Aktuality IV/2019

Změna jednacího řádu NGO

Zápis ze řádného zasedání dne 29. dubna 2019

Změna jednacího řádu NGO

Aktuální jednací řád NGO 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu k výslechu obviněné. 

OBVINĚNÁ VYUŽÍVÁ SVÉHO PRÁVA NEVYPOVÍDAT A POTVRZUJE, ŽE KPT. ING. MARIAN ROCHL MŮŽE VE VYŠETŘOVÁNÍ POKRAČOVAT.

SOUČASNĚ PŘEDSEDKYNĚ NGO ODMÍTÁ VEŠKERÁ OBVINĚNÍ V CELÉM ROZSAHU.

TOTO STANOVISKO OBVINĚNÉ NAHRAZUJE ÚSTNÍ VÝSLECH A NENÍ MAŘENÍM TRESTNÍHO ŘÍZENÍ.

Kpt. Ing. Marian Rochl podle zákona nemůže předvádět a ani udělovat pořádkovou pokutu, protože sama Policie ČR v korespondenci potvrzuje, že předsedkyně NGO se neskrývá, komunikuje a přebírá korespondenci jak v datové schránce, tak písemnou korespondenci prostřednictvím České pošty.

DALŠÍ NOVÉ ARGUMENTY

Kpt. Ing. Marian Rochl ve své právní pozici vrchního komisaře Policie ČR Hradec Králové uvedl, že práce prezentovaná na serveru nevládní organizace Human Rights Defense z.s. www.hrd-ngp.com je výsledkem duševní poruchy, opilosti ...podle stanov a jednacího řádu NGO za tento server zodpovídá předsedkyně NGO.

Pokud kpt. Ing. Marian Rochl ve své právní pozici vrchního komisaře Policie ČR Hradec Králové tvrdí, že předsedkyně NGO je již od 6. listopadu 2017 (pozn. Datum na trestním oznámení na por. Bc. Pavla Orta) opilá, trpí duševní poruchou..., musí dle trestního zákoníku § 26, § 27, § 274, § 130, § 360 , trestního řádu § 105 a kriminalistiky předložit důkazy pro svá tvrzení.

Sám kpt. Ing. Marian Rochl uvádí v předchozí korespondenci, že by obviněná nemusela chápat smysl trestní stíhání, a proto kpt. Ing. Marian Rochl nemůže v této situaci obviněnou podrobovat jakýmkoliv úkonům trestního řízení.

Do současné doby není právně stanovena právní pozice obviněné, a proto jakýkoliv úkon trestního řízení vůči obviněné je právně neplatný.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO předvolání k výslechu obviněné - kpt. Ing. Marianem Rochlem - Policie ČR Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala námitku neplatnosti právních úkonů na Policii Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

Pokud kpt. Ing. Marian Rochl ve své právní pozici vrchního komisaře Policie ČR Hradec Králové tvrdí, že předsedkyně NGO je již od 6. listopadu 2017 (pozn. Datum na trestním oznámení na por. Bc. Pavla Orta) opilá, trpí duševní poruchou..., musí dle trestního zákoníku § 26, § 27, § 274, § 130, § 360 , trestního řádu § 105 a kriminalistiky předložit důkazy pro svá tvrzení.

Obviněná předsedkyně NGO žádá o :

1. předložení důkazního materiálu, že předsedkyně NGO je opilá, trpí duševní poruchou,... dle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. § 26, § 27, § 274, § 130, § 360 , trestního řádu č. 140/1961 Sb. § 105 a zásad a pravidel kriminalistiky.

Pozn. Jako příklad předsedkyně NGO žádá, jaký důkazní materiál kriminalistického charakteru má kpt. Ing. Marian Rochl ve spisové dokumentaci Policie ČR, že dne 6. listopadu 2017 (datum trestního oznámení na por. Bc. Pavla Orta), pro svoje tvrzení opilosti, duševní poruchy,...???

2. pokud tyto důkazy existují, jsou padělané, o tomto následně proběhne vyšetřování a dokazování (jako podezření na padělání lékařských zpráv a evidence proplacených úkonů u zdravotní pojišťovny, spisové dokumentace trestních spisů a úkonů trestního řízení).

3. pokud tyto důkazy neexistují, jedná se minimálně o křivé obvinění ze strany vrchního komisaře kpt. Ing. Mariana Rochla a k tomu další související trestné činy.

Podle § 580 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. A čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb a podle Ústavy ČR čl. 1 odst. 2 a čl. 10 a čl. 6 a 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv v kombinaci s § 581 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. jsou v současné době veškeré právní úkony trestního řízení vůči předsedkyni NGO právně neplatné.

Z precedentu Ústavního soudu jednoznačně vyplývá, že právní úkony - předvolání k výslechu obviněné - jsou právně neplatné.

Sám kpt. Ing. Marian Rochl uvádí v předchozí korespondenci, že by obviněná nemusela chápat smysl trestní stíhání, a proto kpt. Ing. Marian Rochl nemůže v této situaci obviněnou podrobovat jakýmkoliv úkonům trestního řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v Brně v případu Gruzie.

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně sděluje, že oficiální oznámení o zahájení lidských práv občana Gruzie prostřednictvím NGO, postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Plzni.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vyhodnotilo omluvu a žádost o předložení kompletní spisové dokumentace jako stížnost na postup policejního orgánu a postupuje věc Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové, které dozoruje zákonnost trestního řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postoupilo žádost o posouzení profesní erudice a duševního zdraví psychiatra doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph. D. Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu. 

NGO podává oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Okresního státního zástupce v Hradci Králové -

JUDr. Alexandr Pumprla.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. ve smyslu změny podstatných náležitostí demokratického právního státu a odstraňování a ohrožování základů demokratického státu podle - porušení čl. 9 odst. 2 a 3 Ústavy ČR č. 1/1993

OKRESNÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE V HRADCI KRÁLOVÉ JUDR. ALEXANDR PUMPRLA NEMÁ PRÁVNÍ POZICI JINDŘICHA BOBLIGA Z EDELSTADTU, ABY MOHL V MÍROVÉ DOBĚ PORUŠOVAT PRAVIDLA ŘÁDNÉHO PROCESU A JEDNAT PODLE MANUÁLU Malleus maleficarum - návod k pronásledování - NEVLÁDNÍ ORGANIZACE JEJÍŽ ČINNOST JE ZÁKONNĚ REGISTROVANÁ REJSTŘÍKOVÝM SOUDEM JAKO OBRANA LIDSKÝCH PRÁV... PODLE STANOV A PODLE JEDNACÍHO ŘÁDU - Obrana lidských práv vychází zásadně z mezinárodních úmluv o lidských právech.

JEDNÁ SE O SROVNATELNÝ POSTUP S ČARODĚJNICKÝMI PROCESY V NOVODOBÉ FORMĚ POHRDÁNÍ MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI, KTERÉ GARANTUJÍ ZÁKLADNÍ OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A ŘÁDNÝ PROCES.

Okresní státní zástupce v Hradci Králové JUDr. Alexandr Pumprla a kpt. Ing. Marian Rochl - Policie ČR Hradec Králové si dokumentují podezření, na existenci zločinecké organizované skupiny v oblasti Hradce Králové a okolí, kde je podezření soustavného úmyslného porušování řádného procesu v trestním řízení s cílem odstranění demokratického právního státu a "provozování" srovnatelného postupu s čarodějnickými procesy v novodobé formě pohrdání mezinárodními institucemi, které garantují základní ochranu lidských práv a řádný proces.

Informace o zveřejnění podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ČR, čl. 1 odst. 2, čl. 10 Ústavy ČR a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy čl. 6.

Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně a to po celou dobu řízení i po skončení řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje zamítnutí stížnosti Okresním státním zástupcem JUDr. Alexandrem Pumprlou, s tím že pokračuje trestní stíhání předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stížnost proti uložení pořádkové pokuty.

Kpt. Ing. Marian Rochl nemůže uložit pořádkovou pokutu ve výši 2 000 Kč, protože pokud si Ing. Marian Rochl, na základě předchozí korespondence myslí, že práce prezentovaná na serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy a opilosti..., tak sám ing. Marian Rochl musí postupovat podle skutečnosti, že obviněná teoreticky této výzvě nemusí rozumět.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje uložení pořádkové pokuty předsedkyni NGO kpt. Ing. Marianem Rochlem - PČR Hradec Králové.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje stanovisko podle správního řádu k věci zajištění zbrojního průkazu.

 Doplňující odůvodnění :

Z výše uvedeného vyrozumění, zpracovaného plk. Mgr. Danielem Kubínem, je patrné, že plk. Mgr. Daniel Kubín má problém minimálně s mentální schopností chápání slov a rychlosti vnímání a s fluidní a krystalizovanou inteligencí a s adaptačním chováním, konkrétně s typovou schopností sociální, kdy plk. Mgr. Daniel Kubín dokazuje, že není schopen se řídit pravidly a zákony a převzít odpovědnost.

To by znamenalo, že podle MKN-10(200) Mezinárodní klasifikace nemocí WHO Světové zdravotnické organizace by plk. Mgr. Daniel Kubín byl mentálně retardovaný.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje vyrozumění PČR Hradec Králové.

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 1. dubna 2019

Přílohy :

Doporučení Odborného vedení NGO č. 2/2019

ze dne 1. dubna 2019.

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu členské schůze NGO

ze dne 8. března 2019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu Ústavního soudu v případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu Ústavního soudu v případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje podání odeslaná poškozeným občanem.

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Zneužití pravomoci veřejného činitele

Odesláno na Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje podání odeslaná poškozeným občanem.

Stížnost odeslaná hejtmanovi Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

č.j. : OML-KO-23-04042019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu k výslechu obviněné předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

Právní analýza :

K výroku kpt. Ing. Mariana Rochla :

...žádost o předložení trestních oznámení a kompletní spisové dokumentace.....kladení podmínek ....v rámci trestního řízení nepřípustná...

Právní úprava - práva obviněné

Čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv

Odst. 3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva:

a( být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; COŽ ZNAMENÁ PODROBNOU ZNALOST SPISOVÉ DOKUMENTACE

b/ mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby, PŘIMĚŘENÝ ČAS LZE URČIT AŽ PODLE OBSAHU SPISOVÉ DOKUMENTACE

Právní analýza Odborného vedení NGO :

Česká republika je demokratický právní stát, která má za povinnost zajistit řádný proces v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv, jako členská země Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizace spojených národů.

V současné době je oficiálně mírový stav a je 21. století a Česká republika podle čl. 58 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv nemůže vypovědět dodržování této Úmluvy.

KPT. ING. MARIAN ROCHL - PČR HRADEC KRÁLOVÉ NEMÁ PRÁVNÍ POZICI JINDŘICHA BOBLIGA Z EDELSTADTU, ABY MOHL V MÍROVÉ DOBĚ PORUŠOVAT PRAVIDLA ŘÁDNÉHO PROCESU A JEDNAT PODLE MANUÁLU Malleus maleficarum - návod k pronásledování.

Zdokumentováno ve filmu Kladivo na čarodějnice - režie Otakar Vávra na motivy románu Václava Kaplického a na základě soudních záznamů z čarodějnických procesů.

Texty soudních řízení jsou převzaty z autentických inkvizičních zápisů, procesů losinských a šumperských, které se konaly v letech 1678-1695.

Podle bodu 8 Jednacího řádu NGO - účel obrany lidských práv vychází zásadně z mezinárodních úmluv o lidských právech.

Jestliže kpt. Ing. Marian Rochl prohlásil, že obrana lidských práv prezentovaná na serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy, opilosti... a požaduje psychiatrické vyšetření předsedkyně NGO a "považuje" pobyt předsedkyně NGO na svobodě jako nebezpečný pro společnost a "požaduje" ochranou léčbu, protože kpt. Ing. Marian Rochl považuje obranu lidských práv za protispolečenské jednání, JEDNÁ SE O SROVNATELNÝ POSTUP S ČARODĚJNICKÝMI PROCESY V NOVODOBÉ FORMĚ POHRDÁNÍ MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI, KTERÉ GARANTUJÍ ZÁKLADNÍ OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A ŘÁDNÝ PROCES.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje předvolání k výslechu obviněné.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis GIBS o postoupení stížnosti proti zahájení trestního stíhání \okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové v případu - Křivé obvinění.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje stanovisko podle § 36 správního řádu k zahájení správního řízení.

SOUČASNĚ PŘEDSEDKYNĚ NGO ŽÁDÁ O PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ, ZDA PLK. MGR. DANIEL KUBÍN A POR. ING. JIŘÍ JEŽEK JAKO POLICISTÉ VŮBEC CHÁPOU ROZDÍL MEZI POJMY " OBVINĚNÍ" A "PRAVOMOCNĚ UZNÁM VINNÝM" Z HLEDISKA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ?

Současně předsedkyně NGO symetricky poučuje plk. Mgr. Daniela Kubína a por. Ing. Jiřího Ježka, že se hodnověrným způsobem dozvěděla o věci a že se jedná o podezření zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 S. a rozvracení ústavního zřízení podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. s cílem vydírání předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR § 175 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. , což podléhá povinnosti podání trestního oznámení, protože neoznámení trestného činu je také trestný čin podle § 368 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb..

Pokud by se zjistilo, že plk. Mgr. Daniel Kubín a por. Ing. Jiří Ježek porušují zákony z důvodu, že trpí nějakou duševní poruchou, tak podle vyhlášky 487/2004 Sb. se musí podrobit přehodnocení osobnostní charakteristiky psychologem.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje oznámení o zahájení správního řízení.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu - Křivé obvinění.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje stížnost proti zahájení trestního stíhání Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oficiální oznámení o zahájení obrany lidských práv občana Gruzie Generálnímu ředitelství věznic a dalším adresátům dle rozdělovníku.

SOUHRNY V ANGLICKÉM A RUSKÉM JAZYKU

Nevládní organizace Human Rights Defense z.s. oficiálně oznamuje zahájení obrany lidských práv občana Gruzie dle plné moci a smlouvy.

Oficiální oznámení státu Gruzie bylo již učiněno prostřednictvím Ministerstva zahraničí Gruzie a Velvyslanectví Gruzie v ČR.