Aktuality od V/2017

Human Rights Defense z.s. přijmula vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Krajský úřad Královéhradecého kraje odpovídá na :

Human Rights Defense z.s. odeslala sdělení na Ministerstvo vnitra.

Human Rights Defense z.s. podala žádost o nařízení aktivace příjmu poštovních zpráv datové schránky advokátovi Mgr. Tomáši Nikšovi a návrh na zahájení disciplinárního řízení České advokátní komoře

Dodejky z datové schránky

Doručenky z datové schránky

Dopis od advokáta Mgr. Tomáše Nikše

Advokát Mgr. Tomáš Nikš nemá aktivní příjem poštovních zpráv, což znamená fictio iuris, že Mgr. Tomáš Nikš zasílá pouze jednostranné výzvy a absolutně nená zájem o komunikaci s protistranou, což je jednostrané porušení etiky advokacie.

Paní Miloslava Venclová, bývalá městská strážnice, podruhé odepřela přijmout dopis od Human Rights Defense z.s.

Nově - navrhované změny legislativy

Návrh na změnu legislativy o povinnosti doručování poštovních datových zpráv do datových schránek, pokud obě strany řízení datovou schránkou disponují.

Advokáti Mgr. Tomáš Nikš a Mgr. Jiří Gregůrek nemají aktivní příjem poštovních zpráv, což znamená fictio iuris, že zaílají pouze jednostranné výzvy a avsolutně nemají zájem o komunikaci s prootistranou, což je jednoznačné porušení etiky advokacie.

Nový případ

Advokát - Mgr. Tomáš Nikš - Česká advokátní komora


Nový případ

Advokát - Mgr. Jiří Gregůrek - Česká advokátní komora

Nový případ

Facebook


Human Rights Defense z.s. podala žádost na Ministerstvo vnitra podle § 129 odst. 1 a odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb o obcích, aby ministerstvo vnitra provedlo kontrolu a zjištění na jaké úrovni je znalost právních předpisů Ing. Miroslava Uchytila a radního Luboše Suchánka.

Ing. Miroslav Uchytil písemně deklaruje, že o uplatnění nároku za vzniklou nemajetkovou újmu a náhradu nákladů řízení, rozhodla rada města.

Okresní soud v Hradci Králové potvrdil, že byl rada města porušila zákon a vydal závazný právní názor, že o tomto nároku podle zákona musí rozhodnout město jako celek, v zastoupení starosty ing. Miroslava Uchytila.

Ing. Miroslav Uchytil i po urgenci odmítá vydat stanovisko za město a tvrdí, že se věcí již nebude zabývat.

Pozn. ze zasedání rady není pořizován zvukový záznam a není možné zjistit jako kdo hlasoval, ani jak jednání rady probíhalo.

Žádost doručena :

Ministerstvo vnitra : odbor legislativy a koordinace předpisů : JUDr. Vít Šťastný

náměstek ministra vnitra pro státní službu : RNDr. Josef Postránecký

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, archivnictví

a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy :

JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph. D.

ministr Milan Chovanec

Na vědomí :

Ministerstvo spravedlnosti : ministr JUDr. Robert Pelikán

kancelář vládního zmocněnce : JUDr. Vít Šorm

Na vědomí :

Město Chlumec nad Cidlinou : starosta Ing. Miroslav Uchytil

radní : Luboš Suchánek

Doklady o odeslání z datové schránky

Doručenky z datové schránky

Human Rights Defense z.s. podala žádost na Ministerstvo vnitra podle § 129 odst. 1 a odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb o obcích, aby ministerstvo vnitra provedlo kontrolu a zjištění na jaké úrovni je znalost právních předpisů Ing. Miroslava Uchytila a radního Mgr. Vladana Kárníka.

Ing. Miroslav Uchytil písemně deklaruje, že o uplatnění nároku za vzniklou nemajetkovou újmu a náhradu nákladů řízení, rozhodla rada města.

Okresní soud v Hradci Králové potvrdil, že byl rada města porušila zákon a vydal závazný právní názor, že o tomto nároku podle zákona musí rozhodnout město jako celek, v zastoupení starosty ing. Miroslava Uchytila.

ng. Miroslav Uchytil i po urgenci odmítá vydat stanovisko za město a tvrdí, že se věcí již nebude zabývat.

Pozn. ze zasedání rady není pořizován zvukový záznam a není možné zjistit jako kdo hlasoval, ani jak jednání rady probíhalo.

Žádost doručena :

Ministerstvo vnitra : odbor legislativy a koordinace předpisů : JUDr. Vít Šťastný

náměstek ministra vnitra pro státní službu : RNDr. Josef Postránecký

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, archivnictví

a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy :

JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph. D.

ministr Milan Chovanec

Na vědomí :

Ministerstvo spravedlnosti : ministr JUDr. Robert Pelikán

kancelář vládního zmocněnce : JUDr. Vít Šorm

Na vědomí :

Město Chlumec nad Cidlinou : starosta Ing. Miroslav Uchytil

radní : Mgr. Vladan Kárník

Doklady o odeslání z datové schránky

Doručenky z datové schránky

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od starosty Obce Nepolisy Ing. Dušana Šustra, že děkuje za upozornění ze dne 3. května 2017.

Upozornění zde

Ukončení případu

Lokalita Spravedlnost

Human Rights Defense z.s. s francouzským ekvivalentem Droits de l´Homme Defense z.s. na mimořádném zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze dne 8. května 2017 vydala precedentní rozhodnutí o ukončení případu.

Veřejný rozdělovník

Doručenky z datové schránky

Podací lístky

Celý případ


Human Rights Defense z.s.

přijmula francouzský ekvivalent

Droits de l´Homme Defense z.s.

Platné stanovy

Nejvyšší orgán členská schůze rozhodla o změně stanov.


Reakce na výroky Ing. Dušana Šustra, starosty Obce Nepolisy

Human Rights Defense z.s. odeslala upozornění na podezření z trestného činu pohrdání soudem porušením § 336 TZ a § 117 TZ.

Strarosta Obce Nepolisy se vyjádřil na veřejných Facebookových stránkách Chlumečáci tak, že svými výroky zpochybnil registraci nevládní neziskové organizace.

K tomu je nutno konstatovat, že o registraci rozhoduje rejstříkový soud a nikoli Ing. Dušan Šustr.

Výroky Ing. Dušana Šustra o pochybnostech registrace, jsou rozhodně znevážením rejstříkového soudu, současně jeho urážka a pohrdání, ve smyslu, že by rejstříkový soud porušoval zákonnost registrace.

Upozornění pro občany, kteří vyjádření Ing. Dušana Šustra označili jako "To se mi líbí".

Tito občané svým vyjadřováním na veřejnosti, především podezřením z porušování trestního zákona mohou být v potenciálním následném řízení podle § 113 TZ považovány za spolupachatele trestné činnosti.

Upozornění především pro

Marcela Zahálková

Irena Bereščáková

zastupitelky města Chlumec nad Cidlinou

(pozn. upozornění je platné i pro ostatní občany) :

Doklady o doručení do datových schránek

Doručenky z datových schránek

Reakce na hrubé neslušnosti

paní Miloslavy Venclové a

Ing. Daniely Luskové, MPA

Human Rights Defense z.s. upozornila na podezření z trestného činu výtržnictví paní Miloslavy Venclové (bývalé městské strážnice) a Ing. Daniely Luskové, MPA (ředitelky Domova u Biřičky).

Paní Miloslava Venclová, jako bývalá městská strážnice, je dostatečně profesně erudovaná a předpokládá se, že je oficiálně suševně zdravá podle Občanského zákoníku a proto se z právního hlediska nemůže vymlouvat na neznalost zákona při svém vyjadřování na Facebookových stránkách Chlumečáci.


Ing. Daniela Lusková, MPA má 2 vysokoškolské tituly a předpokládá se, že je také oficiálně duševně zdravá podle Občanského zákoníku a z toho plyne fictio iuris, že za své výroky na Facebookových stránkách nese plnou zodpovědnost.

Human Rights Defense z.s. upozorňuje, že pokud bývalá městská strážnice paní Miloslava Venclová a ředitelka Domova u Biřičky Ing. Daniela Lusková, MPA budou pokračovat v hrubém, neslušném a vulgárním chování na veřejnosti, bude naplněno podezření  podstaty trestného činu § 116 TZ, § 358 odst. 1 TZ a § 117 TZ a výše trestu se zvýší na 3 roky odněntí svobody.

Detaily zpráv - doklady o odeslání

Podací lístek - paní Miloslava Venclová

Doručenky - doklady o doručení z datové schránky


Pozvánka pro poškozené občany na 2. jednání

ve věci přeložky silnice II/327 a lokality Spravedlnost.

Nově - Navrhované změny legislativy


Nově - Vzdělávání k lidským právům


Povinnost aplikace mezinárodního práva ve správním řízení

Mezinárodní právo

Veřejný zájem ve správním řízení

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Psychologie jednání úředníka

Zákonné povinnosti soudců

Ochrana vlastnictví

Nově - Neřešená lokální kriminalita