Aktuality od VII/2017

Human Rights Defense z.s. - NGO podala návrhy na změny zákonů prostřednictvím ústavní stížnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Návrh na změny zákonů

Podle čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

Podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

1. Právo občana pořizovat si vlastní kontrolní kamerový záznam při jednání se soudy.

2. Zrušení § 202 odst. 2 o.s.ř. , kdy není možné podat odvolání proti protizákonnému rozsudku.

3. Povinnost doručování poštovních datových zpráv do datových schránek, pokud obě strany řízení datovou schránkou disponují.

4. Právo občana na svobodný výběr obhájce.


Ústavní stížnost

ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Pozn. Podle pravidel Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku vnitrostátní opravné prostředky slouží k tomu, aby stát měl možnost zjednat nápravu na vnitrostátní úrovni a věc nemusela být předkládána k mezinárodnímu řízení.

Z těchto důvodů je ústavní stížnost zaslána na vědomí dle rozdělovníku, z důvodu zajištění důkazního materiálu, že všichni o situaci věděli, nápravu nezjednali a proto si Česká republika následně nemůže stěžovat, že bude vyplácet odškodnění a stane se zdrojem negativní publicity při mezinárodním řízení.

Plná moc

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové

Doručenky

Ústavní soud a na vědomí: předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský

Královéhradecká provozní prostřednictvím advokáta Mgr. Jana Ševčíka

Nejvyšší státní zastupitelství

JUDr. Pavel Zeman - nejvyšší státní zástupce

JUDr. JIří Hajda - státní zástupce

Okresní státní zastupitelství v Hradci Hrálové

JUDr. Alexandr Pumprla

Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje

Plk. Mgr. Petr Krása - vedoucí územního odboru

Por. Iva Kormošová - tisková mluvčí

Por. Bc. Petr Desenský - oddělení vnitřní kontroly, komisař

Policejní prezidium

genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý - policejní prezident

plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild - náměstek policejního prezidenta pro SKPV

PhDr. Jiří Vokuš - Odbor tisku a prevence

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Plk. JUDr. Michal Murín - ředitel

Kpt. Mgr. Radka Sandorová - tisková mluvčí

GIBS Hradec Králové

MInisterstvo zahraničních věcí

odbor lidských práv

PhDr. Lubomír Zaorálek - ministr

Ministerstvo spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán - ministr

JUDr. Vít Šorm - kancelář vládníhi zmocněnce

JUDr. Jana Vařeková - odbor dohledu a stížností

JUDr. Marie Mikešová

JUDr. Irina Sobotková

Česká advokátní komora

JUDr. Martin Vychopeň

JUDr. Jarmila Krejčová

Okresní soud v Hradci Králové

JUDr. Markéta Šubová - místopředsedkyně soudu

JUDr. Milan Plhal - předseda soudu

Ministerstvo vnitra

Milan Chovanec - ministr

JUDr. Vít Šťastný - odbor legislativy a koordinace předpisů

RNDr. Josef Postránecký - náměstek ministra vnitra pro státní službu

JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. - Náměstek ministra pro řízení sekce legislativy ...

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

NGO potvrdila, že předchozí korespondence zatím nebyla trestním oznámením.

NGO potvrdila, že zatím nežádá žádných právních opatření ze strany Nejvyššího státního zastupitelství.

NGO sdělila Nejvyššímu stántímu zastupitelství, že pro NGO

je po všech stránkách výhodnější prošetření věci v rámci mezinárodního řízení než v rámci vnitrostátního řízení, protože je NGO ve výhodnější pozici při řízení budoucích trestních oznámení pro podezření z trestného činu podle Hlavy IX dílu 1 Trestního zákona proti základům České republiky, § 310 odst. 1 - rozvracení republiky.

Úmysl je jednoznačně prokázán profesní erudicí.

Rozvrácení ústavního zřízení je jednoznačně prokázáno porušováním Ústavy ČR čl. 1 a násl., kdy Česká republika je demokratický právní stát, založený na úctě k právům člověka a občana.

Na vědomí dle rozdělovníku

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení na Ministerstvo spravedlnosti.

Pro NGO je po všech stránkách výhodnější prošetření věci v rámci mezinárodního řízení než v rámci vnitrostátního řízení, protože je NGO ve výhodnější pozici při řízeníbudoucích trestních oznámení pro podezření z trestného činu podle Hlavy IX dílu 1 Trestního zákona proti základům České republiky, § 310 odst. 1 - rozvracení republiky.

Úmysl je jednoznačně prokázán profesní erudicí.

Rozvrácení ústavního zřízení je jednoznačně prokázáno porušováním Ústavy ČR čl. 1 a násl., kdy Česká republika je demokratický právní stát, založený na úctě k právům člověka a občana.

NA vědomí dle rozdělovníku

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti odmítlo prošetřit případ Královéhradecká provozní a.s.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení na Ministerstvo vnitra.

Jednací řád NGO

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze

schválila dne 23. června 2017 vydání jednacího řádu NGO.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze

Dne 23. června 2017 proběhlo řádné zasedání Nejvyššího orgánu NGO - členské schůze.

Zápis ze zasedání

Ve dnech 27. června až 29. června 2017 proběhlo jednání s vybranými státy Výboru Ministrů Rady Evropy ve Štrasburku.

Byla projednávána otázka porušování lidských práv Českou republikou.


Newsletter No. 1

Human Rights Defense z.s vydala první číslo zprávy o činnosti  NGO.

Výtisk je publikován pouze v tištěné podobě.

Newsletter slouží pouze pro účely spolupráce s ostatními nevládními organizacemi a jinými institucemi a subjekty, převážně zahraničními.

Newsletter informuje o činnosti NGO od ledna 2017 do června 2017.

Newsletter je vydán výhradně v angličtině.

Newsletter uvádí také zprávu o činnosti v ruštině a němčině.

Zpráva o činnosti NGO v české verzi je vydána v angličtině.

Newsletter publikuje také porušování lidských práv v Chlumci nad Cidlinou - případ - Přeložka silnice II/327.

Případ se týká porušování vlastnických práv starostou města Ing. Miroslavem Uchytilem a zastupitelstvem města.