Aktuality II/2020

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Ministerstva financí v případu Odškodnění - Zveřejňování -UOOU - NMNM.

Ministerstvo financí sděluje, že žádost o odškodnění v případu Odškodnění - Zveřejňování -UOOU - NMNM se má postoupit přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aktualizace případu

JUDr. Jiří Kovanda

advokát Ing. Moniky Nebeské

Postoupení případu
před Evropský soud pro lidská práva
ve Štrasburku

Stížnost 

Zur gleichen Zeit, als ein NRO-Mitglied eine private Geschäftsbeziehung mit dem Mietvertrag einging, meldete GmbH FytAgro s.r.o., Frau Monika Nebeská als natürliche Person antwortete mit der Bestellung eines Anwalts Herr Jiří Kovanda und sandte einen Brief an eine Nichtregierungsorganisation, in dem er darüber beurteilt wird und wie viel es kosten wird, obwohl die Nichtregierungsorganisation keinen Vertrag mit Frau Monika Nebeská.

Přílohy 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení na soudní znalce doc. PhDr. Jana Laška, CSc. klinického psychologa a doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph.D.

pro podezření vypracování nepravdivého znaleckého posudku o umístění předsedkyně nevládní organizace Human Rights Defense z.s. Ing. Ladislavy Kryžové na pozorování na Psychiatrickou kliniku Hradec Králové pro neschopnost úsudku

V domumentaci v přílohách soudní znalci uvádějí, že existuje zdravotnická dokumentace, že předsedkyně NGO Ing. Ladislava Kryžová JE NESCHOPNÁ ÚSUDKU.

Pozn. On-line výpis čerpání zdravotní péče pojištěnce tyto skutečnosti neprokazuje.

Předsedkyně NGO je vysokoškolsky vzdělaná, má certifikát pro znalost cizího jazyka složený v zahraničí, předsedkyně NGO ovládá na úrovni B1 odborné několik cizích jazyků, je schopná se účastnit mezinárodních jednání před mezinárodními institucemi v cizím jazyku, má znalost mezinárodních úmluv o lidských právech.

NGO ŽÁDÁ PROŠETŘIT VÝŠE UVEDENÉ PODEZŘENÍ JAKO TRESTNÍ OZNÁMENÍ.

Žádáme předložit :

1. ZDRAVOTNICKOU DOKUMENTACI, která dokazuje, že předsedkyně nevládní organizace je NESCHOPNÁ ÚSUDKU.

2. ZNALECKÝ POSUDEK doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph.D. ze dne 6. srpna 2019 (pozn. jinde je uváděno, že dodnes nebylo žádné psychiatrické vyšetření provedeno), kdy se pod bodem III. Uvádí, že znalci po vzájemné konzultaci docházejí k závěru ......že jedinou možností řádného provedení znaleckého úkonu JE VYŠETŘENÍ ÚSTAVNÍ FORMOU.

3. KRIMINALISTICKÉ DŮKAZY pro tvrzení duševní poruchy trvající nejméně od 6. listopadu 2017 ( datum předmětného trestního oznámení), opilosti a návykových látek, tzn. doklady o předchozím léčení na psychiatrii, dechové a krevní zkoušky pro tvrzení opilosti a návykových látek a další kriminalistické důkazy.

Aktualizace případu

Odškodnění - Zveřejňování - UOOU - NGO

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Ministerstva financí ve věci Odškodnění- Zveřejňování - UOOU - NGO.

Ministerstvo financí postupuje žádost ve věci Odškodnění- Zveřejňování - UOOU - NGO Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Postoupení případu - Křivé obvinění

před Evropský soud pro lidská práva

ve Štrasburku

Stížnost

Stížnost ESLP se týká právní problematiky, kdy JUDr. Alexandr Pumprla prohlásil profesionální práci NGO za VÝTVORY, s tím, že postup podle mezinárodních úmluv o lidských právech musí prozkoumat psychiatři a následné násilné držení předsedkyně NGO na psychiatrické klinice.

Přílohy 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

NGO vyhrála případ před Úřadem pro ochranu osobních údajů v celém rozsahu a již probíhá řízení o odškodnění před Ministerstvem financí.

Kpt. Ing. Marian Rochl však usoudil, že předsedkyně NGO, za VYHRANÝ PŘÍPAD patří do BLÁZINCE a až na 8 let DO VĚZENÍ.

NGO žádá o podání vysvětlení kpt. Ing. Mariana Rochla, jak si přeje, aby s ním NGO jednala ?

1. možnost : kpt. Ing. Marian Rochl je naprosto duševně zcela zdráv, a takto je podezření, že z hlediska psychologického profilu prokazuje znaky kriminálního recidivisty.

V tomto případě NGO musí postupovat právní cestou tak, že by kpt. Ing. Marian Rochl skončil ve vězení.

NGO musí současně požadovat vazbu pro kpt. Ing. Mariana Rochla, protože fyzicky pronásleduje a ohrožuje předsedkyni nevládní organizace již 9 měsíců.

2. možnost : kpt. Ing. Marian Rochl je duševně nemocný jedinec.

V tomto případě by NGO musela postupovat právní cestou tak, že by kpt. Ing. Marian Rochl skončil v ústavní péči resp. blázinci.

Pronásledování a fyzické ohrožování předsedkyně nevládní organizace by se potom prezentovalo, jako výsledek duševní nemoci kpt. Ing. Mariana Rochla.

Závěrem NGO žádá, aby kpt. Ing. Marian Rochl sdělil, jak si přeje, aby s ním NGO jednala, zda jako s kriminálním recidivistou nebo jako s duševně nemocným jedincem ?

Nová záložka

Tisková prohlášení

Tiskové prohlášení pro MF DNES

MAFRA,a.s., sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5   

MF DNES

Nebo se případně v nějakém dalším řízení s ÚOOÚ dohadujete nad podobou zveřejňování osobních údajů na webu spolku?

HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Podle jednacího řádu NGO účel obrany lidských práv vychází zásadně z mezinárodních úmluv o lidských právech.

NGO vychází zejména z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, podle které jsou předkládány stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Podle článku 10 této Úmluvy má NGO právo na svobodu projevu, zastávání názorů, přijímání a rozšiřování informací bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice.

Podle tohoto článku Úmluvy je pojena také zodpovědnost, která podléhá sankcím z důvodu ochrany demokratické společnosti, která platí i pro osoby a instituce, které šíří nepravdivé informace jak o NGO tak i o její předsedkyni.

Pokud kpt. Ing. Marian ROCHL - POLICIE HRADEC KRÁLOVÉ- opakovaně šíří o předsedkyni NGO, že trpí duševní poruchou, je opilá a pod vlivem návykových látek a to za právní sympatie OKRESNÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE V HRADCI KRÁLOVÉ JUDr. Alexandra PUMPRLY, že server www.hrd-ngo.com musí prozkoumat psychiatři, tak následně toto jednání bude podléhat sankcím pro kpt. Ing. Mariana Rochla a JUDr. Alexandra Pumprlu, které bude NGO vymáhat, protože kpt. Ing. Marian Rochl a JUDr. Alexandr Pumprla jsou ve své pozici vyšetřovatele a státního zástupce OMEZENY POUZE NA DOKAZATELNÉ INFORMACE kriminalistického charakteru a hodnoty.

NGO bude nadále zveřejňovat informace podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ČR č. 2/1993 Sb. čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR. 1/1993 Sb. A čl. 6 a 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, podle které jsou předkládány stížnosti před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku a která je součástí českého právního řádu «Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně a to po celou dobu řízení i po skončení řízení. » 

Aktualizace záložky

Konkrétní případy

Došlo k rozdělení na aktivní případy u nichž je řešena meritorní stránka věci, na případy, u kterých bylo zažádáno o odškodnění, na případy, které byly postoupeny před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku a další.

Postoupení případu - Křivé obvinění

před Evropský soud pro lidská práva

ve Štrasburku

Stížnost

Přílohy

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení panu Pavlu Popovi v případu - Zveřejňování - Nové Město nad Metují.

Úřad pro ochranu osobních údajů plně vyhověl ve prospěch řádného zveřejňování v souladu s právem na veřejné projednání věci v souladu s Ústavou České republiky.

Úřad pro ochranu osobních údajů současně konstatoval, že nedošlo k zásahu do osobnostních práv pana Pavla Popa.

Úřad pro ochranu osobních údajů současně konstatoval, že požadavky pana Pavla Popa jsou neoprávněné.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl již 9 měsíců neustále opakuje, že předsedkyně NGO fyzicky napadla hlídku Policie dne 16. května 2016.

NGO žádá, aby kpt. Ing. Marian Rochl předložil předmětný rozsudek.

Vzhledem k tomu, že tento rozsudek neexistuje, tak NGO tuto situaci vyhodnocuje jako šíření pomluv a křivé obvinění předsedkyně NGO ze strany kpt. Ing. Mariana Rochla.

Kpt. Ing. Marian Rochl je v pozici vyšetřovatele omezen ve svobodě projevu pouze na dokazatelné informace.

Je podezření, že pomluvy a křivé obvinění ze strany kpt. Ing. Mariana Rochla je pouze donucovacím prostředkem a manévrem, aby poškozená předsedkyně NGO nepožadovala došetření případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE, kdy dne 16. května 2016 byla předsedkyně NGO (tehdy právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku) fyzicky napadena hlídkou Policie Nový Bydžov a těžce zraněna hlídkou Policie Nový Bydžov.