Aktuality III/2018

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přezkoumání postupu PČR Frýdek- Místek.

Státní zástupce Mgr. Jiří Martikán potvrdil, že poškozená má právo na svobodný výběr obhájce a zkritizoval postup npor. Mgr. Jana Sysla. 

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení PČR Frýdek-Místek - odboru vnitřní kontroly.

Doručenka 

Aktualizace

Nedobrovolná hospitalizace

JUDr. Petra Hnízdová - Nadržování

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko k právu na svobodný výběr obhájce pro zvlášť zranitelnou oběť trestného činu.

K výše uvedené věci NGO sděluje, že plná moc NGO se zvlášť zranitelnou obětí trestného činu trvá.

Věc dohody o udělení plné moci je de facto smluvní vztah.

Právo trvání nebo ukončení plné moci je výlučně v kompetencích smluvních partnerů.

Policie České republiky nemá žádné zákonné možnosti ukončovat plnou moc zvlášť zranitelné oběti trestného činu.

Podle Listiny základních práv a svobod ČR čl. 1 lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Podle Ústavy ČR čl. 1 odst. 1 je česká republika svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Podle Ústavy ČR čl. 1 odst. 2 Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Podle Ústavy ČR čl. 9 odst. 3 výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení demokratického právního státu.

Podle Ústavy ČR čl. 10 vyhlášené mezinárodní smlouva jsou součástí českého právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než český zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Součástí českého právního řádu je i Evropská úmluva o ochraně lidských práv.

Podle čl. 6 Úmluvy má zvlášť zranitelná oběť trestného činu právo na svobodný výběr obhájce, dle jejích vlastního výběru a PČR nemá žádné zákonné právo jakkoliv zasahovat a už vůbec ne ukončovat plnou moc.

Na základě výše uvedených skutečností žádáme o zaslání odpovědí na již zaslanou korespondenci.

Doručenky

PČR Frýdek-Místek

Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek 

Ministerstvo spravedlnosti -

k rukám ministra JUDr. Roberta Pelikána.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula na vědomí sdělení k plné moci PČR Frýdek-Místek.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ing. Ireny Pánkové ve věci oběti trestného činu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Kanceláře Senátu ČR ve věci - Nedobrovolná hospitalizace - Řetězová reakce - pplk.  PhDr. Bc. Hana Preisová.

Doručenka

Aktualizace

Vzdělávání k lidským právům

Správní řízení

§ 17 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Spis

odst. 1

V každé věci se zakládá spis. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích. Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy.

odst. 2

Zasílají-li se dožádané spisy v poštovní zásilce, musí odesílající správní orgán zvolit takovou poštovní službu, která zahrnuje stvrzení podání a dodání poštovní zásilky.

Upozornění pro občany

Každá dotčená osoba má právo nahlížet do spisu a okopírovat si ho.

Doporučujeme si vzít na úřad vlastní fotoaparát a spis si ofotografovat sami.

Není možné, aby úřad vydal rozhodnutí ve Váš neprospěch a neexistoval spis.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení České advokátní komoře o porušení § 16 odst. 1 a 2 a § 17 zákona č. 85/96 Sb. advokátem JUDr. Jiřím Kovandou.

Human Rights Defense z.s. sděluje České advokátní komoře, že advokát JUDr. Jiří Kovanda poškozuje její pověst.

JUDr. Jiří Kovanda převzal dokumentaci od Ing. Moniky Nebeské a nevysvětlil jí rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, čímž porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 16 odst. 1, kdy advokát není vázán pokyny klienta, pokud jsou v rozporu s právním předpisem.

Advokát je současně povinen klienta dostatečně poučit.

JUDr. Jiří Kovanda porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 16 odst. 2, kdy nejednal čestně a svědomitě.

JUDr. Jiří Kovanda porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 17 , kdy je podezření, že při výkonu advokacie snížil důstojnost advokátního stavu a porušil pravidla profesní etiky.

ČAK zatím dáváme na vědomí, kárné řízení zatím nežádáme, pokud JUDr. Jiří Kovanda svoji klientku dodatečně náležitě poučí.

Pokud by však JUDr. Jiří Kovanda pokračovat v protiprávní činnosti, následně požádáme o kárné řízení s advokátem JUDr. Jiřím Kovandou.

Doručenky

Aktualizace

Ing. Monika Nebeská

Nový případ

Česká advokátní komora

JUDr. Jiří Kovanda

Aktualizace

Česká advokátní komora

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení tajemníka městského úřadu Chlumec nad Cidlinou - Ing. Pavla Školníka, MPA.

Doručenka 

Aktualizace

Vzdělávání k lidským právům

Správní řízení

§ 6 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování údajů podle tohoto ustanovení má správní orgán vůči třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou týkat, stejné postavení jako dotčená osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje.

Upozornění pro občany

Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. 

Údaje, které si správní orgán může zajistit sám, nemůže žádat po občanovi.

Jedná se např. o výpisy z katastru nemovitostí atd.


Human Rights Defense z.s. - NGP přijmula další dopis od Kovanda advokátní kancelář s.r.o.

Ing. Monika Nebeská, jako fyzická osoba se chce soudit s Human Rights Defense z.s. ve věci neexistující pachtovní smlouvy.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Kovanda advokátní kancelář s.r.o.

K Vašemu dopisu ze dne 2. března 2018 sdělujeme, že je podezření, že Ing. Monika Nebeská Vám nepředala kompletní spisovou dokumentaci a uvedla Vás v omyl, což Ing. Monika Nebeská učinila i vůči SZIF RO Hradec Králové.

Co se týče trestně právní cesty, tak si začala první Ing. Monika Nebeská, když zaslala dopisy propachtovatelům ze dne 2. ledna 2018 ( ve jménu FytAgro s.r.o., na obálce razítkem označený odesílatel ZD Všestary a odeslány z Hradce Králové).

V dopisech propachtovatelům sdělila, že proti nim bude postupovat trestně právní cestou.

Na to bylo Ing. Monice Nebeské sděleno, že pokud si představuje pachtovní vztahy tak, že proti propachtovatelům bude postupovat trestně právní cestou, tak, že jeden z propachtovatelů je předsedkyně nevládní neziskové organizace Human Rights Defense z.s., a že podání odvetného trestního oznámení je reálné.

Ze strany propachtovatelů se jedná pouze o obrannou reakci vůči praktikám Ing. Moniky Nebeské, která reprezentuje pachtýře.

Co se týče plnění smlouvy, tak opětně je podezření, že Ing. Monika Nebeská uvedla v omyl Vás i SZIF RO Hradec Králové.

V dopisu ze dne 2.ledna 2018 uvedla, že nic nedluží a následně v dopisu ze dne 19. února 2018 přiznala, že dluží naturálie 15q potravinářské pšenice (viz. Příloha).

Ing. Monika Nebeská se sice snažila přenést vinu na propachtovatele.

Propachtovatel však dokázal pachtýři v dopisu ze dne 23. února 2018, že Ing. Monika Nebeská vůbec nemá v úmyslu pachtovní smlouvu dodržovat a předložil zdokladovanou komunikaci mezi propachtovatelem a pachtýřem (viz. příloha).

Co se týče tvrzení Ing. Moniky Nebeské, že se bude s propachtovatelem soudit ohledně pověsti, tak sdělujeme, že situace nemá žádný vliv na funkci Ing. Moniky Nebeské.

Předsedkyní představenstva ZD Všestary je dál.

Ředitelkou ZD Všestary je dál.

Mzda je jí vyplácena dál.

Penále za nedodání naturálií zatím neplatila.

Co se týče pocitu Ing. Moniky Nebeské k zadostiučinění, tak není reálné, že z výpovědi pachtovní smlouvy by se Ing. Monika Nebeská psychicky zhroutila.

Přílohy

Detaily zpráv

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku.

PČR ani OSZ nemají žádné zákonné právo po poškozené a těžce zraněné paní Aleně Musilové požadovat psychiatrické vyšetření.

Paní Alena Musilová je jednoznačně pouze v pozici poškozené a oběti trestného činu, protože jestliže byla škrcena a poté bylo do ní kopáno atd., což ošetřující lékař i PČR potvrdili, tak je jednoznačně poškozená

Takto vzniká podezření, že PČR se nesnaží vyšetřovat pachatele trestného činu a policejní orgán je povinen prověřit skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin do dvou měsíců od jejich přijetí a pokud prověřování v těchto lhůtách neskončí, je policejní orgán povinen státnímu zástupci písemně zdůvodnit, po jakou dobu bude prověřování pokračovat.  

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku 

Omluva Ministerstva spravedlnosti za nezákonné stíhání paní Aleny Musilové 

Doručenky 

Informace o zveřejnění

Omluva za nezákonné trestní stíhání

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje omluvu Ministerstva spravedlnosti paní Aleně Musilové za nezákonné stíhání její osoby a újmu, která jim v důsledku toho vznikla.

Nový případ

Ministerstvo spravedlnosti

ve věci Frýdek-Místek

Aktualizace

Vzdělávání k lidským právům

Správní řízení

§ 6 odst. 1 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Správní orgán vyřizuje věci

bez zbytečných průtahů.

Řízení o žádosti je zahájeno dnem doručení žádosti úřadu podle § 44 správního řádu č. 500/2004 Sb. To je v případě, že občan poště žádost na úřad.

Řízení z moci úřední § 46 správního řádu č. 500/2004 Sb. je zahájeno dnem doručení občanovi.

Tzn. jedná se o následující den po převzetí na poště (nebo doručení do datové schránky pokud ji občan má).

Běžná lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů

podle § 71 odst. 3 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Upozornění pro občany

Pokud máte na úřadě řízení a úřad Vám dlouho nepíše

( běžně víc jak 30 dnů), ¨

můžete podat urgenci o vydání rozhodnutí

nebo žádost o podání vysvětlení v jakém stavu je řízení,

jaké úkony již úřad učinil

a jaké úkony bude ještě úřad činit.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Kovanda advokátní kancelář s.r.o., že nevládní nezisková organizace Human Rights Defense z.s. - NGO nemá a nikdy neměla uzavřenou pachtovní smlouvu s Ing. Monikou Nebeskou, jako fyzickou osobou.

Na vědomí : dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis od Kovanda advokátní kancelář s.r.o.

Ing. Monika Nebeská, jako fyzická osoba (dle textu plné moci) zmocnila JUDr. Jiřího Kovandu k řešení záležitosti pachtovní smlouvy.

Nový případ

Ing. Monika Nebeská

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou - státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové, Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu, kdy NGO žádá o podání vysvětlení , zda vyřizování předmětné věci, byly tajemníkovi Městského úřadu Ing. Pavlu Školníkovi, MPA uloženo starostou Ing. Miroslavem Uchytilem, podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 110 odst. 4 písm. b).

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství, kdy NGO žádá o podání vysvětlení , zda vyřizování předmětné věci, byly tajemníkovi Městského úřadu Ing. Pavlu Školníkovi, MPA uloženo starostou Ing. Miroslavem Uchytilem, podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 110 odst. 4 písm. b).

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Úřadu vlády, kdy NGO žádá o podání vysvětlení , zda vyřizování předmětné věci, byly tajemníkovi Městského úřadu Ing. Pavlu Školníkovi, MPA uloženo starostou Ing. Miroslavem Uchytilem, podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 110 odst. 4 písm. b).

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu ve věci trestního oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou, kdy věc byla GIBS Hradec Králové předána (a to aniž by, GIBS Hradec Králové, byla adresátem trestního oznámení)  Národní centrále proti organizovanému zločinu..

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO na vědomí výzvu k určení zmocněnce.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci o zrušení opatření.

Ke všem č.j. , za poškozeného občana, urgujeme zrušení opatření, protože je protizákonné.

Je podezření, že por. Bc. Lenka Korčáková i státní zástupce Mgr. Jiří Martikán, si jsou velmi dobře vědomi svého protizákonného jednání.

Současně si takto por. Bc.Lenka Kočáková i Mgr. Jiří Martikán vytvořili důkaz proti sobě o podezření na svoje úmyslné protizákonné jednání.

Je podezření, že por. Bc. Lenka Korčáková a Mgr. Jiří Martikán zcela úmyslně posílají dopisy poškozené, aby na ni vyvíjeli psychologický nátlak a takto destabilizovali poškozenou, když se stala zvlášť zranitelnou obětí trestného činu.

Dopisy byly zaslány na pátek, což následně vyvolá efekt, aby se poškozená 2 dny zcela zbytečně trápila, protože se ve dnech pracovního volna nedomůže ani pomoci ani rady.

Doručenka PČR - por. Bc. Lenka Korčáková

Doručenka OSZ - Mgr. Jiří Martikán  

Doručenka Prof. MUDr. Ladislav Hosák

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu ve věci Frýdek-Místek.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku - Mgr. Jiří Martikán.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení GIBS ve věci Frýdek-Místek.

Doručenka

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost o sdělení k plné moci PČR Frýdek-Místek - por. Bc- Lenka Korčáková. 


Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje dodatek k opatření PČR Frýdek-Místek - por. Bc- Lenka Korčáková.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense zs.s. - NGO zveřejňuje sdělení Okresního státního zastupitelství Frýdek-Místek . Mgr. Jiří Martikán.


Nový případ

Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění GIBS.

Plk. Ing. Luboš Lenfeld postupuje trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou Národní centrále proti organizovanému zločinu.


Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Kanceláře Senátu ČR.