Aktuality IV/2019

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v Brně v případu Gruzie.

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně sděluje, že oficiální oznámení o zahájení lidských práv občana Gruzie prostřednictvím NGO, postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Plzni.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vyhodnotilo omluvu a žádost o předložení kompletní spisové dokumentace jako stížnost na postup policejního orgánu a postupuje věc Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové, které dozoruje zákonnost trestního řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postoupilo žádost o posouzení profesní erudice a duševního zdraví psychiatra doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph. D. Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu. 

NGO podává oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Okresního státního zástupce v Hradci Králové -

JUDr. Alexandr Pumprla.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. ve smyslu změny podstatných náležitostí demokratického právního státu a odstraňování a ohrožování základů demokratického státu podle - porušení čl. 9 odst. 2 a 3 Ústavy ČR č. 1/1993

OKRESNÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE V HRADCI KRÁLOVÉ JUDR. ALEXANDR PUMPRLA NEMÁ PRÁVNÍ POZICI JINDŘICHA BOBLIGA Z EDELSTADTU, ABY MOHL V MÍROVÉ DOBĚ PORUŠOVAT PRAVIDLA ŘÁDNÉHO PROCESU A JEDNAT PODLE MANUÁLU Malleus maleficarum - návod k pronásledování - NEVLÁDNÍ ORGANIZACE JEJÍŽ ČINNOST JE ZÁKONNĚ REGISTROVANÁ REJSTŘÍKOVÝM SOUDEM JAKO OBRANA LIDSKÝCH PRÁV... PODLE STANOV A PODLE JEDNACÍHO ŘÁDU - Obrana lidských práv vychází zásadně z mezinárodních úmluv o lidských právech.

JEDNÁ SE O SROVNATELNÝ POSTUP S ČARODĚJNICKÝMI PROCESY V NOVODOBÉ FORMĚ POHRDÁNÍ MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI, KTERÉ GARANTUJÍ ZÁKLADNÍ OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A ŘÁDNÝ PROCES.

Okresní státní zástupce v Hradci Králové JUDr. Alexandr Pumprla a kpt. Ing. Marian Rochl - Policie ČR Hradec Králové si dokumentují podezření, na existenci zločinecké organizované skupiny v oblasti Hradce Králové a okolí, kde je podezření soustavného úmyslného porušování řádného procesu v trestním řízení s cílem odstranění demokratického právního státu a "provozování" srovnatelného postupu s čarodějnickými procesy v novodobé formě pohrdání mezinárodními institucemi, které garantují základní ochranu lidských práv a řádný proces.

Informace o zveřejnění podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ČR, čl. 1 odst. 2, čl. 10 Ústavy ČR a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy čl. 6.

Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně a to po celou dobu řízení i po skončení řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje zamítnutí stížnosti Okresním státním zástupcem JUDr. Alexandrem Pumprlou, s tím že pokračuje trestní stíhání předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stížnost proti uložení pořádkové pokuty.

Kpt. Ing. Marian Rochl nemůže uložit pořádkovou pokutu ve výši 2 000 Kč, protože pokud si Ing. Marian Rochl, na základě předchozí korespondence myslí, že práce prezentovaná na serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy a opilosti..., tak sám ing. Marian Rochl musí postupovat podle skutečnosti, že obviněná teoreticky této výzvě nemusí rozumět.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje uložení pořádkové pokuty předsedkyni NGO kpt. Ing. Marianem Rochlem - PČR Hradec Králové.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje stanovisko podle správního řádu k věci zajištění zbrojního průkazu.

 Doplňující odůvodnění :

Z výše uvedeného vyrozumění, zpracovaného plk. Mgr. Danielem Kubínem, je patrné, že plk. Mgr. Daniel Kubín má problém minimálně s mentální schopností chápání slov a rychlosti vnímání a s fluidní a krystalizovanou inteligencí a s adaptačním chováním, konkrétně s typovou schopností sociální, kdy plk. Mgr. Daniel Kubín dokazuje, že není schopen se řídit pravidly a zákony a převzít odpovědnost.

To by znamenalo, že podle MKN-10(200) Mezinárodní klasifikace nemocí WHO Světové zdravotnické organizace by plk. Mgr. Daniel Kubín byl mentálně retardovaný.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje vyrozumění PČR Hradec Králové.

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 1. dubna 2019

Přílohy :

Doporučení Odborného vedení NGO č. 2/2019

ze dne 1. dubna 2019.

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu členské schůze NGO

ze dne 8. března 2019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu Ústavního soudu v případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu Ústavního soudu v případu -Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje podání odeslaná poškozeným občanem.

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Zneužití pravomoci veřejného činitele

Odesláno na Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje podání odeslaná poškozeným občanem.

Stížnost odeslaná hejtmanovi Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

č.j. : OML-KO-23-04042019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu k výslechu obviněné předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

Právní analýza :

K výroku kpt. Ing. Mariana Rochla :

...žádost o předložení trestních oznámení a kompletní spisové dokumentace.....kladení podmínek ....v rámci trestního řízení nepřípustná...

Právní úprava - práva obviněné

Čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv

Odst. 3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva:

a( být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; COŽ ZNAMENÁ PODROBNOU ZNALOST SPISOVÉ DOKUMENTACE

b/ mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby, PŘIMĚŘENÝ ČAS LZE URČIT AŽ PODLE OBSAHU SPISOVÉ DOKUMENTACE

Právní analýza Odborného vedení NGO :

Česká republika je demokratický právní stát, která má za povinnost zajistit řádný proces v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv, jako členská země Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizace spojených národů.

V současné době je oficiálně mírový stav a je 21. století a Česká republika podle čl. 58 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv nemůže vypovědět dodržování této Úmluvy.

KPT. ING. MARIAN ROCHL - PČR HRADEC KRÁLOVÉ NEMÁ PRÁVNÍ POZICI JINDŘICHA BOBLIGA Z EDELSTADTU, ABY MOHL V MÍROVÉ DOBĚ PORUŠOVAT PRAVIDLA ŘÁDNÉHO PROCESU A JEDNAT PODLE MANUÁLU Malleus maleficarum - návod k pronásledování.

Zdokumentováno ve filmu Kladivo na čarodějnice - režie Otakar Vávra na motivy románu Václava Kaplického a na základě soudních záznamů z čarodějnických procesů.

Texty soudních řízení jsou převzaty z autentických inkvizičních zápisů, procesů losinských a šumperských, které se konaly v letech 1678-1695.

Podle bodu 8 Jednacího řádu NGO - účel obrany lidských práv vychází zásadně z mezinárodních úmluv o lidských právech.

Jestliže kpt. Ing. Marian Rochl prohlásil, že obrana lidských práv prezentovaná na serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy, opilosti... a požaduje psychiatrické vyšetření předsedkyně NGO a "považuje" pobyt předsedkyně NGO na svobodě jako nebezpečný pro společnost a "požaduje" ochranou léčbu, protože kpt. Ing. Marian Rochl považuje obranu lidských práv za protispolečenské jednání, JEDNÁ SE O SROVNATELNÝ POSTUP S ČARODĚJNICKÝMI PROCESY V NOVODOBÉ FORMĚ POHRDÁNÍ MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI, KTERÉ GARANTUJÍ ZÁKLADNÍ OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A ŘÁDNÝ PROCES.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje předvolání k výslechu obviněné.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis GIBS o postoupení stížnosti proti zahájení trestního stíhání \okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové v případu - Křivé obvinění.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje stanovisko podle § 36 správního řádu k zahájení správního řízení.

SOUČASNĚ PŘEDSEDKYNĚ NGO ŽÁDÁ O PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ, ZDA PLK. MGR. DANIEL KUBÍN A POR. ING. JIŘÍ JEŽEK JAKO POLICISTÉ VŮBEC CHÁPOU ROZDÍL MEZI POJMY " OBVINĚNÍ" A "PRAVOMOCNĚ UZNÁM VINNÝM" Z HLEDISKA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ?

Současně předsedkyně NGO symetricky poučuje plk. Mgr. Daniela Kubína a por. Ing. Jiřího Ježka, že se hodnověrným způsobem dozvěděla o věci a že se jedná o podezření zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 S. a rozvracení ústavního zřízení podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. s cílem vydírání předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR § 175 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. , což podléhá povinnosti podání trestního oznámení, protože neoznámení trestného činu je také trestný čin podle § 368 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb..

Pokud by se zjistilo, že plk. Mgr. Daniel Kubín a por. Ing. Jiří Ježek porušují zákony z důvodu, že trpí nějakou duševní poruchou, tak podle vyhlášky 487/2004 Sb. se musí podrobit přehodnocení osobnostní charakteristiky psychologem.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje oznámení o zahájení správního řízení.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu - Křivé obvinění.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje stížnost proti zahájení trestního stíhání Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oficiální oznámení o zahájení obrany lidských práv občana Gruzie Generálnímu ředitelství věznic a dalším adresátům dle rozdělovníku.

SOUHRNY V ANGLICKÉM A RUSKÉM JAZYKU

Nevládní organizace Human Rights Defense z.s. oficiálně oznamuje zahájení obrany lidských práv občana Gruzie dle plné moci a smlouvy.

Oficiální oznámení státu Gruzie bylo již učiněno prostřednictvím Ministerstva zahraničí Gruzie a Velvyslanectví Gruzie v ČR.