace případu

neřešené lokální kriminality

v Chlumci nad Cidlinou

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyjádření Krajského ředitelství Policie Hradec Králové, odboru vnitřní kontroly.

Odbor vnitřní kontroly má zájem o prošetření úmyslného porušování zákonů policisty Obvodního oddělení Policie Chlumec nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyjádření Krajského ředitelství Policie Hradec Králové, odboru vnitřní kontroly.

Odbor vnitřní kontroly má zájem o prošetření úmyslného porušování zákonů policisty Oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství Hradec Králové, Obvodního oddělení Policie Nový Bydžov a Obvodního oddělení Policie Chlumec nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci stanoviska Ing. Miroslava Uchytila, starosty města, k právní úpravě vlastnictví.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci tvrzení PeadDr. Arnošta Vítka, místostarosty města, na zasedání zastupitelstva v listopadu 2016.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci tvrzení Ing. Kyp na zasedání zastupitelstva v listopadu 2016.

Human Rights Defense z.s. - NGO podala trestní oznámení - por. Bc. Pavel Podlucký - vyšetřovatel Oddělení obecné kriminality - Krajské ředitelství Policie Hradec Králové pro podezření ze spáchání z trestného činu podle § 140 Odst 3 písm. e), f), i), j) úmyslné vraždy ve stadiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 140 odst. 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - viz. č.j. KRPH-46623-10/TČ-2016-050271 ze dne 16. května 2016

Jedná se o podezření z trestného činu vraždy podle § 140 TZ.

Podle § 140 odst. 3 TZ odnětím svobody na 15 - 20 let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán spáchá - li trestný čin

e) na svědkovi ( poškozená - protiprávně násilně zadržená odvracela trestný čin vraždy své matky)

f) na jiném , který plnil svoji povinnost při ochraně života vyplývající z jeho postavení uloženou mu ze zákona (podle lékařské zprávy měla poškozená - protiprávně násilně zadržená poskytovat zdravotní pomoc své matce)

i) zvlášť surovým způsobem (poškozená byla násilně držena v zadržovací cele na Obvodním oddělení Policie v Novém Bydžově s těžkým zraněním bez jakéhokoliv ošetření a léčení a bez stravy - viz. Dokumentace)

j) v úmyslu zakrýt a usnadnit jiný trestný čin (je zdokumentováno, že šlo o snahu zakrýt trestný čin policistů Obvodního oddělení Nový Bydžov pprap. Jindřicha Rygla a Jana Strejčka, Davida Žilky a Oblastní nemocnice Jičín a.s. LDN A Nový Bydžov, konkrétně zdravotní sestry Markéty Stojanové, Hany Bačové a primáře MUDr. Mirka Kadlece.)

Úmysl - § 15 odst. 1 písm. b) TZ je trestný čin spáchán jednoznačně úmyslně, protože pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit zájem chráněný zákonem. Dále por. Bc. Pavel Podlucký znal skutečnost, že již v minulosti řešil trestný čin, a dokumentace o porušování zákonů por. Bc. Pavla Podluckého je u násilně zadržené. Je podezření, že por. Bc. Pavel Podlucký pochopil, že zakrýt svoje porušování zákonů nezvládne psychologickým nátlakem, a proto je podezření, že se pokusil o fyzickou likvidaci právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Nový případ

Por. Bc. Pavel Podlucký

Oddělení obecné kriminality

Krajské ředitelství Policie Hradec Králové

Vražda

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení, na JUDr. Petru Hnízdovou-okresní státní zástupkyni v Hradci Králové, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Upozornění pro občany

Tzn, že trestní oznámení

na JUDr. Petru Hnízdovou

může řešit i JUDr. Petra Hnízdová,

a to postupem Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení, na por. Orta-zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie Nový Bydžov, Generální inspekci bezpečnostních sborů k prošetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství v Brně.

Nejvyšší státní zastupitelství postoupilo trestní oznámení na por. Orta - zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie Nový Bydžov k řešení Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství v Brně.

Nejvyšší státní zastupitelství postoupilo trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou-Okresní státní zástupkyni k řešení Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Zákonné povinnosti zastupitelů měst a obcí

Zastupitel města nebo obce je povinen vykonávat svoji funkci v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Pokud člen zastupitelstva při hlasování na zasedání zastupitelstva poruší zákon, Ústavu ČR nebo mezinárodní úmluvy, je trestně odpovědný.

V tomto případě se zastupitel vystavuje

trestnímu stíhání podle § 329 TZ -

zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle § 329 odst. 3 TZ, odnětím svobody na 5 až 12 let nebo propadnutím majetku, bude pachatel potrestán

a) opatří-li čin sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu

b) způsobí-li takovým činemškodu velkého rozsahu

Zastupitelem se rozumí

i radní a starosta.

Human Rights Defense z.s. - NGO podala trestní oznámení na por. Orta, zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie Nový Bydžov pro podezření ze spáchání z trestného činu podle § 140 Odst 3 písm. e), f), i), j) úmyslné vraždy ve stadiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 140 odst. 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - viz. č.j. KRPH-46541-1/ČJ-2016-050215 ze dne 16. května 2016

Jedná se o podezření z trestného činu vraždy podle § 140 TZ.

Podle § 140 odst. 3 TZ odnětím svobody na 15 - 20 let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán spáchá - li trestný čin

e) na svědkovi ( poškozená odvracela trestný čin vraždy své matky)

f) na jiném , který plnil svoji povinnost při ochraně života vyplývající z jeho postavení uloženou mu ze zákona (podle lékařské zprávy měla poškozená poskytovat zdravotní pomoc své matce)

i) zvlášť surovým způsobem (poškozená byla násilně držena v zadržovací cele na Obvodním oddělení Policie v Novém Bydžově s těžkým zraněním bez jakéhokoliv ošetření a léčení a bez stravy - viz. Dokumentace)

j) v úmyslu zakrýt a usnadnit jiný trestný čin (je zdokumentováno, že šlo o snahu zakrýt trestný čin policistů Obvodního oddělení Nový Bydžov pprap. Jindřicha Rygla a Jana Strejčka a Oblastní nemocnice Jičín a.s. LDN A Nový Bydžov, konkrétně zdravotní sestry Markéty Stojanové a primáře MUDr. Mirka Kadlece.)

Podle § 117 TZ písm. b) se jedná o veřejné spáchání trestného činu.

Podle § 119 TZ se jedná o spáchání trestného činu násilím.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek


Nový případ

Vražda

Trestní oznámení

Nový případ

Por. Ort - zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie Nový Bydžov


Aktualizace

Trestní oznámení

Aktualizace

Konkrétní případy

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana

žádost o podání vysvětlení Ing. Kyp - zástupce města Chlumec nad Cidlinou.

V zápisu z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 16. listopadu 2016 v bodu č. 6 je uvedeno " ...nepustilo by nás tam životní prostředí..."

NGO žádá o předložení důkazního materiálu, s jakým "životním prostředím" bylo jednáno a jaké je jeho stanovisko.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Human Rights Defense z.s. - NGO podala trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou, Okresní státní zástupkyni v Hradci Králové pro podezření ze spáchání z trestného činu podle § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu, některé další formy trestné součinnosti.

Je podezření, že se dozorující státní zástupkyně JUDr. Petra Hnízdová dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu - nečinností a průtahem v řízení č.j. 1 ZT 146/2016-6 ze dne 2. září 2016 a č.j. 1 ZT 146/2016-7 ze dne 1. června 2016 Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Je podezření, a hrozí nebezpečí, že paní Markéta Stojanová na LDN A v Novém Bydžově dál podává vybraným pacientům léky, které mohou zabíjet a vzhledem k profesní erudici - vraždit.

Je otázkou, zda paní Markéta Stojanová nemedikované léky podala matce poškozené o vlastní vůli, nebo zda existuje návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ tzv. Objednavatel vraždy.

Dále policisté Jindřich Rygl a Jan Strejček mohou ve jménu Obvodního oddělení policie v Novém Bydžově násilně napadat i ostatní občany.

Pokud existuje tzv. objednavatel vraždy, může působit dál a ohrožovat na životě i ostatní pacienty na LDN A v Novém Bydžově.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Nový případ

Nedobrovolná hospitalizace

Trestní oznámení

JUDr. Petra Hnízdová

Okresní státní zástupkyně Hradec Králové

Nepřekažení trestného činu

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana

žádost o podání vysvětlení

místostarostovi města Chlumce nad Cidlinou PaedDr. Arnošta Vítka.

V zápisu z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 16. listopadu 2016 v bodu č. 6 je uvedeno " ....my jsme si to nevymysleli, je to plán kraje. My budeme hlasovat o to, která varianta je pro město nejméně bolestivá...

NGO žádá o předložení důkazního materiálu, že územní plán přeložky silnice II/327

je plán kraje.

Dále NGO žádá o předložení důkazního materiálu s kým konkrétně bylo jednáno a s kým je vedena korespondence mezi městem Chlumec nad Cidlinou a krajem.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Aktualizace

případu neřešené lokální kriminality

v Chlumci nad Cidlinou

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala sdělení předsedoví Ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému.

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo dne 26. dubna 2016 tiskovou zprávu s názvem : "Multilaterální seminář na téma Evropská úmluva o lidských právech." viz. Příloha.

V tiskové zprávě je uvedeno : " Judikatura Evropského soudu pro lidská práva stále ještě není mezi soudci střední a východní Evropy zažitá, často s ní mají problémy pracovat, nezřídka vidíme i neznalost základních koncepcí vytvořených štrasburským soudem. To se snažíme našimi semináři změnit."

NGO k tomu dodává, že problém na obecných soudech je již následek porušování lidských práv a zákonů.

Např. V trestním řízení, úmyslné porušování lidských práv začíná již dříve.

NGO má důkazní materiál o úmyslném porušování zákonů na Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Konkrétně se jedná o oddělení obecné kriminality v Hradci Králové, Obvodní oddělení policie Nový Bydžov a Obvodní oddělení policie Chlumec nad Cidlinou.

Výsledkem tohoto stavu je porušení čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR, což má za následek ohrožení základů demokratického právního státu a porušení § 310 TZ - rozvracení republiky.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala sdělení předsedoví Ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo dne 26. dubna 2016 tiskovou zprávu s názvem : "Multilaterální seminář na téma Evropská úmluva o lidských právech." viz. Příloha.

V tiskové zprávě je uvedeno : " Judikatura Evropského soudu pro lidská práva stále ještě není mezi soudci střední a východní Evropy zažitá, často s ní mají problémy pracovat, nezřídka vidíme i neznalost základních koncepcí vytvořených štrasburským soudem. To se snažíme našimi semináři změnit."

NGO k tomu dodává, že problém na obecných soudech je již následek porušování lidských práv a zákonů.

Např. V trestním řízení, úmyslné porušování lidských práv začíná již dříve.

NGO má důkazní materiál o úmyslném porušování zákonů na Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Konkrétně se jedná o oddělení obecné kriminality v Hradci Králové, Obvodní oddělení policie Nový Bydžov a Obvodní oddělení policie Chlumec nad Cidlinou.

Výsledkem tohoto stavu je porušení čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR, což má za následek ohrožení základů demokratického právního státu a porušení § 310 TZ - rozvracení republiky.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana stanovisko k právní úpravě vlastnictví k rukám starosty města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslavu Uchytilovi a na vědomí dle rozdělovníku.

Podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích § 69 odst. 2 má každý jednotlivý zastupitel povinnost ze zákona vykonávat svoji funkci svědomitě v zájmu města a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,nikoli zájmy např. stavební firmy.

Veřejným zájmem

je především ochrana lidských práv.

Což znamená, že veřejným zájmem

je ochrana vlastnictví,

nikoli jeho zbavování nebo omezování.

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání-tedy i jako zastupitel nebo jiný zástupce města dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí, která je s tímto spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Což znamená, že pokud Město od výše uvedeného záměru neustoupí a zástupci města budou nadále pokračovat ve výrocích porušujících lidská práva a občané budou nuceni se vymáhat svoje práva právními prostředky- vnitrostátními popř. mezinárodními, ponesou konkrétní zastupitelé odpovědnost ze zákona. K tomu je nutno poznamenat, že zástupci města takto vystavují občany nejvyšší míře neuropsychické zátěže, protože věc je srovnatelná s exekucí.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.