Aktuality od VIII/2017

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

NGO sdělila, že v současné době je věcně a místně příslušné Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové, s tím, že právní úkony k rozkrytí podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s. závisí na právní úvaze JUDR. Alexandra Pumprly.

NGO současně upozorňuje, že Nejvyšší státní zastupitelství se o situaci podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s. hodnověrným způsobem dozvědělo podle § 367 TZ.

Orgány činné v trestním řízení projevují svoji vůli i opatřením a obsah a forma opatření nejsou přesněji trestním řádem upraveny, což státnímu zastupitelství poskytuje účinnou možnost podle § 367 TZ překazit podezřelou až trestnou činnost v případu Královéhradecká provozní a.s. i bez podání trestního oznámení.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu

rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Nově - vzdělávání k lidským právům

Zákonné povinnosti státních zástupců

V případě, že je občan poškozen nezákonným jednáním dozorujícího státního zástupce,

je zákonný důvod pro podání trestního oznámení zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 Trestního zákona,

protože se státní zástupce nemůže vymlouvat na neznalosti právních předpisů .

Pokud dozorující státní zástupce není dostatečně rychlý , což je zákonná povinnost podle § 2 odst. 2 zákona č. 283/93 Sb. o státním zastupiteství a takto způsobí průtah v řízení, je podezření, že se takto dozorující státní zástupce dopouští trestného činu § 116 Trestního zákona - pokračování trestného činu ( skutečného pachatele, kterého takto de facto chrání) a podezření trestného činu podle § 367 nepřekažení trestného činu skutečného pachatele, dále § 23 TZ -spolupachatelství (se skutečným pachatelem) a to vše úmyslně, protože podle § 15 odst. 1 písm. b) TZ dozorující státní zástupce je dostatečně profesně erudovaný, že věděl, že svým jednáním takové porušení zákona způsobí.

Nový případ

Nájem právních služeb - Ing. Dušan Šustr, starosta obce Nepolisy udělil plnou moc advokátovi Mgr. Tomáši Nikšovi, se kterým Česká advokátní komora zahájila řízení pro porušení etiky advokacie.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení České advokátní komory, že případ advokáta Mgr. Tomáše Nikše postoupila Kontrolní radě České advokátní komory k rozhodnutí.

Aktualizace

Nájem právních služeb

Aktualizace

Nájem externích služeb

Aktualizace

Česká advokátní komora

Mgr. Tomáš Nikš

Aktualizace

Facebook

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyjádření GIBS, že obchodní rozhodování ve věci podetření problematického splácení dluhů členem představenstva Královéhradecká provozní a.s. panem Jakubem Hanzlem a advokátem Mgr. Janem Ševčíkem, ponechá na bankách.

Aktualizace

případu neřešené lokální kriminality

v Chlumci nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s. - NGO sdělila Generální inspekci bezpečnostních sborů, že má důkazní materiál proti konkrétním policistům Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Podle vývoje spisové dokumentace NGO bude předávat k prošetření GIBS.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyjádření GIBS, že některé právní úkony ponechává na právní úvaze JUDr. Pavla Rychetského, předsedy Ústavního soudu České republiky.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Generální inspekci bezpečnostních sborů, odboru kontroly.

V současné době je věcně a místně příslušné Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové, s tím, že právní úkony k rozkrytí podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s. závisí na právní úvaze JUDR. Alexandra Pumprly.

NGO současně sděluje GIBS, že má důkazní materiál proti konkrétním policistům Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Podle vývoje spisové dokumentace NGO bude předávat k prošetření GIBS.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu

rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Zákonné povinnosti policistů

Zákonné požadavky

na právní znalosti policisty


Zákonné požadavky

na osobnostní charakteristiku policisty

V případě, že je občan poškozen nezákonným jednáním policisty, je zákonný důvod pro podání trestního oznámení zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 Trestního zákona, protože se policista nemůže vymlouvat na neznalosti právních předpisů a ani na případnou svoji psychickou labilitu apod.

Aktualizace vzdělávání k  lidskýcm právům.

Veřejný zájem je především

ochrana lidských práv.

Veřejný zájem je dodržování zákonů a právních norem.

Vzdělávání k lidským právům bude průběžně doplňováno a aktualizováno.

O každém doplnění nebo aktualizaci bude informace v aktualitách.


Human Rights Defense z.s. - NGO upozornila banky - Českou spořitelnu a Monetu Money Bank o situaci podezřelé až trestné činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Podstatná informace spočívá v tom, že člen představenstva Královéhradecká provozní a.s. pan Jakub Hanzl, který má cca 20 000 000 Kč dluhů u České spořitelny udělil plnou moc k vymáhání i neexistujících pohledávek advokátovi Mgr. Janu Ševčíkovi, který má 30 000 000 Kč dluhů u Monety Money Bank.

Je podezření, že příčina podezřelé až trestné činnosti spočívá v problematickém splácení nebo až nesplácení dluhů.

Královéhradecká provozní a.s. je informována

o podezřelé až trestné činnosti prostřednictvím člena představenstva Ing. Miroslava Uchytila, který je současně starostou města

Chlumec nad Cidlinou.

Výpis z katastru nemovitostí - člen představenstva pan Jakub Hanzl

Výpis z katastru nemovitostí - advokát Mgr. Jan Ševčík

Podací lístek - Česká spořitelna

Dodejka - Česká spořitelna

Podací lístek - Moneta Money Bank

Dodejka - Moneta Money Bank

Pro zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s- NGO odeslala sdělení vedoucímu Živnostenského úřadu Ing. Bc. Jiřímu Bláhovi, že žádost o určení zodpovědnosti nebyla adresována jemu, ale paní Evě Režné.

NGO nežádala, aby Ing. Bc. Jiří Bláha zakládal věc do spisu bez jakéhokoliv vysvětlení.

Na základě spisové dokumentace je prokazatelné, že Ing. Bc. Jiří Bláha má problém s mentální schopností chápání slov a také prokazuje, že není schopen se řídit pravidly, zákony a převzít zodpovědnost.

To by znamenalo, že by podle Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace byl Ing. Bc. Jiří Bláha mentálně retardovaný.

Vzhledem k tomu, že Ing. Bc. Jiří Bláha nepředložil posudek kvalifikovaného znalce o své mentální retardaci a také nepředložil plnou moc ve prospěch opatrovníka, je Ing. Bc. Jiří Bláha oficiálně duševně zdráv a tedy plně zodpovědný za dosavadní protiprávní činnost.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení předsedovi Ústavního soudu ČR JUDr. Pavlu Rychetskému.

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo dne 26. dubna 2016 tiskovou zprávu s názvem : "Multilaterální seminář na téma Evropská úmluva o lidských právech."

V tiskové zprávě je uvedeno : "Judikatura Evropského soudu pro lidská práva stále ještě není mezi soudci střední a východní Evropy zažitá, často s ní mají problémy pracovat, nezřídka vidíme i neznalost i základních koncepcí vytvořených štrasburským soudem."

Human Rights Defense z.s. - NGO podává žádost o podání vysvětlení, zda se za jeden a půl roku situace změnila a zda se ústavní soudci základy ochrany lidských práv již naučili.

Žádost o podání vysvěrlení je vznesena z toho důvodu, zda se věc Královéhradecká provozní a.s. vyřeší na vnitrostátní úrovni nebo zda bude muset NGO věc předat na mezinárodní řízení a vyšetřování.

Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti

Z důvodů zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky do datových schránek


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula akceptační dopis Ústavního soudu ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Ústavní soudce JUDr. Jaromír Jirsa rozhodne, zda dokáže vyřešit věc na vnitrostátní úrovni, nebo zda zajistí České republice

negativní publicitu při mezinárodním řízení.

Sdělení Human Rights Defense z.s. - NGO - občanům Chlumce nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s. - NGO bude pro občany Chlumce nad Cidlinou pokračovat ve vymáhání jejich vlastnických práv další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. - NGO občanům Chlumce nad Cidlinou sděluje, že nadále trvá na svém vyjádření ze dne 18. ledna 2017.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení starosty města Chlumce nad Cidlinou ing. Miroslava Uchytila - vyřizuje tajemník ing. Pavel Školník, MPA.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula toto sdělení také pro poškozené občany.

Jedná se o reakci starosty ing. Miroslava Uchytila na tuto žádost.

Human Rights Defense z.s. - NGO bude pro občany Chlumce nad Cidlinou pokračovat ve vymáhání jejich vlastnických práv další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení GIBS.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko k dopisu Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené JUDr. Alexandrem Pumprlou.

NGO upozornila na § 4 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství, kdy státní zastupitelství má za povinnost se podílet i na prevenci kriminality.

Zda Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové začne činit právní úkony k rozkrytí podezřelé až trestné  činnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s., záleží na právní úvaze JUDr. Alexandra Pumprly.

NGO však upozornila na § 116 Trestního zákona - pokračování v Trestném činu.

NGO upozornila i na názor veřejného mínění, který uvedl Faktor S 30/2017 20. července 2017.

Na základě výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že nevymahatelnost práva se nedotýká jednotlivce, ale celé občanské společnosti.

Stanovisko NGO

Pro zajištění důkazního materiálu

rozesláno dle rozdělovníku.

Příloha - názor veřejného mínění

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky  do datových schránek

Podací lístek - Faktor S

Dodejka - Faktor S

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství v Brně.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dotaz Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s- NGO přijmula odpověď od Ing. Bc. Jiřího Bláhy, vedoucího Živnostenského úřadu v Hradci Králové, vyřizuje paní Eva Režná.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na dotaz České advokátní komoře.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dotaz od České advokátní komory.

Advokát Královéhradecké provozní a.s. Mgr. Jan Ševčík nepřijmul dopis od Human Rights Defense z.s. na adrese sídla advokátní kanceláře podle údajů České advokátní komory.

Text dopisu

Advokát Mgr. Ĺubomír Vdovec nepřijmul dopis od Human Rights Defense z.s. na adrese trvalého pobytu v Brně.

Text dopisu