Aktuality od VI/2017

Česká advokátní komora zahájila šetření s advokátem Mgr. Tomášem Nikšem se sídlem V celnici 1040/5, 110 00 Praha 1


Údajná advokátní koncipientka Mgr. Hana Cejnková, která podává na Okresní soud v Hradci Králové elektronické platevní příkazy a vede soudní spory vymáhání neexistujících dluhů, opětně nepřevzala dopisy na obou dvou uváděných adresách.

Text žádosti o podání vysvětlení : adresa Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 101 00

Vrácený dopis

Text žádosti o podání vysvětlení : adresa Na Královně 862, Praha Zbraslav

Vrácený dopis


Human Rights Defense z.s. přijmula dodejku žádosti adresované advokátovi Mgr. Lubomíru Vdovci.

Mgr. Ĺubomír Vdovec nepřevzal

Převzala tzv. inkasní agentura Creditexpress Česká republika s.r.o.

Dopis

Human Rights Defense z.s. přijmula dodejku ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Mgr. Jan Ševčík nepřevzal

Převzal zmocněnec paní Filová

Dopis

Human Rights Defense z.s. děkuje Ing. Miroslavu Uchytilovi, starostovi Města Chlumec nad Cidlinou, že přesvědčil radní města, aby zamítli nárok poškozeného na nemajetkovou škodu, náklady řízení a náklady na zastoupení.


Nabízená částka ze strany Města je, vzhledem ke kvalitě obrany zdokumentované ve spisové dokumentaci, neúměrně nízká.

Poškozený byl ve svízelné situaci, kdy na jedné straně nabízená částka ze strany Města byla nepřiměřeně nízká a na druhé straně poškozený nechtěl porušit pravidla vyjednávání.

Proto organizace doporučila, aby poškozený začal vyjednávat i o příliš nízké částce.

Situace se však vyřešila sama tak, že Ing. Miroslav Uchytil přesvědčil radní, aby odškodnění zamítli jako celek.

Což má vysoké výhody. Pro poškozeného umožňuje vysoudit adekvátní částku. Pro organizaci umožňuje bez problémů pokračovat v postupu změn legislativy ve smyslu přímé zodpovědnosti radních a adekvátních sankcí pro každého jednotlivého radního.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky z datových schránek

Předchozí korespondence

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení Mgr. Janu Ševčíkovi, zda podával elektronický platební rozkaz a další právní úkony na Okresní soud v Hradci Králové ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Doručovací adresa Kodaňská 1441/46, Praha 10- Vršovice

Dle e-dodejky doručeno

Human Rights Defense z.s. přijmula dodejku od Mgr. Jiřího Gregůrka, kancelář Beroun-přijmuto osobně.

Dopis

Human Rights Defense z.s. přijmula dodejku od Mgr. Lubomíra Vdovce, kancelář Brno-přijmuto zmocněncem.

Dopis

Human Rights Defense z.s. odeslala stanovisko k dopisu Mgr. Jana Ševčíka ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Vzhledem k tomu, že případ bude nadále vyšetřován, zasláno na vědomí dle rozdělovníku.

Dodejky z datových schránek

Doručenky do datových schránek

Dopis od Mgr. Jana Ševčíka

Výpis z katastru nemovitostí na sídlo advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka.

Důkaz o tom, že Mgr. Jan Ševčík si pořídil nepřiměřené úvěry a následně z toho plyne podezření, že páchá nekalou až trestnou činnost, protože je podezření, že život v režimu odnětí svobody by po něho mohl být důstojnější než na svobodě.


Human Rights Defense z.s. odeslala opakovanou urgenci k rukám paní Evy Režné  na Živnostenský úřad v Hradci Králové.

Na vědomí dle rozdělovníku :

Doklady o doručení do datových schránek

Doručenky z datových schránek


Nový případ

Živnostenský úřad v Hradci Králové

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o informaci Mgr. JIřímu Gregůrkovi, zda s ním Kontrolní Rada České advokátní komory zahájila disciplinární řízení.

Kancelář Beroun

Dle e-dodejky doručeno


Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o informaci Mgr. Ĺubomíru Vdovci, zda s ním Kontrolní Rada České advokátní komory zahájila disciplinární řízení.

Kancelář Brno

Dle e-dodejky doručeno

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o informaci Mgr. Ĺubomíru Vdovci, zda s ním Kontrolní Rada České advokátní komory zahájila disciplinární řízení.

Kancelář Praha

Dle e-dodejky doručeno


Human Rights Defense z.s. odeslala sdělení na Ministerstvo vnitra.

Doručenky z datové schránky

Human Rights Defense z.s. odeslala sdělení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve věci Mgr. Tomáše Nikše.

Human Rights Defense z.s.potvrdila Krajskému úřadu Královéhradeckého kraj, že oznámení ve věci advokáta Mgr. Tomáše Nikše bylo dle rozdělovníku rozesláno z důvodu výslovného požadavku Mgr. Tomáše Nikše a starosty Obce Nepolisy Ing. Dušana Šustra.

Human Rights Defense z.s.upozornila na skutečnost podezření, že Mgr. Tomáš Nikš by mohl vystupovat jméném jiného aniž by měl zmocnění, protože tento advokát (při své profesní erudici) tvrdí, že k zastupování není potřeba písemná plná moc.

Human Rights Defense z.s. upozornila, že je v zájmu úřadu prošetřit, zda není Mgr. Tomášem Nikšem nějakým způsobem již dotčen.


Dále je podezření, že Mgr. Tomáš Nikš má zásadní nedostatky ve znalosti trestního práva, protože v dopisu organizaci prokazuje, že ani neví kdo může obvinit ( pozn. obviňuje policie a nikoli poškozený a to na základě zákonného procesu).

Z písemné korespondence Mgr. Tomáše Nikše jednoznačně vyplývá podezření, že Mgr. Tomáš Nikš má závažné nedostatky ve znalostech právního systému, nebo podezření, že se svojí profesní erudicí porušuje právní normy zcela úmyslně.

Sdělení Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje včetně rozdělovníku - na vědomí

Doklady o doručení do datových schránek

Doručenky z datových schránek

Nový případ

Česká advokátní komora

Mgr. Ĺubomír Vdovec

Okresní soud v Hradci Králové, zastoupený předsedkyní senátu JUDr. Danou Mazákovou,

odmítl postoupit Ústavnímu soudu návrh na zrušení § 202 odst. 2, kdy není možné se odvolat proti peněžitému plnění do 10 000 Kč a to i v případě, že rozsudek je protizákonný.


Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové

Odvolání a návrh na postoupení Ústavnímu soudu s návrhem na změnu zákona

V zákonné lhůtě bude podána ústavní stížnost.