Aktuality I/2019

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše - podezření z trestného činu rozvracení republiky - Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v případu Frýdek-Místek - zveřejňování ve věci žádosti o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Aktualizace případu

Frýdek-Místek

PČR - 1. oddělení obecné kriminality 

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost o informace na GIBS zvlášť zranitelné oběti trestného činu v případu Frýdek-Místek - PČR - 1. oddělení obecné kriminality.

 Tyto informace žadatelka potřebuje pro další postup při vyřizování této závažné trestné činnosti policistů, kteří její rodinu ohrožují na životě, protože jejich zásluhou doposud nebyl pachatel usvědčen za trestný čin spáchaného násilí, který žadatelce způsobil zranění, které bylo lékaři zjištěno a prokázáno, že došlo k ublížení na zdraví, ze kterého se ještě žadatelka dodnes nevzpamatovala, včetně její nejbližší rodiny

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje usnesení Ústavního soudu o odmítnutí ústavní stížnosti v případu Frýdek-Místek- PČR--1. oddělení obecné kriminality.

Nový případ

Vrchní státní zastupitelství v Praze

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Aktualizace případu

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : TO-SZIF-LB-153-28012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Vrchní státní zástupkyní v Praze JUDr. Lenkou Bradáčovou v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Je podezření, že se dopustila trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

NGO doplňuje k pojmu - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech a odmítání prošetření podezření korupční aktivity je trestný čin i pro Vrchní státní zástupkyni v Praze JUDr. Lenku Bradáčovou, Ph.D., pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

Odmítání vyšetření podezření KORUPČNÍ AKTIVITY NA AKREDITOVANÉ PLATEBNÍ AGENTUŘE - STÁTNÍM ZEMĚDĚLSKÉM INTERVENČNÍM FONDU - KTERÝ VYPLÁCÍ DOTACE DO ZEMĚDĚLSTVÍ ZE NÁRODNÍCH ZDROJŮ A ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU Vrchní státní zástupkyní v Praze JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. a ŠIKANA, VYDÍRÁNÍ A ÚTISK POŠKOZENÝCH VLASTNÍKŮ PŮDY A PODPORA NĚKTERÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH FIREM, KTERÉ NEDODRŽUJÍ ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ A ZÁKONNÉ POVINNOSTI podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. se podle § 367 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. hodnověrným způsobem dozvěděla o podezřelé korupční aktivitě na Státním zemědělském intervenčním fondu a firmě ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o, avšak demonstrativně odmítá věc řešit.

Je podezření, že JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. přijímá úplatky holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, cui bono, cui prodest, hlavního managera a místopředsedy představenstva ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Krajského ředitelství Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality v případu trestního oznámení - nepřekažení trestného činu- na starostu Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila.

Por. Ing. Miroslav Jaroš ukládá trestní oznámení - nepřekažení trestného činu- na starostu Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila, bez dalších úkonů.

Aktualizace případů

ZD Všestary

Ing. Monika Nebeská

SZIF 

LPIS

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje doplnění námitek na Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu Náchod.

Závažné porušování smluvních vztahů firmou FytAgro s.r.o. pokračuje, což je důvod k okamžité výpovědi dle § 2334 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Aktualizace případu

Státní zemědělský intervenční fond

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Aktualizace případu 

Nové Město nad Metují

PČR OOP Nové Město nad Metují

Aktualizace případu

KŘ Policie ČR Hradec Králové

Por. Ing. Miroslav Jaroš

č.j. : TO-SZIF-MJ-152-23012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisařem Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové-por. Ing. Miroslav Jaroš.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Odmítání vyšetření podezření KORUPČNÍ AKTIVITY NA AKREDITOVANÉ PLATEBNÍ AGENTUŘE - STÁTNÍM ZEMĚDĚLSKÉM INTERVENČNÍM FONDU - KTERÝ VYPLÁCÍ DOTACE DO ZEMĚDĚLSTVÍ ZE NÁRODNÍCH ZDROJŮ A ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU komisařem Policie ČR por. Ing. Miroslavem Jarošem a ŠIKANA, VYDÍRÁNÍ A ÚTISK POŠKOZENÝCH VLASTNÍKŮ PŮDY NĚKTERÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH FIREM, KTERÉ NEDODRŽUJÍ ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ A ZÁKONNÉ POVINNOSTI podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš podporuje činnost konkrétních konkrétních pracovníků Státního zemědělského intervenčního fondu ve spolupachatelství s některými firmami Královéhradeckého kraje , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

č.j. : OD-NMNM-61-12012019

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala odpověď a žádost o přezkoumání případu řediteli Krajského ředitelství Policie ČR v případu Nové Město nad Metují - PČR OOP Nové Město nad Metují.

Na základě doporučení Okresního státního zástupce v Náchodě Mgr. Vladimíra Štěpánka se obracíme na ředitele Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje ve výše uvedených č.j.

Skutkový závěr - neboť hrubá pochybení policie nahradili službu konající policisté svým výkladem, či policejní složky úředními záznamy a vyjádřeními.

Dále uvádíme, že pochybení policie dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 2 není možné nahrazovat dodatečnými výklady...

Dle chronologických událostí a časové ose je zřejmé, že došlo k pochybení, nesprávným úředním postupem kdy je trestní oznámení ukončeno tj. "ODLOŽENO" k datu 6. července 2018, a v ten samý a následující den jsou založeny do spisu nové dokumenty, fotografie vč. výpovědi poškozeného, jak se v Úředním záznamu uvádí "neboť jde o věc důležitou pro řízení o přestupku".

V případě nesprávných úředních postupů Policie ČR nese plnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným úředním postupem (zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem).

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Policie ČR - Náchod- oddělení hospodářské kriminality v případu trestních oznámení na Ing. Moniku Nebeskou-jednatelku FytAgro s.r.o. a Ing. Petra Havelku - pracovníka SZIF Náchod.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

Vrchní státní zastupitelství postupuje trestní oznámení - podezření na zneužití pravomoci úřední osoby na MUDr. Jaroslava Krenčíka (radního 2014-2018 města Chlumec nad Cidlinou) Okresnímu stánímu zastupitelství v Hradci Králové.

č.j. : ZI-UOOU-FM- 11-17012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím na Úřad pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek-zveřejňování.

NGO žádá o poskytnutí informace za klientku (plná moc viz. příloha) podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím § 13 odst. 1 , zda p. Jiří Marek udělil por. Bc. Lence Korčákové plnou moc k vyřizování jeho záležitostí před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Tuto informaci požadujeme z důvodu podezření ze zneužívání pravomoci úřední osoby por. Bc. Lenky Korčákové podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Městského státního zastupitelství v Praze ve věci rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů v případech Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují - zveřejňování.

Městské státní zastupitelství nebude šetřit podezření na trestné činy uvedené v rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aktualizace případu

ZD Všestary

Ing. Monika Nebeská

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu k zaplacení FytAgro s.r.o., k rukám jednatelky Ing. Moniky Nebeské.

Dodnes není zaplaceno plné pachtovné (resp. nedodány naturálie) z důvodu, že vlastníci půdy dostávají podezřelé e-maily a dále je závažné podezření, že e-maily vlastníka půdy k jednateli FytAgro s.r.o. jsou odkláněny k holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi.

Aktualizace případu

Chlumec nad Cidlinou

Rada Města 2014-2018

Řetězová reakce

č.j. : TO-RM-MJ-29-15012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala Oznámení na podezření ze spáchání trestného činu por. Ing. Miroslavem Jarošem, komisařem oddělení hospodářské kriminality, Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Odmítání vyšetření podezření korupční činnosti na Radě Města Chlumec nad Cidlinou je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU komisařem Policie ČR por. Ing. Miroslavem Jarošem a šikana a vydírání a útisk poškozených občanů města a ochrana Ing. Ivy Uchytilové (vedoucí odboru OSMI Města Chlumec nad Cidlinou), která nedodržuje základní povinnosti podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Por. Ing. Miroslav Jaroš se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o podezřelé korupční aktivitě na Městě Chlumec nad Cidlinou, avšak demonstrativně odmítá věc řešit. 

Je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš podporuje činnost konkrétních radních Města Chlumec nad Cidlinou a vedoucí OSMI Ing. Ivy Uchytilové , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Podle § 310 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Se jedná o podezření na organizovanou skupinu na podezření systematického jednání s cílem rozvracení ústavního pořádku ČR ve smyslu na podezření z rozvracení republiky ve složení :


por. Ing. Miroslav Jaroš- komisař oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje

Ing. Miroslav Uchytil - starosta Měst Chlumec nad Cidlinou

Ing. Iva Uchytilová - vedoucí odboru správy majetku a investic Města Chlumec nad Cidlinou

a radní v období 2014-2018 Města Chlumec nad Cidlinou-

PaedDr Arnošt Vítek, Mgr. Vladan Kárník, Luboš Suchánek, Ivo Kučera,

MUDr. Miroslav Louda, MUDr. Jaroslav Krenčík

č.j. : ZPV-UOOU-09-14012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení Úřadu pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek- zveřejňování.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda p. Jiří Marek udělil por. Bc. Lence Korčákové plnou moc k vyřizování jeho záležitostí před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Pokud por. Bc. Lenka Korčáková plnou moc nemá, jedná se o podezření na protiprávní jednání por. Bc. Lenky Korčákové jménem jiného, bez jeho souhlasu a bez jeho vědomí.

Aktualizace případu

Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovníkem Státního zemědělského intervenčního fondu, pracoviště Náchod - Ing. Petr Havelka.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b)trestního zákoníku č. 40/2009 Sb od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy - hlavního managera a místopředsedy ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Ing. Petr Havelka byl již dne 7. listopadu 2018 (viz. níže a přílohy) zcela korektně poučen o následcích pokračování podezření trestné činnosti na SZIF, že se jedná o podezření spolupachatelství trestné činnosti.

Na základě dostupných informací je pravděpodobnost podezření, že i přes výslovné, písemné a včasné upozornění, Ing. Petr Havelka demonstrativně porušil principy správního řízení a vlastníky půdy ponechal v prostředí šikany ze strany firmy FytAgro s.r.o., tak z tohoto jednání je závažné podezření, že Ing. Petr Havelka přijal úplatek od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, cui bono, cui prodest, zde je podezření, že tato "obchodní transakce" by Ing. Petru Havelkovi vynahradila i "určitý" výkon trestu odnětí svobody.

Dodnes není zaplaceno plné pachtovné (resp. nedodány naturálie) z důvodu, že vlastníci půdy dostávají podezřelé e-maily a dále je závažné podezření, že e-maily vlastníka půdy k jednateli FytAgro s.r.o. jsou odkláněny k holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi.

Dále není zaplaceno nájemné za přístupový prostor k polím za cca 3 měsíce a dále není zaplaceno odškodnění za protiprávní používání přístupového prostoru za cca 9 měsíců ( pozn. FytAgro s.r.o. samo vypovědělo nájemní smlouvu a poté samo přiznalo, že přístupový prostor protiprávně používalo.)

Neřešení a a zamítání námitek a oznámení vlastníků půdy o podezřelé činnosti firmy FytAgro s.r.o. a především jeho společníka ZD Všestary a jejich zástupců Ing. Moniky Nebeské a holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy bez jakéhokoliv právního a úkonu neznamená, že je vše v pořádku, ale že je závažné podezření na korupční aktivitu mezi SZIF Hradec Králové a Náchod a některými zemědělskými firmami v Královéhradeckém kraji.

Dále NGO doplňuje k pojmu - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech a odmítání prošetření podezření korupční aktivity je trestný čin i pro pracovníka SZIF Náchod Ing. Petra Havelku, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

Odmítání řešení podezření korupční činnosti na akreditované platební agentuře SZIF, která vyplácí dotace z národních zdrojů a ze zdrojů EU je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU pracovníkem SZIF Náchod Ing. Petrem Havelkou a šikana a vydírání a útisk vlastníků půdy a ochrana některých firem, které nedodržují základní smluvní povinnosti podle Občanského zákoníku, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 TZ rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Městského státního zastupitelství v Praze v případu Frýdek-Místek-zveřejňování a Nové Město nad Metují-zveřejňování.

Státní zástupce Mgr. Ondřej Šťastný odmítá prošetřit trestní oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení na starostu města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila Policii ČR v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Aktualizace případů

Frýdek-Místek -zveřejňování

Nové Město nad Metují - zveřejňování

č.j. : R-UOOU-07-08012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala rozklad Úřadu pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek  - zveřejňování.

UDR. JIŘINA RIPPELOVÁ, JAKO ZÁSTUPCE STÁTU, NEMÁ ŽÁDNÉ ZÁKONNÉ PRÁVO POŽADOVAT PO NEVLÁDNÍ ORGANIZACI, ABY SE STÁVALA SPOLUPACHATELEM TRESTNÉ ČINNOSTI.

NEOZNÁMENÍ TRESTNÉHO ČINU - 368 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - JE TAKÉ TRESTNÝ ČIN.

PROTO, JAKMILE SE NGO DOZVĚDĚLA O PODEZŘENÍ PROTIZÁKONNÉHO JEDNÁNÍ POR. BC. LENKY KORČÁKOVÉ, NGO VĚC OZNÁMILA PČR A SOUČASNĚ O TÉTO SITUACI INFORMOVALA VEŘEJNOST.

VEŘEJNOST MÁ PRÁVO NA INFORMACE O TOM, JAK PČR VYŘIZUJE NAPŘ. NAPADENÍ.

INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI SPOČÍVÁ V PRÁVNÍ JISTOTĚ OBČANA, JAK BUDE PČR VYŘIZOVAT JEHO PŘÍPAD, KDYBY SE TENTO OBČAN DOSTAL DO SROVNATELNÉ SITUACE JAKO PANÍ ALENA MUSILOVÁ Z FRÝDKU-MÍSTKU.

JE PODEZŘENÍ, ŽE JUDR. JIŘINA RIPPELOVÁ ZNEUŽÍVÁ SVOJE MOŽNOSTI PROTIPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ K ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ŘÍZENÍ VE SMYSLU § 310 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB.

Ve 21. STOLETÍ V DEMOKRATICKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU MÁ VEŘEJNOST PRÁVO NA PRAVDIVÉ A KOMPLETNÍ INFORMACE.

V okamžiku, kdy se JUDr. Jiřina Rippelová dozvěděla o protizákonném postupu PČR Frýdek-Místek, měla zákonnou povinnost tuto skutečnost oznámit státnímu zástupci, a nikoli šikanovat NGO S POŽADAVKEM, ŽE SE O PROTIZÁKONNÉM JEDNÁNÍ POR. BC. LENKY KORČÁKOVÉ NESMÍ MLUVIT.

č.j. : R-UOOU-07-08012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala rozklad Úřadu pro ochranu osobních údajů v případu Nové Město nad Metují - zveřejňování.

SPRÁVNÍ ŘÁD NENÍ NÁSTROJEM PRO JUDR. JIŘINU RIPPELOVOU, ABY SVOJI PRAVOMOC ZNEUŽÍVALA K PROTIZÁKONNÝM ROZHODNUTÍM, ROZVRACENÍ REPUBLIKY PODLE § 310 TRESTNÍHO ZÁKONA A K NAVÁDĚNÍ RESP. POŽADOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI PO ÚČASTNÍCÍCH ŘÍZENÍ PODLE § 24 ODST. 1 PÍSM. B) TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB.

VEŘEJNÝM ZÁJMEM JE OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD PODLE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV ZEJMÉNA ČL. 10 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV - SVOBODA PROJEVU.

VEŘEJNÝM ZÁJMEM JE, ŽE KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA TO, ABY JEHO VĚC BYLA PROJEDNÁNA VEŘEJNĚ PODLE ČL. 38 ODST. 2 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, A TO BEZ JAKÉKOLIV ANONYMIZACE.

Dále p. Jiří Marek z Frýdku-Místku a p. Pavel Pop z Nového Města nad Metují jsou dle vyšetřování policie absolutně nevinní, a proto je jejich přednostní zájem na zveřejnění situace.

Totéž se týká p. Pavla Popa, protože vedoucí OOP PČR npor. František Valčík a Okresní státní zástupce v Náchodě Mgr. Vladimír Štěpánek potvrzují nevinu. Proto i v tomto případě by měli mít všichni účastníci zájem na zveřejnění.

NGO doplňuje, že zcela korektně zveřejňuje jak svoje opravné prostředky tak i názory protistrany, a to nijak neupravené.

Pokud jsou si konkrétní policisté a státní zástupci věcí jistí, že jednají v souladu se zákonem, nemají žádný důvod uvažovat u ztrátě zaměstnání a sociálním vyloučení.

Ve 21. STOLETÍ V DEMOKRATICKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU MÁ VEŘEJNOST PRÁVO NA PRAVDIVÉ A KOMPLETNÍ INFORMACE.

Aktualizace případu

ZD Všestary

Ing. Monika Nebeská

Human Rights Defense z.s. - NGO vyrozumění Obvodního státního zastupitelství Praha v případu trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů - JUDr. Jiřinu Rippelovou.

Obvodní státní zastupitelství v Praze nebude trestní oznámení nebude šetřit trestní oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů - JUDr. Jiřinu Rippelovou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Ing. Petra Havelku - SZIF Náchod a Ing. Moniku Nebeskou - předsedkyni představenstva ZD Všestary, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na starostu města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění PČR Hradec Králové - oddělení hospodářské kriminality v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Por. Ing. Miroslav Jaroš PČR Hradec Králové - oddělení hospodářské kriminality v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové uložil větší počet trestních oznámení a nadále odmítá řešít závažné podezření korupční aktivity na SZIF Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního státního zastupitelství Náchod.

Okresní státní zastupitelství v Náchodě postupuje trestní oznámení na Ing. Petra Havelku - SZIF Náchod a Ing. Moniku Nebeskou - jednatelka FytAgro s.r.o., Službě kriminální policie a vyšetřování Náchod v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou. 

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení - podezření na zneužití pravomoci úřední osoby na MUDr. Jaroslava Krenčíka (radního 2014-2018 města Chlumec nad Cidlinou) Okresnímu stánímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství Náchod v případu PČR OOP Nové Město nad Metují.

Okresní státní zastupitelství v Náchodě s ve věci doporučuje obrátit přímo na PČR - nadřízené složky.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu Frýdek-Místek.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje podání NGO v případu Frýdek-Místek Vrchnímu státnímu zastupitelství Olomouc.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů v případech Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY STÁLE POŽADUJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝMAZ SKUTEČNÝCH INFORMACÍ KONKRÉTNÍCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ V PŘÍPADU FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KTERÉ JSOU UVEŘEJNĚNÉ NA SERVERU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Vrchního státního zastupitelství v Praze. 

Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová schvaluje postup státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlové v případu SZIF.

JUDr. Lenka Bradáčová veřejně schvaluje neřešení podezření na závažnou korupční aktivitu na SZIF RO Hradec Králové.

Nová záložka

Chlumec nad Cidlinou

RM - řetězová reakce

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění PČR Hradec Králové - oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

PČR Hradec Králové - oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou požaduje nový podnět.