Aktuality od III/2017

Kamerový záznam veřejného zasedání zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou

18. ledna 2017

14. prosince 2016

Právní analýza k videozáznamům :

1. K tvrzení ing. Miroslava Uchytila : obraťte se na Kraj.

Human Rights Defense z.s. konstatuje, že zastupitelstvo věc projednává a schvaluje a proto je to zodpovědnost i zastupitelstva. V pravomoci zastupitelstva je územní plán neschválit, protože město, podle zákona o obcích, má rozhodovat ve prospěch občanů. Pokod se jedná o likvidaci, resp. zbourání nemovitostí (novostavby k trvalému bydlení postavené na hypotéku), je toto zásadní argument, který by zastupitelstvo mělo předložit Kraji a územní plán neschválit.

2. K tvrzení Mgr. Jiřího Krenčíka : věc je nalajnovaná a my jsme... "poté následeje pouze neverbání komunikace"...v trávě.

Human Rights Defense z.s. konstatuje, že české zákony občanům poskytují možnost podávat námitky, připomínky, opravné prostředky a výsledek této právní obrany následně vede nejen k ochraně lidských práv, v tomto případě vlastnictví, ale i následnému odškodnění.

Dále Human Rights Defense z.s. konstatuje, že výroky Mgr. Krenčíka vedou z právního hlediska k porušení čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR, kdy výrok Mgr. Krenčíka - o nalajnování- vede k ohrožení základů demokratického právního státu.

Dále Human Rights Defense z.s. konstatuje, že Mgr. Jiří Krenčík na zastupitelstvu vystupuje v pozici zastupitele a nikoli občana, což znamená, že zastupitel je ze zákona povinen dodržovat mimo jiné i zákon o obcích § 69 odst. 2, což Mgr. Jiří Krenčík svými výroky porušuje.

3. K tvrzení Ing. Miroslava Uchytila, že byl zvolený.

Human Rights Defense z.s. konstatuje, žei starosta města ing. Miroslav Uchytil je povinen ze zákona dodržovat zákon o obcích § 69 odst. 2, což ing. Miroslav Uchytil svojí činností porušuje.
Human Rights Defense z.s. odeslala žádost to podání vysvětlení místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétě Šubové.

JUDr. Markéta Šubová přiznala, že advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka vede větší množství sporů u tohoto soudu, ale ústních jednání se neúčastní.

Jednání se účastní vždy koncipient nebo zaměstnanec.

Proto byly podána žádost o podání vysvětlení, zda se ústních jednání soudu účastní Mgr. Hana Cejnková, která podala elektronický platební rozkaz a vede písemnou komunikaci se soudem.

Mgr. Hana Cejnková není advokátní koncipientkou předmětné advokátní kanceláře, podle evidence České advokátní komory.

Cílem je zjistit, kdo podal žalobu k soudu.

Žádost doručena : Okresní soud v Hradci Králové

JUDr. Markéta Šubová - místopředsedkyně soudu

JUDr. Milan Plhal - předseda soudu

Ministerstvo spravedlnosti

JUDr. Jana Vařeková - odbor zvláštních kontrol

JUDr. Robert Pelikán - ministr


Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení ve věci 61. zasedání rady města-ČEZ přípojky, celkem za 7 občanů lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení ing. Miroslavu Uchytilovi.

Žádost se týká vysvětlení s jakou firmou se ve skutečnosti jedná.

Dále proč se jedná s nesolventní firmou.

Dále jestli si město uvědomuje, že nehospodaří vlastní hospodářskou činností, ale příjmy města jsou financovány daněmi přímými i nepřímými občanů zde žijících.

Dále proč stavbu s ČEZ Distribuce financuje město, když v ostatních případech si takové služby financují firmy sami.

Dále je požádáno, aby si firma Bidfood Czech Republic s.r.o. aktivovala příjem poštovních zpráv, aby s touto firmou byla možná komunikace.

Dále bylo požádáno o podání vysvětelní, jakým způsobem je možné dodatečně zjistit skutečný průběh zasedání rady města a stanoviska ostatních radních.


Human Rights Defense z.s. odeslala stížnost proti úhradě za informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím z veřejného zasedání zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou celkem za 9 občanů.

Human Rights Defense z.s. odeslala stížnost  proti úhradě za informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím z veřejného zasedání zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou.

Stížnost je rozdělena celkem do 3 částí.

První část se týká diskrimuínace, kdy po některých občanech je žádána úhrada za informaci a některým občanům byly informace poskytnuty zdarma.

Byla stížnost na porušení Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a porušení mezinárodního práva- Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, Listiny základních práv Evropské unie a Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů.

Druhá část se týká předplacené informace, kdy je podezření, že město, fictio iuris nežádá o finanční částku (z hlediska účetnictví) na pořízení informace, ale na výplatu odměn některým zástupcům města jako pro ing. Miroslava Uchytila.

Třetí část se týká žádosti o zveřejňování na internetu.

Vzhledem k tomu, že město začalo dělat problémy s poskytováním informací  z veřejných zasedání zastupitelstev, byl požádám Krajský úřad Královéhradeckého kraje, aby městu nařídil tyto informace zveřejňovat na internetu.

Dosáhlo by se značné úspory jak ve finančních nákladech, tak i v administrativní činnosti.Občané by si každý měsím nemuseli žádat o informace.

Pro město to bude mít značnou výhodu, protože záznam zveřejní pouze jednou a nebude muset vyřizovat žádosti jednotlivě.

Na základě výše uvedených informací, byl požádám Krajský úřad Královéhradeckého kraje, aby nařídil městu Chlumec nad Cidlinou, aby zřídilo kanál na  www.youtube.com, na který uveřejní dosavadní a budoucí kamerové záznamy z ceřejných zasedání zastupitelstev, aby občanů měli svobodný přístup k informacím.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od předsedy Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Milana Plhala, že žádost o povolení kamerového záznamu a odročení jednání založí do spisu a věc bude řešit podle rozvrhu práce.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis pro 1 občana od ing. Pavla Školníka, MPA s požadavkem zaplacení 52 Kč za zápis jednání zastupitelstva.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od předsedy Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Milana Plhala, který neustále opakuje, že je možné zakázat kamerový záznam těsně před zahájením ústního jednání soudu.

Human Rights Defense z.s. k tomu uvádí, že zákon o soudech a soudcích takovou formulaci nezná. Zákaz kamerového záznamu těsně před zahájením ústního jednání ve skutečnosti znamená za prvé nemožnost podat stížnost, ale hlavně podezření z likvidace skutečných důkazů předložených na jednání a neúplný zápis průběhu jednání. Dále zde může probíhat psychická a profesní destabilizace žalovaného, ať již ze strany žalobce a teoreticky i ze strany soudu, verbální i neverbální komunikací a to bez jakékoliv dokumentace.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od místopředsedkyně Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markéty Šubové.

Advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka vede vetší množství sporů u tohoto soudu. Advokát Mgr. Jan Ševčík se osobně ústních jednání neúčastní a je zastupován advokátním koncipientem nebo zaměstnancem.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila s vyjádřením, že zápis z jednání zastupitelstva není doslovný přepis jednání.

Pozn. ing. Miroslav Uchytil neustále neodpověděl na otázku manipulace se zápisem.

Human Rights Defense z.s. bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila( pro dalšího 1 občana),, že město jedná s firmou Bidfood Czech Republic s.r.o.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila( pro dalšího 1 občana), který tvrdí, že otázka, kdy bude realizován územní plán přeložky silnice II/327 je nesrozumitelná.

Human Rights Defense z.s. bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Pavla Školníka, MPA, že si prodlužuje lhůtu pro odpovědi písemností adresované zastupitelstvu.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila, že v současné době není možné podávat námitky proti územnímu plánu.

Human Rights Defense z.s. přijmula vyjádření ing. Miroslava Uchytila, že v současné době neeviduje žádný nárok za nemajetkovou škodu a že obecně jsou škody hrazeny z uzavřeného pojištění a rozpočtu města.

Human Rights Defense z.s. k tomuto vyjádření konstatuje, že jde o nároky budoucí, dále jde o to s jakým subjektem je uzavřeno pojištění, do jaké výše bude odškodnění hrazeno a za jakých podmínek, jakou částku je možno uhradit z rozpočtu města.

V případě, že tyto prostředky nebudou stačit, je nutné zjistit, zda Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo financí bude ochotno doplácet odškodnění, v případě, že nebude postačovat regresní úhrada.

Human Rights Defense z.s. požádala o nové rozhodnutí ve věci uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody.

Ing. Miroslav Uchytil byl upozorněn, že Okresní soud v Hradci Králové potvrdil, že porušil zákon o obcích.

Ing. Miroslav Uchytil byl požádán, aby přestal zneužívat radní a rozhodl znovu ve věci za obec sám a na vlastní zodpovědnost.


Human Rights Defense z.s. přijmula zastoupení dalšího 1 občana (celkem 7 občanů) ve věci řízení lokality Spravedlnost.

Podezření z falešných až padělaných dokumentů předložených advokátní kanceláří

Mgr. Jana Ševčíka - případ Královéhradecká provozní a.s.

Na adrese Kodaňská 1441/46, Praha Vršovice není označení tzv. inkasní agentury Tarakan a.s.

V této budově sídlí exekutorský úřad Praha 8 - soudní exekutor Mgr. Pavel Preus.

Na této adrese nesídlí ani advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka.

Dále dle výpisu České advokátní komory - Mgr. Hana Cejnková není advokátní koncipientkou této advokátní kanceláře.

Proti žalovanému byly jménem advokátní kanceláře Mgr. Jana Ševčíka předloženy 2 dopisy podepsané nějakým panem Davidem Boučkem, s tím, že se věc může řešit :

Na adrese u Zákrutu 1778/5, Praha - Záběhlice

Žalovaný na tuto adresu odeslal celkem 4 dopisy, ale ty se vrátily jako nedoručitelné, s tím, že Česká pošta potvrdila, že firma Tarakan a.s. ani pan David Bouček ani paní Hana Křipalová neexistují, s tím, že tento údaj nedoručitelnosti je ověřená informace.

Human Rights Defense z.s. tuto informaci prověřila místním šetřením. Informsce pošty se potvrdila. Na uvedené adrese firma Tarakan a.s. nesídlí a ani tam není soukromý byt na jmenované osoby.

Na základě výše uvedených skutečností jednoznačně vyxplývá podezření, že proti žalovanému byly předloženy falešné až padělané dokumenty.

Human Rights Defense z.s. požádala ing. Miroslava Uchytila o podání vysvětlení z jakých finančních zdrojů bude město financovat odškodnění.

V případě realizace stavebního řízení hrozí jednomu občanovi a jeho rodině škoda 10 000 000 Kč (slovy desetmiliónůkorunčeských).

Pozn. znehodnocení novostavby - rodinného domu postaveného na hypotéku, stavební parcela a příslušenství.

Znehodnocení je dáno tím, že vlastníci nemohou svoje nemovitosti užívat k původnímu účelu a nemohou je ani prodat, protože se sníží cena nemovitostí.

Dále nemateriální škoda je mnohonásobně vyšší a náklady řízení jsou úměrné výši vymáhané škody.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení, že ve sdělení ze dne 9. února 2017 uvádí, že proslov zástupkyně nevládní organizace je součástí materiálů zastupitelstva.

Human Rights Defense z.s. žádá o podání vysvětlení, jakým způsobem je s těmito námitkami nakládáno, když bylo žádáno o odložení věci, ale dle textu zápisu zasedání zastupitelstva město pokračuje v realizaci územního plánu a to bez jakéhokoliv ohledu na likvidaci konkrétních nemovitostí občanů města.

Human Rights Defense z.s. odeslala urgenci o povolení kamerového záznamu k nařízenému ústnímu jednání soudu.

Human Rights Defense z.s.upozornila místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétu Šubovou, aby si uvědomila, že pokud nekomunikuje a fictio iuris plánuje zakázat kamerový záznam těsně před ústním jednáním, tak fictio iuris má v úmyslu o dokonalou likvidaci podezřelé činnosti (cui bono, cui prodest).

Human Rights Defense z.s.upozornila místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétu Šubovou, aby si uvědomila, že vzhledem ke své profesní erudici se naprosto úmyslně staví do role podezřelé, při následném vyšetřování a to se všemi následky.

Upozornění doručeno : Okresní soud v Hradci Králové

místopředsedkyně soudu : JUDr. Markéta Šubová

předseda soudu : JUDr. Milan Plhal

Ministerstvo spravedlnosti

Oddělení zvláštních kontrol : JUDr. Jana Vařeková

ministr : JUDr. Robert Pelikán

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila (pro několik občanů), že městov současné době jedná s firmou Bidfood Czech Republic s.r.o. ve věci stavebního řízení dotčených vlastníků lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila (pro několik občanů), že fakturu za CD se zvukovým záznamem zasedání zastupitelstva vystavovat nebude.

Human Rights Defense z.s bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila, že fakturu za CD se zvukovým záznamem zasedání zastupitelstva vystavovat nebude.

Human Rights Defense z.s bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila( pro 5 občanů), který tvrdí, že otázka, kdy bude realizován územní plán přeložky silnice II/327 je nesrozumitelná.

Human Rights Defense z.s bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila, který tvrdí, že otázka, kdy bude realizován územní plán přeložky silnice II/327 je nesrozumitelná.

Human Rights Defense z.s bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. odeslala urgenci  žádosti to podání vysvětlení, ing. Miroslavu Uchytilovi, zda si myslí, že text zápisu zasedání zastupitelstva ze dne 14. prosince 2016 je obsahově stejný s plným zněním projevu zástupkyně organizace.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost to podání vysvětlení, ing. Miroslavu Uchytilovi, z jakých finančních zdrojů bude  město Chlumec nad Cidlinou financovat odškodnění při realizaci územního plánu přeložky silnice II/327.

V případě realizace územního plánu hrozí jednomu občanovi a jeho rodině  materiální škoda

10 000 000 Kč (slovy desetmiliónůkorunčeských).

Pozn. zbourání novostavby-rodinného domu k trvalému bydlení postaveného na hypotéku, stavební parcela a příslušenství.

Dále nemateriální škoda je mnohonásobně vyšší a náklady řízení jsou úměrné výši vymáhané škody.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost to podání vysvětlení, zda advokáta Mgr. Jana Ševčíka zná pouze fiktivně z písemné korespondence a zda se advokát ústních jednání u soudu vůbec účastní.

Human Rights Defense z.s položila otázku místopředsedkyni soudu JUDr. Markétě Šubové, zda soud advokátovi doručil 81 stran textu odůvodnění odporu.

Cílem je zjistit po kom bude vymáhána zodpovědnost.

Human Rights Defense z.s sdělila, že pokud se JUDr. Markéta Šubová obratem nevyjádří, bude věc předána České advokátní komoře k prošetření.

Žádost doručena : Okresní soud v Hradci Králové

                                   místopředsedkyně soudu : JUDr. Markéta  Šubová

                                   předseda soudu : JUDr. Milan Plhal

                                   pracovnice soudu : Renáta Demlová

                                   Ministerstvo spavedlnosti

                                   odbor zvláštních kontrol : JUDr. Jana Vařeková

                                    ministr spravedlnosti : JUDr. Robert Pelikán

      

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost to podání vysvětlení, podle jaké právní normy má v úmyslu místopředsedkyně Okresního soudu v Hradci Králové zakázat kamerový záznam z nařízeného ústního jednání.

Současně byla poučena o vnitrostátní právní úpravě veřejného jednání, dále o právní úpravě Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod ČR  a také o  mezinárodní právní úpravě veřejného jednání podle Evropské úmluvy lidských práv Rady Evropy, listiny zákaldních práv a svobod Evropské Unie a Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů.

Současně byla podána žádost o písemný souhlas kamerového záznamu ústního jednání soudu, s tím, že bude zveřejněn na těchto internetových stránkách.

Informace byla doručena  : Okresní soud v Hradci Králové

                                                  místopředsedkyně soudu : JUDr. Markéta Šubová

                                                  předseda soudu : Milan Plhal

                                                 Ministerstvo spravedlnosti

                                                 odbor zvláštních kontrol : JUDr. Jana Vařeková

                                                 ministr spravedlnosti : JUDr. Robert Pelikán

Human Rights Defense z.s. přijmula sdělení předsedy Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Milana Plhala s "diplomatickým upozorněním" zákazu kamerového zákazu z nařízeného ústního jednání.

Reakce organizace viz. výše.


Human Rights Defense z.s. odeslala na Město Chlumec nad Cidlinou, žádost o vystavení faktur pro další  2 občany - lokalita Spravedlnost (celkem 4 občany), po kterých je požadováno  52 Kč za CD se zvukovým záznamem zastupitelstva.

Human Rights Defense z.s. upozornila ing. Pavla Školníka a ing. Miroslava Uchytila, že tato faktura bude součástí nákladů, které občané ( s pomocí Human Rights Defense z.s.) budou vymáhat v rámci uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu.

Human Rights Defense z.s. odeslala na Město Chlumec nad Cidlinou, žádost o vystavení faktur pro občany, po kterých je požadováno 46 nebo 52 Kč za CD se zvukovým záznamem zastupitelstva.

Human Rights Defense z.s. upozornila ing. Pavla Školníka a ing. Miroslava Uchytila, že tato faktura bude součástí nákladů, které občané ( s pomocí Human Rights Defense z.s.) budou vymáhat v rámci uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu.


Human Rights Defense z.s. odeslala na Město Chlumec nad Cidlinou, žádost o vystavení faktur pro 2 občany - lokalita Spravedlnost a 5 občanů-přeložka silnice II/327, po kterých je požadováno 46 nebo 52 Kč za CD se zvukovým záznamem zastupitelstva.

Human Rights Defense z.s. upozornila ing. Pavla Školníka a ing. Miroslava Uchytila, že tato faktura bude součástí nákladů, které občané ( s pomocí Human Rights Defense z.s.) budou vymáhat v rámci uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu.