Aktuality od IV/2017

Human Rights Defense z.s. podala žádost na Ministerstvo vnitra podle § 129 odst. 1 a odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb o obcích, aby ministerstvo vnitra provedlo kontrolu a zjištění na jaké úrovni je znalost právních předpisů Ing. Miroslava Uchytila a radního PaedDr. Arnošta Vítka.

Ing. Miroslav Uchytil písemně deklaruje, že o uplatnění nároku za vzniklou nemajetkovou újmu a náhradu nákladů řízení, rozhodla rada města.

Okresní soud v Hradci Králové potvrdil, že byl rada města porušila zákon a vydal závazný právní názor, že  o tomto nároku podle zákona musí rozhodnout město jako celek, v zastoupení starosty ing. Miroslava Uchytila.

Ing. Miroslav Uchytil i po urgenci odmítá vydat stanovisko za město a tvrdí, že se věcí již nebude zabývat.

Pozn. ze zasedání rady  není pořizován zvukový záznam a není možné zjistit jako kdo hlasoval, ani jak jednání rady probíhalo.

Žádost doručena :

Ministerstvo vnitra : odbor legislativy a koordinace předpisů : JUDr. Vít Šťastný

náměstek ministra vnitra pro státní službu : RNDr. Josef Postránecký

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, archivnictví

a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy :

JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph. D.

ministr Milan Chovanec

Na vědomí :

Ministerstvo spravedlnosti : ministr JUDr. Robert Pelikán

                                              kancelář vládního zmocněnce : JUDr. Vít Šorm

Na vědomí :

Město Chlumec nad Cidlinou : starosta Ing. Miroslav Uchytil

                                                   radní : PaedDr. Arnošt Vítek

Human Rights Defense z.s. upozornila ministerstvo spravedlnosti na podezření, že ing. Miroslav Uchytil-starosta města Chlumec nad Cidlinou, rozdmýchal další mezinárodní řízení.

Na městě Chlumec nad Cidlinou rozhoduje rada města v občanskoprávním řízení, k čemuž nemá kompetenci podle zákona o obcích, toto porušení zákona potvrdil i Okresní soud v Hradci Králové.

Fictio iuris ing. Miroslav Uchytil má se svojí profesní erudicí v úmyslu zabránit poškozenému občanovi podat následně žalobu k soudu, s tím, že podle zákona není možné zařalovat radu města a ing. Miroslav Uchytil nebude na písemnou korespondenci následně reagovat.

Podle práva mezinárodního soudu není stěžovatel povinen nadále pokračovat ve vnitrostátním řízení a může věc předat na mezinárodní řízení, protože podle mezinárodního práva je vyjádření Ing. Miroslava Uchytila považováno za konečné vnitrostátní rozhodnutí.

Human Rights Defense z.s. upozornila ministerstvo spravedlnosti na podezření, že ing. Miroslav Uchytil rozvrací ústavní zřízení.

Upozornění doručeno : Město Chlumec nad Cidlinou

k rukám : Ing. Miroslav Uchytil

Ministerstvo spravedlnosti

k rukám : ministr JUDr. Robert Pelikán

k rukám : kancelář vládního zmocněnce JUDr. Vít Šorm


Reakce na zákaz kamerového záznamu

Human Rights Defense z.s. podala žádost na Ministerstvo vnitra podle § 129 odst. 1 a odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb o obcích, aby ministerstvo vnitra provedlo kontrolu a zjištění na jaké úrovni je znalost právních předpisů Ing. Miroslava Uchytila a Ing. Pavla Školníka, MPA, když je již zveřejněno porušování lidských práv ing. Miroslavem Uchytilem na internetu, který byl již upozorněn na následné vnitrostátní a mezinárodní řízení.

STRUČNÝ POPIS SKUTEČNOSTÍ

Human Rights Defense z.s. dostala pozvánku na veřejné jednání, které je pokračováním veřejných zasedání zastupitelstva.

Dne 19. dubna 2017 se předsedkyně nevládní organizace dostavila na toto jednání a prakticky ihned byla vykázána ze zasedací síně ing. Miroslavem Uchytilem s tím, že on si zásadně nepřeje pořizování kamerového záznamu.

Na otázku předsedkyně organizace : "Podle jakého zákona a paragrafu pořízení kamerového záznamu zakazuje," ing. Miroslav Uchytil neuměl odpovědět.

K tomu je nutno dodat, že jednání je pokračováním veřejných zasedání zastupitelstva.

Dále na tomto jednání se neprojednávají utajované informace a nepodléhají tedy bezpečnostním prověrkám.

Rozhoduje se o majetku města a daňových příspěvcích občanů, dále jsou porušena lidská práva občanů zde žijících.

Žádost doručena :

Ministerstvo vnitra : odbor legislativy a koordinace předpisů : JUDr. Vít Šťastný

náměstek ministra vnitra pro státní službu : RNDr. Josef Postránecký

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, archivnictví

a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy :

JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph. D.

ministr Milan Chovanec

Na vědomí :

Město Chlumec nad Cidlinou : starosta Ing. Miroslav Uchytil

tajemník Ing. Pavel Školník, MPA

Návrh na změnu zákona

Žalovaný podal odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové.

Podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR - dojde-li soud k závěru, že zákon jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

Návrh změny zákona :

aktuální znění : Občanský soudní řád - o.s.ř.- č. 99/1963 Sb. § 202 odst. 2

Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč.

Návrh na zrušení tohoto ustanovení zákona v celém rozsahu.

Důvod : je porušeno právo podat odvolání proti protizákonnému rozsudku.


Human Rights Defense z.s.podala žádost o podání vysvětlení ing. Miroslavu Uchytilovi, zda si při své profesní erudici myslí, že o odškodnění rozhoduje rada města.

Human Rights Defense z.s. přijmula odpověď ohledně žádosti o podání vysvětlení ČEZ přípojky k městskému pozemku ve věci firmy Bidfood Czech Republic s.r.o pro 9 občanů.

Human Rights Defense z.s. bude reagovat další písemnou korespondencí.


Human Rights Defense z.s. přijmula odpověď ohledně žádosti o podání vysvětlení ČEZ přípojky k městskému pozemku ve věci firmy Bidfood Czech Republic s.r.o.

Human Rights Defense z.s. bude reagovat další písemnou korespondencí.

Žádost o prověrku spisu a úrovně soudního jednání a prověrku chodu soudní kanceláře

Human Rights Defense z.s. podala žádost podle § 123 odst. 2. zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích o prověrku spisu a úrovně soudního jednání.

Human Rights Defense z.s. podala žádost podle § 123 odst.1 písm. k) zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích o prověrku chodu soudní kanceláře.

V řízení bylo již komunikováno se soudkyní Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétou Šubovou a advokátní kanceláří (zástupce žalobce) Mgr. Jana Ševčíka, ale oba dva vůbec nekomunikují.

Cílem je prověřit :

1. Kdo podal žalobu.

2. Zda vůbec existuje Mgr. Hana Cejnková, protože ji ČAK neeviduje ani nepracuje ani na jedné adrese. Žádost o zjištění její fyzické existence, čísla OP a průkazu ČAK a existence RUIANu.

3. Kdo se účastnila soudního jednání den 15. března 2017.

4. Zda soud doručil 81 stran odůvodnění odporu žalovaného žalobci.

5. Zjistit vyjádření Mgr. Jana Ševčíka k věci.

Pozvánka na jednání

ve věci výstavby areálu firmy Bidfood Czech Republic s.r.o.

středa 19. dubna 2017 od 17:00

ve velké zasedací síní radnice


Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu Chlumec nad Cidlinou, jak bude nakládáno s námitkami vznesenými na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. března 2017, za dalších 5 občanů (celkem 8 občanů) lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení ve věci 61. zasedání rady města-ČEZ přípojky, za dalšího 1 občana, celkem za 8 občanů lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. odeslala nesouhlas s plánovanou výstavbou distribučního skladu ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za dalšího 1 občana (celkem 8 občanů) lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. přijmula zastoupení dalšího 1 občana lokality Spravedlnost (celekm 8 občanů).

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu Chlumec nad Cidlinou, jak bude nakládáno s námitkami vznesenými na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. března 2017, za dalšího 1 občana (celkem 3 občany) lokality Spravedlnost.

Rozsudek

I přes důsledné a zdokladované námitky neexistence dluhu, předání falešné až padělané dokumentace ze strany advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka, inkasní agentury bez žinnostenského a jiného oprávnění, a podezření neexistující advokátní koncipientky, a žádosti o odročení jednání, místopředsedkyně Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markéty Šubové byl vydán odsuzující rozsudek bez možnosti odvolání.

Údajná Mrg. Hana Cejnková se jednání u soudu nezúčastnila.


Výroky Ing. Jiřího Žabky, předsedy majetkové komise města Chlumec nad Cidlinou,

který vyjádřil že očekává statut de facto vyvlastňování do budoucna.

Tento výrok velmi pobouřil a vyvolal paniku z právní nejistoty u občanů, kteří mají ohrožené nemovitosti.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení, zda město začne dodržovat ochranu vlastnictví.

Současně bylo město opětně poučeno o vnitrostátní a mezinárodní ochraně vlastnitví a odpovědnosti zastupitelů.

Žádost má celkem 4 strany.


Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu Chlumec nad Cidlinou, jak bude nakládáno s námitkami vznesenými na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. března 2017, za dalšího 1 občana (celkem 2 občany) lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení, zda město začně dodržovat právní ochranu vlastnictví jako reakci na výroky Ing. Jiřího Žabky za 3 občany

(celkem 4 občany).

k rukám : starosta Ing. Miroslav Uchytil

k rukám : předseda majetkové komise Ing. Jiří Žabka


Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o vystavení faktury za zpoplatněný záznam z veřejného zasedání zastupitelstva a stížnost, kde je žádost , aby Krajský úřad Královéhradeckého kraje nařídil městu Chlumec nad Cidlinou zveřejňovat kamerové záznamy z veřejného zasedání zastupitelstva na internetu, pro 1 občana.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení, zda město začně dodržovat právní ochranu vlastnictví jako reakci na výroky Ing. Jiřího Žabky za 1 občana.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis, celkem pro 7 občanů, od města Chlumec nad Cidlinou, že zastupitelstvo bere na vědomí dopis občanů nesouhlasící s výstavbou distribučního skladu firmy Bidfood Czech Repblic s.r.o.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od města Chlumec nad Cidlinou, že zastupitelstvo bere na vědomí dopis občanů nesouhlasící s výstavbou distribučního skladu firmy Bidfood Czech Repblic s.r.o.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila, že se nebude zabývat odškodňováním za vzniklou nemajetkovou újmu.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu Chlumec nad Cidlinou, jak bude nakládáno s námitkami vznesenými na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. března 2017, za 1 občana lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu Chlumec nad Cidlinou.

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. března 2017 občané vznesli větší množství námitek proti prodeji pozemku města.

Občané žádají podání vysvětlení, jak město bude s těmito námitkami nakládáno, aby nebyli vystaveni právní nejistotě.

Žádost má celkem 5 stran.


Údajná Mgr. Hana Cejnková

údajná advokátní koncipientka advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka, kterou neeviduje Česká advokátní komora, která podává elektronické platební rozkazy na Okresní soud v Hraci Králové nepracuje ani na jedné adrese.

Dopis se vrátil jako nedoručitelný z adresy : Na Královně 862, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Dopis se vrátil jako nedoručitelný z adresy : Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 101 00

David Bouček za tzv. inkasní agenturu Tarakan a.s. nepřevzal ani dopis na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice , 101 00

Česká pošta potvrdila i neexistenci soukromých bytů adresy U Zákrutu 1778/5, Praha - Záběhlice , 106 00

na jména :

Hana Křipalová

David Bouček

Česká pošta potvrdila neexistenci adresy : Tarakan a.s. - U Zákrutu 1778/5, Praha - Záběhlice , 106 00 Praha, kam se údajně měl žalovaný obrátit s řešením věci.

Vrácené dopisy : na uvedené adrese neznámý :

Tarakan a.s., Hana Křipalová

Tarakan a.s., David Bouček

Human Rights Defense z.s. přimula dodejku

vydává se za zaměstnanve tzv. inkasní agentury Tarakan a.s.

a přebírá poštu na adrese exekutorského úřadu pro Prahu 8 -

soudní exekutor Mgr. Pavel Preus.

Hana Křipalová, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 101 00


Human Rights Defense z.s. přijmula dodejky, kdy informovala advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka., že zveřejnila spisovou dokumentaci za účelem rozkrytí podezřelé činnosti.

Ani na jedné z dodejek není razítko advokátní kanceláře.

Na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice 101 00 sídlí exekutorský úřad Praha 8 - soudní exekutor Mgr. Pavel Preus.

Dopisy odeslány na adresy :

Advokátní kancelář

Mgr. Jan Ševčík, Na Královně 862, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Advokátní kancelář

Mgr. Jan Ševčík, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice 101 00

Advokátní kancelář

Mgr. Hana Cejnková, Na Královně 862, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Advokátní kancelář

Mgr. Hana Cejnková, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice 101 00


Human Rights Defense z.s. přijmula dodejky, kdy informovala Královéhradeckou provozní a.s., že zveřejnila spisovou dokumentaci za účelem rozkrytí podezřelé činnosti.

k rukám : Ing. Martina Kynclová

Ing. Lucie Králová

Jitka Petráčková

Ing. Miloslav Plass


Human Rights Defense z.s. pořídila kamerové záznamy veřejného zasedání zastupitelstva, aby si občané nemuseli každé zastupitelstvo žádat o informace na město, zvláště, když město začalo žádat úhradu CD, obálky a poštovného.

Human Rights Defense z.s upozornila zastupitelstvo Chlumec nad Cidlinou, že pokud Ing. Miroslav Uchytil odmítá uveřejňovat skutečné inoformace ze zasedání zastupitelstva, tak Human Rights Defense z.s. přistoupila k opatření a spisovou dokumentaci uveřejnila, aby občané měli úplné informace.