Aktuality III/2019

č.j. : NA-KO-16-27032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala - Posouzení profesní erudice a duševního zdraví soudního znalce a psychiatra doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph.D.

Předsedkyně NGO nemá zákonnou povinnost se nechat vyšetřovat psychiatrem, který se chová, jako kdyby neuměl přečíst text opatření. Pokud by ho psychiatr uměl přečíst, tak se chová jako kdyby ho neuměl vyhodnotit jako duševně zdravý (podezření na afázii).

Pokud však psychiatr text umí přečíst a vyhodnotit jako duševně zdravý, tak se dobrovolně staví do pozice spolupachatele trestné činnosti podle § 23 trestního zákoníku č.40/2009 Sb. s kpt. Ing. Marianem Rochlem, porušováním zákonných práv obviněné.

Z postupu psychiatra jednoznačně vyplývá, že má závažnou poruchu v orientaci a vnímání reálného času.

Způsob vysvětlování konkrétního místa je starý nejméně 50 let, což by bylo podezření na další poruchu v orientaci ve vnímání času a doby, což by svědčilo o podezření, že si psychiatr neuvědomuje současnou dobu informačních technologií. 

Tyto projevy jsou neslučitelné s výkonem psychiatra v pozici soudního znalce, protože toto onemocnění je typické značně odlišným vyhodnocování skutečné situace.

Předsedkyně NGO nemá zákonnou povinnost se nechat vyšetřovat psychiatrem, který sám viditelně demonstruje příznaky psychického onemocnění.

K POSOUZENÍ PROFESNÍ ERUDICE A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ SOUDNÍHO ZNALCE PŘEDSEDKYNĚ NGO POKLÁDÁ OTÁZKU :

ZDA JE PSYCHIATR STEJNÉHO NÁZORU JAKO KPT. ING. MARIAN ROCHL A PSYCHIATR SI MYSLÍ, ŽE PRÁCE PREZENTOVANÁ NA SERVERU www.hrd-ngo.com JE VÝSLEDKEM DUŠEVNÍ PORUCHY A OPILOSTI?

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje dopis od psychiatra doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, PhD. adresovaný předsedkyni NGO.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje opatření kpt. Ing. Mariana Rochla - Policie Hradec Králové.

Kpt. Ing. Marian Rochl - Policie ČR Hradec Králové si myslí, že práce prezentovaná na tomto serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy a opilosti...

č.j. : ST-KO-09-12032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stížnost proti zahájení trestního stíhání předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

Podle § 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod kdy KAŽDÝ MÁ PRÁVO, ABY JEHO VĚC BYLA PROJEDNÁNA VEŘEJNĚ a to po celou dobu trvání řízení i po skončení.

Zveřejnění kompletní spisové dokumentace je způsob realizace veřejného projednání věci. 

K FORMULACI KPT.ING. MARIANA ROCHLA NA STRANĚ 4 : "JEDNOTLIVÉ DÍLČÍ ÚTOKY VEDENÉ JEDNOTNÝM ZÁMĚREM"

K PŘÍPADU NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE :

NGO POKLÁDÁ OTÁZKU :

"Jak podle kpt. Ing. Mariana Rochla měla dne 16. května 2016 reagovat dcera, jejíž matce se v nemocnici prudce zhoršoval zdravotní stav, při závažném podezření na podávání nesprávných léků (což se později i potvrdilo. )

Co by v podobné situaci udělal kpt. Ing. Marian Rochl ? Čekal by trpělivě až jeho matka zemře nebo by se pokusil o převoz do jiného zdravotnického zařízení ?

Další otázka, kdyby kpt. Ing. Marian Rochl po protizákonném zásahu PČR ( nebyly předloženy důkazy pro zajištění a zadržení) trpěl nesnesitelnými bolestmi, které netlumily ani opiáty (řádně předepsané), které omezovaly normální pohyb?

Jak by kpt. Ing. Marian Rochl postupoval?

Řekl by si, že zůstane doživotním invalidou a bude doživotně brát léky s vedlejšími účinky, nebo vy vyhledat zdravotnické zařízení, které stanovilo správnou diagnózu a správné léčení?

K PŘÍPADU SZIF :

NGO POKLÁDÁ OTÁZKU :

Jak by reagoval kpt. Ing. Marian Rochl, kdyby v jeho případě nebyla dodržována jeho pachtovní smlouva?

Možná, že žádnou pachtovní smlouvu nemá uzavřenou a tak pro přiblížení jde o srovnatelnou situaci, jako kdyby kpt. Ing. Marian Rochl pracoval na PČR a nedostával by mzdu.

Jak by se v tomto případě kpt. Ing. MARIAN Rochl zachoval?

Řekl by, že mzdu nebude vymáhat a ni požadovat a pracoval by zadarmo a ještě náklady na zaměstnání (jízdné,....) financoval?

K PŘÍPADU ZVEŘEJŇOVÁNÍ FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ :

NGO POKLÁDÁ OTÁZKU :

Jak by reagoval kpt. Ing. Marian Rochl, kdyby byl statutárním zástupcem NGO a Úřad pro ochranu osobních údajů po něm chtěl protizákonný požadavek?

Řekl by, že se nedá nic dělat a že když někdo chce, tak se budou porušovat i stanovy NGO?

K POŽADAVKŮM KPT. ING. MARIANA ROCHLA, KTERÝ JEDNÁ VE JMÉNU POLICIE ČR, NGO KONSTATUJE, ŽE JEHO POŽADAVKY ODPORUJÍ ZÁKLADNÍM ŽIVOTNÍM INSTINKTŮM PŘEŽITÍ A PUDU SEBEZÁCHOVY.

SEBEOBRANA , PROSTŘEDNICTVÍM VYUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍCH OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ JE ÚSTAVNÍM PRÁVEM KAŽDÉHO OBČANA A KPT. ING. MARIAN ROCHL V TOMTO ÚSTAVNÍM PRÁVU NEMŮŽE NIKOMU BRÁNIT.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje usnesení, že kpt. Ing. Marian Rochl - PČR Hradec Králové obviňuje předsedkyni NGO a právní zástupkyni před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

Nová záložka

Korespondence - NGO - Gruzie


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oficiální oznámení Ministerstvu zahraničí Gruzie a Velvyslanectví Gruzie v ČR o zahájení obrany lidských práv občana Gruzie.

č.j. : ODV-FM-90-17032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odvolání proti usnesení o zamítnutí osvobození od soudních poplatků ze zákona ve věci uplatnění náhrady nemajetkové újmy s příslušenstvím v případu Frýdek-Místek- Ministerstvo pro místní rozvoj.

NGO trvá na svém odůvodnění, viz. příloha, a odkazuje na právně stejnou situaci u Okresního soudu v Hradci Králové, kdy tento soud rozhodl v meritu věci a přiznal bez problémů osvobození od soudních poplatků ze zákona.

Navíc Okresní soud v Hradci Králové, jakmile zjistil vlastní chybné rozhodnutí, ihned záležitost opravil z moci úřední, tzn. Sám. Viz. Přílohy.

Na základě výše uvedených skutečností žádáme o zrušení výše uvedeného usnesení v celém rozsahu a přiznání osvobození od soudních poplatků ze zákona.

Zákonná povinnost je rozhodovat stejně na všech soudech ČR.

Jestliže Okresní soud v Hradci Králové rozhodl o osvobození ze zákona, tak Obvodní soud pro Prahu 1 má tu stejnou zákonnou povinnost.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení o zamítnutí osvobození od soudních poplatků ze zákona ve věci uplatnění náhrady nemajetkové újmy s příslušenstvím v případu Frýdek-Místek- Ministerstvo pro místní rozvoj.

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

GIBS Ostrava

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje důkaz o právní skutečnosti, že GIBS. Ostrava NEDOVOLILA oznamovatelce podezření na trestný čin NAHLÉDNOUT DO CELÉ SPISOVÉ DOKUMENTACE A ZAKÁZALA POŘÍDIT SI KOPIE.

Informace

Případ Gruzie

Georgia საქართველო

Anglická jazyková verze

Aktualizace případu

SZIF

LPIS

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje rozklad podaný vlastníky půdy proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb. Uvádím spatření rozporu s právními předpisy, že z textu rozhodnutí ministerstva zemědělství a podaných námitek vlastníky půdy a předchozího řízení je jednoznačně patrná ztráta některých dokumentů ze spisu.

Tato ztráta dokumentů ze spisu má zásadní právní význam na výsledek rozhodnutí.

Vlastníci půdy komunikují zásadně s firmou FytAgro s.r.o. prostřednictví datové schránky a vlastníci půdy mají důsledně zdokumentovanou korespondenci.

Tvrzení, že firma FytAgro s.r.o. některé dokumenty nemá je křivým tvrzením, protože vlastníci půdy a NGO si řádně zdokumentovala korespondenci včetně doručenek a zveřejnila ji na internetových stránkách NGO www.hrd-ngo.com .

Pokud dále tvrdí Ing. Daniel Hetzer, že některé dokumenty nemá, tak vlastníci půdy mají důsledně zdokumentováno, že předmětné dokumenty byly doručeny na Ministerstvo zemědělství.

Současně je možné, že ztrátu některých dokumentů "zajistil" SZIF Náchod - vyřizující pracovník Ing. Petr Havelka.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje zamítnutí námitek vlastníků půdy Ministerstvem zemědělství.

č.j. : OML-KO-12-15032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu k výslechu obviněné.

PŘEDSEDKYNĚ NGO POŽADUJE ODBORNOST VRCHNÍHO KOMISAŘE, což kpt. Ing. Marian Rochl nesplňuje, když ři své hodnosti KPT. a vysokoškolském titulu ING odeslal protizákonný text výzvy.

Na základě výše uvedených skutečností předsedkyně NGO žádá :

ZASLÁNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ A DALŠÍCH DŮVODŮ A DŮKAZŮ PODEZŘENÍ A ZASLÁNÍ KOMPLETNÍ SPISOVÉ DOKUMENTACE DATOVOU SCHRÁNKOU.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje předvolání kpt. Ing. Mariana Rochla - PČR Hradec Králové k výslechu obviněné předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

Nový případ

Gruzie საქართველო


Sp. zn. : GE-2019

Postoupení případu před

Evropský soud pro lidská práva

ve Štrasburku

Chlumec nad Cidlinou

Zneužití radních starostou

č.j. : TO-KO-07-09032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu

Podezření na pachatele podle § 22 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Kpt. Ing. Marian Rochl - vrchní komisař Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení obecné kriminality SKPV Hradec Králové

Podezření na spolupachatelé podle § 23 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Policisté č. : 325891, 327298, 321159

Podezření na pomocníka trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c)

Neznámý pachatel - zaměstnanec Tesco Stores ČR a.s. - Hradec Králové - vylákání na místo

Neznámý pachatel - neznámý kolemjdoucí, který informoval rodinného příslušníka, že předsedkyni NGO odvedla PČR, protože mám nějaké spory s nějakým Agro (pozn. Jedná se o firmu FytAgro s.r.o.)

pozn. Neznámý kolemjdoucí mohl osobně znát předsedkyni NGO, ale podle fistio iuris nemohl vědět, proč PČR odvedla předsedkyni NGO, proto je zde odezření na pomocníka TČ - hlídání při činu - na zaměstnance PČR v civilu nebo na důvěrníka PČR

Neznámý pachatel - službu konající policista tísňové linky 158 - PČR Hradec Králové, který odmítl šetřit zmizení předsedkyně NGO a odmítl předat tel. č. Na OO PČR Chlumec nad Cidlinou - podezření na pomocníka TČ - hlídání při činu

Podezření na organizátora a návodce podle § 24 odst. 1 písm. a) a b)trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. resp. Objednavatel podle právního pravidla cui bono, cui, prodest - neznámý pachatel

Je podezření, že se dopustili trestného činu rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Ve smyslu podle pravidel vojenské psychologie - ÚNOS A DRŽENÍ V ZAJETÍ PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE A PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY.

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 7. března 2019

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové odkládá trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové odkládá trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové odkládá trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové odkládá trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Královév případu - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové odkládá trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu- Rada Města Chlumec nad Cidlinou-řetězová reakce.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové odkládá trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis PČR Náchod, oddělení hospodářské kriminality - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Pokračuje vyšetřování trestních oznámení na Ing. Moniku Nebeskou- ZD Všestary a FytAgro s.r.o., Ing. Petra Havelku - SZIF Náchod a p. Jana Bruinsmu - ZD Všestary.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámen na Vrchní státní zástupkyni JUDr. Lenku Bradáčovou, Ph. D. Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 4 k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje část trestního oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

č.j. : OML-SZIF-176-27022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala dostatečnou omluvu na výzvu k podání vysvětlení od PČR oddělení hospodářské kriminality v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Podání vysvětlení je určeno na PČR Náchod, kde vyšetřuje por. Bc. Michal Novák, ale v předmětná výzva je podepsaná por. Ing. Miroslavem Jarošem, který pracuje na PČR v Hradci Králové.

Por. Ing. Miroslav Jaroš předchozí trestní oznámení uložil bez dalších opatření a proto nelze předpokládat fictio iuris -právní domněnka, že por. Ing. Miroslav Jaroš by měl zájem věc šetřit, ale spíše je podezření podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb - pomocník trestného činu- s cílem VYLÁKÁNÍM NA MÍSTO předsedkyně nevládní organizace a právní zástupkyně před Evropských soudem pro lidská práva ve Štrasburku k možnosti por. Ing. Miroslava Jaroše podezření na VYDÍRÁNÍ podle § 175 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.  

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k podání vysvětlení od PČR oddělení hospodářské kriminality v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Aktualizace případu

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : TO-SZIF-DH-177-27022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu na ředitele odboru informačních o komunikačních technologií Ministerstva zemědělství - Ing. Daniel Hetzer.

Organizovaná hospodářská kriminality se vyznačuje vysokou specializací, precizním plánováním, přizpůsobením se požadavkům trhu a využíváním jeho úzkoprofilových míst.

Konstrukce obtížně průhledných firemních propojení napomáhá k vytváření zdání serióznosti.

Hospodářskou kriminalitou jsou způsobovány škody (zejména státu) několikanásobně vyšší než jsou škody způsobované obecnou kriminalitou.

Hospodářská kriminalita způsobuje sociální škody zejména ztrátou dalších pracovních míst a deformací hospodářské soutěže, která je stěžejním principem tržního hospodářství.

Nesmírné nehmotné škody vznikají především ztrátou důvěry k mechanizmu (sociálního) tržního hospodářství.

č.j. : US-SZIF-167-18022019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala ústavní stížnost v případu SZIF.

Por. Ing. Miroslav Jaroš, který v řízení zastupuje stát navenek (jako Vysokou smluvní stranu Rady Evropy má povinnost dodržovat i Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv Rady Evropy a stejně tak i Chartu základních lidských práv Evropské unie i Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a i další právní normy týkající se mezinárodní ochrany lidských práv. 

Nová záložka

Nedobrovolná hospitalizace

Kamerový záznam

V případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE, je hodnověrným způsobem prokázáno -potvrzením státní zástupkyní JUDr. Petrou Hnízdovou, že 3 policisté obvodního oddělení Nový Bydžov a 3 členové zdravotního personálu (včetně primáře LDN Nový Bydžov) uvedli hrubě nesprávně skutečnosti při výslechu, což potvrdil kamerový záznam, který zajistila sama obviněná.

Dále je z trestního hlediska podezření, že konkrétní policisté zneužili svoji pravomoc k FYZICKÉ LIKVIDACI PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU, což dokazuje zdravotní dokumentace, která prokazuje těžké ublížení na zdraví a vzhledem k použití zakázaných metod podle § 11, 52 a 53 zákona o policii č. 273/2008 Sb.

Dále je z trestního hlediska podezření, že vzhledem k systému útoku mohla PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU ZŮSTAT NA MÍSTĚ MRTVÁ.

Nový případ

Křivé obvinění

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu a žádost na výzvu k podání vysvětlení ve věci křivého obvinění.

Je podezření, že vrchní komisař při své hodnosti Kpt. a vysokoškolském titulu Ing. zneužívá svoji pravomoc podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb, když zaslal výzvu k podání vysvětlení předsedkyni nevládní organizace, která porušuje čl. 10 Ústavy ČR a čl. 6 odst. 3 písm. a) a b) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, která je součástí českého právního řádu.

V textu výzvy není uvedeno, v jaké pozici je předvolaná, z následujícího textu však vyplývá, že předvolaná je v pozici podezřelé (pozn. což je nižší intenzita obvinění).

Na základě výše uvedených skutečností předsedkyně nevládní organizace žádá, aby kpt. Ing. Marian Rochl :

1. PŘEDLOŽIL PODANÉ TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA PŘEDSEDKYNI NEVLÁDNÍ ORGANIZACE

2. PŘEDLOŽIL DŮVODY A DŮKAZY PODEZŘENÍ

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k podání vysvětlení ve věci křivého obvinění.